Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện minh hóa, tỉnh quảng bình

124 518 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2018, 10:29

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH THỊ LAN DOANH ại Đ ho HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN MINH HĨA h in ̣c k TỈNH QUẢNG BÌNH ́H tê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ́ uê HUẾ, 2018 Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH THỊ LAN DOANH Đ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN ại ̣c k ho NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH : 8340410 h Mã số in Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ ́H tê ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Trịnh Văn Sơn HUẾ, 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc ại Đ Tác giả luận văn ho Đinh Thị Lan Doanh h in ̣c k ́ uê ́H tê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, lời cảm ơn đặc biệt sâu sắc nhất, xin gửi đến thầy PGS.TS.Trịnh Văn Sơn, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ Tơi tận tình suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới q thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế nhiệt tình giúp đỡ tơi mặt suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ biết ơn đến Lãnh đạo, nhân viên phòng, ban chun mơn của: Phòng Tài - Kế hoạch huyện, Kho bạc Nhà nước huyện Minh Đ Hóa, Chi cục thuế, trưởng, phó phòng ban đơn vị, cán nhân viên liên quan đến công ại tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhiệt tình cung cấp số liệu, tư vấn giúp đỡ ho tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Và tơi xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè chia sẽ, động viên, ̣c k giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa học thực thành cơng luận in văn Luận văn tổng hợp kết trình học tập, nghiên cứu nỗ lực cố h gắng thân Tuy nhiên, trình thực luận văn khơng thể tránh khỏi tê khiếm khuyết, tơi mong nhận góp ý chân thành q thầy (cơ) ́H đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện ́ Tơi xin trân trọng cảm ơn! Minh Hóa, ngày … tháng … năm 2018 Tác giả Định Thị Lan Doanh ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: ĐINH THỊ LAN DOANH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng Mã số: 60 34 04 10 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN MINH HĨA TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết Công tác quản lý chi thường NSNN huyện Minh Hóa thời gian qua Đ đạt kết định có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, bên ại cạnh kết đạt được, công tác quản lý chi thường xuyên NSNN chưa hoàn thiện, ho chưa đạt hiệu cao, nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục hiệu khoản chi ngân sách thấp, chi dàn trải, thiếu tập trung ̣c k dẫn đến hiệu đầu tư thấp, gây lãng phí, chi thường xun vượt dự tốn Vì vậy, thời gian tới cần nghiên cứu thực trạng để ưu điểm hạn chế, in từ để giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun NSNN tê Phương pháp nghiên cứu h huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ́H Q trình nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp: Phương pháp thu ́ uê thập số liệu thứ cấp sơ cấp; Phương pháp tổng hợp phân tích Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn - Về mặt lý luận: Luận văn hệ thống hóa vấn đề quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện - Về mặt thực tiễn: Luận văn đánh giá thực trạng, tồn nguyên nhân dẫn đến bất hợp lý trình thực công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Từ đó, tác giả đề định hướng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CP Chính phủ CTX Chi thường xuyên DT Dự toán HĐBT Hội đồng trưởng HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước NĐ-CP Ngân sách nhà nước Quyết toán ̣c k QT Nghị định - Chính phủ ho NSNN Kinh tế - Xã hội ại Đ KT - XH Quyết định TC - KH Tài - Kế hoạch UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng h in QĐ ́ uê ́H tê iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Nội dung Bảng 2.1 Tình hình dân số lao động huyện Minh Hóa Một số tiêu kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa, năm 2014 - Bảng 2.2 2016 Bảng 2.3 Tình hình Thu – chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa Tổng hợp khoản chi NSNN huyện Minh Hóa giai đoạn Bảng 2.4 2014 - 2016 Qui mô cấu chi thường xuyên Ngân sách nhà nước theo Đ Bảng 2.5 Trang ại Bảng 2.6 tổng theo phân cấp huyện Minh Hóa, Quảng Bình Cơ cấu chi NSNN theo phân cấp Huyện Minh Hóa 35 38 40 42 43 45 ho Bảng qui trình lập dự tốn chi thường xun NSNN huyện Bảng 2.13 Bảng 2.14 Tổng hợp chi thường xuyên NSNN cho y tế, nghiệp kinh tế huyện Minh Hóa, giai đoạn 2014 – 2016 ́ uê Bảng 2.12 Chi cho nghiệp giáo dục, đào tào dạy nghề huyện Minh Hóa ́H Bảng 2.11 huyện Minh Hóa, giai đoạn 2014-2016 tê Bảng 2.10 Bảng Dự toán phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN h Bảng 2.9 Minh Hóa, Quảng Bình in Bảng 2.8 53 ̣c k Bảng 2.7 Chi thường xuyên cho quản lý hành Đảng, đồn thể huyện Minh Hóa Tổng hợp chi thường xuyên NSNN huyện Minh Hóa giai đoạn 2014 – 2016 Kết khảo sát lập dự tốn chi thường xun NSNN huyện Minh Hóa Kết khảo sát số nội dung lập dự tốn chi thường xun NSNN huyện Minh Hóa v 54 56 58 61 63 66 68 Đại học Kinh tế Huế Số hiệu Nội dung Bảng 2.15 Trang Kết khảo sát nội dung thất lãng phí chi thường xuyên NSNN huyện Minh Hóa 69 Kết khảo sát hợp lý việc bố trí, phân định Bảng 2.16 khoản chi thường xuyên cho lĩnh vực khác huyện 71 Minh Hóa Kết khảo sát số tượng xảy tổ chức thực Bảng 2.17 chấp hành chi thường xuyên cho lĩnh vực khác 71 Đ huyện Minh Hóa Kết khảo sát số nội dung kế toán toán chi ại Bảng 2.18 thường xuyên ngân sách huyện Minh Hóa h in ̣c k ho ́ uê ́H tê vi 73 Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v MỤC LỤC vii ĐẶT VẤN ĐỀ Đ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ại CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN .6 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ ho NƯỚC CẤP HUYỆN ̣c k 1.1.1 Khái niệm vai trò Ngân sách nhà nước cấp huyện .6 1.1.2 Chi thường xuyên Ngân sách nhà nước cấp huyện in 1.2 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 11 h 1.2.1 Khái niệm nguyên tắc quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 11 tê 1.2.2 Nội dung công tác quản lý chi thường xuyên Ngân sách cấp huyện 12 ́H 1.2.2.1 Tổ chức máy quản lý chi thường xuyên 12 1.2.3 Sự cần thiết khách quan phải hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên Ngân sách ́ uê cấp huyện 18 1.2.4 Tiêu chí đánh giá quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 19 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi thường xuyên Ngân sách cấp huyện 21 1.3 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ BÀI HỌC CHO HUYỆN MINH HĨA, QUẢNG BÌNH 24 vii Đại học Kinh tế Huế 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý chi thường Ngân sách nhà nước số huyện nước 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Minh hóa, Quảng Bình .28 1.4 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN .30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ HUYỆN MINH HĨA, QUẢNG BÌNH 34 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Minh Hóa 34 Đ 2.1.2 Đặc điểm xã hội, văn hóa an ninh quốc phòng 35 ại 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế huyện .37 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN ho NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN MINH HỐ, QUẢNG BÌNH 39 ̣c k 2.2.1 Đánh giá tình hình chi thường xuyên Ngân sách huyện Minh Hóa 40 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước huyện in Minh Hóa, Quảng bình 45 h 2.2.2.2 Đánh giá cơng tác lập dự tốn Chi thường xuyên Ngân sách nhà nước huyện Minh tê Hóa 50 ́H 2.3 KẾT QỦA KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ TÀI ́ uê CHÍNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN HUYỆN MINH HĨA, QUẢNG BÌNH 65 2.3.1 Mẫu khảo sát .65 2.3.2 Kết khảo sát 66 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN MINH HĨA, QUẢNG BÌNH 76 2.4.1 Kết đạt 76 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG .84 viii Đại học Kinh tế Huế kiệm, chống lãng phí Đối với loại chi nghiệp khác Đối với loại chi nghiệp khác, để nâng cao hiệu đồng thời giảm bớt tình trạng thất thốt, lãng phí nguồn tài ngân sách cần tăng cường kiểm sốt chi thường xuyên, góp phần đưa pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào sống Tóm lại, chi thường xuyên khoản chi mang tính tiêu dùng lại có ảnh hưởng khơng nhỏ đến nhiều mặt đời sống đời sống kinh tế xã hội Trong trình chuyển sang kinh tế thị trường với cải cách máy quản lý hành cho ngày phù hợp với đổi kinh tế; vấn đề khốn chi hành Đ đơn vị hành chính, nghiệp có thu làm thay đổi phương thức quản lý quỹ ại ngân sách kiểm soát chi ngân sách, tạo điều kiện tự chủ tài cho đơn vị ho Cùng với đó, việc mở rộng bước thí điểm khốn biên chế kinh phí quản lý ̣c k hành cho quan hành Nhà nước bước đầu có kết định tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho cán cơng chức Mặc dù in tồn định, chế quản lý sử dụng khoản chi thường xuyên h ngân sách có thay đổi tích cực, đáp ứng ngày cao cho việc thực tê chức quản lý Nhà nước giai đoạn Tuy nhiên, thời gian ́H tới cần thực cách đồng tích cực giải pháp nhằm nâng cao hiệu ́ uê chi thường xuyên Đối với chi nghiệp văn hoá - thể dục thể thao: Cùng với chủ trương khoán chi cho sở văn hoá - nghệ thuật, thể dục - thể thao cần thực sách hỗ trợ thoả đáng cho người làm cơng tác nghệ thuật; sách hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phát tài trẻ lĩnh vực văn hoá thể thao Đối với chi nghiệp kinh tế: Có thể cho phép đơn vị nghiệp kinh tế thực liên kết với thị trường nhằm tạo nguồn thu thông qua đơn đặt hàng từ doanh nghiệp từ cá nhân có yêu cầu thiết kế, khảo sát, thăm dò theo nhu cầu khách hàng… qua đó, góp phần tăng thu nhập ngồi lương cho cán nghiên cứu hoạt động đơn vị nghiệp kinh tế 98 Đại học Kinh tế Huế 3.2.7 Nâng cao lực chuyên môn đội ngũ cán quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện - Nâng cao chất lượng cán bộ: thực tiêu chuẩn hoá chun mơn hố đội ngũ cán quản chi thường xuyên NSNN Yêu cầu cán phải có lực chun mơn cao, đào tạo bồi dưỡng tốt, am hiểu nắm vững tình hình KT-XH chế sách Nhà nước Đồng thời có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm tâm huyết với cơng việc giao Để thực yêu cầu trên, hàng năm quan phải rà soát đánh giá phân loại cán theo tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chun mơn, lực quản lý… từ có kế hoạch bồi dưỡng, xếp, phân cơng cơng tác theo lực trình độ người Đ Tăng cường đào tạo đào tạo lại kiến thức quản lý tài NSNN cho đội ại ngũ cán làm cơng tác tài chính, kế toán đơn vị dự toán, cán tài xã ho phường, thị trấn để người hiểu nhận thức yêu cầu quản lý NSNN chức nhiệm vụ thẩm quyền mình, đồng thời tự tích luỹ kiến thức ̣c k kinh nghiệm để có đủ khả thực thi công vụ Công tác đào tạo đào tạo lại phải đặc biệt trọng để đảm bảo cán ngành Tài hiểu rõ in chủ trương, sách Nhà nước hội nhập kinh tế, từ vận dụng vào trình h hoạch định sách q trình tổ chức thực nhiệm vụ tê Áp dụng linh hoạt chế độ luân chuyển cán nhằm nâng cao tính động, ́H sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ ngăn ngừa sai phạm cán Có chế độ ́ uê thưởng, phạt nghiêm minh, tăng cường trách nhiệm cá nhân, tạo lòng tin nhân dân Nhà nước Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, xây dựng lực lượng cán tin học chuyên nghiệp, tổ chức tốt yên tâm công tác lâu dài cần thiết mục tiêu quan trọng hệ thống quản lý Tiếp tục thực tinh giản máy quản lý: Chính quyền địa phương từ huyện đến xã phường cần coi trọng việc triển khai thực tinh giản máy cán bộ, xác định lại xác chức nhiệm vụ quan, đơn vị thực quản lý nhà nước ngân sách để tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giảm phiền hà rườm rà thủ tục hành cho doanh nghiệp nhân dân Kiên đưa khỏi máy Nhà nước cán không đủ lực phẩm chất, không đủ sức 99 Đại học Kinh tế Huế khoẻ trình độ chuyên môn, không để bất cập máy cán kéo dài làm tổn hại đến uy tín quan nhà nước ảnh hưởng đến KTXH địa phương KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích kỹ thực trạng quản lý chi thường xun NSNN huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Đồng thời vào tồn nguyên nhân tồn công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện theo mục tiêu đặt công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyên, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun NSNN huyện Minh Hóa, tỉnh Đ Quảng Bình Bên cạnh đó, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị với ại quan nhà nước có thẩm quyền để hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 100 Đại học Kinh tế Huế KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI KẾT LUẬN Chi thường xuyên phận quan trọng chi NSNN, với quy mô lớn đáp ứng nhu cầu chi tiêu máy thực nhiệm vụ KTXH Nhà nước cấp, ngành Đồng thời, chi thường xuyên công cụ điều tiết, điều chỉnh kinh tế Để phát huy vai trò to lớn chi thường xuyên, cần tăng cường quản lý mặt: Hoạch định sách ngân sách, hồn thiện máy quản lý, thực phân cấp quản lý ngân sách kiểm tra, kiểm sốt Quản lý NSNN nói chung quản lý chi thường xuyên NSNN nói riêng vấn Đ đề Chính phủ cấp quyền địa phương ln quan tâm coi ại trọng Quản lý NSNN, ngân sách địa phương cấp quyền từ Trung ương ho đến địa phương phụ thuộc nhiều vào yếu tố như: Hiến pháp; pháp luật; sách vĩ mơ Nhà nước: chế phân cấp quản lý hành chính, phân cấp nhiệm ̣c k vụ thu, chi ngân sách; hội nhập kinh tế quốc tế; nhận thức cấp quyền in vai trò ngân sách; điều hành, quản lý công cụ, phương tiện quản lý h sử dụng; trình độ nhận thức cán công chức, viên chức, người tê dân, doanh nghiệp tổ chức kinh tế Trên thực tế, quản lý chi thường xuyên từ ngân sách cấp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vấn đề cần nghiên cứu ́H cách có hệ thống Hoạt động chi thường xuyên NSNN huyện Minh Hóa tỉnh Quảng ́ uê Bình đáp ứng yêu cầu đề ra, đảm bảo chi cho máy quyền hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng Tuy nhiên, cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN gặp khó khăn, thách thức khơng nhỏ Việc ổn định phát triển thu – chi ngân sách huyện tốn khó Luận văn cao học với đề tài: “Hồn thiên cơng tác quản lý chi thường xun NSNN huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” đạt kết sau: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước; - Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN địa bàn huyện Minh Hóa giai đoạn 2014 - 2016; 101 Đại học Kinh tế Huế - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN địa bàn huyện Minh Hóa 2017 - 2025 Luận văn sử dụng phương pháp phân tích cách khoa học, phong phú, tồn diện, cập nhật qua phương pháp tiếp cận hệ thống thống kê tổng hợp Đưa đánh giá sát thực thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện địa bàn huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình nhằm phát huy kết đạt được, khắc phục, hạn chế mặt yếu Trong khuôn khổ giới hạn Luận văn khả tác giả, Luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết định Nhưng hy vọng giải pháp quan tâm thực thận trọng góp phần hồn thiện công tác quản lý chi Đ thường xuyên huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thực thành cơng chiến lược ại phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp ho với định hướng cải cách tài cơng giai đoạn nay./ KIẾN NGHỊ ̣c k 2.1 Đối với Chính phủ: Cần phân cấp mạnh quản lý, tăng cường in quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh tế - tài xác lập rõ trách nhiệm của quan quản lý nhà nước ́H tê 2.2 Đối với Bộ Tài h cấp để từ đặt yêu cầu phải tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát Trên sở luật ngân sách nhà nước 2015 vào thực tiễn, Bộ Tài cần: ́ uê - Xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu phù hợp Cụ thể là: cần rà soát lại định mức, tiêu chuẩn chi tiêu nhằm xây dựng định mức phù hợp với điều kiện địa phương - Quy định phối hợp quan cấp, ngành đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn, định mức ban hành sát với thực tế, có tính khả thi cao để phù hợp với điều kiện thu, chi ngành, lĩnh vực mà phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội địa phương - Đổi quy trình thu thuế đối tượng nộp thuế gồm tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhằm nâng cao ý thức thự đăng ký thuế, tự khai, tự tính, tự nộp thuế, ấn định thuế Đảm bảo quy trình, đơn giản thủ tục, 102 Đại học Kinh tế Huế chặt chẽ, hiệu công tác thu thếu mà Tổng cục thuế ban hành tiếp tục đổi mới, hồn thiện sách giá 2.3 Đối với tỉnh Quảng Bình Trên sở luật ngân sách vào thực tiễn, cần xây dựng chế phân cấp quản lý điều hành ngân sách ổn định thời gian năm hướng dẫn cho cấp địa phương thực tốt để từ xây dựng định mức nguồn thu nhiệm vụ chi tốt Cụ thể là: - Một là, Hoàn thiện phân cấp quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước: Nhằm phát huy chức nhiệm vụ HĐND phần cấp chi thường xuyên NSNN, cần loại bỏ quy định ràng buộc HĐND vào nhiều quan quản lý cấp Đ trên, sớm khắc phục trùng lặp thẩm quyền, trách nhiệm cấp ngân sách ại định, điều chỉnh dự toán phê chuẩn toán NSNN Phân cấp ho NSNN HĐND cần rành mạch, rõ ràng đảm bảo cân vùng địa phương cân đối NSNN tích cực theo nguyên tắc phù hợp, đồng với phân cấp ̣c k quản lý KT-XH, tổ chức máy hành khả quản lý cấp, ngành in địa phương Phân cấp nhiệm vụ chi NSNN HĐND tỉnh, UBND tỉnh phải vào trình h độ, khả quản lý cấp huyện, xã nguồn thu địa bàn, đồng thời phải đảm tê bảo kế hoạch chung tỉnh phát triển KT-XH; phân cấp chi cho đầu tư xây ́H dựng cơng trình địa phương quản lý phải vào trình độ, ́ uê khả quản lý đầu tư xây dựng khối lượng vốn đầu tư Quy định cụ thể UBND quyền điều chỉnh dự toán chi NSNN trường hợp khơng làm cân đối dự tốn chi thường xuyên HĐND định Trường hợp biến động, làm thay đổi dự toán định nên giao cho UBND cấp trực tiếp thống với thường trực HĐND cấp trước định báo cáo với HĐND tỉnh kỳ họp gân Như vậy, tạo thống hệ thống văn quy phạm pháp luật dự toán chi NSNN, đồng thời HĐND có sở để tổ chức giám sát việc sử dụng chi thường xuyên theo quy định Hai là, đưa sách hợp lý nhằm tăng cường thu hút đầu tư, nhiên bên cạnh cần phải đảm bảo phát triên bền vững 103 Đại học Kinh tế Huế Ba là: Định kỳ, mở lớp bồi dưỡng theo chuyên đề quản lý ngân sách cấp huyện cho quan, đơn vị, xã, thị trấn thụ hưởng ngân sách huyện đến đối tượng làm công tác quản lý chuyên trách tài chính; trọng bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tư xây dựng nhằm nâng cao lực chủ đầu tư ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 104 Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cao Bá Bình (2016), Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ Tài - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư – Bộ nội vụ (2009), Thông tư liên tịch Bộ kế hoạch đầu tư – Bộ Nội vụ số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/08/2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Hà Nội Bộ Tài (2003), Thơng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 Bộ Tài hướng dẫn thực nghị định số 60/2003/NĐ-CP, Hà Nội Đ Lê Hải Ngọc Châu (2016), Quản lý ngân sách nhà nước huyện Can Lộc, ại tỉnh Hà Tĩnh, Luận văn thạc sĩ Quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội ho Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết hướng ̣c k dẫn thi hành Luật NSNN 2002, Hà Nội Vũ Sỹ Cường (2013), Cải cách quản lý tài cơng áp dụng khn khổ chi h kế tốn số -2013 in tiêu trung hạn: Những thách thức với Việt Nam, Bài viết khoa học ,Tạp chí nghiên cứu Tài tê Bùi Đại Dũng (2012), Chi tiêu công phát triển bền vững, Bài viết khoa học, ́H Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh tế Kinh doanh số 28 Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình luật Ngân sách nhà nước, NXB ́ uê Công an nhân dân Đảng ủy quan UBND huyện Minh Hóa, Báo cáo trị ban chấp hành đảng nhiệm kỳ 2010 -2015 trình đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, Minh Hóa 10 Phạm Thị Đào (2014), Hồn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 11 Nguyễn Quang Hán (2015), Tăng cường Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Sơn Tây, Luận văn Thạc sỹ Kinh doanh Quản lý, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội 105 Đại học Kinh tế Huế 12 Học viện hành chính, Giáo trình hành cơng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 13 Học viện hành (2013), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 14 Học viện tài (2012), Giáo trình quản lý tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội 15 Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa, Tài liệu kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Minh Hóa khóa XVIII, Minh Hóa 16 Kho bạc nhà nước huyện Minh Hóa, Quy chế làm việc; Quy định chức năng, nhiệm vụ, Minh Hóa Đ 17 Nguyễn Thị Thùy Nhung (2015), Quản lý ngân sách nhà nước Huyện ại Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sỹ quản lý công, Học viện hành chính, Hà ho Nội ̣c k 18 Đặng Hữu Nghĩa (2014), Nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sĩ quản lý kinh tế, Đại học kinh tế quản trị in kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Thái Ngun h 19 Phòng Tài – Kế hoạch huyện Minh Hóa, Quy chế làm việc; Quy định tê chức ́H 20 Phòng tra huyện Minh Hóa, Báo cáo công tác tra năm 2014, 2015, 2016, Minh Hóa ́ 21 Ngơ Hồng Phước (2015), Tăng cường quản lý chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Kinh doanh quản lý, Đại học Thăng Long, Hà Nội 22 Quốc hội (1992), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 23 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 24 Quốc hội (2002), Luật ngân sách nhà nước 2002, Hà Nội 25 Quốc hội (2015), Luật ngân sách nhà nước 2015, Hà Nội 106 Đại học Kinh tế Huế 26 Quốc hội (2014), Luật tổ chức quyền địa phương, Hà Nội 27 Quốc hội (2003), Luật tổ chức hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Hà Nội 28 Vũ Thị Thuận (2014), Quản lý ngân sách nhà nước huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sỹ Hành cơng, Học viện Hành chính, Hà Nội 29 Trần Thị Thúy (2015), Quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm, TP, Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 30 Ủy Ban nhân dân huyện Minh Hóa, Báo cáo tình hình thực dự tốn ngân sách năm 2014 phân bổ dự toán ngân sách năm 2015, 2016, 2017, Minh Hóa Đ 31 Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu ại nước năm (2010 – 2015) phương hướng, nhiệm vụ năm (2015 – 2020), Minh h in ̣c k ho Hóa ́H tê ́ uê 107 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG (Dành cho cán làm nghiệp vụ chi thường xuyên ngân sách phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện ban Đảng, đoàn thể huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) Kính thưa ơng (bà)! Tôi học viên cao học ngành quản lý kinh tế ứng dụng, Trường Đại học Kinh tế Huế - Đại học Huế Tôi thực luận văn thạc sĩ “Hồn thiện cơng tác quản lý Đ chi thường xun NSNN huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” Bảng câu hỏi ại phần quan trọng luận văn tơi Kính mong ơng (bà) dựa kinh nghiệm ho thân vui lòng trả lời câu hỏi Những phần bảng câu hỏi sử dụng với mục đích tham khảo ý kiến để phục vụ cho công tác nghiên cứu, thực ̣c k đề tài Mọi thông tin cá nhân ông (bà) tôn trọng bảo đảm bí mật theo quy định pháp luật in Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)! h A Những thông tin chung: tê Xin ơng (bà) vui lòng cho biết số thông tin cá nhân ông (bà): ́H Tuổi: ………………… Giới tính: Đảng viên: - Trưởng phòng, ban, ngành, đồn thể: ́ Nghề nghiệp chuyên môn, chức vụ - nơi công tác:  - Cán chuyên trách ban, ngành, đoàn thể:  - Kế tốn phòng, ban, ngành, đồn thể:  - Cán kiêm nhiệm công tác chi thường xuyên:  Trình độ học vấn: Cao đẳng Đại học Sau Đại học Thời gian tham gia công tác: Dưới 01 năm Từ năm đến 10 năm Từ – năm Trên 10 năm 108 Đại học Kinh tế Huế B Nội dung hỏi đáp I Khâu lập dự tốn chi thường xun Xin ơng (bà) cho biết hàng năm đơn vị nơi ông (bà) cơng tác có lập dự tốn chi thường xun ngân sách khơng? Có Khơng  Khơng biết Việc lập Dự toán chi ngân sách cấp huyện thực nào: (có thể chọn nhiều đáp án)  Thực theo quy trình bước tiến hành dự toán chi  Thực theo chế độ, sách theo hướng dẫn quan tài Đ  Lập dự tốn bám sát tình hình thực tế phương hướng phát triển kinh tế - ại xã hội địa phương ho  Dự toán tập trung khoản chi thiết yếu ̣c k  Dự toán chị chi tiết đến chương, loại, khoản, mục tiểu mục Theo ơng (bà) tiến độ lập dự tốn chi ngân sách hàng năm đơn vị nào?  Chậm  Rất chậm in  Kịp thời tê  Rất tốt, sát với thực tế h Ông (bà) đánh giá chất lượng Dự toán chi ngân sách huyện hàng năm? ́H  Hợp lý  Còn nhiều bất cập, chưa sát với thực tế yêu cầu chi tiêu công ́ uê II Khâu chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách cập huyện Việc chi trả lương, chế độ phụ cấp khác theo quy định cấp huyện đơn vị thực nào? Đúng, đủ, kịp thời Chưa đúng, chưa đủ, chưa kịp thời  Không quan tâm:  Ý kiến khác 109 Đại học Kinh tế Huế Theo ơng (bà), việc bố trí, phân định khoản chi thường xuyên cho lĩnh vực khác hợp lý chưa?  Rất hợp lý  Hợp lý  Chưa hợp lý  Rất bất hợp lý  Ý kiến khác Theo ông (bà), việc chi ngân sách huyện lĩnh vực thường xảy Đ thất thốt, lãng phí (lựa chọn lĩnh vực, đánh số 1, 2, theo thứ giảm dần mức độ ại thất thốt, lãng phí)? ho  Chi nghiệp kinh tế ̣c k  Chi nghiệp đảm bảo xã hội  Chi nghiệp giáo dục đào tạo ́H  Chi khác tê  Chi an ninh quốc phòng h  Chi nghiệp y tế in  Chi quản lý hành chính, Đảng, đồn thể Theo ơng (bà), việc chi ngân sách huyện thời gian qua góp phần đem lại ́ uê hiệu sau đây? (có thể chọn nhiều phương án)  Hoạt động kinh tế địa bàn huyện ngày sôi động, phát triển  Diện mạo địa phương (đường phố, tổ dân phố, nhà cửa…) ngày đổi mới, khang trang  Các sách xã hội (thương binh, liệt sĩ, xóa đói giảm nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn ) ngày quan tâm giải tốt  Trật tự, an toàn xã hội đảm bảo, tội phạm tệ nạn xã hội giảm  Chủ trương, đường lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nước 110 Đại học Kinh tế Huế tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi đến người dân Hoạt động ban ngành, đồn thể huyện ngày có hiệu lực, hiệu quả:  Ý kiến khác Việc chấp hành chi thường xuyên ngân sách huyện tượng đây? (có thể chọn nhiều phương án)  Phải điều chỉnh Dự toán  Chi vượt Dự toán:  Nợ chi thường xuyên  Chi sai nguyên tắc, không quy định Đ  Ý kiến khác ại ho III Khâu kế toán toán chi ngân sách thường xuyên ̣c k 10 (Chỉ dành cho Chủ tài khoản kế tốn chun trách): Tại đơn vị nơi ơng (bà) cơng tác có cài đặt sử dụng phần mềm kế toán ngân sách chi thường xuyên in huyện, tỉnh khơng? h  Có càiđặt sử dụng hiệu  Không càiđặt sử dụng ́H  Có càiđặt khơng sử dụng tê  Có càiđặt sử dụng không hiệu quả: ́ uê 11 (Dành cho cán quản lý chuyên môn Tài – Kế hoạch huyện): Theo ơng (bà) cơng tác toán chi thường xuyên ngân sách huyện thực nào? a Tính khoa học sổ sách phương pháp toán Mở sổ, khóa sổ, hạch tốn quy trình Mở sổ, khóa sổ, hạch tốn chưa quy trình Hệ thống sổ sách kế tốn đầy đủ, xác đồng Hệ thống sổ sách kế tốn chưa đầy đủ, xác đồng  Biểu mẫu sổ sách kế toán rõ ràng, dễ hiểu 111 Đại học Kinh tế Huế  Biểu mẫu sổ sách kế toán chưa rõ ràng, khó hiểu, ngầy nhầm lẫn b Về thực thời gian báo cáo toán:  Kịp thời, quy định Luật ngân sách Nhà nước  Chưa kịp thời  Rất chậm 12 (Dành cho cán quản lý chun mơn Tài – Kế hoạch huyện): ơng (bà) có tập huấn quản lý chi ngân sách thường xuyên ngân sách không?  Rất thường xuyên  Thường xuyên  Không thường xuyên Đ  Chưa tập huấn ại IV Công tác tra, kiểm tra quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện ho 13 Hàng năm, phòng Tài - Kế hoạch có thực cơng tác kiểm tra việc lập dự không? Đột xuất  Không biết ́H tê Định kỳ  Khơng h 14 Hình thức kiểm tra gì? in  Có ̣c k tốn, chấp hành dự toán toán chi thường xuyên ngân sách đơn vị ông (bà) ́ uê 112 ... Chương Cơ sở lý luận thực tiễn công tác quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước cấp huyện Chương Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Chương... 1.2 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.2.1 Khái niệm nguyên tắc quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.1.1 Khái niệm quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước. .. XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1.1 Khái niệm vai trò Ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.1.1 Khái niệm Ngân sách nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện minh hóa, tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện minh hóa, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan