BM 05 02 bien ban hop xem xet cua lanh dao

1 250 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 14:43

BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG UBND THỊ TRẤN… Thời gian: từ …… đến ……… ngày …… tháng ……… năm 201… Thành phần tham dự: - Chủ trì: Chủ tịch UBND - Ban ISO UBND - Ban lãnh đạo UBND - Bộ phận chuyên môn - Các thành viên có liên quan: Địa điểm : Văn bản, tài liệu xem xét: Nhận xét kết luận: (Các định hành động) STT Quyết định/hành động Thời gian hoàn thành Người thực Người giám sát Ngày … tháng … năm 20 Trưởng Ban ISO (ký, tên) BM.UBND.05.02
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 05 02 bien ban hop xem xet cua lanh dao , BM 05 02 bien ban hop xem xet cua lanh dao