Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng trị

112 534 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2018, 10:29

BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ HON THIÃÛN CÄNG TẠC QUN L VN ệU Tặ XY DặNG U CAẽC CNG TRầNH GIAO THÄNG ÂỈÅÌNG BÄÜ BÀỊNG NGƯN VÄÚN NGÁN H SẠCH NH NỈÅÏC TRÃN ÂËA BN TÈNH QUNG TRË N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ TRÁÖN DUY PHỈÅNG TR Ư Ờ LÛN VÀN THẢC SÉ KHOA HC KINH TÃÚ HÚ, 2018 BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ Ế TRÁƯN DUY PHỈÅNG H U HON THIÃÛN CÄNG TẠC QUN LYẽ VN ệU Tặ XY DặNG T CAẽC CNG TRầNH GIAO THÄNG ÂỈÅÌNG BÄÜ BÀỊNG NGƯN VÄÚN Ọ C K IN H NGÁN SẠCH NH NỈÅÏC TRÃN ÂËA BN TÈNH QUNG TRË IH CHUN NGNH: QUN L KINH TÃÚ N G Đ Ạ M SÄÚ: 34 04 10 TR Ư Ờ LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN KHOA HC: PGS.TS PHNG THË HÄƯNG H HUÃÚ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Mọi vi phạm bị xử lý theo quy định Quảng Trị, tháng 02 năm 2018 H U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ Trần Duy Phương i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn thạc sĩ, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều tổ chức, cá nhân Tất giúp đỡ quý báu mà biết ơn sâu sắc Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà hướng dẫn nhiệt tình chu đáo đóng góp ý kiến vơ q giá để tơi hồn thiện luận văn Tôi xin cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cung cấp kiến thức cần thiết giúp phục vụ cho học tập, nghiên cứu U Ế ứng dụng thực tế vào nghiên cứu luận văn H Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quan Ủy ban nhân dân, Cục thống TẾ kê, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Giao thông vận IN H tải tỉnh Quảng Trị quan tổ chức liên quan tạo điều kiện giúp đỡ K thời gian nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu cần thiết để tơi hồn C thành luận văn IH Ọ Cuối cùng, tơi cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ tơi để tơi có Ạ điều kiện thuận lợi q trình thực luận văn Quảng Trị, tháng 02 năm 2018 Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ Xin chân thành cảm ơn./ Trần Duy Phương ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: TRẦN DUY PHƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Định hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHÙNG THỊ HỒNG HÀ Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu H cơng trình giao thơng đường tỉnh Quảng Trị U Ế - Mục đích nghiên cứu: Hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng TẾ - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu sở lý luận thực tiễn, IN H nghiên cứu thực trạng giải pháp công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng K cơng trình giao thơng đường tỉnh Quảng Trị C Các phương pháp nghiên cứu sử dụng IH Ọ Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Phương pháp Ạ nghiên cứu tài liệu, thu thập số liệu; phương pháp điều tra chọn mẫu; thống kê mơ Đ tả, kiểm định Ngồi ra, luận văn sử dụng số phương pháp khác so N G sánh, phân tổ thống kê, quy nạp, vận dụng lý luận thực tiễn nhằm làm rõ đảm TR Ư Ờ bảo tính khoa học vấn đề luận văn đề cập Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn nghiên cứu sỏ lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng đường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2016 Tác giả rút hạn chế, tồn nhiều nội dung từ công tác bắt đầu đến kết thúc dự án Từ đánh giá tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý lĩnh vực Ngoài ra, luận văn đưa số kiến nghị với Trung ương địa phương giải pháp giúp thắt chặt hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình GTĐB từ NSNN iii GTVT: Giao thông vận tải NSNN: Ngân sách Nhà nước UBND: Ủy ban nhân dân KHĐT: Kế hoạch Đầu tư KBNN: Kho bạc Nhà nước NSTW: Ngân sách trung ương NSĐP: Ngân sách địa phương TMĐT: Tổng mức đầu tư U Giao thông đường TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H GTĐB: Ế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ x PHẦN I MỞ ĐẦU U Ế Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu H Mục tiêu nghiên cứu TẾ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu IN H Phương pháp nghiên cứu K PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU C CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ IH Ọ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ Ạ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đ 1.1 Lý luận cơng trình GTĐB N G 1.1.1 Khái niệm cơng trình GTĐB TR Ư Ờ 1.1.2 Vai trò đầu tư xây dựng cơng trình GTĐB 1.1.3 Đặc điểm cơng trình GTĐB 1.1.4 Các giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình GTĐB 1.2 Lý luận vốn đầu tư cho cơng trình GTĐB 10 1.2.1 Vốn đầu tư từ NSNN 10 1.2.2 Vai trò vốn đầu tư từ NSNN xây dựng cơng trình GTĐB 11 1.2.3 Đặc điểm vốn đầu tư từ NSNN xây dựng công trình GTĐB 11 1.3 Nội dung quản lý vốn đầu tư từ NSNN 12 1.3.1 Quản lý toán vốn đầu tư 13 1.3.2 Quản lý tốn dự án hồn thành 15 v 1.3.3 Quản lý tiến độ giải ngân 16 1.4 Các tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý vốn đầu tư dự án xây dựng cơng trình GTĐB 17 1.4.1 Tỷ lệ cơng trình GTĐB cấp có thẩm quyền phê duyệt 17 1.4.2 Tỷ lệ giải ngân vốn năm 17 1.4.3 Tỷ lệ vốn toán năm 18 1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình GTĐB 18 1.5.1 Nhân tố bên 18 U Ế 1.5.2 Nhân tố bên 19 H 1.6 Kinh nghiệm số địa phương nước công tác quản lý vốn TẾ đầu tư xây dựng công trình GTĐB 20 IN H 1.6.1 Kinh nghiệm Đà Nẵng 20 K 1.6.2 Kinh nghiệm tỉnh Quảng Bình 21 C 1.6.3 Kinh nghiệm rút cho tỉnh Quảng Trị 22 IH Ọ CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY Ạ DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN Đ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 24 N G 2.1 Tình hình tỉnh Quảng Trị 24 TR Ư Ờ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 25 2.1.3 Hệ thống sở hạ tầng 26 2.2 Tình hình xây dựng cơng trình GTĐB tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 2016 27 2.2.1 Khái qt cơng trình GTĐB địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2016 27 2.2.2 Quy mơ cơng trình GTĐB 30 2.2.3 Kết thực cơng trình GTĐB giai đoạn 2014 - 2016 31 2.3 Quy trình quản lý vốn đầu tư cơng trình GTĐB nguồn NSNN 33 vi 2.4 Thực trạng công tác quản lý vốn 40 2.4.1 Công tác giải ngân vốn 40 2.4.2 Quyết toán vốn 44 2.5 Đánh giá chuyên gia công tác quản lý vốn 47 2.5.1 Thông tin đối tượng điều tra 47 2.5.2 Đánh giá chuyên gia công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình 47 2.6 Đánh giá chung công tác quản lý vốn 61 2.6.1 Ưu điểm 61 U Ế 2.6.2 Hạn chế 62 H 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 63 TẾ CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HỒN THIỆN CƠNG IN H TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH GIAO K THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 65 C NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 65 IH Ọ 3.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển xây dựng CSHT giao thông đường tỉnh Ạ Quảng Trị 65 Đ 3.1.1 Phương hướng 65 N G 3.1.2 Mục tiêu 66 TR Ư Ờ 3.2 Quan điểm xây dựng giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng 67 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện phải vào kết thực tiêu đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư 67 3.2.2 Trên sở phân tích tồn tại, hạn chế để đưa giải pháp hoàn thiện 68 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư dự án xây dựng cơng trình GTĐB tỉnh Quảng Trị 68 3.3 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư dự án xây dựng công trình GTĐB tỉnh Quảng Trị 68 vii 3.3.1 Hoàn thiện chế sách dự án đầu tư 68 3.3.2 Nâng cao chất lượng cơng tác giải phóng mặt nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư 69 3.3.3 Tăng cường công tác giám sát, tra, kiểm tra; chống thất thốt, lãng phí đầu tư xây dựng 70 3.3.4 Hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng cơng trình 71 3.3.5 Đổi khâu toán, toán vốn đầu tư 72 3.3.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn Ban quản lý dự án 73 U Ế 3.3.7 Xây dựng chế hoàn thiện máy quản lý cho quan liên quan H trong việc lập, tổ chức thực điều hành dự án 74 TẾ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 IN H TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 K PHỤ LỤC 80 C QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN IH Ọ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Ạ NHẬN XÉT CỦA CÁC PHẢN BIỆN 1+2 Đ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 4.60 548 245 3.92 5.28 So KHDT 4.50 577 289 3.58 5.42 So Tai Chinh 4.20 837 374 3.16 5.24 So Giao thong 20 4.45 510 114 4.21 4.69 Nha thau 11 4.45 522 157 4.10 4.81 Total 45 4.44 546 081 4.28 4.61 5 4.20 1.304 583 2.58 5.82 So KHDT 4.25 500 250 3.45 5.05 So Tai Chinh 1.095 490 2.84 5.56 4.25 639 143 3.95 4.55 H TẾ IN K IH Ọ C Tam ung KBNN U Ế Tam ung KBNN Mean H N Lower Đ Ạ 4.20 G 20 TR Ư Ờ N So Giao thong Nha thau 11 4.36 505 152 4.02 4.70 Total 45 4.27 720 107 4.05 4.48 5 3.40 548 245 2.72 4.08 So KHDT 3.50 577 289 2.58 4.42 So Tai Chinh 3.20 447 200 2.64 3.76 So Giao thong 20 3.20 616 138 2.91 3.49 Nha thau 11 3.18 751 226 2.68 3.69 Tam ung KBNN 86 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Total Mean Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 45 3.24 609 091 3.06 3.43 4.80 447 200 4.24 5.36 So KHDT 4.75 500 250 3.95 5.55 So Tai Chinh 4.60 548 245 3.92 5.28 So Giao thong 20 4.45 510 114 4.21 4.69 Nha thau 11 4.27 467 H N Lower 141 3.96 4.59 Total 45 4.49 506 075 4.34 4.64 5 3.40 548 245 2.72 4.08 577 289 2.58 4.42 IH 3.50 Đ So KHDT Ạ Tam ung KBNN Ọ C K IN TẾ H U Ế Tam ung KBNN 3.00 000 000 3.00 3.00 3 So Giao thong 20 2.75 716 160 2.41 3.09 Nha thau 11 2.91 1.136 343 2.15 3.67 Total 45 2.96 796 119 2.72 3.19 3.60 894 400 2.49 4.71 So KHDT 3.75 500 250 2.95 4.55 So Tai Chinh 3.80 447 200 3.24 4.36 20 3.70 801 179 3.32 4.08 G TR Ư Ờ N So Tai Chinh Tam ung KBNN So Giao thong 87 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Mean Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum Nha thau 11 3.36 809 244 2.82 3.91 Total 45 3.62 747 111 3.40 3.85 5 3.00 1.225 548 1.48 4.52 So KHDT 3.25 500 250 2.45 4.05 So Tai Chinh 3.00 000 000 3.00 3.00 3 So Giao thong 20 2.80 616 H N Lower 138 2.51 3.09 Nha thau 11 2.73 647 195 2.29 3.16 Total 45 2.87 661 098 2.67 3.07 KBNN 837 374 1.76 3.84 IH Ạ 2.80 Đ Tien Ọ C K IN TẾ H U Ế Tam ung KBNN 2.75 500 250 1.95 3.55 2.20 447 200 1.64 2.76 So Giao thong 20 2.85 587 131 2.58 3.12 Nha thau 11 2.73 647 195 2.29 3.16 Total 45 2.73 618 092 2.55 2.92 KBNN 2.80 837 374 1.76 3.84 So KHDT 2.75 500 250 1.95 3.55 So Tai Chinh 3.20 447 200 2.64 3.76 G TR Ư Ờ N So KHDT So Tai Chinh Tien 88 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Mean Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 20 2.90 641 143 2.60 3.20 Nha thau 11 2.82 751 226 2.31 3.32 Total 45 2.89 647 097 2.69 3.08 KBNN 3.80 447 200 3.24 4.36 So KHDT 3.75 500 250 2.95 4.55 So Tai Chinh 3.60 548 245 2.92 4.28 So Giao thong 20 3.60 754 169 3.25 3.95 Nha thau 11 3.55 688 207 3.08 4.01 Total 45 650 097 3.43 3.82 H TẾ IN K IH Ọ C Tien U Ế So Giao thong H N Lower Đ Ạ 3.62 3.20 1.095 490 1.84 4.56 So KHDT 3.25 500 250 2.45 4.05 So Tai Chinh 3.00 000 000 3.00 3.00 3 So Giao thong 20 3.35 671 150 3.04 3.66 Nha thau 11 4.09 539 163 3.73 4.45 Total 45 3.47 726 108 3.25 3.68 KBNN 3.60 1.140 510 2.18 5.02 So KHDT 3.75 957 479 2.23 5.27 G KBNN TR Ư Ờ N Tien Tien 89 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 3.40 548 245 2.72 4.08 So Giao thong 20 3.55 759 170 3.19 3.91 Nha thau 11 3.55 934 282 2.92 4.17 Total 45 3.56 813 121 3.31 3.80 KBNN 4.20 837 374 3.16 5.24 So KHDT 3.75 500 250 2.95 4.55 So Tai Chinh 3.60 894 400 2.49 4.71 So Giao thong 20 3.80 696 156 3.47 4.13 Nha thau 11 647 195 3.29 4.16 3.80 694 103 3.59 4.01 H TẾ IN K IH Ọ C Tien U Ế So Tai Chinh Mean H N Lower Đ Ạ 3.73 G 45 Tien Tien TR Ư Ờ N Total KBNN 3.40 894 400 2.29 4.51 So KHDT 3.75 957 479 2.23 5.27 So Tai Chinh 2.60 548 245 1.92 3.28 So Giao thong 20 3.05 686 153 2.73 3.37 Nha thau 11 3.27 647 195 2.84 3.71 Total 45 3.16 737 110 2.93 3.38 KBNN 3.20 837 374 2.16 4.24 90 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Mean Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 3.75 500 250 2.95 4.55 So Tai Chinh 3.00 1.000 447 1.76 4.24 So Giao thong 20 3.10 788 176 2.73 3.47 Nha thau 11 3.55 688 207 3.08 4.01 Total 45 3.27 780 116 3.03 3.50 3.20 837 374 2.16 4.24 So KHDT 3.50 577 289 2.58 4.42 So Tai Chinh 3.60 548 245 2.92 4.28 671 150 3.54 4.16 3.36 924 279 2.74 3.98 45 3.60 751 112 3.37 3.83 5 3.80 837 374 2.76 4.84 So KHDT 4.00 000 000 4.00 4.00 4 So Tai Chinh 3.40 548 245 2.72 4.08 So Giao thong 20 2.90 308 069 2.76 3.04 Nha thau 11 3.09 302 091 2.89 3.29 Total 45 3.20 548 082 3.04 3.36 IH 3.85 Ạ 20 H TẾ Đ So Giao thong Ọ C K IN Thanh toan KBNN U Ế So KHDT H N Lower G 11 TR Ư Ờ N Nha thau Total Thanh toan KBNN 91 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Thanh toan KBNN Mean Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 3.20 447 200 2.64 3.76 So KHDT 3.25 1.500 750 86 5.64 So Tai Chinh 3.60 894 400 2.49 4.71 So Giao thong 20 3.40 1.095 245 2.89 3.91 Nha thau 11 2.91 1.221 368 2.09 3.73 Total 45 3.27 1.074 H N Lower 160 2.94 3.59 5 3.40 548 245 2.72 4.08 So KHDT 3.50 577 289 2.58 4.42 So Tai Chinh 548 245 2.92 4.28 3.45 510 114 3.21 3.69 H TẾ IN K IH Ọ C Thanh toan KBNN U Ế Đ Ạ 3.60 G 20 TR Ư Ờ N So Giao thong Nha thau 11 3.36 505 152 3.02 3.70 Total 45 3.44 503 075 3.29 3.60 2.60 548 245 1.92 3.28 So KHDT 3.00 816 408 1.70 4.30 So Tai Chinh 3.40 1.140 510 1.98 4.82 So Giao thong 20 2.80 894 200 2.38 3.22 Nha thau 11 2.82 982 296 2.16 3.48 Thanh toan KBNN 92 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Total Mean Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 45 2.87 894 133 2.60 3.14 5 4.40 548 245 3.72 5.08 So KHDT 4.50 577 289 3.58 5.42 So Tai Chinh 4.40 548 245 3.72 5.08 So Giao thong 20 4.35 489 109 4.12 4.58 Nha thau 11 4.45 522 H N Lower 157 4.10 4.81 Total 45 4.40 495 074 4.25 4.55 5 2.20 447 200 1.64 2.76 577 289 1.58 3.42 Quyet toan KBNN IH Quyet toan KBNN 2.50 Đ Ạ So KHDT Ọ C K IN TẾ H U Ế 2.80 447 200 2.24 3.36 So Giao thong 20 2.55 605 135 2.27 2.83 Nha thau 11 2.64 505 152 2.30 2.98 Total 45 2.56 546 081 2.39 2.72 2.60 548 245 1.92 3.28 So KHDT 2.50 577 289 1.58 3.42 So Tai Chinh 2.60 548 245 1.92 3.28 20 2.45 510 114 2.21 2.69 G TR Ư Ờ N So Tai Chinh Quyet toan KBNN So Giao thong 93 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Mean Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum Nha thau 11 2.64 505 152 2.30 2.98 Total 45 2.53 505 075 2.38 2.68 4.20 447 200 3.64 4.76 So KHDT 4.25 500 250 3.45 5.05 So Tai Chinh 4.60 548 245 3.92 5.28 So Giao thong 20 4.30 470 H N Lower 105 4.08 4.52 Nha thau 11 4.18 405 122 3.91 4.45 Total 45 4.29 458 068 4.15 4.43 447 200 3.64 4.76 IH 4.20 Ạ H Đ No dong KBNN Ọ C K IN TẾ U Ế Quyet toan KBNN 4.25 500 250 3.45 5.05 5 4.40 548 245 3.72 5.08 So Giao thong 20 4.40 503 112 4.16 4.64 Nha thau 11 4.36 505 152 4.02 4.70 Total 45 4.36 484 072 4.21 4.50 5 2.40 548 245 1.72 3.08 So KHDT 2.50 577 289 1.58 3.42 So Tai Chinh 2.40 548 245 1.72 3.08 G TR Ư Ờ N So KHDT So Tai Chinh No dong KBNN 94 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Mean Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 20 2.65 489 109 2.42 2.88 Nha thau 11 2.64 505 152 2.30 2.98 Total 45 2.58 499 074 2.43 2.73 3.40 548 245 2.72 4.08 So KHDT 3.75 500 250 2.95 4.55 So Tai Chinh 3.40 548 245 2.72 4.08 So Giao thong 20 3.55 510 114 3.31 3.79 Nha thau 11 3.27 467 141 2.96 3.59 Total 45 505 075 3.32 3.62 H TẾ IN K IH Ọ C No dong KBNN U Ế So Giao thong H N Lower Đ Ạ 3.47 TR Ư Ờ N G (Nguồn: Số liệu điều tra 2017, xử lý phần mềm SPSS) 95 Bảng 3: Phân tích annova ANOVA Sum of Squares 979 245 Within Groups 14.132 40 353 Total 15.111 44 1.967 Within Groups 15.677 40 Total 17.644 Between Groups 492 F Sig .693 601 1.255 304 1.602 193 330 856 342 848 068 991 392 TẾ H U Cap phat von Between Groups Mean Square Ế Cap phat von df Between Groups 5.414 1.353 40 845 K Cap phat von IN H 44 33.786 IH Ọ C Within Groups 44 308 077 9.336 40 233 9.644 44 434 108 Within Groups 12.677 40 317 Total 13.111 44 155 039 Within Groups 22.645 40 566 Total 22.800 44 Đ Between Groups G Cap phat von 39.200 Ạ Total TR Ư Ờ N Within Groups Total Tam ung Tam ung Between Groups Between Groups 96 Tam ung Tam ung Between Groups 475 119 Within Groups 15.836 40 396 Total 16.311 44 Between Groups 1.363 341 Within Groups 9.882 40 247 11.244 44 3.052 Within Groups 24.859 40 Total 27.911 Total Between Groups 763 876 1.379 259 1.228 314 461 764 589 672 1.139 352 370 829 U Ế Tam ung 300 H 1.082 IN Between Groups 44 K Tam ung TẾ H 621 23.495 271 40 587 Ọ C Within Groups 44 1.068 267 18.132 40 453 19.200 44 1.718 430 Within Groups 15.082 40 377 Total 16.800 44 658 165 Within Groups 17.786 40 445 Total 18.444 44 Ạ Between Groups Đ Tam ung 24.578 IH Total N G Within Groups Tien Tien TR Ư Ờ Total Between Groups Between Groups 97 Tien Between Groups Tien 301 075 Within Groups 18.277 40 457 Total 18.578 44 6.191 1.548 Within Groups 17.009 40 425 Total 23.200 44 284 Within Groups 28.827 40 Total 29.111 Between Groups Between Groups 071 955 3.640 013 098 982 531 714 1.789 150 1.131 356 1.224 316 U Ế Tien 164 H 1.068 IN Between Groups 44 K Tien TẾ H 721 20.132 267 40 503 Ọ C Within Groups 21.200 44 3.629 907 20.282 40 507 23.911 44 2.723 681 Within Groups 24.077 40 602 Total 26.800 44 2.705 676 Within Groups 22.095 40 552 Total 24.800 44 IH Total Between Groups Đ Ạ Tien N G Within Groups Tien TR Ư Ờ Total Thanh toan Between Groups Between Groups 98 Thanh toan Between Groups 6.491 1.623 Within Groups 6.709 40 168 13.200 44 2.341 585 Within Groups 48.459 40 1.211 Total 50.800 44 216 Within Groups 10.895 40 Total 11.111 Total Thanh toan Between Groups 054 000 483 748 198 938 591 671 115 977 840 508 280 890 U Ế Thanh toan Between Groups 9.675 H 1.964 IN Between Groups 44 K Thanh toan TẾ H 272 33.236 491 40 831 Ọ C Within Groups 44 123 031 10.677 40 267 10.800 44 1.016 254 Within Groups 12.095 40 302 Total 13.111 44 305 076 Within Groups 10.895 40 272 Total 11.200 44 Ạ Between Groups Đ Quyet toan 35.200 IH Total N G Within Groups TR Ư Ờ Total Quyet toan Quyet toan Between Groups Between Groups 99 Quyet toan No dong 658 165 Within Groups 8.586 40 215 Total 9.244 44 216 054 Within Groups 10.095 40 252 Total 10.311 44 482 Within Groups 10.495 40 Total 10.978 Between Groups Between Groups 121 766 553 214 929 460 765 893 477 U Ế No dong Between Groups H 918 IN Between Groups 44 K No dong TẾ H 262 10.282 230 40 257 Ọ C Within Groups 11.200 IH Total 44 TR Ư Ờ N G Đ Ạ (Nguồn: Số liệu điều tra 2017, xử lý phần mềm SPSS) 100 ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY Ạ DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN Đ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 24 N G 2.1 Tình hình tỉnh Quảng Trị ... sở lý luận quản lý luận thực tiễn công tác quản lý vốn IN H đầu tư xây dựng cơng trình giao thông đường vốn ngân sách nhà nước K Chương 2: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình. .. dụng vốn đầu tư từ NSNN Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng đường nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng trị , Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn