phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh tại sacombank chi nhánh cần thơ

98 175 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 12:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS HUỲNH THỊ TUYẾT SƯƠNG PHẠM DUY PHƯƠNG THẢO Mã số SV: 4084762 Lớp: Tài ngân hàng 1-K34 CẦN THƠ - 2012 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ LỜI CẢM TẠ Lời em xin gởi lời cảm ơn chân thành tới quý Thầy, Cô Trường Đại Học Cần Thơ giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm cho em suốt năm học tập trường Những kiến thức quý báu giúp ích sống công việc sau em Và đặc biệt Cô Huỳnh Thị Tuyết Sương tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Anh, Chị Phòng hỗ trợ kinh doanh, Phòng kế tốn hành chánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ tạo điều kiện mặt, cung cấp tài liệu cần thiết để em hoàn thành luận văn, truyền đạt kinh nghiệm thực tế trình thực tập ngân hàng Do kiến thức hạn hẹp đề tài thực thời gian ngắn nên khơng thể tránh khỏi thiếu xót Xin nhận ý kiến đóng góp chân thành! Một lần em xin gởi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt đến quý Thầy Cô Trường Đại Học Cần Thơ, Cô Chú Anh Chị Ngân hàng! Ngày … tháng … năm 2012 Sinh viên thực Phạm Duy Phương Thảo i Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm 2012 Sinh viên thực Phạm Duy Phương Thảo ii Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm 2012 Thủ trưởng đơn vị iii Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  - Họ tên người hướng dẫn: HUỲNH THỊ TUYẾT SƯƠNG  Học vị: Thạc sĩ  Chuyên ngành: Tài ngân hàng  Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh  Tên học viên: PHẠM DUY PHƯƠNG THẢO  Mã số sinh viên: 4084762  Chuyên ngành: Tài ngân hàng  Tên đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Về hình thức ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Các nhận xét khác ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 NGƯỜI NHẬN XÉT iv Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………… Ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên phản biện v Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1:GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Khái niệm, phân loại nguyên tắc tín dụng 2.1.2 Tín dụng sản xuất kinh doanh .5 2.1.3 Chỉ tiêu phân tích hoạt động tín dụng .6 2.1.4 Một số số đánh giá hoạt động tín dụng NHTM 2.2 Phương pháp nghiên cứu 10 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 10 2.2.2 Phương pháp phân tích 10 Chương :GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 11 3.1 Lịch sử hình thành phát triển 11 3.1.1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 11 3.1.2 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ 12 3.2 Bộ máy quản lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-chi nhánh Cần Thơ 13 3.2.1 Sơ đồ tổ chức 13 3.2.2 Chức phòng ban 14 3.3 Lĩnh vực kinh doanh số vấn đề liên quan đến cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ 17 vi Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ 3.3.1 Lĩnh vực kinh doanh số sản phẩm dịch vụ 17 3.3.2 Một số vấn đề liên quan đến cho vay SXKD 18 3.4 Kết hoạt động kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ năm 2009-2011 định hướng phát triển năm 2012 .20 3.4.1 Kết hoạt động kinh doanh 20 3.4.2 Định hướng Sacombank Cần Thơ năm 2012 26 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 28 4.1 Khái quát tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ 28 4.2 Phân tích doanh số cho vay SXKD 31 4.2.1 Phân tích doanh số cho vay SXKD theo thời hạn 31 4.2.2 Phân tích doanh số cho vay SXKD theo thành phần kinh tế 35 4.2.3 Phân tích doanh số cho vay SXKD theo ngành kinh tế 38 4.3 Phân tích doanh số thu nợ SXKD 42 4.3.1 Phân tích doanh số thu nợ SXKD theo thời hạn 43 4.3.2 Phân tích doanh số thu nợ SXKD theo thành phần kinh tế 45 4.3.3 Phân tích doanh số thu nợ SXKD theo ngành kinh tế 47 4.4 Phân tích dư nợ SXKD 50 4.4.1 Phân tích dư nợ SXKD theo thời hạn 51 4.4.2 Phân tích dư nợ SXKD theo thành phần kinh tế 53 4.4.3 Phân tích dư nợ SXKD theo ngành kinh tế 57 4.5 Phân tích nợ xấu SXKD 59 4.5.1 Phân tích nợ xấu SXKD theo thời hạn 59 4.5.2 Phân tích nợ xấu SXKD theo thành phần kinh tế 61 4.5.3 Phân tích nợ xấu SXKD theo ngành kinh tế 63 4.6 Đánh giá hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh 65 4.6.1 Dư nợ cho vay SXKD/VHĐ 66 4.6.2 Hệ số thu nợ SXKD 68 4.6.3 Vòng quay vốn tín dụng SXKD 69 4.6.4 Rủi ro tín dụng SXKD 71 vii Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI SACOMBANK-CHI NHÁNH CẦN THƠ 77 5.1 Những tồn cho vay SXKD Sacombank chi nhánh Cần Thơ 77 5.2 Một số giải pháp nâng cao hoạt động cho vay SXKD Sacombank chi nhánh Cần Thơ 78 5.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 78 5.2.2 Cho vay SXKD theo hướng đa dạng hóa rủi ro, chuyển rủi ro 80 5.2.3 Giải pháp nâng cao công tác thu hồi nợ 80 5.2.4 Nâng cao lực cạnh tranh với NH địa bàn 82 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 6.1 Kết luận 84 6.2 Kiến nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO .86 viii Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ TỪ NĂM 2009-2011 .21 Bảng 2: DƯ NỢ CHO VAY SXKD SO VỚI TỔNG DƯ NỢ NĂM 2009-2011 .28 Bảng 3: DOANH SỐ CHO VAY SXKD CỦA NH THEO THỜI HẠN TỪ NĂM 20092011 32 Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY SXKD CỦA NH THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TỪ NĂM 2009-2011 .35 Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY SXKD CỦA NH THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2009-2011 .38 Bảng 6: DOANH SỐ THU NỢ SXKD CỦA NH THEO THỜI HẠN TỪ NĂM 20092011 43 Bảng 7: DOANH SỐ THU NỢ SXKD CỦA NH THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TỪ NĂM 2009-2011 .45 Bảng 8: DOANH SỐ THU NỢ SXKD CỦA NH THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2009-2011 .48 Bảng 9: DƯ NỢ SXKD CỦA NH THEO THỜI HẠN TỪ NĂM 2009-2011 51 Bảng 10: DƯ NỢ SXKD CỦA NH THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TỪ NĂM 20092011 54 Bảng 11: DƯ NỢ SXKD CỦA NH THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2009-2011 57 Bảng 12: NỢ XẤU SXKD CỦA NH THEO THỜI HẠN TỪ NĂM 2009-2011 .60 Bảng 13: NỢ XẤU SXKD CỦA NH THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TỪ NĂM 20092011 61 Bảng 14: NỢ XẤU SXKD CỦA NH THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2009-2011 63 Bảng 15: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG SXKD CỦA NH 66 Bảng 16: TỶ LỆ NỢ XẤU SXKD TẠI NH THEO THỜI HẠN .73 Bảng 17: TỶ LỆ NỢ XẤU SXKD TẠI NH THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 74 Bảng 18: TỶ LỆ NỢ XẤU SXKD TẠI NH THEO NGÀNH KINH TẾ 75 ix Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ tiêu dùng, sản xuất hàng hóa thay hàng nhập khẩu, chương trình tín dụng khác Tính đến cuối tháng 12/2010, tổng dư nợ cho vay đạt 36.862 tỷ đồng, tăng 26.89%, đó: Dư nợ ngắn hạn đạt 27.321 tỷ đồng, chiếm 74,2%; dư nợ trung, dài hạn đạt 9.541 tỷ đồng, chiếm 25.8% Hiện nay, địa bàn thành phố có 33 TCTD cho vay thu mua lúa, gạo xuất tiêu dùng với dư nợ cho vay chiếm khoảng 9,85% tổng dư nợ; 38 TCTD địa bàn cho vay nuôi trồng thu mua, chế biến thủy sản, dư nợ cho vay chiếm 15% tổng dư nợ; 34 TCTD cho vay nông nghiệp phát triển nông thôn dư nợ cho vay chiếm 30,09% tổng dư nợ; cho vay hỗ trợ lãi suất 559 khách hàng với tổng dư nợ đến 31/12/2010 địa bàn 975.070 triệu đồng, chiếm 2,64% tổng dư nợ Đi đơi với tăng trưởng tín dụng, TCTD tiếp tục thực giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng tín dụng nằm tầm kiểm sốt hạn chế khơng để nợ xấu gia tăng, tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể, đến cuối năm khoảng 1,80%/tổng dư nợ Tuy nhiên, Sacombank Cần Thơ, vấn đề kiểm sốt nợ xấu SXKD năm qua đạt kết tích cực hơn, tỷ lệ nợ xấu SXKD/Dư nợ SXKD năm 2010 chi nhánh có 0,44% Tỷ lệ nợ xấu SXKD chi nhánh qua năm thấp Cụ thể năm 2009 tỷ lệ 0,75%, năm 2010 0,44% năm 2011 0,66% Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu SXKD chi nhánh tăng so với năm trước bối cảnh khó khăn chung kinh tế, hoạt động tín dụng nhiều rủi ro Tuy nhiên, so với tỷ lệ nợ xấu TCTD địa bàn tỷ lệ thấp nhiều Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ TCTD địa bàn nhìn tổng thể mức 2%, số tuyệt đối tăng so với đầu năm, tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng Trong năm này, địa bàn xảy số vụ vi phạm cho vay, lừa đảo làm ảnh hưởng đến uy tín số ngân hàng Số TCTD có biểu cạnh tranh lãi suất lành mạnh, rủi ro đạo đức số TCTD xuất Đây học mà Sacombank chi nhánh Cần Thơ cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm 72 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ Tuy chi nhánh có kết tích cực việc kiểm sốt tỷ lệ nợ xấu biến động bất ổn kinh tế, kéo theo khó khăn việc SXKD DN, kèm theo rủi ro tiềm ẩn cơng tác thẩm định xác thu hồi nợ hiệu nên nguy tỷ lệ gia tăng thời gian tới cao Vì vậy, chi nhánh cần có biện pháp nâng cao chất lượng cho vay SXKD tích cực thời gian tới - Rủi ro tín dụng SXKD theo thời hạn Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ nợ xấu SXKD ngắn hạn trung dài hạn có thay đổi qua năm Tỷ lệ nợ xấu SXKD trung dài hạn lớn tỷ lệ nợ xấu SXKD ngắn hạn qua năm Từ cho thấy cho vay SXKD trung dài hạn ln có rủi ro so với cho vay ngắn hạn Khi cho vay với thời hạn dài cơng tác kiểm tra, thu hồi nợ diễn tương đối khó khăn so với cho vay ngắn hạn nên khoản vay trung dài hạn thường có tình trạng khơng hoàn thành trả lãi trả nợ hạn rơi vào nợ nhóm 3, nhóm nhóm Bảng 16: TỶ LỆ NỢ XẤU SXKD TẠI NH THEO THỜI HẠN ĐVT: % Chỉ tiêu Ngắn hạn Trung hạn dài hạn Tỷ lệ nợ xấu chung Năm 2009 0,59 1,06 0,75 Năm 2010 0,35 0,65 0,44 Năm 2011 0,35 1,46 0,66 Nguồn: Phòng Kế tốn hành chánh Sacombank Chi nhánh Cần Thơ * Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn: Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn năm 2010 giảm so với năm 2009, năm 2011 giữ nguyên tỷ lệ giống năm 2010 Do năm 2010 tình hình kinh tế ổn định đa phần thành phần kinh tế địa bàn thành phố hoạt động có hiệu nên khoản nợ xấu nhóm từ năm trước NH xem xét xếp lại trở thành nợ nhóm NH nhận thấy thiện chí trả nợ KH nhận xét chuyển biến tích cực từ khách hàng Năm 2011 tỷ lệ khơng đổi so với năm 2010 năm tình hình khơng tích cực trước Lãi suất cho vay tăng cao so với năm 2010 nên việc trả nợ trở thành gánh nặng đối tượng vay vốn 73 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ * Tỷ lệ nợ xấu trung dài hạn: Đối với cho vay SXKD trung dài hạn, tỷ lệ nợ xấu năm 2010 thấp so với năm 2009 năm 2011 cao so với năm 2010 Tuy tỷ lệ nợ xấu trung dài hạn có biến động năm qua khoản vay trung dài hạn có nhiều rủi ro tỷ lệ nợ xấu qua năm mức thấp Điều cho thấy NH có biện pháp tích cực việc kiểm sốt tỷ lệ nợ xấu trung dài hạn thời gian qua - Rủi ro tín dụng theo thành phần kinh tế * Tỷ lệ nợ xấu SXKD công ty cổ phần, công ty TNHH khách hàng cá thể: Dựa vào bảng 17 ta thấy tỷ lệ nợ xấu SXKD công ty cổ phần, công ty TNHH khách hàng cá thể thấp so với thành phần kinh tế khác Từ cho thấy hoạt động cho vay SXKD thành phần rủi ro so với thành phần khác Tỷ lệ nợ xấu thành phần biến động qua năm Tỷ lệ nợ xấu thành phần năm 2010 thấp so với năm 2009, bước sang năm 2011 tỷ lệ nợ xấu công ty cổ phần công ty TNHH cao so với năm 2010, cá thể tỷ lệ nợ xấu năm 2011 không đổi so với năm 2010 Nguyên nhân tỷ lệ nợ xấu năm 2010 giảm so với năm 2009 năm 2010 đa phần thành phần kinh doanh có lãi Mặc dù năm 2011 NH thu hồi khoản nợ xấu năm trước cuối năm 2011 tình hình kinh tế có nhiều khó khăn kèm theo lãi suất vay vốn dao động mức 18-21%/năm nên nợ xấu tăng mạnh vào cuối năm Bảng 17: TỶ LỆ NỢ XẤU SXKD TẠI NH THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐVT:% Chỉ tiêu Công ty cổ phần Công ty TNHH Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp Nhà nước Cá thể Khác Tỷ lệ nợ xấu chung Năm 2009 0,91 0,58 1,70 1,93 0,29 8,14 0,75 Năm 2010 0,21 0,22 1,53 3,61 0,45 0,86 0,44 Năm 2011 0,46 0,55 1,41 4,91 0,45 7,07 0,66 Nguồn: Phòng Kế toán hành chánh Sacombank Chi nhánh Cần Thơ 74 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ * Tỷ lệ nợ xấu DNTN, DNNN đối tượng khác: Đối với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước đối tượng khác tỷ lệ nợ xấu biến động tăng giảm qua năm Doanh nghiệp Nhà nước đối tượng khác có tỷ lệ nợ xấu năm 2010 giảm so với năm 2009, tỷ lệ năm 2011 tăng so với năm 2010 Do năm 2011 việc hỗ trợ vốn cấp sở ngành DNNN ngày ít, hiệu sử dụng đồng vốn khơng tốt nên nợ xấu DNNN có xu hướng tăng Doanh nghiệp tư nhân có tỷ lệ nợ xấu năm 2010 cao so với năm 2009 tỷ lệ giảm năm 2011 Trong năm 2011 cơng tác thu hồi nợ loại hình tương đối tốt nên khoản nợ xấu năm 2011 giảm so với năm 2010 Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu thành phần kinh tế quốc doanh tương đối an toàn ổn định so với thành phần kinh tế quốc doanh loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi hay cơng ty liên doanh Từ cho thấy, NH cần nên quan tâm đến việc quản lý tín dụng SXKD việc sử dụng vốn vay thành phần kinh tế quốc doanh để nâng cao chất lượng tín dụng SXKD thời gian tới - Rủi ro tín dụng theo ngành kinh tế Qua bảng số liệu nợ xấu dư nợ ta thấy năm 2009 tỷ lệ nợ xấu ngành cao so với năm Mặc dù năm 2009 ngành nghề đa phần hỗ trợ lớn từ Chính phủ tạo điều kiện cho KH mở rộng đầu tư hiệu sử dụng đồng vốn năm thấp Qua năm hiệu sử dụng đồng vốn cải thiện kèm theo sách thu hồi nợ xấu Chi nhánh có hiệu nên nợ xấu năm 2010 năm 2011 kiểm soát tốt Bảng 18: TỶ LỆ NỢ XẤU SXKD TẠI NH THEO NGÀNH KINH TẾ ĐVT: % Chỉ tiêu Nông nghiệp Công nghiệp xây dựng Thương mại dịch vụ Tỷ lệ nợ xấu chung Năm 2009 1,31 1,14 0,45 0,75 Năm 2010 0,51 0,56 0,34 0,44 Năm 2011 0,49 1,06 0,29 0,66 Nguồn: Phòng Kế tốn hành chánh Sacombank Chi nhánh Cần Thơ 75 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ * Đối với ngành nông nghiệp: công tác thu nợ ngành tốt nên tỷ lệ nợ xấu giảm qua năm * Đối với ngành công nghiệp xây dựng: tỷ lệ nợ xấu qua năm tương đối tốt năm 2011 nợ xấu tăng cao so với năm 2010 đầu năm 2011 thị trường BĐS gặp khó khăn, lãi suất cho vay cao, người dân khó tiếp cận vốn vay để mua nhà ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh doanh nghiệp * Về ngành thương mại dịch vụ: hỗ trợ lớn từ NH, công tác xử lý nợ linh hoạt tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ với hỗ trợ từ Chính phủ nên tỷ lệ nợ xấu ngành giảm qua năm Qua phân tích ta thấy ngành cơng nghiệp xây dựng có tỷ lệ nợ xấu cao so với ngành khác Do thời hạn vay vốn ngành đa phần khoản vay vốn trung dài hạn nên việc kiểm tra sử dụng vốn vay DN công tác thu hồi nợ ngành tương đối phức tạp khó khăn so với ngành khác 76 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI SACOMBANK – CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1 NHỮNG TỒN TẠI TRONG CHO VAY SXKD TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ - Trong thời gian qua lạm phát cao chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng kèm theo lãi suất cho vay ngày tăng cao tạo áp lực lớn KH việc thực nghĩa vụ trả nợ đủ chi nhánh Điều làm cho việc thu hồi nợ năm qua có nhiều khó khăn Ngân hàng thường gặp phải tình trạng khoản phải thu doanh nghiệp thu hồi không kịp với tiến độ trả lãi, trả nợ NH nên buộc NH phải có điều chỉnh, cấu lại thời hạn trả nợ cho DN - Nợ xấu SXKD trung dài hạn có xu hướng tăng thời gian tới có tỷ trọng cao so với nợ xấu SXKD ngắn hạn năm 2011 dư nợ SXKD trung dài hạn nhỏ dư nợ SXKD ngắn hạn qua năm Năm 2011 tỷ trọng nợ xấu SXKD trung dài hạn so với tổng dư nợ 61,95% tăng 91,82% so với năm 2010 Điều cho thấy cơng tác thẩm định thu hồi nợ cho vay SXKD trung dài hạn NH chưa hoàn thiện - Tỷ lệ nợ xấu SXKD DNNN cơng ty 100% vốn nước ngồi, cơng ty liên doanh cao so với thành phần khác Ngành công nghiệp xây dựng ngành chủ chốt công tác cho vay NH, tỷ lệ nợ xấu ngành tương đối cao so với ngành khác có xu hướng tăng thời gian tới - Cơ cấu dư nợ SXKD ngành công nghiệp xây dựng TMDV chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ NH Nhưng thời gian gần với biến động tăng giá nguyên vật liệu, tăng giá xăng dầu, kèm theo diễn biến tiêu cực thị trường bất động sản đóng băng thời gian qua tình trạng đầu bất động sản ngày gia tăng Vì cho vay hai 77 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ lĩnh vực rủi ro so với lĩnh vực nông nghiệp Điều thể qua doanh số thu nợ ngành nông nghiệp tăng qua năm - Vòng quay vốn tín dụng NH qua năm thấp, điều cho thấy tốc độ ln chuyển vốn tín dụng cơng tác thu hồi nợ NH chậm Mặc dù dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao qua năm việc gia hạn nợ khách hàng khoản vay ngắn hạn thường xuyên diễn nên làm cho vòng quay vốn tín dụng mức thấp thời gian qua - Trên địa bàn TP Cần Thơ có 50 TCTD hoạt động với 226 địa điểm có giao dịch ngân hàng, gồm trụ sở Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần, văn phòng đại diện Ngân hàng nước ngoài, 47 chi nhánh TCTD với 170 địa điểm giao dịch cấp chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân sở Hiện nay, đa phần NH hướng sang cho vay SXKD có nhiều ưu đãi lãi suất có nhiều chương trình hỗ trợ cho vay SXKD để cạnh tranh lẫn Vì vây, Chi nhánh giai đoạn chịu áp lực cạnh tranh với NH khác địa bàn 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY SXKD TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Để giảm thiểu đến mức thấp khoản nợ xấu đưa định phù hợp, thẩm định khâu quan trọng việc định cho vay giúp ngân hàng phòng ngừa rủi ro khoản nợ Để nâng cao chất lượng thẩm định NH cần thực biện pháp sau: - Về tổ chức, điều hành công tác thẩm định: + Cán thẩm định phải bố trí cho hợp lý, tránh chồng chéo, đảm bảo xếp cán có đủ trình độ, lực, chun mơn, trách nhiệm làm công tác Phân công cán thẩm định phải vào trình độ, kinh nghiệm, mạnh người + Không nên phân cán thẩm định phụ trách khối doanh nghiệp quốc doanh mà nên phân theo ngành nghề, phận cán thẩm định phụ 78 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ trách ngành nghề khác cho cán tìm hiểu loại ngành nghề - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức đội ngũ cán thẩm định Trình độ, lực, kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp nhân tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cơng tác thẩm định Do cán tín dụng cần: + Nắm vững chủ trương sách Đảng Nhà nước NHNN Thành thạo chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng nghiệp vụ tín dụng + Có kiến thức tổng thể kinh tế thị trường, nhanh nhạy nắm bắt thông tin, am hiểu pháp luật Hiểu biết định số lĩnh vực có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng + Hàng năm chi nhánh cần tổ chức đợt thi nghiệp vụ nhằm khuyến khích cán tín dụng trau dồi nghiệp vụ, khơng ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chun mơn + Ngân hàng cần trọng tới công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên bám sát sở, tiếp cận khách hàng để nắm bắt kịp thời biến động khách hàng, từ có cách thức đối phó cho phù hợp - Tăng chất lượng việc thu thập thông tin + Khi tiếp xúc với khách hàng, cán thẩm định cần tạo khơng khí thân mật,cởi mở hướng nói chuyện vào chủ đề định nhằm thu thông tin cần thiết khả trả nợ, tình hình tốn doanh nghiệp, vị doanh nghiệp…Qua đây, cán thẩm định xác định thành thật, mức độ tin tưởng vào thông tin mà doanh nghiệp đưa + Chi nhánh cần tìm nguồn thông tin khác doanh nghiệp như: từ bạn hàng, quan chủ quản doanh nghiệp có quan hệ tín dụng trước đây…Ngân hàng kiểm tra chế độ kế tốn tài doanh nghiệp thơng qua cơng ty kiểm tốn để biết tính xác trung thực báo cáo tài 79 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ - Tuân thủ quy định, điều kiện cho vay quy trình thẩm định DNNN Trong thời gian qua tỷ lệ nợ xấu DNNN cao chi nhánh lỏng lẻo thẩm định điều kiện vay vốn, phương án vay vốn DNNN Biện pháp đưa phải thay đổi chế cho vay, DNNN Chi nhánh phải tuân thủ quy định, quy trình thẩm định hạn mức vay vốn cho vay khách hàng khác 5.2.2 Cho vay SXKD theo hướng đa dạng hóa rủi ro, chuyển rủi ro - Cho vay SXKD theo hướng đa dạng hóa rủi ro Qua hạn chế công tác cho vay SXKD chi nhánh ta thấy cho vay SXKD ngành công nghiệp xây dựng rủi ro so với ngành nông nghiệp Vì vậy, chi nhánh cần có hướng ưu tiên mở rộng vay vốn, tăng cường giải ngân tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp thời gian tới Tuy nhiên, khách hàng lĩnh vực thường không chấp nhận mức lãi suất vay cao Vì vậy, chi nhánh cần nổ lực việc giảm dần lãi suất cho vay mức chấp nhận khách hàng lĩnh vực Đối với lĩnh vực công nghiệp xây dựng TMDV, NH cần tái cấu tín dụng giải ngân vào lĩnh vực an toàn để giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu Ngoài ra, chi nhánh cần chủ động phân tán rủi ro, không nên tập trung khoản tiền lớn để đầu tư cho vay vào số ngành mà nên tập trung mức độ an tồn - Giảm thiểu rủi ro tín dụng SXKD biện pháp chuyển rủi ro Chi nhánh chuyển rủi ro xử lý nợ xấu cách mở rộng nghiệp vụ mua bán nợ, từ hình thành thị trường mua bán nợ Cần Thơ Hiện công ty quản lý nợ khai thác tài sản Sacombank đặt tổ quản lý khu vực miền tây đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ Sự kết hợp Sacombank-chi nhánh Cần Thơ tổ quán lý nợ khai thác tài sản công ty mua bán nợ Sacombank giúp giải phần nợ xấu chi nhánh 5.2.3 Giải pháp nâng cao công tác thu hồi nợ Thu nợ lý khâu có ý nghĩa định tồn NH Sự nhạy bén NH việc phát kịp thời bất lợi xảy khách 80 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ hàng biện pháp xử lý xác, lúc giảm thiểu khoản nợ hạn điều có tác dụng tích cực chất lượng tín dụng - Phòng ngừa khoản vay dẫn đến nợ hạn: biện pháp thực ngân hàng tiến hành kiểm tra việc thực vốn vay, thấy khách hàng bắt đầu có dấu hiệu dẫn đến rủi ro, chẳng hạn doanh nghiệp quản lý sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiền vay khơng có tác dụng thúc đẩy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, dẫn đến doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, nợ phải trả tăng có nợ vay ngân hàng Khi ngân hàng cần thiết kế tổ chức chương trình tư vấn cho doanh nghiệp, nhằm giải khó khăn, tìm hướng kinh doanh có hiệu nhằm đảm bảo lực tài doanh nghiệp vay vốn Ngồi ra, ngân hàng u cầu khách hàng cung cấp thêm tài sản đảm bảo độ tăng cường an toàn cho nguồn vốn ngân hàng trường hợp tài sản chấp bị giảm giá trị, trường hợp cần thiết ngân hàng tiến hành gia hạn nợ cho khách hàng - Thu hồi khoản nợ hạn + Đối với khoản nợ hạn ngân hàng cần xem xét lại vấn đề trình thẩm định xem ngân hàng mắc sai sót gì, khâu nào, vấn đề nào… xem xét lại khả tài khách hàng q trình sử dụng vốn vay có mục đích khơng Từ đưa biện pháp xử lý mang lại hiệu cao thời gian ngắn + Khi tiến hành thu hồi nợ hạn, ngân hàng nên sử dụng biện pháp khai thác khách hàng vay vốn có thiện chí trả nợ Khi khách hàng khơng có thiện chí trả nợ cam kết hợp đồng tín dụng ngân hàng tiến hành lý tài sản chấp để thu nợ - Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt Kiểm tra, kiểm soát việc làm cần thiết quan trọng, đề phòng, ngăn ngừa xử lý kịp thời, xác tượng dẫn đến rủi ro hoạt động ngân hàng Do đó: + Cán tín dụng phải phát huy tối đa tính khách quan, nhìn nhận vấn đề theo tình hình thực tế, theo số liệu cụ thể công tác kiểm tra 81 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ + Kiểm tra, kiểm soát phải kịp thời, thường xuyên, đánh giá việc cách mau lẹ đưa kết luận xác 5.2.4 Nâng cao lực cạnh tranh với NH địa bàn Để nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh cần thực biện pháp sau: -Tăng cường công tác tiếp thị + Ngân hàng nên xúc tiến việc tiếp thị khách hàng nhằm giới thiệu khả mà ngân hàng đáp ứng, kích thích nhu cầu vay vốn khách hàng + Chủ động tiếp cận khách hàng, chọn lọc nhóm khách hàng phù hợp, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới khách hàng nhằm đem lại lòng tin, tin tưởng họ với ngân hàng + Định kì mở hội nghị khách hàng, từ khắc phục sai sót đồng thời phát huy mặt mạnh Ngồi ra, ngân hàng thực khảo sát qua phiếu điều tra nhằm thu thập thông tin liên quan Qua giúp ngân hàng rút kiện hữu ích cho việc xây dựng phương án hành động, ứng xử thích hợp -Có sách ưu đãi lãi suất + Đối với khách hàng tiềm năng, NH nên xem xét áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi nhằm giữ chân tạo quan hệ tín dụng lâu dài Khuyến khích khách sử dụng dịch vụ NH + Đối với khách hàng mới, cần lượng vốn lớn cán tín dụng nên đánh giá khách quan mức độ rủi ro phương án, nhằm khuyến khích khách hàng NH hạ lãi suất cho vay đồng thời tăng biên độ lãi suất có điều chỉnh tháng, tháng, tháng… để tránh rủi ro xảy - Mở rộng thị phần đầu tư Chi nhánh nên mở rộng cho vay tất khu vực địa bàn thành phố Cần Thơ, địa bàn có tiềm riêng hầu hết chưa khai thác triệt để Cần Thơ tương lai thành phố xanh, bao gồm chuỗi đô thị đa trung tâm Trong đó, hai quận Cái Răng-Bình Thủy giữ vai trò thị cơng nghiệp-cảng, quận Ninh Kiều thị trung tâm hành chính-chính trị, quận Ơ mơn giữ vai trò thị cơng nghệ cao, huyện Phong Điền trở thành thị 82 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ sinh thái, quận Thốt nốt trở thành đô thị dịch vụ đầu mối nông-thủy sản Hiện nay, Sacombank chi nhánh Cần Thơ hoạt động rầm rộ địa bàn quận Ninh Kiều, quận Cái Răng-Bình Thủy Nhưng quận Thốt nốt huyện Phong Điền, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ khu vực chi nhánh chiếm thị phần Vì vậy, chi nhánh cần có có chương trình tiếp thị hỗ trợ vay vốn địa bàn quận Thốt nốt, huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ nhằm nâng cao thị phần cho vay SXKD thời gian tới 83 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Sacombank chi nhánh Cần Thơ quan tâm đến cho vay sản xuất kinh doanh Trong thời gian qua nhờ thực tốt sách tín dụng nhánh phát huy mạnh mình, Sacombank Cần Thơ đảm nhiệm tốt vai trò cung ứng vốn SXKD cho kinh tế, cho doanh nghiệp địa bàn, góp phần cho phát triển sở vật chất thành phố hỗ trợ có hiệu cho ngành nghề, thành phần kinh tế Để đạt thành NH khơng ngừng nổ lực việc nâng cao công tác thu hồi nợ, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn đối tượng vay vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn sử dụng mục đích thỏa thuận hợp đồng tín dụng Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực ln có hạn chế đặc biệt vòng quay vốn tín dụng NH thấp Thêm vào khơng phải tất khoản tín dụng thu hồi gốc lãi, tỷ lệ nợ xấu DNNN doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi cao Hơn nữa, tỷ trọng dư nợ SXKD lĩnh vực nơng nghiệp thấp mức độ đa dạng hóa rủi ro cơng tác cho vay chi nhánh chưa tốt Việc cạnh tranh cho vay SXKD NH địa bàn tạo nên trở ngại lớn việc mở rộng tín dụng SXKD chi nhánh Do vậy, để ngày thực tốt chức nhiệm vụ giao, mặt chi nhánh cần phải trọng đến việc mở rộng thị phần tín dụng SXKD, mặt khơng ngừng nâng cao chất lượng tín dụng SXKD thông qua công tác thẩm định chặt chẽ công tác thu hồi nợ kịp thời lúc nhằm làm cho công tác cho vay SXKD NH ngày hoàn thiện 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với quyền địa phương - Chính quyền địa phương cần thực tốt công tác quản lý địa bàn hỗ trợ tốt cho NH việc cung cấp xác nhận thông tin khách hàng vay vốn cách xác đầy đủ Từ giúp NH đánh giá tư cách lực khách hàng để đưa định cho vay 84 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ - Tòa án, quan thực thi pháp luật cần tiếp tục hỗ trợ tích cực cho ngân hàng công tác xử lý vụ kiện thi hành án nhanh chóng, giúp ngân hàng thu hồi khoản nợ gốc, lãi vay hạn Đồng thời cần có biện pháp xử lý nghiêm minh trường hợp cung cấp thông tin không thật để lừa đảo ngân hàng 6.2.2 Đối với NHNN - NHNN cần rà soát lại văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành mang tính pháp lý cao - Các quy chế sách, văn đạo hướng dẫn, giải đáp hoạt động tín dụng phải sát thực, rõ ràng, dễ hiểu để tránh nhầm lẫn trình thực - Để hạ lãi suất cho vay NHNN cần nhanh chóng chấm dứt tình trạng hỗn loạn NHTM vượt trần lãi suất huy động vốn dân Ngoài ra, NHNN nên tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động NH, có điều chỉnh kịp thời, góp phần cạnh tranh lành mạnh NH hệ thống - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng có chất lượng tốt tồn ngành NH Việt Nam NHNN cần tăng cường chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng nhằm hỗ trợ tích cực cho NH việc tìm hiểu thơng tin khách hàng cách xác nhanh chóng 85 Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nguyễn Đăng Dờn (2006) Tín dụng nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Diệu (2000) Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê 3.Th.s Thái Văn Đại (2008) Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, Tủ sách Đại học Cần Thơ 4.Nguyễn Văn Tiến (2002) Đánh giá phòng ngửa rủi ro kinh doanh, NXB thống kê 5.Đỗ Hồng Tiến (2008) Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hoạt động tín dụng sản xuất kinh doanh ngân hàng Sài Gòn Thương Tín-chi nhánh Kiên Giang” 6.Anh Qn (2011) Doanh nghiệp nhà nước ham đầu tư “nóng”,http://vneconomy.vn/20111018053440505P0C9920/doanh-nghiep-nhanuoc-van-ham-dau-tu-nong.htm 7.http://congthuongcantho.gov.vn/can-tho-hoi-nghi-tong-ket-tinh-hinh-xuat-nhapkhau-nam-2010-va-ke-hoach-xuat-nhap-khau-nam-2011 8.Báo cáo Sở NN PTNT thành phố Cần Thơ 9.Các báo cáo tổng hợp Sacombank Cần Thơ 86 ... kinh doanh số vấn đề liên quan đến cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ 17 vi Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ 3.3.1 Lĩnh vực kinh. .. Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ * Sản phẩm tiền vay + Cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân doanh nghiệp + Cho vay phục vụ đời sống, cho vay. .. 71 vii Phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI SACOMBANK- CHI NHÁNH CẦN THƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh tại sacombank chi nhánh cần thơ , phân tích tình hình cho vay sản xuất kinh doanh tại sacombank chi nhánh cần thơ

Từ khóa liên quan