Xác suất của biến cố

22 2,895 25
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:25

A là tập hợp tất cả học sinh nam hiện tại mặt trong lớp 11C3 B là tập hợp tất cả học sinh nữ hiện tại mặt trong lớp 11C3 N(A) =? N(B) =? A là tập hợp tất cả học sinh nam hiện tại mặt trong lớp 11C3 B là tập hợp tất cả học sinh nữ hiện tại mặt trong lớp 11C3 N(A) =? N(B) =? Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất hai lần. 1) Xác đònh không gian mẫu và 2) Xác đònh các biến cố: a) A: “Mặt sấp xuất hiện hai lần” và tính b) B:”Mặt sấp xuất hiện đúng một lần” và tính c) C:”Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần” và tính d) D:”Mặt ngửa xuất hiện ở lần gieo đầu” và tính ( ) ( ) n C n Ω ( )n Ω ( ) ( ) n A n Ω ( ) ( ) n B n Ω ( ) ( ) n D n Ω Ω Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất hai lần. 1) Xác đònh không gian mẫu và 2) Xác đònh các biến cố: a) A: “Mặt sấp xuất hiện hai lần” và tính b) B:”Mặt sấp xuất hiện đúng một lần” và tính c) C:”Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần” và tính d) D:”Mặt ngửa xuất hiện ở lần gieo đầu” và tính ( ) ( ) n C n Ω ( )n Ω ( ) ( ) n A n Ω ( ) ( ) n B n Ω ( ) ( ) n D n Ω Ω 01235678901235678 01235678901 012356789012350123567890 Câu 1, 2c,2d Câu 1, 2a,2b Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất hai lần. 1) Xác đònh không gian mẫu và 2) Xác đònh các biến cố: a) A: “Mặt sấp xuất hiện hai lần” và tính b) B:”Mặt sấp xuất hiện đúng một lần” và tính c) C:”Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần” và tính d) D:”Mặt ngửa xuất hiện ở lần gieo đầu” và tính ( ) ( ) n C n Ω ( )n Ω ( ) ( ) n A n Ω ( ) ( ) n B n Ω ( ) ( ) n D n Ω Ω 01235678901235678901235678 01235678901 012356789012350123567890123567890 Câu 1, 2c,2d Câu 1, 2a,2b 1) 2) a) A= {SS} vaø b) B={SN,NS} vaø c) C={SS,SN,NS} vaø d) D={NN,NS} vaø { } , , ,SS NN SN NSΩ = ( ) 3 ( ) 4 n C n = Ω ( ) 4n Ω = ( ) 1 ( ) 4 n A n = Ω ( ) 2 1 ( ) 4 2 n B n = = Ω ( ) 2 1 ( ) 4 2 n D n = = Ω . là biến cố liên quan đến phép thử chỉ có hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện. Ta gọi tỉ số là xác suất của biến cố A, kí hiệu là P(A) Giả sử A là biến. là biến cố liên quan đến phép thử chỉ có hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện. Ta gọi tỉ số là xác suất của biến cố A, kí hiệu là P(A) Giả sử A là biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác suất của biến cố, Xác suất của biến cố