Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

10 404 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 09:39

Từ khi bắt đầu có nhận thức con người đã có xu hướng tìm hiểu chính mình và thế giới xung quanh. Một trong những vấn đề được đặt ra nhiều nhất đó là xã hội. Tại sao lại phải có xã hội, xã hội hình thành từ đâu, có mang tính giai cấp hay không?... Để trả lời những câu hỏi này trong các lĩnh vực có rất nhiều giả thuyết khác nhau, đặc biệt là trong triết học - khoa học về những cái chung nhất. Các nhà duy tâm cho rằng xã hội bắt nguồn từ ý thức rằng xã hội là do những người trong nó kết hợp với nhau để duy trì những điều kiện chung nhằm tồn tại và phát triển. Ngược lại các nhà duy vật thì lại cho rằng xã hội có nguồn gốc vật chất. Tiêu biểu trong số những quan điểm này là học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội của Mác. Đây là học thuyết dựa trên tính khách quan và duy vật lịch sử xây dựng nên. Việc nghiên cứu nó đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước vì, muốn thực hiện tốt một điều gì phải hiểu được bản chất của nó, hơn nữa con đường mà chúng ta theo là con đường đi lên CNXH chính vì vậy mà việc nghiên cứu hình thái kinh tế - xã hội lại quan trọng đến như vậy.Đó là lý do vì sao em chọn đề tài này.Trong bài làm hẳn còn rất nhiều sai sót em mong được thầy góp ý. LỜI MỞ ĐẦU Từ khi bắt đầu có nhận thức con người đã có xu hướng tìm hiểu chính mình thế giới xung quanh. Một trong những vấn đề được đặt ra nhiều nhất đó là xã hội. Tại sao lại phải có xã hội, xã hội hình thành từ đâu, có mang tính giai cấp hay không? . Để trả lời những câu hỏi này trong các lĩnh vực có rất nhiều giả thuyết khác nhau, đặc biệt là trong triết học - khoa học về những cái chung nhất. Các nhà duy tâm cho rằng xã hội bắt nguồn từ ý thức rằng xã hội là do những người trong nó kết hợp với nhau để duy trì những điều kiện chung nhằm tồn tại phát triển. Ngược lại các nhà duy vật thì lại cho rằng xã hội có nguồn gốc vật chất. Tiêu biểu trong số những quan điểm này là học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội của Mác. Đây là học thuyết dựa trên tính khách quan duy vật lịch sử xây dựng nên. Việc nghiên cứu nó đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước vì, muốn thực hiện tốt một điều gì phải hiểu được bản chất của nó, hơn nữa con đường mà chúng ta theo là con đường đi lên CNXH chính vì vậy mà việc nghiên cứu hình thái kinh tế - xã hội lại quan trọng đến như vậy. Đó là lý do vì sao em chọn đề tài này. Trong bài làm hẳn còn rất nhiều sai sót em mong được thầy góp ý. 1 NỘI DUNG Trong mọi vấn đề nói chung đối với triết học nói riêng, việc tìm hiểu một cách đúng đắn bản chất của vấn đề là bước khởi đầu quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của thực tiễn. Một trong những vấn đề được nghiên cứu nhiều nhất đó là làm thế nào để giải thích một cách khoa học sự vận động theo quy luật khách quan của lịch sử hay vấn đề phân kỳ lịch sử xã hội . Trước Mác nhiều nhà triết học xã hội học đã tìm cách giải quyết vấn đề này nhưng không không đem lại một một cách nhìn khoa học về một xã hội cụ thể, mang rất nhiều khiếm khuyết mà đến học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của Mác mới khắc phục được. Như vậy dựa trên nền tảng là chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác đã xây dựng học thuyết hình thái kinh tế xã hội với 3 luận điểm chính. + Sản xuất vật chất là nền tảng cơ bản của đời sống xã hội. + Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. + Cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng. Mác đã bác bỏ các quan điểm sai lầm trứơc đưa ra học thuyết có tính bao quát chính xác về lịch sử phát triển của xã hội cũng như các đặc trưng củađó là học thuyết về hình thaí kinh tế - xã hội. I/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG Trên quan điểm duy vật lịch sử Mác cho rằng các quan hệ xã hội mà trứơc hết là các quan hệ sản xuất là cơ sở hình thành xã hội các quy luật của xã hội. Mỗi xã hội đều có kiểu quan hệ sản xuất riêng của nó nằm trong một phương thức sản xuất nhất định, tiêu biểu cho chế độ kinh tế của xã hội đó. Tổng hợp những quan hệ sản xuất cấu thành cái mà người ta gọi là những quan hệ xã hội đều mang đặc trưng cho mỗi giai đoạn phát triển lịch sử nhất định. Quan hệ sản xuất chính là quan hệ vật chất là hình thức xã hội của mọi quá trình sản xuất, do đóquy định tất cả mọi cấu trúc xã hội. Tuy quan hệ sản xuất là tiêu chuẩn khách quan quan trọng nhất để phân biệt sự khác nhau giữa các hình thái kinh tế - xã hội, song hình thái kinh tế xã hội không chỉ có quan hệ sản xuất mà còn có các quan hệ khác với những thể chế tương ứng được hình thành trên cơ sở của quan hệ sản xuất ấy. Những quan hệ sản xuất này gộp thành cơ sở hạ 2 tầng của xã hội, trên cơ sở ấy xuất hiện một kiến trúc thượng tầng ứng với nó. Quan hệ sản xuất lại gắn bó mật thiết với lực lượng sản xuất hai mặt này tạo thành thể thống nhất hữu cơ của phương thức sản xuất. Phương thức sản xuất là nền tảng vật chất của hình thái kinh tế xã hội. Qua phân tích ta có thể thấy: Hình thái kinh tế - xã hội, là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng của xã hội đó, phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất một kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy. Theo định nghĩa trên cấu trúc hình thái kinh tế xã hội bao gồm: + Lực lượng sản xuất. + Quan hệ sản xuất + Kiến trúc thượng tầng. Ba mặt đó không tách rời nhau mà nó phải phù hợp với nhau trong đó quan hệ sản xuất nó là quan hệ cơ bản, là tiêu chuẩn khách quan để phân chia xã hội này với xã hội khác, nó quyết định các quan hệ sản xuất khác các quan hệ sản xuất khác phải phù hợp với quan hệ sản xuất nhưng quan hệ sản xuất phải phù hợp với lực lượng sản xuất, lực lượng sản xuất đó là một cơ sở vật chất của một chế độ xã hội nhất định. Nói sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên điều đó có nghĩa là sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội diễn ra th eo một quy luật khách quan chứ không phải do ý muốn chủ quan của con người. Tuy các quy luật khách quan chi phối sự vận động phát triển của các hình thái kinh tế xã hội thì quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất có vai trò quyết định nhất. Lực lượng sản xuất một mặt của phương thức sản xuất là yếu tố đảm bảo tính kế thừa trong sự nghiệp phát triển tiến lên của xã hội, quy định khuynh hướng phát triển từ thấp đến cao. Quan hệ sản xuất là mặt thứ hai của phương thức sản xuất biểu hiện được tính gián đoạn trong sự phát triển của lịch sử, những quan hệ sản xuất lỗi thời được xoá bỏ được thay thế bằng những kiểu quan hệ sản xuất mới cao hơn hình thái kinh tế xã hội mới cao hơn ra đời. Như vậy sự xuất hiện, sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội, sự chuyển biến từ hình thái kinh tế đó lên hình thái kinh tế cao hơn được giải thích trước hết bằng sự tác động của quy luật 3 bằng sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất. Quy luật đó là khuynh hướng tự tìm đường cho mình trong sự phát triển thay thế các hình thái kinh tế xã hội. Chính do tác động của các quy luật này mà hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên II/ VẬN DỤNG LÝ LUẬN VÀO THỰC TIỄN. 1) HỌC THUYẾT MÁC VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CÒN ĐÚNG HAY KHÔNG? Từ khi chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào t hì học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội của Mác là một trong những trọng điểm lý luận bị công kích từ nhiều phía. Cùng với sự sụp đổ của Liên bang Xô viết người ta cho rằng không còn tồn tại chủ nghĩa xã hội, sau năm 2000 rằng sự sụp đổ đó là sự khẳng định cho sai lầm của học thuyết Mác. Tất nhiên mọi học thuyết đều có những chỗ dựa hoàn hảo, cần có những ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn thiện tuy nhiên ta cũng phải xác định giữa những lời góp ý có thiện ý những âm mưu nhằm xuyên tạc. Trước hết ta phải khẳng định đi theo chủ nghĩa Mác không phải là đi theo một thứ giáo lý mà là đi theo một khoa học để phát triển xã hội, đổi mới nâng cao cuộc sống của con người. Sự đúng đắn được quyết định trên hiệu quả thực tế chính vì vậy thường có những kẻ dựa trên những sai sót, cơ chế chỉ đạo trong quá trình thực hiện để phủ nhận cả một hệ thống lý luận về hình thái kinh tế - xã hội. Trước hết ta phải thấy rằng công lao to lớn của Mác là đã nhìn động lực của lịch sử không phải do một tinh thần thần bí nào, mà do hoạt động thực tiễn của con người dưới tác động của quy luật khách quan. Người ta sinh ra phải ăn sống chừng nào cái sự thật hiển nhiên đó tồn tại thì quan niệm duy vật lịch sử không thể trở nên lạc hậu được. Ngày nay thực tiễn lịch sử kiến thức lịch sử của nhân loại có nhiều bổ sung phát triển mới nhưng những cơ sở khoa học mà quan niệm duy vật về lịch sử đã dẫn đến cho khoa học xã hội thì vẫn giữ nguyên giá trị. Gần đây, trước những thành tựu kỳ diệu của khoa học công nghệ nhiều người cho rằng cách tiếp cận hình thái kinh tế xã hội là không còn phù hợp nữa mà đỉnh cao phải là "tiếp cận văn minh" vì nó xuất phát từ nền văn minh hậu công nghiệp trong khi cách tiếp cận hình thái chỉ dựa trên nền văn minh công nghiệp. 4 Nhận định này không đúng vì bản thân phương pháp tiếp cận hình thái của Mác không hề giới hạn mình chỉ trong phạm vi một nền văn minh nhất định nó luôn đánh giá cao vai trò cách mạng của lực lượng sản xuất công nghệ, tức là vai trò của nền văn minh vật chất họ cho rằng cách tiếp cận hình thái chỉ nhấn mạnh yếu tố kinh tế điều này là hoàn toàn sai lầm vì ngoài vai trò chủ đạo của kinh tế thì các yếu tố khác của xã hội như chính trị, văn hoá cũng tác động qua lại lẫn nhau ảnh hưởng đến xã hội. Như vậy ta có thể khẳng định học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội vẫn là quan niệm duy nhất khoa học cách mạng để phân tích lịch sử nhận thức các vấn đề xã hội. 2) NHỮNG BÀI HỌC THỰC TIỄN RÚT RA TỪ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA MÁC. * Sản xuất vật chất là nền tảng cơ bản của đời sống xã hội. Suốt trong những năm bao cấp gần như nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế chết. Chúng ta có sản xuất nhưng cái sản xuất ấy chỉ là "làm theo khả năng ". Do điều kiện thực tế không cho phép chúng ta thực hiện được khẩu hiệu "làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu", chúng ta đã đi ngược lại với quy luật khách quan kết quả là chúng ta sống gần như hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống XHCN (viện trợ, xuất nhập khẩu) đời sống nhân dân vô cùng thấp mà nền kinh tế đã yếu thì trang bị khí tài cũng không thể hiện đại, uy tín trên trường quốc tế cũng suy giảm . Điều đó chứng tỏ rằng không phải là học thuyết của Mác sai mà cách vận dụng của ta chưa hợp lý. *. Quan hệ sản xuất chưa phù hợp với lực lượng sản xuất. Trước khi "đổi mới" Nhà nứơc chỉ công nhận 3 thành phần kinh tế, kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, hợp tác xã. Theo Mác: 3 thành phần kinh tế đó là 3 thành phần kinh tế chủ yếu của một nước XHCN. Nhưng chúng ta lại thực hiện một cách cứng nhắc mà quên mất một điều rằng nền kinh tế nước ta không phải là một nền kinh tế theo tiêu chuẩn mà Mác đã xây dựng trong học thuyết của mình. Đất nứơc ta trong những năm 70 - 80 chỉ là một đất nước tiểu nông, kiệt quệ vì chiến tranh còn đầy những tàn dư phong kiến vì vậy xác định quan hệ sản xuất như vậy là chưa phù hợp với lực lượng sản xuất. Bằng ý muốn chủ quan của mình ta muốn áp đặt quan hệ sản xuất của chủ nghĩa cộng sản lên nền kinh tế tưởng rằng như vậy là ta đã tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hoàn toàn không phải như vậy, chủ nghĩa xã hội chỉ là hiện thực khi lực lượng sản xuất hội đủ các điều kiện cần thiết. *. Cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng. 5 Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng điều này tưởng chừng như không có gì đáng nói nhưng khi ứng dụng vào thực tiễn thì lại tồn tại khá nhiều sai lầm. Trứơc đây do những hạn chế về mặt tư tưởng chúng ta lầm tưởng rằng xã hội tồn tại TBCN kinh tế cá thể thì xã hội ấy là xã hội tư bản, chúng ta quên mất rằng nứơc ta mới chỉ trong thời kỳ "qúa độ" đi lên CNXH vì vậy trong thời kỳ này sở hữu tư nhân vẫn còn tồn tại là bộ phận không thể thiêú trong nền kinh tế trong đại hội VI Đảng ta đã rút ra những bài học sai lầm, từ đó đưa ra những chính sách thích hợp đó là. - Công nhận cả hai hình thức sở hữu là sở hữu toàn dân sở hữu kinh tế nhân. - Tạo điều kiện cho sự phát triển của mọi thành phần kinh tế. - Kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo. - Các thành phần kinh tế hoạt động trong nền kinh tế thị trường có định hướng của nhà nứơc. Với các chính sách phù hợp với quy luật khách quan trên Đảng Nhà nước ta đã tạo nên sự phù hợp giữa cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thúc đẩy sự phát triển trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội đưa lịch sử của cách mạng Việt nam sang một trang mới. *. Xây dựng CNXH là khôi phục sở hữu của người lao động. Chính sở hữu tư nhân tư bản đã làm cho sở hữu tư nhân chỉ còn là sở hữu của thiểu số còn đa mất sở hữu. Nhưng để giải quyết điều đó không phải xoá bỏ sở hữu tư nhân để lập ra một sở hữu chung. Mà phải trên cơ sở sở hữu Nhà nước xây dựng hợp lý các hình thức sở hữu khác tạo điều kiện cho sự phát triển của mọi thành xã hội. - Với quan niệm về hình thái kinh tế - xã hội thì đấu tranh giai cấp giữ vị trí quan trọng trong kiến trúc thượng tầng. Mỗi nhà nước đều đại diện cho giai cấp thống trị. Vì vậy đấu tranh giai cấp luôn là vấn đề của mọi thời đại. Tuy nhiên cũng không nên tuyệt đối hoá vấn đề giai cấp mà gạt ra các vấn đề khác như dân tộc, nhân loại đấu tranh giai cấp không có mục đích tự nó mà phụ thuộc vào yêu cầu phát triển của lực lượng quan hệ sản xuất. Trong thời kỳ hiện tại hoà bình ổn định phát triển phải được đặt lên ngang hàng với vấn đề giai cấp. Mỗi hoàn cảnh lịch sử cụ thể lại đòi hỏi phải có những đối sách thích hợp vì vậy xu hướng chung của thế giới là chuyển từ "đối đầu" sang "đối thoại". Việt nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên trong quá trình hợp tác chúng ta lại luôn tuân theo nguyên tắc bình đẳng đôi bên cùng có lợi, giữ vững độc lập chủ quyền hơn hết cảnh giác 6 ngộ trước mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù nhằm bảo vệ những thành quả cách mạng đã đạt được. *. Một số ý kiến đóng góp cho thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở Việt nam. Lực lượng sản xuất: - Là thành phần trực tiếp tạo ra của cải vật chất duy trì sự tồn tại phát triển xã hội vì vậy phát triển lực lượng sản xuất là vấn đề thiết yếu +Hiện đại hoá tư liệu lao động + Nâng cao trình độ của người lao động + Tận dụng tốt các nguồn tài nguyên tự nhiên nhân tạo. Quan hệ sản xuất: Quan hệ sản xuất đóng vai trò quyết định của thể chế xã hội, cũng như thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất vì vậy phải xây dựng quan hệ sản xuất sao cho phù hợp với quy luật khách quan (3 hình thức sở hữu, kinh tế thị trường) nhưng lại phải đảm bảo cho nguyên tắc Đảng cộng sản lãnh đạo vì vậy phải lấy kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, nền kinh tế tuân theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kiến trúc thượng tầng: + Xây dựng một Nhà nứơc đủ mạnh để quản lý xã hội. + Thực hiện nguyên tắc một Đảng một Đảng lãnh đạo. + Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác, nâng cao bản lĩnh chính trị trong mọi tầng lớp dân cư đồng thời với trình độ nhận thức của họ. 7 III/ KẾT LUẬN Triết học Mác trong đó có học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội ra đời là sự thay đổi về chất so với các tư tưởng triết học trứơc đây chưa kể đến lần đầu tiên có sự kết hợp giữa duy vật biện chứng chưa kể đến sự việc được xem xét trên cơ sở khách quan toàn diện chủ nghĩa Mác là giải phóng công nhân lao động khỏi sự bóc lột, tất nhiên chủ nghĩa Mác không phải là dấu chấm cuối cùng của triết học. Ngay trong bản thân triết học Mác cũng mang tính mở, tức là bổ sung, hoàn thiện dần theo các quá trình lịch sử. Tuy nhiên triết học Mác đựơc xây dựng trên một nền tảng lấy khách quan toàn diện làm cơ sở vì vậy triết học Mác trong đó có hình thái kinh tế -xã hội có giá trị không chỉ trong một thời điểm lịch sử phát triển nhất định phục vụ cho một giai cấp nhất định. Hãy thử xét hình thái kinh tế - xã hội. Trong một số tư tưởng triết học người ta cho rằng ý thức quyết định xã hội, kiến trúc thượng tầng quyết định cơ sở hạ tầng. Vậy hãy thử xét trong xã hội phong kiến Trung hoa, Khổng tử là một nhà hiền triết, tư tưởng, chính trị, đạo đức . kiệt xuất nhưng ông có ngăn nổi sự suy sụp của vương triều nhà Chu khi quan hệ sản xuất ấy đã không còn phù hợp với lực lượng sản xuất khi quan hệ sản xuất chuyển dần sang hướng khác triều đình Mãn Thanh đâu thể giữ lại bánh xe lịch sử duy trì chế độ phong kiến ở Trung Quốc. Tất nhiên không thể phủ nhận được rằng cũng có lúc kiến trúc thượng tầng kìm hãm cơ sở hạ tầng có lúc lực lượng phản tiến bộ thắng thế, nhưng đó chỉ là những biểu hiệu tạm thời những bước chững của lịch sử. Dù sớm hay muộn sự thay đổi của cơ sở hạ tầng tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng, vật chất luôn quyết định ý thức. Như vậy, ta càng khẳng định tính đúng đắn ứng dụng thực tiễn của triết học Mác nói chung cũng như học thuyết hình thái kinh tế - xã hội nói riêng. 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO A. Cácmác - F.Ăngghen: tuyển tập, tập 5. NXB Sự thật. Hà Nội 1993 B. Tạp chí triết học, số 3 (91), tháng 6 - 1996. C. Tạp chí triết học, số 6 (94), tháng 12 - 1996. D. Tạp chí triết học, số 2 (96), tháng 4 - 1997. Đ. Tạp chí triết học, số 1 (101), tháng 2 - 1998. 9 MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Nội dung 2 I/ Những vấn đề lý luận chung 2 II/ Vận dung lý luận vào thực tiễn 4 1. Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội còn đúng hay không 4 2. Những bài học thực tiễn rút ra từ hình thái kinh tế - xã hội của Mác 5 III/ Kết luận 8 Tài liệu tham khảo 9 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn