TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÁC QUY TRÌNH THEO DÕI DOANH NGHIỆP THEO TRƯỜNG HỢP CẢNH BÁO-VI PHẠM-THU HỒI

67 51 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2018, 11:51

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÁC QUY TRÌNH THEO DÕI DOANH NGHIỆP THEO TRƯỜNG HỢP CẢNH BÁO-VI PHẠM-THU HỒI Version: 2.0 24/9/2012 Tháng 9/2012 MỤC LỤC I QUY TRÌNH KHĨA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÓA DOANH NGHIỆP THEO TRƯỜNG HỢP CẢNH BÁO (TẠO CẢNH BÁO) 1.1.1 Tiếp nhận hồ sơ 1.1.2 Phân công/hủy phân công hồ sơ 1.1.3 Xử lý hồ sơ 1.1.4 Ra định với hồ sơ 1.2 KHÓA DOANH NGHIỆP THEO TRƯỜNG HỢP VI PHẠM KHÔNG YÊU CẦU THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN NGAY 11 1.2.1 Tiếp nhận hồ sơ 11 1.2.2 Phân công/hủy phân công hồ sơ 11 1.2.3 Xử lý hồ sơ 11 1.2.4 Ra định với hồ sơ 13 1.3 KHÓA DOANH NGHIỆP THEO TRƯỜNG HỢP VI PHẠM YÊU CẦU THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN NGAY 14 1.3.1 Tiếp nhận hồ sơ 14 1.3.2 Phân công/hủy phân công hồ sơ 14 1.3.3 Xử lý hồ sơ 14 1.3.4 Ra định với hồ sơ 16 II QUY TRÌNH GỠ BỎ KHĨA 18 2.1 Tiếp nhận hồ sơ 18 2.2 Phân công/hủy phân công hồ sơ 19 2.3 Xử lý hồ sơ 19 2.4 Ra định với hồ sơ 20 III QUY TRÌNH GIẢI TRÌNH 21 3.1 Tiếp nhận hồ sơ 21 3.2 Phân công/hủy phân công hồ sơ 22 3.3 Xử lý hồ sơ 22 3.4 Ra định với hồ sơ 24 IV QUY TRÌNH XỬ LÝ HÀNG LOẠT DOANH NGHIỆP 24 4.1 TẠO CẢNH BÁO 25 4.1.1 Xử lý 25 4.1.2 Ra định 30 4.2 RA THÔNG BÁO VI PHẠM 32 4.2.1 Xử lý 32 4.2.2 Ra định 35 4.3 RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI 35 4.3.1 Xử lý 35 4.3.2 Ra định 37 4.4 GỠ CẢNH BÁO CHO HÀNG LOẠT DOANH NGHIỆP 39 4.4.1 Xử lý hồ sơ 39 4.4.2 Ra định 43 V ÁP DỤNG CÁC QUY TRÌNH 44 5.1 XỬ LÝ TỪNG TRƯỜNG HỢP RIÊNG LẺ 44 5.1.1 Xử lý doanh nghiệp vi phạm 44 5.1.2 Xử lý doanh nghiệp bị khóa cảnh báo 44 5.1.3 Xử lý doanh nghiệp bị khóa vi phạm 44 5.1.4 Xử lý doanh nghiệp bị khóa thu hồi 45 5.2 XỬ LÝ HÀNG LOẠT 47 5.2.1 Xử lý doanh nghiệp vi phạm 47 5.2.2 Xử lý doanh nghiệp bị khóa cảnh báo hàng loạt 47 5.2.3 Xử lý doanh nghiệp bị khóa vi phạm hàng loạt 47 5.2.4 Xử lý doanh nghiệp bị khóa thu hồi hàng loạt 48 PHỤ LỤC 49 Hướng dẫn sử dụng chức cảnh báo cá nhân bị cấm thành lập, quản lý DN 49 PHỤ LỤC 62 Hướng dẫn sử dụng chức phân công hồ sơ tự động 62 PHỤ LỤC 66 Quy định việc xử lý trường hợp vi phạm nghĩa vụ việc rà soát, đối chiếu liệu 66 I QUY TRÌNH KHĨA DOANH NGHIỆP 1.1 KHĨA DOANH NGHIỆP THEO TRƯỜNG HỢP CẢNH BÁO (TẠO CẢNH BÁO) - Phòng ĐKKD thực quy trình cần khóa doanh nghiệp theo trường hợp cảnh báo (Vi phạm doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận) - Phòng ĐKKD cần theo dõi thơng tin nội bộ, không công khai thông tin việc vi phạm doanh nghiệp cộng đồng Trong số trường hợp, việc phải theo dõi doanh nghiệp nội bộ, Phòng ĐKKD u cầu doanh nghiệp báo cáo theo điểm c, khoản 1, Điều 163 Luật Doanh nghiệp 1.1.1 Tiếp nhận hồ sơ 1.1.1.1 Truy cập vào Hệ thống TT ĐKDNQG Bước 1: Nhập địa chỉ: http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn trình duyệt Web  Nhấn nút [Enter] bàn phím để truy cập vào trang thơng tin điện tử (trang web) Hệ thống  Tích chuột vào ô [Cơ quan ĐKKD] đường dẫn “Tiếp tục” để truy cập vào Hệ thống; (Hình 1) Hình 1: Màn hình truy cập Hệ thống Bước 2: Nhập tên đăng nhập mật truy cập vào Hệ thống (Hình 2) Hình 2: Màn hình đăng nhập Hệ thống Bước 3: Sau đăng nhập vào Hệ thống, công cụ, chọn “Tiếp nhận hồ sơ”  “Đăng ký thay đổi” (Hình 3) Hình 3: Màn hình truy cập đăng ký thay đổi 1.1.1.2 Nhập thơng tin doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc Bước 1: Tại trường thông tin “Đăng ký thay đổi dựa sở”  chọn “Quyết định Trưởng phòng”; (Hình 4) Bước 2: Nhập “Mã số doanh nghiệp” “Mã số nội Hệ thống” nhấn nút [Tìm kiếm]; (Hình 4) Hình 4: Màn hình chọn sở đăng ký thay đổi tìm kiếm doanh nghiệp Thơng tin doanh nghiệp cần tìm kiếm hiển thị hình gồm loại hình pháp lý, tên doanh nghiệp viết tiếng Việt, tên doanh nghiệp viết tiếng nước ngồi (nếu có) tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có) Bước 3: Chọn hình thức thay đổi “Cảnh báo/Vi phạm/Thu hồi” từ danh sách trải xuống (Hình 5) Hình 5: Màn hình chọn Hình thức thay đổi 1.1.1.3 Nhập thơng tin tài liệu đính kèm - Thực tương tự trường hợp xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khác Lưu ý: Với hồ sơ xử lý doanh nghiệp theo quy trình cảnh báo/vi phạm/thu hồi, sau cán nhấn nút chọn xử lý theo “Quyết định Trưởng phòng”, Hệ thống tự động điền thông tin vào phần “Thông tin người nộp hồ sơ” 1.1.2 Phân công/hủy phân công hồ sơ 1.1.2.1 Phân công hồ sơ - TH1- Phân công thủ công: Thực tương tự trường hợp phân công hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông thường - TH2-Phân công tự động: + Sau tiếp nhận, Hệ thống tự động phân cơng hồ sơ cho cán xử lý (Xem thêm phụ lục hướng dẫn chức phân công tự động nêu Phụ lục tài liệu này) + Trong trường hợp muốn phân công cho cán khác xử lý, chọn “Hủy phân công” (theo hướng dẫn mục 1.1.2.2.) thực phân công lại hồ sơ tương tự hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông thường 1.1.2.2 Hủy phân công Thực tương tự hủy phân công hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông thường 1.1.3 Xử lý hồ sơ 1.1.3.1 Tìm kiếm hồ sơ cần xử lý Thực tương tự trường hợp tìm kiếm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông thường 1.1.3.2 Xử lý hồ sơ - Xem thông tin doanh nghiệp: Các thông tin đầy đủ doanh nghiệp hiển thị dạng không chỉnh sửa - Chọn khối liệu “Cảnh báo/Vi phạm/Thu hồi” danh sách khối liệu bên trái hình xử lý hồ sơ Có thể xem thơng tin cảnh báo/vi phạm trước doanh nghiệp (nếu có) (Hình 6) Hình 6: Màn hình chọn khối liệu - Trong trường thông tin {Loại cảnh báo/vi phạm/thu hồi}, chọn “Cảnh báo” (Hình 7) Hình 7: Màn hình chọn Loại cảnh báo/vi phạm/thu hồi - Trong trường thông tin {Trường hợp cảnh báo/vi phạm/thu hồi}: (Hình 8) + Chọn “Yêu cầu báo cáo” Phòng ĐKKD Thơng báo u cầu doanh nghiệp báo cáo + Chọn “Cảnh báo khác” Phòng ĐKKD cần theo dõi doanh nghiệp mà khơng Thơng báo u cầu doanh nghiệp báo cáo Hình 8: Màn hình chọn Trường hợp cảnh báo/vi phạm/thu hồi - Nhập thông tin cần thiết cảnh báo, bao gồm: (Hình 9) + Căn để xử lý doanh nghiệp(*): Nội dung hiển thị trường hợp chọn “Yêu cầu báo cáo” + Lý vi phạm cụ thể doanh nghiệp nội dung yêu cầu doanh nghiệp báo cáo cụ thể (trường thông tin bắt buộc phải nhập) + Nội dung xử lý doanh nghiệp theo quy định.(*): Nội dung hiển thị trường hợp chọn “Yêu cầu báo cáo” + Nơi nhận Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo(*): Nội dung hiển thị trường hợp chọn “Yêu cầu báo cáo” Hình 9: Màn hình nhập thơng tin cảnh báo yêu cầu báo cáo + Thời hạn để doanh nghiệp báo cáo: Nội dung hiển thị trường hợp chọn “Yêu cầu báo cáo” gồm: (Hình 10)  Ngày bắt đầu kết thúc thời hạn Phòng ĐKKD yêu cầu DN báo cáo  Ngày cảnh báo Hệ thống: Ngày gia hạn cuối sau kết thúc thời hạn hẹn thông báo (Ngày Phòng ĐKKD tiếp tục xử lý doanh nghiệp theo quy định sau doanh nghiệp không báo cáo theo yêu cầu)1 Hệ thống gợi ý (hiển thị sẵn thơng tin ngày hình) theo quy định hành Phòng ĐKKD chỉnh sửa thông tin gợi ý Hệ thống Hình 10: Màn hình nhập thời hạn để doanh nghiệp báo cáo - Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ soạn sẵn nội dung mục đánh dấu (*) Cán tải sẵn thơng tin chỉnh sửa theo yêu cầu thực tế + Để sử dụng chức này, nhấn nút [Tải liệu mặc định]  Hệ thống tự động tải thông tin mặc định tương ứng cho ô “Căn cứ”, “Nội dung” “Nơi nhận” (Hình 9) + Hệ thống hiển thị cảnh báo việc tải liệu mẫu: Chọn “OK” muốn tải liệu mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo chọn “Cancel” muốn hủy việc tải liệu mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo (Hình 11) + Trong trường hợp chọn “OK”, Hệ thống hiển thị liệu mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo Theo quy định khoản 4, Điều 60 Nghị định 43, Phòng ĐKKD xử lý doanh nghiệp theo trường hợp vi phạm (ra Thông báo vi phạm) thời điểm 10 ngày sau hết thời hạn yêu cầu báo cáo nêu Thơng báo Hình 11: Màn hình cảnh báo việc tải liệu mẫu - Tạo xem Dự thảo Thông báo yêu cầu báo cáo (nếu có) - Chọn “Xóa” để gỡ bỏ cảnh báo cũ nội dung vi phạm (nếu cần) Nhập lý gỡ bỏ cảnh báo (Hình 12) Hình 12: Màn hình gỡ bỏ cảnh báo cũ nội dung vi phạm - Tải tài liệu đính kèm - Nhấn nút [Lưu] để lưu thông tin nhập; - Nhấn nút [Trở về] để trở hình xử lý hồ sơ 1.1.3.3 Trình duyệt hồ sơ Thực tương tự trường hợp trình duyệt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông thường 1.1.4 Ra định với hồ sơ 1.1.4.1 Kiểm tra hồ sơ Lãnh đạo Phòng thực việc kiểm tra thông tin hồ sơ mà cán xử lý trình duyệt Các bước thực tương tự kiểm tra thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông thường 1.1.4.2 Ra định - Nhấn nút [Xem trước] để hiển thị tồn thơng tin hồ sơ doanh nghiệp; (Hình 13) - Nhấn nút [Thông báo yêu cầu báo cáo] để xem dự thảo Thông báo yêu cầu báo cáo trường hợp cảnh báo yêu cầu báo cáo; (Hình 13) - Nhấn nút [Gửi cán xử lý để hiệu đính] để yêu cầu cán xử lý hiệu đính thơng tin  Nhập u cầu hiệu đính thơng tin vào nhập thơng báo nhấn nút [Lưu] (Hình 13) - Nhấn nút [Trở về] để trở hình danh sách hồ sơ cần định (Hình 13) - Nếu Lãnh đạo Phòng chấp thuận hồ sơ: (Hình 13) + Chọn “Chấp thuận” trường thông tin “Quyết định”; + Nhập lý vào ô “Lý do” (nếu cần); + Nhấn nút [Quyết định] - Nếu Lãnh đạo Phòng từ chối hồ sơ: (Hình 13) + Chọn “Từ chối” trường thông tin “Quyết định”; + Nhập lý vào ô “Lý do” (nếu cần); + Nhấn nút [Quyết định] Hình 13: Màn hình định 1.1.4.3 Kết - Tình trạng doanh nghiệp thay đổi tùy vào Quyết định Lãnh đạo Phòng ĐKKD, cụ thể: Tình trạng doanh nghiệp trước thực quy trình Tình trạng doanh nghiệp sau thực quy trình Lãnh đạo Phòng từ chối hồ sơ Lãnh đạo Phòng chấp thuận hồ sơ Đang hoạt động/Tạm ngừng hoạt động Đang hoạt động/Tạm ngừng hoạt động Bị khóa Bị khóa Bị khóa Bị khóa - Doanh nghiệp bị khóa có đặc điểm sau: + Doanh nghiệp “Bị khóa” khơng thể thực đăng ký thay đổi (ĐKTĐ) thành lập đơn vị trực thuộc (ĐVTT): Hệ thống chặn từ bước tiếp nhận đồng thời có thơng điệp nêu rõ lý hình tiếp nhận + Đơn vị chủ quản ĐVTT đơn vị “Bị khóa” ĐKTĐ bình thường, nhiên Hệ thống có thơng điệp cảnh báo Phòng ĐKKD đơn vị 10 TH2: Cá nhân chưa tồn danh sách đối tượng bị cảnh báo Hệ thống Phòng ĐKKD áp dụng trường hợp cá nhân cần bổ sung thơng tin cảnh báo chưa có tên danh sách cá nhân bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp Hệ thống + Nhấn nút [Tạo mới] 53 + Nhập thông tin cần thiết cá nhân cần cảnh báo:  TH1: Thông tin cá nhân cần cảnh báo có sẵn Hệ thống TT ĐKDNQG Cán chọn Loại giấy chứng thực cá nhân, nhập số Giấy chứng thực cá nhân để Hệ thống tải thơng tin có sẵn cá nhân Hệ thống chỉnh sửa, bổ sung thông tin tùy theo yêu cầu thực tế Sau đó, cán nhấn nút [Lưu] để lưu thông tin cá nhân chọn.đầy đủ thông tin cần thiết cá nhân nhấn nút [Lưu]  TH2: Thông tin cá nhân cần cảnh báo chưa có Hệ thống TT ĐKDNQG Cán nhập đầy đủ thông tin cá nhân vào trường thông tin nhấn nút [Lưu] 54 2.2 Tìm kiếm, xem thơng tin cá nhân bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp 55 - Bước 1: Trên menu Lãnh đạo Phòng ĐKKD, chọn mục “Cảnh báo cá nhân” - Bước 2: Nhập tiêu chí để tìm kiếm cá nhân bị cảnh báo Có thể tìm kiếm theo tiêu chí: + Tên cá nhân bị cảnh báo + Loại giấy chứng thực cá nhân + Số Giấy chứng thực cá nhân + Loại cảnh báo cá nhân + Kết hợp tiêu chí - Bước 3: Xem thơng tin cá nhân bị cảnh báo + Nếu thông tin cá nhân cần tìm kiếm lưu danh sách đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, Hệ thống trả thông tin tương ứng với tiêu chí tìm kiếm + Nhấn nút [Hiển thị] để xem thông tin cá nhân bị cảnh báo 56 + Thông tin cá nhân bị cảnh báo hiển thị sau: - 2.3 Xóa cá nhân khỏi danh sách đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp Bước 1: Trên menu Lãnh đạo Phòng ĐKKD, chọn mục “Cảnh báo cá nhân” 57 - Bước 2: Nhập tiêu chí để tìm kiếm cá nhân bị cảnh báo Có thể tìm kiếm theo tiêu chí: + Tên cá nhân bị cảnh báo + Loại giấy chứng thực cá nhân + Số Giấy chứng thực cá nhân + Loại cảnh báo cá nhân + Kết hợp tiêu chí - Bước 3: Xóa cá nhân khỏi danh sách đối tượng bị cảnh báo + Nếu thơng tin cá nhân cần tìm kiếm lưu danh sách đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, Hệ thống trả thơng tin tương ứng với tiêu chí tìm kiếm + Nhấn nút [Xóa] để xóa cá nhân khỏi danh sách đối tượng bị cảnh báo - Bước 4: Nhập thơng tin việc xóa cá nhân khỏi danh sách bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp + Sau nhấn nút [Xóa] Bước 3, thơng tin hiển thị sau: 58 + Tại mục “Xóa thơng tin”, nhập thơng tin cần thiết việc xóa bỏ cá nhân khỏi danh sách đối tượng bị cảnh báo Hệ thống  Lý gỡ bỏ: Nhập lý gỡ bỏ cảnh báo cho cá nhân  Tải file đính kèm: Tải văn cần thiết liên quan đến việc gỡ bỏ cảnh báo cho cá nhân (nếu có) + Nhấn [Lưu] để lưu thơng tin nhập Cảnh báo trường hợp phát cá nhân bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp Hệ thống có cảnh báo trường hợp phát thông tin cá nhân bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Hệ thống (Hệ thống kiểm tra với tất khối liệu: Người đại diện theo pháp luật; Chủ sở hữu công ty; Chủ doanh nghiệp tư nhân; Thành viên; Cổ đông sáng lập; Người đứng đầu đơn vị trực thuộc) Các bước thực sau: - Bước 1: Tại khối thông tin cá nhân, cán lưu thông tin đầy đủ cá nhân theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Có hai cách để lưu thơng tin cá nhân: + Cách 1: Cán chọn Loại giấy chứng thực cá nhân, nhập số Giấy chứng thực cá nhân để Hệ thống tải thơng tin có sẵn cá nhân Hệ thống chỉnh sửa, bổ sung thông tin tùy theo yêu cầu thực tế Sau đó, cán nhấn nút [Lưu] để lưu thơng tin cá nhân chọn 59 + Cách 2: Cán nhập đầy đủ thông tin cá nhân thông tin cá nhân chưa lưu trữ Hệ thống Sau đó, cán nhấn nút [Lưu] để lưu thông tin cá nhân chọn - Bước 2: Sau thông tin cá nhân lưu, Hệ thống hiển thị cảnh báo phát cá nhân thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp Bước 3: Sau cán xử lý trình duyệt hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng ĐKKD, Lãnh đạo Phòng ĐKKD nhìn thấy thơng tin cảnh báo Nội dung cảnh báo: Cá nhân [1], số chứng thực [2], ngày cấp [3], nơi cấp [4] bị cảnh báo theo trường hợp [5] hết hiệu lực cảnh báo vào ngày [6] Mục [1] Nội dung Họ tên cá nhân bị cảnh báo Mục Nội dung [4] Nơi cấp giấy chứng thực cá nhân đối tượng bị cảnh báo [2] Số giấy chứng thực cá nhân đối tượng bị cảnh báo [5] Trường hợp cảnh báo cá nhân theo quy định khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp [3] Ngày cấp giấy chứng thực cá nhân đối tượng bị cảnh báo [6] Ngày kết thúc thời hạn cảnh báo cá nhân (do Phòng ĐKKD nhập cập nhật thông tin cá nhân bị cảnh báo) 60 61 PHỤ LỤC Hướng dẫn sử dụng chức phân công hồ sơ tự động (áp dụng cho hồ sơ xử lý trường hợp riêng lẻ) Giới thiệu chung Chức bổ sung tài khoản Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh Lãnh đạo Phòng ĐKKD chọn để phân công tự động hồ sơ cho cán định theo cách sau: 1.1 Phân cơng hồ sơ theo tiêu chí - Phân cơng theo loại hình doanh nghiệp - Phân cơng theo hình thức đăng ký Các hình thức đăng ký cụ thể sau: + Đăng ký + Đăng ký thay đổi gồm:  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  Chuyển đổi loại hình  Tạm ngừng hoạt động  Hoạt động trở lại  Giải thể  Cảnh báo/vi phạm/thu hồi  Hủy khóa  Chờ giải trình - Phân cơng theo địa bàn Quận/Huyện (chỉ áp dụng với hồ sơ đăng ký thay đổi): vào Quận/Huyện địa trụ sở doanh nghiệp 1.2 Phân cơng theo hai tiêu chí kết hợp (chỉ áp dụng với hồ sơ đăng ký thay đổi) Ngồi việc phân cơng hồ sơ theo tiêu chí nêu trên, Phòng ĐKKD phân cơng hồ sơ theo hai tiêu chí kết hợp: Hình thức thay đổi + Địa bàn Quận/Huyện Thiết lập chế độ phân công tự động 2.1 Các bước thực để thiết lập chế độ phân công tự động - Phân công tự động theo tiêu chí + Bước 1: Trên menu “Quyết định”, chọn mục “Phân cơng tự động” (Hình 52) Hình 52: Màn hình cơng cụ Phân cơng tự động 62 + Bước 2: Chọn hình thức phân cơng tự động (Hình 53) Cán chọn giá trị sau:  Theo loại hình pháp lý  Theo hình thức đăng ký  Theo Quận/Huyện Hình 53: Màn hình chọn Hình thức phân cơng tự động + Bước 3:  Nếu cán chọn phân cơng theo loại hình pháp lý, bước này, cán chọn loại hình pháp lý cụ thể Lưu ý: Có thể chọn đồng thời nhiều hình thức đăng ký chi tiết khác cách giữ phím Ctrl tích chọn giá trị  Nếu cán chọn phân công theo hình thức đăng ký, bước này, cán tiếp tục chọn hình thức đăng ký cụ thể Nếu chọn hình thức “Đăng ký thay đổi”, chọn tiếp hình thức đăng ký chi tiết danh sách Lưu ý: Có thể chọn đồng thời nhiều hình thức đăng ký chi tiết khác cách giữ phím Ctrl tích chọn giá trị  Nếu cán chọn phân công theo Quận/Huyện, bước này, cán chọn Quận/Huyện cụ thể Lưu ý: Có thể chọn đồng thời nhiều Quận/Huyện khác cách giữ phím Ctrl tích chọn giá trị + Bước 4: Chọn tên cán xử lý cần phân cơng (Hình 54) Hình 54: Màn hình chọn cán xử lý cần phân công + Bước 5: Nhấn nút [Phân công] (Hình 55) 63 Hình 55: Màn hình chọn nút Phân cơng + Bước (nếu có): Thực lại bước từ Bước đến Bước để xác định hồ sơ cần phân công tự động cho cán khác 2.2 Lưu ý - Nếu Lãnh đạo Phòng muốn giao việc xử lý toàn hồ sơ liên quan đến quy trình cảnh báo/vi phạm/ thu hồi (tức hồ sơ thuộc hình thức đăng ký: Cảnh báo/vi phạm/thu hồi; Hủy tình trạng bị khóa Giải trình) cho cán A, B, C Lãnh đạo thực theo bước nêu trên, lần thực chọn tên cán tương ứng A, B, C Tồn hồ sơ quy trình cảnh báo/vi phạm/thu hồi nêu tự động phân công cho cán A, B, C - Nguyên tắc phân công: Hệ thống phân công hồ sơ theo lựa chọn với thứ tự ưu tiên sau: Loại hình doanh nghiệp Hình thức đăng ký thay đổi + địa bàn Quận/Huyện Hình thức đăng ký Địa bàn Quận/Huyện Giả sử, trường hợp, cán A phân cơng hồ sơ theo nhiều cách khác có hồ sơ đáp ứng tiêu chí hồ sơ Hệ thống phân công theo thứ tự ưu tiên nêu (Hệ thống phân công hồ sơ theo tiêu chí có mức ưu tiên cao hơn) + VD1:  Lần 1: cán A giao xử lý hồ sơ thuộc Quận Ba Đình  Lần 2: cán A giao xử lý hồ sơ công ty cổ phần Kết quả: Hệ thống ưu tiên phân cơng hồ sơ theo tiêu chí loại hình doanh nghiệp (lần 2) Như vậy, hồ sơ công ty cổ phần không thuộc Quận Ba Đình phân cơng cho cán A + VD2:  Lần 1: cán A giao xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi thuộc Quận Ba Đình  Lần 2: cán A giao xử lý hồ sơ đăng ký Kết quả: Hệ thống ưu tiên phân công hồ sơ theo tiêu chí hình thức thay đổi + địa bàn Quận/Huyện (lần 1) Như vậy, hồ sơ đăng ký không phân công cho cán A + VD3:  Lần 1: cán A giao xử lý hồ sơ công ty cổ phần 64  Lần 2: cán A giao xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi thuộc Quận Ba Đình Kết quả: Hệ thống ưu tiên phân công hồ sơ theo tiêu chí loại hình doanh nghiệp (lần 1) Như vậy, cán A phân công tất hồ sơ công ty cổ phần, bao gồm hồ sơ đăng ký hồ sơ đăng ký thay đổi tất Quận/Huyện Trong trường hợp có nhiều cán phân cơng xử lý hồ sơ theo (các) tiêu chí giống hệt nhau, Hệ thống tự động phân công hồ sơ cho cán theo nguyên tắc: ưu tiên phân cơng cho cán có hồ sơ cán lại 65 PHỤ LỤC Quy định việc xử lý trường hợp vi phạm nghĩa vụ việc rà soát, đối chiếu liệu Quy định việc xử lý trường hợp vi phạm nghĩa vụ hiệu đính sau: Trường hợp vi phạm Hướng xử lý Ghi DN không phản hồi TB Phòng ĐKKD u cầu rà sốt liệu vòng 01 tháng 1.1 DN có Tình trạng “03” Khóa doanh nghiệp theo trường Thực NBRS hợp Thông báo vi phạm yêu cầu doanh nghiệp giải trình 1.2 DN có thơng tin ĐKKD Khóa doanh nghiệp theo trường Thực NBRS ĐKT trùng hợp cảnh báo 1.3 Các trường hợp lại - Tiếp tục theo dõi ứng - Áp dụng quy định điểm dụng hiệu đính 02 tháng c, khoản 1, Điều 163 Luật DN (coi Thông báo - Sau tháng, doanh nghiệp yêu cầu rà sốt liệu khơng phản hồi, Phòng Thông báo yêu cầu DN báo ĐKKD TB vi phạm yêu cáo) cầu doanh nghiệp giải trình - Việc theo dõi DN thực ứng dụng hiệu đính DN khơng đăng ký Khóa doanh nghiệp theo trường Thực NBRS thuế vòng 30 ngày kể hợp Thông báo vi phạm từ ngày nhận thơng u cầu doanh nghiệp giải trình báo Thông tin ĐKKD ĐKT DN sai khác DN không đăng ký thay đổi theo quy định 3.1 TT sai khác thuộc Ra Thông báo vi phạm yêu Thực NBRS nhóm bản: cầu doanh nghiệp giải trình Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp; Người đại diện theo pháp luật; Địa trụ sở 3.2 TT sai khác thơng Khóa doanh nghiệp theo trường Thực NBRS tin lại hợp cảnh báo 66 Căn nội dung quy định trên, hướng xử lý cụ thể với trường hợp vi phạm nghĩa vụ hiệu đính liệu thực sau: Doanh nghiệp không phản hồi thông báo yêu cầu rà sốt liệu (theo Dự thảo Thơng tư thay Thông tư 14) - Sau tháng kể từ ngày gửi thông báo, tất trường hợp không phản hồi thuộc đối tượng cần xử lý theo trường hợp “cảnh báo” - Các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi ứng dụng hiệu đính vòng tháng Hết tháng (tương đương tháng kể từ ngày gửi thông báo), doanh nghiệp tiếp tục bị xử lý tùy trường hợp cụ thể: + Doanh nghiệp tình trạng 03: bị đánh dấu thuộc loại “Vi phạm” ứng dụng hiệu đính + Doanh nghiệp có thơng tin ĐKKD ĐKT sai khác thuộc nhóm TT bản: bị đánh dấu thuộc loại “Vi phạm” + Các trường hợp lại: bị đánh dấu thuộc loại “Cảnh báo” (Doanh nghiệp có TT ĐKKD ĐKT trùng nhau; doanh nghiệp tình trạng 00, 05, 02, 04…) Doanh nghiệp phản hồi không thực nghĩa vụ cập nhật thơng tin - DN khơng có MST không đăng ký thời hạn bắt buộc: bị đánh dấu “Vi phạm” - DN có TT ĐKKD ĐKT sai khác thuộc nhóm TT (Tên doanh nghiệp; MSDN; Địa trụ sở chính; Người đại diện theo pháp luật) không đăng ký thay đổi thời hạn bắt buộc: bị đánh dấu “Vi phạm” - DN có TT ĐKKD ĐKT sai khác TT lại khơng đăng ký thay đổi thời hạn bắt buộc: bị đánh dấu “Cảnh báo” 67 ... ngày có hiệu lực Quy t địnhthu hồi người chịu trách nhiệm thi hành Quy t định thu hồi (Điều Quy t định thu hồi) Hệ thống tự động kết xuất toàn thơng tin lại (Điều 1, Điều nội dung quy định Điều... cần); + Nhấn nút [Quy t định] Hình 13: Màn hình định 1.1.4.3 Kết - Tình trạng doanh nghiệp thay đổi tùy vào Quy t định Lãnh đạo Phòng ĐKKD, cụ thể: Tình trạng doanh nghiệp trước thực quy trình Tình... Tình trạng doanh nghiệp thay đổi tùy vào Quy t định Lãnh đạo Phòng ĐKKD, cụ thể: Tình trạng doanh nghiệp Tình trạng doanh nghiệp sau thực quy trước thực quy trình trình Lãnh đạo Phòng từ chối Lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÁC QUY TRÌNH THEO DÕI DOANH NGHIỆP THEO TRƯỜNG HỢP CẢNH BÁO-VI PHẠM-THU HỒI, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÁC QUY TRÌNH THEO DÕI DOANH NGHIỆP THEO TRƯỜNG HỢP CẢNH BÁO-VI PHẠM-THU HỒI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn