Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện chương mỹ, thành phố hà nội

160 439 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 16:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN VĂN DŨNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƢƠNG MỸ THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Mã số : 60.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS NGUYỄN QUANG NỘI - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Dũng ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Nguyễn Quang định hướng dẫn tận tình để tơi hồn thành luận văn - Tơi xin trân trọng cám ơn thầy, giáo phòng đào tạo Sau Đại học trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam - Xin trân trọng cám ơn Sở Nông nghiệp PTNT, sở Tài nguyên & Môi trường Thành Phố Nội; Huyện uỷ, UBND huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Thống kê, cán nhân dân xã Thụy Hương, Thủy Xuân Tiên Thị trấn Xuân Mai – Huyện Chương Mỹ Thành phố Nội, tạo điều kiện để nghiên cứu, hoàn thành luận văn Xin chân thành cám ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Dũng iii MỤC LỤC Lời cam đoan .i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt .v Danh mục bảng vi Danh mục hình………… vii Danh mục biểu đồ vii ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .4 1.1 Một số vấn đề lý luận sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp 1.2.1 Các quan điểm nguyên tắc sử dụng đất bền vững 1.2.2 Sử dụng đất nông nghiệp bền vững 12 1.2.3 Sử dụng đất nông nghiệp hiệu 14 1.2.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 17 1.3 Cơ sở thực tiễn 21 1.3.1 Xu hướng phát triển nông nghiệp giới 21 1.3.2 Xu hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam 22 1.4 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp bền vững 23 1.4.1 Các cơng trình nghiên cứu giới 25 1.4.2 Các công trình nghiên cứu Việt Nam 27 1.4.3 Các công trinh nghiên cứu Huyện Chương Mỹ Thành phố Nội 28 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.30 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 30 1.1 Điều kiện tự nhiên 30 2.1.2 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 34 2.2 Tình hình phát triển kinh tế chung huyện Chương Mỹ 41 2.2.1 Tình hình phát triển kinh tế chung huyện Chương Mỹ 41 iv 2.2.2 Về sản xuất Công nghiệp - TTCN - XDCB………… …………… 41 2.2.3 Về Thương mại - dịch vụ - du lịch……………………………… …41 2.2.4.Về Sản xuất Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản………………… 42 2.2.5.Về trồng trọt………………………………………………………….…42 2.2.6.Về chăn ni………………………………………………………….…42 2.3 Về chương trình xây dựng nơng thơn 42 2.4 Về công tác dồn điền đổi 42 2.5 Phương pháp nghiên cứu 43 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 3.1 Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp huyện .46 3.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp………………………….48 3.3 Lựa chọn loại hình sử dụng đất nơng nghiệp……………….…….76 3.4.Những khó khăn, hạn chế q trình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Chương Mỹ 77 3.4.1.Nguồn lực sản xuất, đặc biệt đất đai hạn hẹp 77 3.4.2.Vốn đầu tư để mở rộng sản xuất hạn hẹp 77 3.4.3.Hộ nơng thôn thiếu thông tin, bị động với thị trường gặp khó khăn tiếp cận cơng nghệ sản xuât 78 3.4.4.Lao động kinh tế hộ thiều việc làm, làm thu nhập thấp phổ biến 78 3.5 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 79 3.5.1 Những quan điểm để nâng cao sử dụng đất nông nghiệp…………80 3.5.2 Định hướng nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp……… 81 3.5.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 83 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ ANLT : An ninh lương thực AFPPD : Diễn đàn nghị sĩ châu Á dân số phát triển CAQ : Cây ăn CNH - HĐH: Cơng nghiệp hóa - đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội CPTG : Chi phí trung gian FAO : Tổ chức Nông - Lương Liên Hợp quốc GTGT : Giá trị gia tăng GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã LUT : Loại hình sử dụng đất TNHH : Thu nhập hỗn hợp UNESCO : Tổ chức Văn hóa – Khoa học – Xã hội Liên Hợp quốc UNDP : Chương trình phát triển Liên Hợp quốc USD : Đôla mỹ WB : Ngân hàng giới BQ : Bình quân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sử dụng đất huyện Chương Mỹ giai đoạn 2014 - 2016 (tại thời điểm 31/12 năm 2014-2016) 36 Bảng 2.2: Tình hình nhân lao động huyện năm 2014 – 2016 38 Bảng 3.1: Tình hình sản xuất nơng nghiệp huyện qua năm 46 Bảng 3.2 Các loại hình sử dụng đất huyện 48 Bảng 3.3 Hiệu kinh tế số trồng Vùng 50 Bảng 3.4 Hiệu kinh tế số trồng Vùng 53 Bảng 3.5 Hiệu kinh tế số trồng Vùng 56 Bảng 3.6 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất Vùng 58 Bảng 3.7 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất Vùng 62 Bảng 3.8 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất Vùng 64 Bảng 3.9 Mức đầu tư phân bón cho trồng vùng 72 Bảng 3.10 Mức đầu tư phân bón cho trồng vùng 74 Bảng 3.11 Mức đầu tư phân bón cho trồng vùng 3……………… 74 Bảng 3.12 Đề xuất diện tích loại hình sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Chương Mỹ…………………………………………………… 83 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ địa giới hành Huyện Chương Mỹ - Thành phố Nội 32 Hình 3.1 Lúa xuân TT XM 59 Hình 3.2 Lúa mùa xã Thuỷ Xuân Tiên ……………………………….59 Hình 3.3 Lạc xã Trần Phú……………………………………………….59 Hình 3.4 Ngơ xã Thủy Xuân Tiên 59 Hình 3.5 Chăm sóc hoa ly HTX hoa cảnh Thụy Hương……………59 Hình 3.6 Mơ hình trồng bưởi Diễn thị trấn Xuân Mai………………….59 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Hiệu kinh tế số loại trồng Vùng 1…………… 51 Biểu đồ 3.2 Hiệu kinh tế số loại trồng Vùng 2…………… …54 Biểu đồ 3.3 Hiệu kinh tế số loại trồng Vùng 57 Biểu đồ 3.4 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất Vùng 1…………….60 Biểu 3.5 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất Vùng 63 Biểu 3.6 Hiệu kinh kiểu sử dụng đất Vùng 3……………… … 65 Biểu đồ 3.7 mức đầu tư phân bón Vùng 1……………………………… 72 Biểu đồ 3.8 mức đầu tư phân bón cho chây trồng Vùng .73 Biểu đò 3.9 Mức đầu tư phân bón cho trồng Vùng 3……………… 74 ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài “Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa , xã hội, an ninh quốc phòng Trải qua nhiều hệ, nhân dân ta tốn bao công sức, xương máu tạo lập, bảo vệ vốn đất đai ngày nay” ( Lời nói đầu, Luật Đất đai 1993) Nông nghiệp ngành sản xuất mà người thông qua việc sử dụng đất đai, lao động vốn để tạo trồng vật nuôi, đất đai tư liệu sản xuất khơng thể thay sản xuất nông nghiệp Nông nghiệp hoạt động sản xuất cổ loài người Lịch sử loài người phát triển từ xã hội công xã nguyên thuỷ qua văn minh nông nghiệp, công nghiệp hậu công nghiệp Ngày nông nghiệp ngành sản xuất quan trọng, đặc biệt nước phát triển, sản xuất nông nghiệp không đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người mà tạo sản phẩm xuất khẩu, thu ngoại tệ cho quốc gia Cho dù tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp có giảm dần tổng giá trị sản phẩm xã hội theo trình chuyển dịch cấu kinh tế sản xuất nơng nghiệp giữ ngun vai trò quan trọng định kinh tế Để sản xuất nhiều lương thực thực phẩm đáp ứng nhu cầu dân sinh - kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh lương thực an toàn thực phẩm, nước coi sử dụng đất nông nghiệp sử dụng đất theo quan điểm nông nghiệp sinh thái phát triển bền vững trở thành chiến lược quốc gia chiến lược tồn cầu Trong q trình Đổi từ 1986 đến nay, sản xuất nông nghiệp nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng đat bình quân năm 5,0%/năm, sản lượng lương thực tăng 5%/ năm Kim ngạch xuất đạt 17,5 tỷ USD chiếm 11,66% kim ngạch xuất nước BIỂU TỔNG HỢP GTSX(GO), CPTG(IC,IE), GTGT(VA) Của hộ sản xuất khoai Tây Vùng (Khu Xuân Mai – Thị Trấn Xuân Mai – Huyện Chƣơng Mỹ - TP Nội) STT Họ tên chủ hộ GTSX (GO) = nắng xuất* giá (1000 đ/kg) Năng xuất (kg/sào) Giốn g Bùi Công Hưởng Nguyễn Ngọc Nguyên 8,500,000 7,500,000 850 750 Nguyễn Văn Sinh 720000 85000 Ure Lân Kali 50000 70000 100000 85000 Nguyễn Văn Sáu 6,000,000 800 Ngô Văn Định 7,500,000 750 40000 85000 54000 85000 Nguyễn Đình Học 850 500000 100000 40000 80000 1,590,000 1,050,000 7,320,000 1,630,000 6,870,000 20000 600000 30000 450000 170000 85000 8,500,000 70000 6,910,000 20000 654000 50000 80000 20000 Tổng chi phí 500000 760000 50000 50000 850 50000 NPK Phân hữu 180000 85000 8,500,000 Thuốc BVTV Phân Bón 50000 GTGT(VA)/ Sào = GOIC CPTG (IC, IE)/sào 4,360,000 1,640,000 20000 400000 5,976,000 1,524,000 690000 50000 50000 90000 500000 50000 50000 80000 400000 20000 6,940,000 1,560,000 Tổng 80,000,000 14,984,000 65,886,000 Bình quân/sào 8,000,000 1,498,400 6,588,600 Bình quân/ha 221,600,000 41,505,680 182,504,220 BIỂU TỔNG HỢP GTSX(GO), CPTG(IC,IE), GTGT(VA) Của hộ sản xuất Su hào Vùng (Khu Xuân Mai – Thị Trấn Xuân Mai – Huyện Chƣơng Mỹ - TP Nội) STT Họ tên chủ hộ GTSX (GO) = nắng xuất* giá (9.000 đ/kg) Năng xuất (kg/sào) CPTG (IC, IE)/sào 6,750,000 500000 750 250000 Nguyễn Thị Chí Nguyễn Ngọc Trình 6,300,000 700 Ure Lân Kali 100000 50000 150000 Hoàng Văn Canh Nguyễn Văn Bản Nguyễn Thị Tư Tổng Bình quân/sào Bình quân/ha 6,300,000 700 770 700 Hữu 150000 50000 150000 50000 150000 160000 100000 50000 150000 800,000 715,000 5,840,000 850,000 5,450,000 50000 180000 50000 180000 500000 220000 5,950,000 5000 430000 220000 50000 Tổng chi phí 200000 480000 50000 6,300,000 50000 320000 100000 6,930,000 NPK 460000 250000 100000 Thuốc BVTV Phân Bón Giống GTGT( VA)/ Sào = GO-IC 6,180,000 750,000 50000 200000 5,600,000 700,000 32,580,000 3,815,000 29,020,00 6,516,000 763,000 5,804,000 178,200 24,600,100 151,800.0 BIỂU TỔNG HỢP GTSX(GO), CPTG(IC,IE), GTGT(VA) Của hộ sản xuất Bƣởi Diễn Vùng (Khu Tân Bình, Tân Xuân – Thị Trấn Xuân Mai – Huyện Chƣơng Mỹ - TP Nội) STT Họ tên chủ hộ GTSX (GO) = nắng xuất* giá (20.000 đ/quả) Năng xuất (quả/sào) Nguyễn Văn Toàn Tống Quang Đúc Nguyễn Văn Tắc 36,000,000 34,000,000 2050000 1800 Ure Lân Kali NPK Hữu 300000 350000 400000 400000 1000000 1500000 1700 300000 36,000,000 Đinh Tiến Khương Nguyễn Văn Phương 36,000,000 400000 350000 400000 400000 1000000 450000 400000 400000 900000 300000 450000 400000 2,200,000 1,650,000 32,500,000 2,500,000 33,500,000 150000 400000 1000000 2550000 1900 33,800,000 150000 2550000 1800 150000 Tổng chi phí 150000 2350000 300000 38,000,000 400000 1800 300000 Thuốc BVTV Phân Bón Giống GTGT(VA)/Sào = GO-IC CPTG (IC, IE)/sào 33,500,000 2,500,000 150000 400000 1000000 35,300,000 2,700,000 Tổng 180,000,000 11,550,000 168,600,000 Bình quân/sào 36,000,000 2,310,000 33,720,000 Bình quân/ha 997,200,000 63,987,000 934,044,000.0 STT BIỂU TỔNG HỢP GTSX(GO), CPTG(IC,IE), GTGT(VA) Của hộ chăn nuôi Gà ta Vùng (Khu Xuân Mai – Thị Trấn Xuân Mai – Huyện Chƣơng Mỹ - TP Nội) GTSX (GO) = Năng xuất nắng xuất* CPTG (IC, IE)/sào (kg/sào) giá (35000 Họ tên chủ đ/kg) hộ Giống Thuốc Điện (500 Thức ăn thú y, Tổng chi phí nƣớc con) vac xin Nguyễn Văn Dũng 66,960,000 Ngô Văn Định 61,200,000 Đinh Công Huấn 62,560,000 Tổng 15 16 190,720,000 Bình quân/sà 63,573,333 Bình quân/ha 1,760,981,333 837 8250000 39895000 1500000 2050000 765 8250000 39895000 1500000 2050000 51,695,000 50,195,000 782 2384 8250000 39895000 1500000 2050000 50,195,000 152,085,000 794.667 30,417,000 22012.3 842,550,900 GTGT(VA)/ Sào = GO-IC 15,265,000 21,305,000 12,365,000 48,935,000 9,787,000 918,430,433.3 Huyện: Chương Mỹ Mã phiếu Xã: Thụy Hương PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Thôn Trung Tiến Gặp gỡ vấn nông hộ Họ tên chủ hộ: Tuổi: Dân tộc: Giới tính: Trình độ: Loại hộ: Nam\ Nữ Giàu = 1; Trung bình = 2; Nghèo = PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ (tính số người thường trú) 1.1 Số nhân khẩu: 1.2 Số lao động gia đình: Số lao động phi nông nghiệp……… PHẦN II: NGUỒN THU CỦA HỘ 2.1 Nguồn thu lớn hộ năm qua: - Nông nghiệp = - Nguồn thu khác = 2.2 Nguồn thu lớn hộ từ nông nghiệp năm qua: - Trồng trọt hàng năm = - Chăn nuôi = - NTTS = - Cây lâu năm = 2.3 Ngành sản xuất hộ: - Ngành nông nghiệp = - Ngành khác = 2.4 Sản xuất hộ nông nghiệp: - Trồng trọt hàng năm = - Chăn nuôi = - NTTS = - Cây lâu năm = PHẦN III: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP CỦA HỘ 3.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp hộ Tổng diện tích đất nông nghiệp hộ: m2, bao gồm mảnh: Đặc điểm mảnh: TT mảnh Diện tích Tình trạng Địa hình mảnh đất tương đối (a) (b) (m2) Hì nh thức thay đổi canh tác sử dụng Mảnh Mảnh Mảnh (a): = Đất giao; = Đất thuê, mượn, đấu thầu; = Đất mua; = Khác (ghi rõ) (b):1 = Đồi cao; = Đồi thấp; = Đất cao; = Đất cao trung bình; = Đất thấp; = Khác (ghi rõ) (c): = Lúa xuân - Lúa mùa; = lúa - màu; = Lúa - cá; = Chuyên canh rau, màu;(ghi rõ loại trồng) = Cây ăn quả; = Cây công nghiệp; = NTTS; 10 = Khác (ghi rõ) (d): = Chuyển sang trồng rau; = Chuyển sang trồng ăn quả; Dự kiến (c) (d) = Chuyển sang NTTS; = Chuyển sang trồng công nghiệp; = Khác (ghi rõ) 3.2 Hiệu kinh tế sử dụng đất 3.2.1 Cây trồng hàng năm, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi Kết sản xuất Hạng mục Đ Cây trồng VT - Tên giống m - Diện tích - Thời gian trồng - Thời gian thu hoạch - Năng suất - Sản lượng K g/sào K g Chi phí a Chi phí vật chất - tính bình quân sào Hạng mục Giống trồng - Mua ngồi - Tự sản xuất Phân bón - Phân hữu - Phân vô + Đạm + Lân + Kali + NPK Đ VT Cây trồng + Phân tổng hợp khác + Vôi - Thức ăn tinh - Thức ăn thô 3.Mức đầu thuốc tư BVTV, thuốc thú y b Chi phí lao động - tính bình quân sào Hạng mục Đ VT Chi phí lao động th 000đ ngồi - Cày, bừa, làm đất (tu sửa, nạo vét) - Gieo cấy (thả) - Chăm sóc - Bón phân - Phun thuốc - Thu hoạch - Vận chuyển - Tuốt - Phơi sấy - Chi phí th ngồi khác Chi phí lao động tự làm - Cày, bừa, làm đất (tu sửa, nạo vét) - Gieo cấy (thả) - Chăm sóc - Bón phân C ơng Cây trồng - Phun thuốc - Tuốt - Phơi, sấy - Thu hoạch – vận chuyển c Chi phí khác - tính bình qn sào Hạng mục Cây trồng Đ VT - Thuế nơng nghiệp - Thuỷ lợi phí - Dịch vụ BVTV - Đầu tư ban đầu Tiêu thụ Hạng mục Đ Cây trồng VT Gia định sử dụng Lượng bán - Số lượng - Giá bán - Nơi bán - Bán cho đối tượng - Nơi bán: (Tại nhà, ruộng = 1; Cơ sở người mua = 2; Chợ xã = 3; Chợ xã = 4; Nơi khác = 5) - Bán cho đối tượng: (Các tố chức = 1; Tư thương = 2; Đối tượng khác = 3) 3.2.2 Cây lâu năm, ăn Kết sản xuất Đ Hạng mục Cây trồng VT - Tên giống m - Diện tích - Năm bắt đầu trồng - Năm cho thu hoạch - Năng suất K g/sào K - Sản lượng g Chi phí a Chi phí vật chất - tính bình quân sào Hạng mục 1.Giống trồng - Mua ngồi - Tự sản xuất Phân bón - Phân hữu - Phân vô + Đạm + Lân + Kali + NPK + Phân tổng hợp khác + Vôi + Loại khác Thuốc bảo vệ thực vật Đ VT Cây trồng b Chi phí lao động - tính bình qn sào Hạng mục Chi phí lao động th ngồi Đ Cây trồng VT 000đ - Làm đất (kiến thiết bản) - Gieo trồng - Chăm sóc - Bón phân - Phun thuốc - Thu hoạch - Vận chuyển - Phơi sấy - Chi phí th ngồi khác Chi phí lao động tự làm - Làm đất - Gieo trồng - Chăm sóc - Bón phân - Phun thuốc - Phơi, sấy - Công việc hộ tự làm khác c Chi phí khác - tính bình qn sào Hạng mục - Thuế nơng nghiệp - Thuỷ lợi phí - Dịch vụ BVTV - Đầu tư ban đầu ĐVT Cây trồng Tiêu thụ Hạng mục Đ Cây trồng VT Gia định sử dụng Lượng bán - Số lượng - Giá bán - Nơi bán - Bán cho đối tượng - Nơi bán: (Tại nhà, vườn = 1; Cơ sở người mua = 2; Chợ xã = 3; Chợ xã = 4; Nơi khác = 5) - Bán cho đối tượng: (Các tố chức = 1; Tư thương = 2; Đối tượng khác = 3) 3.3 Nguồn cung cấp thông tin, thị trường phục vụ sản xuất nông nghiệp Thị trường mua, trao đổi giống, vật tư phục vụ sản xuất hộ Nơi mua chủ yếu Năm 2014 hộ ơng/ bà có mua vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp X Mua đối tượng - Trong xã = nào? - Xã khác - Các tổ chức = huyện = - Tư thương = - Huyện khác - Đối tượng khác = tỉnh = - Tỉnh khác = Giống trồng Thuốc phòng trừ bệnh cho trồng Phân bón hố học loại Giống vật nuôi Thuốc thú y Hiện nay, việc tiêu thụ nông sản gia đình nào? - Thuận lợi = - Thất thường = - Khó khăn = 3 Ông (bà) thường nhận kiến thức, kỹ năng, phương pháp kỹ thuật sản xuất nông nghiệp từ đâu? ( ) Từ gia đình, họ hàng; ( ) Từ khóa học xã; ( ) Từ nơng dân điển hình; ( ) Từ HTX nơng nghiệp; ( ) Từ tổ chức, cá nhân xã; ( ) Từ tổ chức, cá nhân xã; ( ) Các nơi khác (xin ông (bà) cho biết cụ thể) ………………………………… ……….…………………………………………………………………………… Xin ông (bà) cho biết khó khăn sản xuất nơng sản hàng hố gia đình mức độ T T Loại khó khăn Mức độ khó khăn (a) Ơng (bà) có biện pháp đề nghị hỗ trợ để khắc phục khó khăn Thiếu đất sản xuất Nguồn nước tưới Thiếu vốn sản xuất Thiếu lao động Khó thuê LĐ, giá thuê cao Thiếu kỹ thuật Tiêu thụ khó Giá vật tư cao Giá SP đầu không ổn định Thiếu thông tin thị trường Sản xuất nhỏ lẻ Thiếu liên kết, hợp tác Sâu bệnh hại Khác (ghi rõ) Mức độ: 1= Khó khăn cao; 2= Khó khăn cao; 3= Khó khăn trung bình; 4= Khó khăn thấp; 5= Khó khăn thấp Xin ơng (bà) cho biết sách hỗ trợ mà gia đình ơng (bà) nhận từ quyền Nhà nước địa phương (Chính sách liên quan đến quyền sử dụng đất, vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, thị trường….) Các sách, hỗ trợ Thuộc Nhà nƣớc Thuộc địa phƣơng Vay vốn phát triển sản xuất Mở lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất - Xin ơng (bà) cho biết lợi ích sách hỗ trợ gia đình ơng (bà) q trình sản xuất nơng nghiệp: ( ) Rất tốt; ( ) Tốt; ( ) Trung bình; ( ) Chưa tốt PHẦN IV: VẤN ĐỀ MƠI TRƢỜNG 5.1 Theo ơng/ bà việc sử dụng trồng có phù hợp với đất khơng? - Phù hợp = - Ít phù hợp = - Không phù hợp = 5.2 Theo ông/ bà vấn đề xói mòn đất diễn nào? - Khơng xói mòn = - Xói mòn diễn = - Xói mòn diễn trung bình = - Xói mòn diễn nhiều = 5.2 Việc bón phân, canh tác có ảnh hưởng tới đất khơng? - Rất tốt cho đất (bảo vệ đất tốt)= - Tốt cho đất (bảo vệ đất tốt) = - Không ảnh hưởng = - Ảnh hưởng (gây xói mòn ít) = - Ảnh hưởng nhiều (gây xói mòn nhiều) =5 5.3 Hộ ơng/ bà có ý định chuyển đổi cấu trồng khơng? - Khơng: Vì sao? ………………………………………… - Có Chuyển sang nào? ………………………… Vì sao? ………………………………… Ngày tháng Điều tra viên năm 2017 Chủ hộ (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Văn Dũng ... tiễn hiệu sử dụng đất - Thực trạng tình hình hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Chương Mỹ,. .. Mỹ, thành phố Hà Nội - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 4 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số vấn đề lý luận sử dụng. .. hướng sử dụng đất nông nghiệp 79 3.5.1 Những quan điểm để nâng cao sử dụng đất nông nghiệp ………80 3.5.2 Định hướng nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp …… 81 3.5.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện chương mỹ, thành phố hà nội , Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện chương mỹ, thành phố hà nội , Nội dung nghiên cứu, ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Huyện Chương Mỹ nằm ở phía Tây Nam thủ đô Hà Nội, có toạ độ địa lý 20023’ đến 20045’ độ vĩ Bắc và từ 105030’ đến 105035’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp huyện Quốc Oai; phía Đông giáp với quận Hà Đông, huyện Thanh Oai; phía Nam giáp huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức..., Bảng 2.2: Tình hình nhân khẩu và lao động của huyện 3 năm 2014 – 2016, - Thu thập số liệu: Điều tra quá trình sản xuất nông nghiệp của các hộ trực tiếp trên địa bàn huyện. Nội dung điều tra hộ bao gồm: Điều tra chi phí sản xuất, lao động, năng xuất cây trồng, loại cây trồng, mức độ thích hợp cây trồng với đất đai và nhữn..., Loại hình sử dụng đất là bức tranh mô tả thực trạng sử dụng đất của một vùng với những phương thức quản lý sản xuất trong các điều kiện kinh tế, kỹ thuật nhất định., Để đánh giá hiệu quả kinh tế kết quả sản xuất và chi phí đầu tư được tính toán dựa trên cơ sở giá cả thị trường tại một thời điểm xác định. Trong đề tài nghiên cứu này, tôi dựa trên giá cả thị trường tại địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội và c..., Đơn vị tính 1000đ, Biểu đồ 3.3 .Hiệu quả kinh tế một số loại cây trồng Vùng 3, Đánh giá hiệu quả xã hội trong quá trình sử dụng đất hết sức quan trọng, nghiên cứu này chỉ đề cập đến vấn đề sau:, Thời gian sử dụng lao động ở nông thôn chưa cao, việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh khá phổ biến. Tình trạng này đang thúc đẩy nông dân chuyển ra thành thị, các khu công nghiệp kiếm việc làm (đặc biệt là nông dân trẻ không thiết tha với sản x..., Trương trình đào tạo nghề, khuyến nông chưa phát huy được hiệu quả, người nông dân chưa quen với tác phong sản xuất công nghiệp, chưa có nhận thức về sản xuất hàng hóa, nên gặp khó khăn lớn trong phát triển nông nghiệp hiện đại., Các loại hình sử dụng đất được bố trí trên quan điểm phát triển bền vững của vùng. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở giúp người dân có định hướng sử dụng phân bón cân đối và hợp lý, tránh ô nhiễm môi trường và thoái hoá đất, tạo thêm công ăn việc làm, ..., Về hiệu quả môi trường: các LUT Bưởi Diễn – gà ta, lúa – cá – vịt, lúa - rau – màu, chuyên cá hoặc mô hình chuyên lúa hữu cơ tại Xã Đồng phú có ảnh hưởng tốt đến môi trường. Việc sử dụng phân bón của nông dân chưa cân đối với tiêu chuẩn cho phép, các ..., TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn