BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH

11 674 3
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:26

Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Bài 3. Giới thiệu về máy tính Bài 3. Giới thiệu về máy tính 1. Khái niệm hệ thống tin học Phần cứng (Hardware). Phần mềm (Software). Sự quản lí và điều khiển của con người. Là hệ thống dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền, lưu trữ thông tin. Gồm ba thành phần: Gồm máy tính và các thiết bị Gồm các chương trình Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Thiết bị vào Thiết bị ra Bộ xử lí trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học / lôgic Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài (Bàn phím, chuột, máy quét) (Màn hình, máy in, loa) Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni 3 3. Bộ xử lí trung tâm (CPU) Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình. Bộ điều khiển (Control Unit) Điều khiển các bộ phận thực hiện chương trình. Bộ số học/lôgic (Arithmetic/Logic Unit) Thực hiện các phép toán số học và lôgic. Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội 4 4. Bé nhí Lµ n¬i ch­¬ng tr×nh ®­îc ®­a vµo ®Ó thùc hiÖn vµ lµ n¬i l­u tr÷ d÷ liÖu ®ang ®­îc xö lÝ.  ROM (Read Only Memory).  RAM (Random Access Memory). a a. Bé nhí trong (Main memory) Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni b. Bộ nhớ ngoài (Secondary memory) Dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ bộ nhớ trong (thường là đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash ). Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Lµ c¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó ®­a th«ng tin vµo m¸y tÝnh. Chuét (Mouse) M¸y quÐt (Scanner) Webcam Bµn phÝm (Keyboard) 5 5. ThiÕt bÞ vµo, ra a. ThiÕt bÞ vµo (Input Device) Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Mµn h×nh (Monitor) M¸y in (Printer) Loa vµ tai nghe (Speaker - Headphone) M¸y chiÕu (Projector) b. b. ThiÕt bÞ ra (Output Device) Lµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó ®­a d÷ liÖu ra tõ m¸y tÝnh. Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội c¸c thiÕt bÞ cña m¸y tÝnh 1 2 3 4 5 6 Là thiết bị duy nhất của máy tính có tên của một loài vật ? MOUSE iyTNAHM Là thiết bị để đưa dữ liệu âm thanh ra môi trường bên ngoài ? Headphone Là tên của bộ nhớ trong có thể ghi và đọc dữ liệu trong lúc làm việc? RAM Là tên của một thiết bị có cấu tạo tương tự như một chiếc ti vi ? Monitor Là tên của một thiết bị mà khi đưa thông tin vào máy tính người ta gõ lên nó ? Keyboard Là thiết bị dùng để đưa dữ liệu ra giấy ? printer hnítyáM Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni 6. Hoạt động của máy tính Nguyên lí lưu trữ chương trình 0000 0001 0010 0011 Nguyên lí điều khiển bằng chương trình Lệnh và dữ liệu được lưu trữ, xử lí trong máy dưới dạng mã nhị phân. Máy tính hoạt động theo chương trình. Tại mỗi thời điểm máy tính chỉ thực hiện một lệnh. Nó thực hiện rất nhanh. Nguyên lí truy cập theo địa chỉ Việc truy cập dữ liệu trong máy tính được thực hiện thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó. Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung: Nguyên lí Phôn Nôi-man. Nguyên lí Phôn Nôi-man 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 [...].. .Giới thiệu về máy tính 1 Khái niệm hệ thống tin học 2 Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 3 Bộ xử lí trung tâm (CPU) 4 Bộ nhớ 5 Thiết bị vào, ra 6 Hoạt động của máy tính Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni . H Ni Giới thiệu về máy tính Giới thiệu về máy tính 1. Khái niệm hệ thống tin học 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính. Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Bài 3. Giới thiệu về máy tính Bài 3. Giới thiệu về máy tính 1. Khái niệm hệ thống tin học Phần cứng (Hardware).
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH, BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH, BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn