Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

108 1,093 3

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 10:12

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ----------      ---------- HOÀNG VĂN LUYỆN “ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ” LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ðOÀN VĂN ðIẾM HÀ NỘI – 2011 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận văn này là hoàn toàn trung thực, cũng như chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ trong bất kỳ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện Luận văn này ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc cụ thể./. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Văn Luyện Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ii LỜI CÁM ƠN ðể hoàn thành ñề tài này, với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi còn nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình, ñộng viên, chỉ bảo của các thày cô, bạn bè, ñồng nghiệp và người thân. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS ðoàn Văn ðiếm giảng viên Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, người ñã luôn theo sát, tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện ñề tài. Tôi xin chân thành cám ơn toàn thể các thày cô giáo trong Viện Sau ðại học, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã luôn giúp ñỡ, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin chân thành cám ơn Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Huyện ủy, Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Thống kê và các phòng, ban khác của huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ; cùng toàn thể cán bộ và nhân dân 4 xã ñược chọn nghiên cứu; gia ñình, bạn bè và người thân ñã ñộng viên, giúp ñỡ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cám ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Văn Luyện Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt v Danh mục bảng vi 1 MỞ ðẦU i 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục ñích nghiên cứu: 4 1.3 Yêu cầu cuả ñề tài: 4 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 2.1 Vấn ñề sử dụng ñất nông nghiệp 5 2.2 Nghiên cứu hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 21 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Nội dung nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu 28 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 4.1 ðiều kiện tự nhiên huyện phù ninh, tỉnh phú thọ 31 4.1.1 Vị trí ñịa lý 31 4.1.2 ðịa hình, ñịa chất 31 4.1.3 ðặc ñiểm khí hậu, thủy văn 32 4.1.4 Tài nguyên ñất 33 4.1.5 Cảnh quan môi trường. 35 4.2 ðiều kiện kinh tế – xã hội huyện Phù Ninh 35 4.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế 35 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iv 4.2.2 Dân số và lao ñộng 41 4.2.3 Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 42 4.3 Thực trạng sử dụng ñất của huyện phù ninh 44 4.3.1 Hiện trạng sử dụng ñất ñai 44 4.3.2 Thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp 45 4.3.3 Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện 50 4.4 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 51 4.4.1 Các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 51 4.4.2 Hiệu quả kinh tế các cây trồng chính trong huyện 53 4.4.3 Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng ñất 56 4.4.4 Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng ñất 64 4.4.5 Hiệu quả môi trường các loại hình sử dụng ñất 69 4.5 Quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệphuyện Phù Ninh 73 4.5.1 Quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệphuyện Phù Ninh 73 4.5.2 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp từ 5 – 10 năm tới 74 4.6 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 77 4.6.1 Giải pháp quy hoạch sử dụng ñất : 77 4.6.2 Giải pháp kĩ thuật : 78 5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 81 5.1 Kết luận 81 5.2 Kiến nghị 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v DANH MỤC VIẾT TẮT LUT : Loại hình sử dụng ñất GTSX : Giá trị sản xuất CPTG : Chi phí trung gian GTGT (VA) : Giá trị gia tăng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 4.1 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 36 4.2 Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản qua các năm 37 4.3 Tình hình phát triển ngành trồng trọt trên ñịa bàn huyện 38 4.4 Tình hình phát triển ngành chăn nuôi của huyện Phù Ninh 39 4.5 Giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng. 40 4.6 Số cơ sở và lao ñộng kinh doanh dịch vụ trên ñịa bàn huyện 40 4.7 Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ. 41 4.8 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp năm 2010 46 4.9 Biến ñộng diện tích ñất nông nghiệp 2000 - 2010 (ha) 48 4.10 Phân vùng kinh tế sinh thái theo ñơn vị hành chính 49 4.11 Các loại hình sử dụng ñất chính huyện Phù Ninh 52 4.12 Hiệu quả kinh tế trên 1ha một số cây trồng chính vùng 1 54 4.13 Hiệu quả kinh tế trên 1ha một số cây trồng chính vùng 2 55 4.14 Hiệu quả kinh tế trên 1ha của các công thức luân canh vùng 1 56 4.15 Hiệu quả kinh tế trên 1ha của công thức luân canh vùng 2 59 4.16 ðánh giá hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng ñất 62 4.17 ðánh giá hiệu quả xã hội của loại hình sử dụng ñất vùng 1 65 4.18 ðánh giá hiệu quả xã hội của loại hình sử dụng ñất vùng 2 67 4.19 So sánh mức phân bón của nông hộ với quy trình kỹ thuật 70 4.20 Lượng thuốc BVTV thực tế và khuyến cáo trên cây trồng 71 4.21 ðề xuất các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp ñến 2020 76 4.22 ðề xuất các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp vùng 2 77 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài ðất ñai là tư liệu sản xuất ñặc biệt không thể thay thế của sản xuất nông nghiệp, là ñối tượng lao ñộng ñộc ñáo, ñồng thời cũng là môi trường hoạt ñộng sản xuất ở nông thôn, một bộ phận quan trọng của môi trường sống. Tuy vậy, ñất ñai là một nguồn tài nguyên có giới hạn về số lượng, cố ñịnh về vị trí không gian, không thể di chuyển theo sự sắp ñặt chủ quan của con người. Do sức ép của sự gia tăng dân số và nhu cầu khai thác, ñất nông nghiệp ñang ñứng trước nguy cơ suy giảm về số lượng và chất lượng. Vì vậy, chiến lược sử dụng ñất ñai hợp lý, phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững là một vấn ñề cấp bách của tất cả các nước trên thế giới cũng như của nước ta hiện nay. Nông nghiệp là một ngành sản xuất những sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm, là hoạt ñộng sản xuất cổ nhất và cơ bản nhất của loài người. Hầu hết các nước trên thế giới ñều phải xây dựng nền kinh tế trên cơ sở phát triển nông nghiệp, khai thác tiềm năng của ñất, lấy ñó làm bàn ñạp ñể phát triển các ngành khác. Mục ñích của việc sử dụng ñất ñai là làm thế nào bắt nguồn tư liệu có hạn này mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và môi trường cao nhất, ñảm bảo lợi ích trước mắt và lâu dài. Theo ðào Châu Thu (1998) [33] phát triển nông nghiệp bền vững ñược ñịnh nghĩa như là việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ñịnh hướng các thay ñổi về công nghệ và thể chế nhằm thoả mãn các nhu cầu của con người cho thế hệ ngày nay và mai sau. Theo Tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO), tuy ñã ñạt ñược một số kết quả sử dụng ñất nông nghiệp, năng suất lúa mỳ ñã ñạt 18 tạ/ha; năng suất lúa nước bình quân 27,7 tạ/ha; năng suất ngô 30 tạ /ha. nhưng hàng năm thế giới còn thiếu khoảng 150-200 triệu tấn lương thực. Trong khi ñó, hàng năm có khoảng 6-7 triệu ha ñất nông nghiệp bị mất ñi do Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 2 tình trạng thoái hoá hoặc bị huỷ hoại vì sử dụng không ñúng mức. (World Development Report, WB - 1992) [46]. Do mỗi loại ñất có những yếu tố thuận lợi và hạn chế khác nhau (ñịa hình, thành phần cơ giới, hàm lượng các chất dinh dưỡng, chế ñộ nước, ñộ chua, ñộ mặn), nên phương thức sử dụng ñất cũng phải khác nhau ở mỗi vùng, mỗi khu vực, mỗi ñiều kiện kinh tế xã hội cụ thể. Diện tích ñất tự nhiên của Việt Nam là 33.121.159 ha, trong ñó ñất nông nghiệp chỉ có 24.822.560 ha; dân số là 90.549.390 người, bình quân ñất tự nhiên trên ñầu người là 4.093,9 m 2 bằng 1/7 mức bình quân thế giới, bình quân diện tích ñất nông nghiệp là 3068 m 2 /người. So sánh với 10 nước khu vực ðông Nam Á, tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam xếp thứ 2, bình quân diện tích ñất tự nhiên trên ñầu người của Việt Nam ñứng vị trí thứ 9 trong khu vực (Bộ TN&MT, 2007). Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nhằm thoả mãn nhu cầu cho xã hội về nông sản phẩm ñang trở thành một trong các mối quan tâm lớn nhất của người quản lý và sử dụng ñất. Thực tế, trong những năm qua, ñã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả như tiến hành giao quyền sử dụng ñất lâu dài ổn ñịnh cho người sử dụng ñất, hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi, chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, ñưa các giống cây tốt năng suất cao vào sản xuất, nhờ ñó mà năng suất cây trồng, hiệu quả sử dụng ñất ñược nâng lên. Trong ñó, việc thay ñổi cơ cấu cây trồng, sử dụng giống mới với năng suất và chất lượng cao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, có biểu hiện ảnh hưởng rõ rệt ñến hiệu quả sử dụng ñất. Khai thác tiềm năng ñất ñai sao cho ñạt hiệu quả cao nhất là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, ñảm bảo cho sự phát triển của sản xuất nông nghiệp cũng như của sự phát triển chung của nền kinh tế ñất nước. Cần phải có các công trình nghiên cứu khoa học, ñánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp, nhằm phát hiện ra các yếu tố tích cực và hạn chế, từ ñó làm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 3 cơ sở ñể ñịnh hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, thiết lập các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp. Phù Ninh là một huyện miền núi mới ñược tái lập tháng 9/1999, nằm ở phía ðông Bắc của tỉnh Phú Thọ, sản phẩm nông nghiệp là một nguồn thu chính của nhân dân trong huyện. Những năm gần ñây, kinh tế nông nghiệp, nông thôn tuy có những bước phát triển mới song nhìn chung vẫn còn lạc hậu, sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, công cụ sản xuất phần ña là thủ công, năng suất lao ñộng và hiệu quả kinh tế chưa cao. Với tổng diện tích tự nhiên của huyện là 15.648,01 ha, trong ñó diện tích ñất nông nghiệp 11.355,55 ha chiếm 72,56% tổng diện tích tự nhiên, dân số là 93.852 nghìn người, bình quân ñất tự nhiên trên ñầu người là 1.667,3 m 2 chưa bằng 1/2 mức bình quân cả nước, bình quân diện tích ñất nông nghiệp là 1.209,9 m 2 /người, chưa bằng 1/2 mức bình quân cả nước (Theo báo cáo của phòng thống kê năm 2010) [22]. Hiện nay, mặc dù ñã qua nhiều năm ñổi mới, song người nông dân vẫn còn có tư tưởng bao cấp, nhận thức của nhân dân về sản xuất hàng hoá trong cơ chế thị trường còn rất hạn chế, trong khi ñó những chính sách về phát triển nông nghiệp nông thôn, ñặc biệt là những chính sách cụ thể ñể phát triển các ngành sản xuất còn ñang bất cập, không ñồng bộ. Vì vậy, ñể giúp huyện có hướng ñi ñúng trong phát triển nền kinh tế nông nghiệp bền vững, giúp người dân lựa chọn ñược phương thức sản xuất phù hợp trong ñiều kiện cụ thể của huyện, nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp, nhằm thoả mãn nhu cầu về lương thực, phát triển nền nông nghiệp bền vững là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Xuất phát từ những vấn ñề quan trọng như trên, chúng tôi thực hiện ñề tài: “ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”. . giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ . Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. sử dụng ñất 69 4.5 Quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp ở huyện Phù Ninh 73 4.5.1 Quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp ở huyện Phù Ninh 73 4.5.2 ðịnh hướng sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn