BÙI THỊ THÙY LINH

81 358 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:30

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Bùi Thị Thùy Linh Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hạch toán giá thành sản phẩm luôn mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, đồng thời mối quan tâm quan chức Nhà nước thực công tác quản lý doanh nghiệp Giá thành sản phẩm với chức vốn có trở thành tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng quản lý hiệu chất lượng sản xuất kinh doanh Hạch toán giá thành khâu phức tạp tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp tất nội dung phương pháp hạch toán nguyên vật liệu, cộng cụ dụng cụ, tiền lương, khấu hao tài sản cố định… kế toán giá thành sử dụng xuyên suốt Mục đích nghiên cứu - Hệ thống làm rõ đề lý luận đề tài nghiên cứu - Nghiên cứu mô tả thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng công ty điện xây dựng CTCP - Phân tích đánh giá đề xuất số ý kiến nhắm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng công ty điện xây dựng CTCP Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng công ty điện xây dựng CTCP - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giác độ kế tốn tài chính, dựa sở chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho, Tài sản cố định hữu hình, Hợp đồng xây dựng, Trình bày báo cáo tài +Về khơng gian: Nghiên cứu Tổng cơng ty điện xây dựng CTCP , nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng trình Nhạn Hạc Tổng cơng ty Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài +Về thời gian: Nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực trạng Tổng công ty điện xây dựng CTCP năm 2016 Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp luận: Nghiên cứu dựa chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử - Các phương pháp nghiên cứu cụ thể nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tế, vấn, tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn, thống kế số liệu, phân tích so sánh để thu thập tài liệu xử lý tài liệu thể : +Thu thập tài liệu thứ cấp: sách giáo trình, sách tham khảo, luận văn, nguồn thông tin thu thập từ mạng internet đề tài kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Thu thập tài liệu thứ cấp thực trạng phương pháp quan sát, nghiên cứu chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài Tổng cơng ty điện xây dựng CTCP năm 2016 + Thu thập tài liệu sơ cấp: Thực hỏi xin ý kiến nhân viên kế toán tổng hợp, nhân viên kế toán tiền lương, kế tốn kho, kế tốn ngân hàng Tổng cơng ty điện xây dựng CTCP Bên cạnh tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Lưu Đức Tuyên + Tổng hợp xử lý tài liệu thu thập làm luận chứng cho kết thí nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận đề tài nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng công ty điện xây dựng CTCP Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng cơng ty điện xây dựng CTCP Chương 3: Một số ý kiến hồn thiện kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Tổng cơng ty điện xây dựng CTCP Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG CTCP 1.1 Khái qt chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Khái niệm - CPSX biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa khoản khác mà DN chi để tiến hành hoạt động sản xuất thời kì định - Giá thành sản phẩm : Là tồn hao phí lao động sống, lao động vật hóa hao phí cần thiết khác tính cho khối lượng sản phẩm, cơng việc, lao vụ sx hồn thành 1.1.2 Bản chất Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp chuyển dịch vốn doanh nghiệp vào đối tượng tính giá định, vốn doanh nghiệp bỏ vào trình sản xuất 1.1.3 u cầu quản lý Cần phải hạch tốn xác, đầy đủ kịp thời chi phí sản xuất giá thành sản phẩm để cung cấp thông tin cho nhà quản lý giúp họ nắm tình hình sử dụng vật tư, tài sản, lao động Doanh nghiệp ln cần nắm rõ số chi phí chi cho lọai hoạt động , sản phẩm dịch vụ bao nhiêu, số chi phí chi cấu thành số sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành bao nhiêu, tỷ trọng loại chi phí, khả hạ thấp loại chi phí này… để đánh giá thực trạng kinh doanh thực tế doanh nghiệp Từ có định quản lý đắn, tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, tăng cao lợi nhuận Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp 1.1.4 - Học viện Tài Nhiệm vụ kế toán Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù doanh nghiệp yêu cầu cơng tác quản lý - Tổ chức hạch tốn loại tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp lựa chọn - Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý, xác định giá thành hạch toán giá thành sản xuất kỳ cách đầy đủ xác 1.2 Nội dung kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Tổng cơng ty điện xây dựng CTCP 1.2.1 Các nguyên tắc chuẩn mực chi phối đến kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Tổng công ty điện xây dựng CTCP 1.2.1.1 Các nguyên tắc kế toán - Cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi vào sổ kế toán vào thời điểm phát sinh thực tế mà không vào thời điểm thu chi tiền tương đương tiền Báo cáo tài lập sở dồn tích phản ánh tình hình kinh tế, tài doanh nghiệp khứ, tương lai - Nguyên tắc hoạt động liên tục: Nguyên tắc giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần( hoạt động vòng năm nữa) Như doanh nghiệp không bắt buộc phải ngừng hoạt động thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động Ngun tắc có mối quan hệ mật thiết với nguyên tắc giá gốc - Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải kế toán theo giá gốc, giá gốc tài sản tính theo số tiền tương đương tiền mà doanh nghiệp trả, phải trả tính theo Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài giá trị hợp lý tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận.Giá gốc tài sản khơng thay đổi trừ có quy định khác chuẩn mực kế toán cụ thể - Nguyên tắc phù hợp: Nguyên tắc yêu cầu việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ Ví dụ :việc phân bổ chi phí thu mua hàng hố cho khối lượng hàng hố bán kỳ Chi phí thu mua hàng hoá phân bổ thể khoản chi phí tương ứng liên quan đến việc tạo doanh thu kỳ từ việc bán hàng hoá - Nguyên tắc quán Các sách phương pháp kế toán mà doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế tốn năm Trường hợp có thay đổi sách phương pháp kế tốn chọn phải giải trình lý ảnh hưởng thay đổi phần thuyết minh báo cáo tài - Nguyên tắc thận trọng Thận trọng việc xem xét, cân nhắc, phán đốn cần thiết để lập ước tính kế tốn điều kiện khơng chắn Như vậy, nguyên tắc thận trọng yêu cầu phải lập khoản dự phòng khơng lập q lớn, khơng đánh giá cao giá trị tài sản khoản thu nhập, không đánh giá thấp giá trị khoản nợ phải trả chi phí, doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn khả thu lợi ích kinh tế, chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh chi phí - Ngun tắc trọng yếu Thơng tin kế tốn coi trọng yếu trường hợp thiếu thông tin thiếu xác thơng tin làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng báo cáo tài Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn tính chất thơng tin sai sót Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đánh giá hồn cảnh cụ thể Tính trọng yếu thông tin phải xem xét phương diện định lượng định tính 1.2.1.2 Chuẩn mực kế tốn chi phối 1.2.2 Phân loại đối tượng nghiên cứu 1.2.2.1 Phân loại chi phí Trong kế tốn tài chi phí sản xuất kinh doanh thường phân loại nhận diện theo tiêu thức sau: - Theo hoạt động cơng dụng kinh tế - Theo nội dung, tính chất kinh tế chi phí - Theo yếu tố đầu vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Theo mối quan hệ chi phí với khoản mục báo cáo tài 1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm Tùy theo tiêu thức sử dụng để phân loại giá thành: - Theo sở số liệu thời điểm tính giá thành chia làm loại: + Giá thành sản phẩm kế hoạch + Giá thành sản phẩm định mức + Giá thành sản phẩm thực tế - Theo phạm vi chi phí cấu thành chia làm loại: + Giá thành sản xuất sản phẩm +Giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ 1.2.3 Xác định đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.3.1 Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp là: - Từng sản phẩm, chi tiết sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn đặt hàng - Từng phân xưởng, giai đoạn công nghệ sản xuất - Tồn quy trình cơng nghệ sản xuất toàn doanh nghiệp Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1.2.3.2 Đơi tượng tính giá thành :là sản phẩm, cơng việc, lao vụ mà doanh nghiệp hồn thành đòi hỏi phải tính tổng giá thành giá thành đơn vị 1.2.3.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất - Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp: sử dụng để tập hợp chi phí có liên quan trực tiếp đến đối tượng tập hợp chi phí xác định - Phương pháp tập hợp chi phí phân bổ gián tiếp: chi phí liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí xác định mà kế tốn khơng thể tập hợp trực tiếp chi phí cho đối tượng Việc phân bổ chi phí cho đối tượng tiến thành theo bước: Bước 1:Xác định hệ số phân bổ: Hệ số phân bổ = Tổng chi phí cần phân bổ Tổng tiêu chuẩn dùng để phân bổ Bước 2: Xác định mức chi phí phân bổ cho đối tượng Ci = Ti * H Trong đó: Ci - chi phí phân bổ cho đối tượng i Ti - tiêu chuẩn phân bổ cho đối tượng i H - hệ số phân bổ - Phương pháp kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.3.3.1 Kế toán tập hợp, phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Nội dung phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xác định để mở sổ kế toán nhằm ghi chép, phản ánh chi phí phát sinh theo đối tượng tính tốn, phân bổ phần chi phí phát sinh cho đối tượng - Tập hợp chi phí sản xuất theo đối tượng quy định hợp lý có tác dụng phục vụ tốt cho việc tăng cường quản lý chi phí sản xuất phục vụ cho cơng tác tính gía thành sản phẩm kịp thời đắn Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm - Chi phí ngun vật liệu trực tiếp có liên quan trực tiếp tới đối tượng tập hợp chi phí nên tập hợp theo phương pháp ghi trực tiếp, chứng từ liên quan đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phải ghi đối tượng chịu chi phí, từ kế tốn lập bảng kê tập hợp chi phí trực tiếp cho đối tượng có liên quan để ghi trực tiếp vào tài khoản chi tiết theo đối tượng - Cuối kỳ kế tốn phải phân bổ chi phí ngun vật liệu trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí  Phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Khi sử dụng nguyên liệu, vật liệu có liên quan đến nhiều đối tượng, ghi trực tiếp cho nhiều đối tượng phải lựa chọn tiêu chuẩn hợp lý để tiến hành phân bổ chúng cho đối tượng có liên quan - Chi phí nguyên liệu vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngồi chọn tiêu chuẩn phân bổ là: chi phí định mức, chi phí kế hoạch, khối lượng sản phẩm sản xuất - Chi phí vật liệu phụ, nhiên liệu chọn tiêu chuẩn phân bổ là: chi phí định mức, chi phí kế hoạch, chi phí nguyên liệu, vật liệu chính, khối lượng sản phẩm sản xuất - Chi phí thực tế nguyên vật liệu kỳ, cuối kỳ doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra, xác định số nguyên vật liệu lại chưa sử dụng giá trị phế liệu thu hồi xác định: Chiphí = Trị giá + Trị giá - Trị giá - Trị giá NVLTT NVLTT NVLTT NVLTT phế liệu thực tế xuất dùng thu hồi kỳ đầu kỳ kỳ cuối kỳ 10 Sv: Bùi Thị Thùy Linh lại lại (nếu có) Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Phương pháp tính giá thành Cơng ty : - Đối với sản phẩm cơng trình hợp đồng chưa kết thúc giá thành sản phẩm tiêu thụ theo giai đoạn phát sinh kỳ xác định đơn giá hợp đồng Công ty hưởng theo phân cấp (chưa VAT) tức doanh thu phát sinh kỳ Tổng chi phí phát sinh năm 2016 tập hợp cụ thể từ XN đến Cơng ty: 614,564,521đ Chi phí dở dang cki đánh giá đ Vậy giá vốn sản phẩm tiêu thụ kỳ là: 614,564,521đ – đ = 614,564,521đ Kết chuyển giá vốn sản phẩm tiêu thụ năm 2016 CT Nhạn Hạc Nợ TK 632 / Có TK 154 = 614,564,521đ - Đối với sản phẩm cơng trình hồn thành tồn năm đến giai đoạn cuối kết thúc cơng trình hợp đồng, giá thành tiêu thụ sản phẩm cơng trình giai đoạn cuối xác định tồn chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ cộng chi phí phát sinh kỳ Giá thành sản phẩm Giá trị SP = dở dang hồn thành Chi phí + đầu kỳ phát sinh kỳ Giá trị SP - dở dang cuối kỳ Khi sản phẩm hoàn thành biên nghiệm thu với Khách hàng kế toán hạch toán kết chuyển giá thành sản phẩm đem tiêu thụ: Định khoản: Nợ TK 632 chi tiết CT Có TK 154 chi tiết CT Xác định lợi nhuận gộp sản phẩm công trình kết thúc: Lãi gộp = Doanh thu - Giá vốn Kế toán hạch toán: Nợ TK 911 / Có TK 632 67 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Nợ TK 511 / Có TK 911 Theo tài liệu giá trị sp dở dang đầu kì CT Nhạn Hạc năm 2016 358,189,444 Vậy giá thành sản phẩm Nhạn Hạc sau hoàn thành vào cuối năm 2016 614,564,521+358,189,444 - 0= 972,753,965đ 2.2.6.5 Quy trình in sổ kế tốn liên quan đến kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Vào phần mềm kế toán FAST- chọn Kế toán tổng hợp- chọn Sổ sách nhật kí chung- chọn Sổ tài khoản/ Sổ chi tiết tài khoản- điền số tài khoản sổ muốn xem Xem sổ tài khoản : 68 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Xem sổ chi tiết tài khoản ( chi tiết theo vụ việc cơng trình): 69 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp 70 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Học viện Tài Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.2.7 Thực trạng trình bày thơng tin đối tượng nghiên cứu báo cáo tài 2.3 Đánh giá thực trạng :  Ưu điểm: - Trải qua 50 năm xây dựng phát triển lĩnh vực chế tạo khí Cơng ty Cơ khí điện Thủy lợi tạo dựng nên thương hiệu có uy tín lớn, dẫn đầu thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị phục vụ nơng nghiệp thuỷ lợi khí thuỷ công Việt Nam đồng thời đối tác tin cậy doanh nghiệp nước - Việc phân cấp quản lý tập hợp chi phí vừa theo phận phát sịnh chi phí vừa theo đơn hàng hợp đồng giúp cho đơn vị tăng cường tính chủ động quản lý sản xuất, sâu sát với quản lý nhằm tiết kiệm tối đa chi phí tráng lãng phí quy trình sản xuất đánh giá hiệu phận từ giúp cho lãnh đạo đơn vị có định phù hợp, điều hành sản xuất kinh doanh thuận lợi - Cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên với số lượng nguyên vật liệu lớn có nhiều loại khác đòi hỏi phải kiểm tra thường 71 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài xun tình hình nhập, xuất, tồn để từ Cơng ty có kế hoạch sản xuất kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu kịp thời, chủng loại, phẩm cấp, yêu cầu Với cách làm Công ty xuất nhập nguyên vật liệu cho sản xuất, công việc nhập xuất diễn nhanh chóng cán kiểm kê theo dõi chi tiết xác, tránh tình trạng thiếu thừa, tồn kho ứng đọng lãng phí sử dụng vốn, chủ động trữ vật liệu khoản kho hàng tránh ảnh hưởng biến động giá thị trường đến giá thành Phương pháp tốt phương pháp kiểm kê định kỳ để cuối tháng tập hợp kiểm kê nhiều thời gian lại phải phân loại ngun vật liệu chính, ngun vật liệu phụ - Về cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất Cơng ty áp dụng theo đơn đặt hàng việc tập hợp chi phí doanh nghiệp thực theo phương pháp trực tiếp gián tiếp Đối với chi phí vật liệu nhân công trực tiếp tập hợp trực tiếp phát sinh chi phí khác thực theo phương pháp trực tiếp xác định đích danh phân bổ gián tiếp - Cơng tác kế tốn tập hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp phân loại tập hợp theo trình tự thống cho đơn hàng cssụ thể Từ phiếu xuất kho đến bảng tổng hợp đến bảng phân bổ đến sổ nhật ký chung đến sổ Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí sản xuất kế tốn tập hợp đầy đủ, khơng bỏ xót Chi phí sản xuất chung vừa áp dụng tập hợp trực thực tế đích danh ví dụ như: chi phí thuê phun cát phun sơn thuê vận chuyển… vừa áp dụng theo gián tiếp chi phí chung khơng thể tập hợp trực tiếp cho sản phẩm mà phải tập hợp gián tiếp thông qua tiêu thức phân bổ theo chi phí trực tiếp cho đơn hàng cơng trình Với đối tượng tập hợp chi phí mã hóa phầm mềm kế tốn nên việc tập hợp chi phí theo cơng trình hợp đồng đầy đủ chi tiết, thuận lợi cho công tác kiểm tra kiểm sốt chi phí - Việc Cơng ty tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng hồn toàn hợp lý giúp cho doanh nghiệp xác định thực lỗ lãi cho đơn hàng cơng trình tiêu thụ Qua kinh nghiệm nhiều năm sản xuất Công ty xác định mức giá thành gia công chế tạo cho kg sản phẩm Vì đơn hàng lớn Cơng ty xác định 72 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chi phí nhanh chóng đáp ứng kịp thời cho việc quản lý ký kết hợp đồng cho khách hàng - Việc tuân thủ nguyên tắc cẩn trọng xác định giá thành kết sản xuất giai đoạn hoàn thành cơng trình, hợp đồng đảm bảo an toàn cho đơn vị việc xác định lỗ lãi cơng trình, hợp đồng tránh khả lãi giai đoạn lại lỗ giai đoạn sau q trình thực cơng trình hợp đồng - Với đội ngũ nhân viên kế toán đầy đủ đào tạo lành nghề, có trình độ chun mơn cao với phong cách làm việc tự chủ độc lập, tháo vát giúp cho công ty ngày phát triển, lực quản trị tài kế tốn ngày nâng cao Cơng ty ngày hồn thiện hệ thống thiết bị máy tính phần mềm mạng nội kết nối giúp cơng tác kế tốn nói chung cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành nói riêng ngày hồn thiện phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh Công ty xu chung thị trường - Tuy nhiên bên cạnh đó, cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tồn số hạn chế, chưa hợp lý  Nhược điểm: - Việc phân cấp quản lý sản xuất từ Công ty đến xí nghiệp giúp cho phận chủ động quản lý để tiết kiệm chi phí cơng tác kế tốn tổ chức từ xí nghiệp ảnh hưởng đến thời gian cung cấp số liệu cho tổng hợp công ty Việc xác định chi phí cơng trình thời điểm khó kịp thời - Về tố chức chứng từ: Do cơng trình mà cơng nhân nhận thầu hầu hết tỉnh xa cơng ty thực theo hình thức khốn cho tổ đội thi cơng nên chứng từ ban đầu nộp phòng kế tốn khơng thời gian quy định dẫn đến trường hợp công trình thi cơng hai tháng chưa có chi phí tập hợp, đến tháng sau lại tính dồn tháng Điều làm cho số liệu BCTC khơng kịp thời, độ xác khơng cao - Việc xuất vật liệu theo định mức chi tiết thực tế kế tốn Cơng ty chưa kiểm sốt tổng lượng thực xuất kho cho sản phẩm công 73 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài trình với tổng hợp định mức vật liệu để phân tích việc sử dụng vật liệu tiết kiệm hay lãng phí - Về chi phí nhân cơng trực tiếp: Cơng ty chưa tiến hành trích trước lương phép cho công nhân trực tiếp danh sách gây nên biến động thất thường khoản mục chi phí NCTT - Việc xác định giá thành sản phẩm công trình theo giai đoạn Cơng ty theo ngun tắc cẩn trọng đảm bảo an tồn tài cho doanh nghiệp song giai đoạn không đánh giá xác kết sản xuất kinh doanh thực tế doanh nghiệp đến kết thúc công trình hợp đồng xác định xác kết kinh doanh - Việc khơng trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định mà kết chuyển chi phí thực tế phát sinh dẫn đến biến động lớn giá thành ảnh hưởng đến kết kinh doanh thời kỳ phát sinh chi phí phải sửa chữa lớn tài sản - Công tác tập hợp chi phí chung: Một đội xây lắp thi cơng nhiều cơng trình kỳ , việc phân bổ chi phí lương cho cơng trình thi cơng tháng khơng xác, ảnh hưởng giá thành cơng trình 74 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HỒN THIỆN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG CTCP 3.1 Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện Để hoàn thiện vấn đề này, u cầu cơng tác kế tóan tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty phải theo số nguyên tắc sau : 3.2 Nội dung ý kiến hoàn thiện Qua thời gian nghiên cứu thực tập Công ty Cơ khí điện Thủy lợi dựa vào thực trạng Công ty kiến thức học, em mạnh dạn đưa số biện pháp sau nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty : - Cơng ty cần rà sốt lại khoản chi phí, phân tích cụ thể yếu tố chi phí cấu thành khoản mục chi phí để có biện pháp quản lý chặt chẽ Cơng ty nên có định mức cụ thể khoản chi phí, để làm sở kiểm sốt chi phí chặt chẽ - Về nguồn vốn: Tìm kiếm nguồn vốn vay ngân hàng, vay trái phiếu với chi phí thấp để giảm bớt chi phí tài - Việc trích trước lương phép công nhân trực tiếp: Để tránh biến đông giá thành sản phẩm, công ty nên thực trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất Cụ sau: TK 334 Tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả TK 335 TK 336 Trích tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch Số trích trước < Chi phí thực tế phát sinh Xây dựng phương án trả lương, thưởng phù hợp để khuyến khích trí tuệ lãnh đạo, tiềm chất xám không đội ngũ cán kỹ thuật mà công nhân lành nghề Từ tăng cường tri thức kết tinh hàng hố, sản phẩm Cơng ty, điều kiện cam kết cán bộ, công nhân viên nhằm thực nghĩa vụ cơng ty 75 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Về cơng tác quản trị chi phí sản xuất: Tăng cường cơng tác quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp , đảm bảo kết nối số liệu thơng suốt từ xí nghiệp công ty để cung cấp thông tin số liệu kịp thời cho cơng tác quản lý chi phí đơn vị, thực toán theo tháng, quý Báo cáo quản trị có nội dung rộng chủ yếu đặt trọng tâm cho tương lai, có nội dung kế toán quản trị yếu tố sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất giá thành, doanh thu, kết kinh doanh Như kế tốn quản trị cung cấp thơng tin cho nhà quản lý để có định đắn thích hợp hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Thực tốt công tác quản trị giúp cơng ty có hiệu cao quản lý sản xuất kinh doanh Do phòng kế tốn cần trọng đến việc lập cung cấp báo cáo kế tốn quản trị cách nhanh chóng, kịp thời, xác Doanh nghiệp ngày mở rộng quy mơ, lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi cơng tác kế tốn phải khơng ngừng hồn thiện Cụ thể công ty dừng việc lập báo cáo tài phục vụ cho việc cơng bố bên ngồi mà chưa ý mức đến việc lập báo cáo quản trị phục vụ cho nội doanh nghiệp Theo em công ty nên đưa quy định cụ thể việc lập báo cáo quản trị để phục vụ tốt cho công tác quản lý chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm - Về quản lý vật tư: Do cơng trình, hợp đồng có thời gian thực dài nên để kiểm sốt kịp thời chi phí vật liệu cho giai đoạn Công ty cần xây dựng bảng tổng hợp định mức chi tiết vật liệu cho sản phẩm cụ thể cơng trình, hợp đồng đối chiếu với toán vật tư nghiệm thu khối lượng khách hàng để tăng khả kiểm soát chi phí vật liệu cho doanh nghiệp Ví dụ: Cơng trình Đầu mối Cửa đạt cần thiết lập bảng tổng hợp định mức sử dụng vật liệu cho cửa van cung, khe cửa, cửa phai, lan can cầu thang… để đối chiếu với biên nghiệm thu khối lượng hồn thành sản phẩm cơng trình Cửa đạt xác định tình hình sử dụng vật liệu tiết kiệm hay lãng phí - Việc xác định giá thành sản phẩm: cơng trình theo giai đoạn nên tính cụ thể cho sản phẩm hồn thành cơng ty phải tiến hành tập hợp chi phí 76 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chi tiết đến sản phẩm cơng trình, hợp đồng để xác định xác giá thành sản phẩm giai đoạn, xác định kết kinh doanh giai đoạn cơng trình khơng cần dồn đến kết thúc cơng trình, hợp đồng Ví dụ tập hợp chi phí tính giá thành cho sản phẩm cửa van cung CT đầu mối Cửa đạt Hoặc xác định chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ biên kiểm kê chi tiết khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ nhân với đơn giá hợp đồng trừ thuế VAT, trừ chi phí quản lý, lợi nhuận định mức sau nhân với tỷ lệ hồn thành cơng việc Sau xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tính giá thành sản phẩm hồn thành theo giai đoạn để xác định kết kinh doanh cho giai đoạn cơng trình, hợp đồng - Giải pháp nhằm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm: Để tồn phát triển kinh tế thị trường gay gắt nay, doanh nghiệp ln tìm kiếm giải pháp để tối đa hóa lợi nhuận Biện pháp tối ưu cho doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm + Tiết kiệm nguyên vật liệu: Trong công tác thu mua, vận chuyển, quản lý sử dụng nguyên vật liệu quan trọng Đơn vị sản xuất nên cố gắng giảm hao phí mức thấp khơng để vật tư hao hụt, mát hay xuống cấp Tốt phải có đội bảo vệ giám sát thi công quản lý Do phạm vi hoạt động lớn nên công ty phải mở rộng mối quan hệ với nhà cung cấp, thực toán thời hạn nhằm giữ uy tín, tạo mối quan hệ lâu dài nguồn cung cấp vật tư, để mua với giá ưu đãi, cần cơng ty mua địa điểm gần nhất, giảm chi phí vận chuyển Trong điều kiện cơng ty nên sử dụng hợp lý, tận dụng tối đa phế thải, phế liệu để giảm chi phí hạ giá thành Cơng ty nên có chế độ khen thưởng xử phạt thích đáng với cá nhân tập thể sử dụng tiết kiệm lãng phí vật liệu + Tăng xuất lao động: Tăng xuất lao động giảm mức hao phí cần thiết cho đơn vị sản phẩm hồn thành Cơng ty cần nghiên cứu, tổ chức q trình thi cơng cách khoa học, xếp cơng việc hợp lý, không để sản xuất bị ngắt quãng không tăng cường độ lao động mức gây mệt mỏi cho 77 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài công nhân viên ảnh hưởng tới chất lượng công việc, bố trí lao động hợp lý quản lý lao động hợp lý quản lý lao động chặt chẽ đồng thời phải đảm bảo đầy đủ điều kiện lao động cần thiết bảo hộ lao động, cung cấp ngun vật liệu kịp thời Cần có sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân tài Việc tính đúng, đủ chi phí nhân cơng kết hợp với không ngừng nâng cao điều kiện sống lao động làm cho lao động gắn bó với cơng ty có trách nhiệm cơng việc + Tiết kiệm chi phí sản xuất chung: CPSXC bao gồm nhiều loại chi phí khác nên dễ xảy tình trạng lãng phí, chi dùng sai mục đích Như công ty cần đề quy chế cụ nhằm hạn chế khoản chi phí Chẳng hạn chi phí ký duyệt khoản chi hợp lý phải có chứng từ chứng minh Các chi phí điện, nước, điện thoại sử dụng xí nghiệp tương đối lơn, nhiều lãng phí cần tiết kiệm Tuy nhiên khoản chi phí hợp lý phải giải kịp thời để đảm bảo lợi nhuận cho hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, từ kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nhà quản trị nên phân loại chi phí sản xuất chung thành biến phí cà định phí sau lại phân tích thành khoản mục chi tiết Trên sở nhà quản trị so sánh khoản mục chi phí lãng phí, khoản mục tiết kiệm đưa biện pháp xử lý kịp thời, đắn + Tăng cường quản lý, giám đốc tài hoạt động xây lắp: Kiểm tra chặt chẽ việc cấp tạm ứng với khối lượng công tác xấy lắp thực kỳ, việc thực kế hoạch sản xuất, tiến độ thi cơng cơng trình, giám sát xem đơi có sử dụng much đích khơng Từ phát khoản chi không hợp lý gây lãng phí điều chình kịp thời Tóm lại đề tồn lâu dài phát triển ổn định kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, công ty phải hướng tới việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh sở nghiên cứu, đổi công tác quản lý công tác tổ chức sản xuất Và để sách cơng ty thực đem lại tác dụng cơng ty cần thực tốt đồng biện pháp cho biện pháp thực có tác động tích cực tới biện pháp thi công khác 78 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Về vấn đề sửa chữa TSCĐ: Để giá thành kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không bị biến động lớn phát sinh chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định Cơng ty nên lập kế hoạch chủ động sửa chữa lớn tài sản cố định theo định kỳ, có mở sổ theo dõi quản lý sửa chữa lớn tài sản Đồng thời tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định theo tỷ lệ định đảm bảo tạo đủ nguồn kinh phí sửa chữa lớn tài sản phát sinh ổn định kết kinh doanh 3.3 Điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước Bộ Tài Khó khăn lớn doanh nghiệp chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao, chủ yếu chi phí ngun vật liệu vầ giá vốn cao - Nhóm giải pháp điều hành vĩ mô : cơng ty áp dụng hình thức giao khốn , giá thành cơng trình cố định, chi phí sản xuất tăng đột biến ảnh hưởng tới kết kinh doanh doanh nghiệp Trong tình hình kinh tế dễ xảy lạm phát khiến yếu tố chi phí doanh nghiệp có xu hướng tăng cao Chính phủ cần có sách hợp lý để điều chỉnh hạn chế biến động yêú tố đầu vào DN - Nhóm giải pháp thuế phí: Bộ tài nên gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT để doanh nghiệp tạm thời cắt giảm chi phí 3.3.2 Kiến nghị quan địa phương chủ đầu tư Hiện vấn đề lớn quan tâm trọng hàng đầu việc thu hồi vốn cơng trình hồn thành bàn giao, chủ đầu tư chấp nhận toán Trong xây dựng nhu cầu vốn sử dụng cho sản xuất lớn, thu hồi vốn chậm Các cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng chủ đầu tư chấp nhận tốn, cơng trình hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, lợi nhuận phân phối, tiền nợ đọng TK 131, có cơng trình năm chưa toán toán phần, ảnh hưởng tới trình luân chuyển vốn đầu tư 79 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Để tránh tình trạng ứ đọng vốn khách hàng nợ nhiều, thân công ty nên đề nghị quyền địa phương quan chức phối hợp chặt chẽ, có biện pháp xử lý thích hợp, tạo điều kiện cho cơng thu hồi vốn Đồng thời trước đấu thầu , giao nhận thầu, ký hợp đồng kinh tế đề nghị ban ngành liên quan phối hợp với công ty yêu cầu chủ đầu tư có chứng xác thực chứng minh khả tài khả toán chủ đầu tư Đưa yếu tố chuyển vốn tốn chủ đầu tư với cơng ty tương ứng với khối lượng chất lượng tiến độ hồn thành cơng trình để chủ đầu tư chủ động bố trí tốn vốn cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng Trong kinh tế thị trường, tất doanh nghiệp hướng đến mục tiêu tối đa hố lợi nhuận Là doanh nghiệp xây lắp, cơng ty Cơ khí Điện thuỷ lợi có chung mục tiêu Tuy nhiên để đạt lợi nhuận cao dễ, biện pháp coi hiệu với cơng ty giảm chi phí, giá thành sản xuất Chính vậy, cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành đơn vị quan tâm Công tác kế tốn phải thực tốt thơng tin kế toán phát huy hết tác dụng Kế tốn vừa đóng vai trò quan trọng việc thông tin kiểm tra nghiệp vụ kinh tế phát sinh, vừa công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh không ngừng mở rộng mình, cơng ty cần ngày hồn thiện cơng tác kế tốn tập họp chi phí tính giá thành sản phẩm 80 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình kế tốn tài – Học viện Tài Báo cáo tài Cơng ty Cơ điện xây dựng –AGRIMECO 3.Website Tổng công ty Cơ Điện – CTCP 4.Thông tư 200- Bộ tài chính, Học viện Tài 5.Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam – Bộ Tài 6.Tài liệu tham khảo mạng Internet 81 Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 ...Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hạch... nghiên cứu kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng trình Nhạn Hạc Tổng cơng ty Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài +Về thời gian: Nghiên cứu vấn đề lý... thiện kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Tổng cơng ty điện xây dựng CTCP Sv: Bùi Thị Thùy Linh Lớp:CQ51/21.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: BÙI THỊ THÙY LINH , BÙI THỊ THÙY LINH , CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG CTCP, 2 Nội dung cơ bản của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Tổng công ty cơ điện xây dựng CTCP, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG CTCP, 1 Tổng quan về Tổng công ty cơ điện xây dựng CTCP, 2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Tổng công ty cơ điện xây dựng CTCP, Có TK 152 (Q345B 10y): 6.353, BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH –XN CƠ ĐIỆN 2016, Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:, 3 Đánh giá thực trạng :, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG CTCP, 2 Nội dung ý kiến hoàn thiện

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn