HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vật tư THIẾT bị tại CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

77 233 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2018, 01:34

i ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Khóa luận tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL GVHD: SVTH: MSSV: Trịnh Đặng Khánh Tồn Trần Hữu Bình 506101002 TP HCM 12 năm 2010 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khóa luận thực Cơng ty viễn thơng Viettel – Tập đồn viễn thông Quân đội Không chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 200… Tác giả Trần Hữu Bình iii LỜI CẢM ƠN Để nhìn nhận đánh giá tầm quan trọng việc quản lý vật tư thiết bị đơn vị công tác, suốt thời gian theo học chương trình đại học, khoa quản trị kinh doanh Trường Đại học kỹ thuật công nghệ Em Thầy Cơ truyền đạt kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc Em đảm nhận Thực hồn thành chun đề khóa luận tốt nghiệp đề tài Hồn thiện cơng tác quản lý vật tư thiết bị công ty viễn thông Viettel Trước tiên Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo ThS Trịnh Đặng Khánh Toàn Ban Giám đốc Cơng ty chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Đồng chí Trong phòng kế hoạch tạo điều kiện giúp đỡ, tận tình bảo hướng dẫn cho Em trình thực báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! iv CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ tờn sinh viờn : Trần Hữu Bình MSSV : 506101002 Khóa : 2006 - 2010 Thời gian thực tập Từ ngày 04 tháng 10 năm 2010 đến ngày 26 tháng 12 năm 2010 Bộ phận thực tập Phòng kế hoạch công ty viễn thông Viettel Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kết thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN vi MỤC LỤC Lời nói đầu Tính cấp thiết mục tiêu đề tài Nội dung nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Những vấn đề quản lý vật tư thiêt bị 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vật tư thiết bị 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 1.1.3 Yêu cầu công tác quản lý vật tư thiết bị 1.1.4 Tính khách quan cơng tác quản lý vật tư thiết bị 1.1.5 Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý vật tư thiết bị 1.1.6 Phân loại vật tư thiết bị 1.1.7 Đánh giá vật tư thiết bị 1.2 Các hình thức quản lý vật tư thiết bị 1.2.1 Hình thức Nhật ký- Sổ 1.2.2 Hình thức chứng từ ghi sổ 1.2.3 Hình thức nhật ký chứng từ 1.2.4 Hình thức nhật ký chung 1.3 Phương pháp quản lý vật tư thiết bị 1.3.1 Phương pháp thẻ song song 1.3.2 Phương pháp sổ số dư CHƯƠNG :THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VTTB TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH KHU VỰC – CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL 2.1 Tổng quan Cơng ty 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 2.2 Thực trạng công tác quản lý vật tư thiết bị Trung tâm điều hành kỹ thuật khu vực Công ty viễn thơng Viettel 2.3 Đánh giá quy trình quản lý vật tư thiết bị trung tâm điều hành kỹ thuật khu vực 2.3.1 Quy trình nhập kho 2.3.1.1 Ưu điểm 2.3.1.2 Nhược điểm 2.3.2 Quy trình xuất kho 2.3.2.1 Ưu điểm 2.3.2.2 Nhược điểm 2.4 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng 2.4.1 Nguyên nhân ưu điểm 2.4.2 Nguyên nhân nhược điểm Trang 1 1 3 3 10 10 11 12 13 14 14 15 17 17 17 18 24 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 vii CHƯƠNG : HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH KHU VỰC – CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển cơng ty thời gian tới 3.2 Giải pháp hồn thiện công tác quản lý vật tư thiết bị trung tâm điều hành kỹ thuật – Công ty viễn thông viettel 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Công ty 3.3.2 Đối với Nhà Nước KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo 35 35 40 48 48 49 50 51 viii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, VIẾT TẮT Chữ viết tắt TCT VTT CTBC CNKD CNKT CTCT P.KH VTT BGĐ VTT P.TC P.PTHT PTH.TTĐHKTKV 1,2,3 BBBG VTTB HH PMQLVT PMQLBH PKD Nội dung ý nghĩa Tổng công ty Công ty Viettel Telecom Cơng ty bưu Chi nhánh kinh doanh tỉnh/thành phố Chi nhánh kỹ thuật tỉnh/thành phố Công ty cơng trình Viettel Phòng kế hoạch cơng ty Viettel Telecom Ban Giám Đốc Cơng ty Viettel Telecom Phòng tài Phòng phát triển hạ tầng Phòng Tổng hợp Trung tâm điều hành kỹ thuật khu vực Biên bàn giao Vật tư thiết bị Hàng hóa Phần mềm quản lý vật tư Phần mềm quản lý bán hàng Phòng kinh doanh ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH TT 10 Tên biểu đồ Hình thức Nhật ký- Sổ Hình thức nhật ký chung Theo phương pháp thẻ song song Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho vật liệu Theo phương pháp sổ số dư Phiếu giao nhận chứng từ Mơ hình tổ chức Cơng ty Mơ hình tổ chức phòng kế hoạch Quy trình nhập kho 11 biểu đồ thị trường viễn thơng Việt nam BĐ 3.1 12 13 14 15 16 16 Số thuê bao hoạt động mạng số phát triển thuê bao nước viettel Chỉ số phát triển thuê bao quốc tế viettel Chỉ số doanh thu lợi nhuận viettel Chỉ số đầu tư thiết bị viettel BĐ 3.2 BĐ 3.3 BĐ 3.4 BĐ 3.5 BĐ 3.6 Tờ trình/ Kế hoạch BM.01/QT.02.PKH.02 17 Biên bàn giao BM.02.QT.01.PKH.02 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 Phiếu yêu cầu kiểm tra sơ thiết bị hệ thống Biên kiểm tra sơ thiết bị hệ thống Biên trường Yêu cầu nhập kho Lệnh nhập kho Phiếu nhập kho Thẻ kho Báo cáo hàng hỏng Yêu cầu xuất kho Phiếu xuất kho BM.01.QT.00.KCS.02 BM.02.QT.00.KCS.02 BM.03.QT.00.KCS.04 BM.04.QT.01.PKH.02 BM.05.QT.01.PKH.02 BM.06.QT.01.PKH.02 BM.06.VTQĐ BM BCHH BM.07.QT.01.PKH.02 BM.08.QT.01.PKH.02 Quy trình xuất kho Ký hiệu Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 BTH 1.4 Sơ đồ 1.5 BM 1.6 MH 2.1 MH 2.2 Lưu đồ: 2.1 Lưu đồ 2.2 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết mục tiêu đề tài Hiện nay, kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước Trong q trình chuyển đổi có ảnh hưởng sâu sắc tới phát triển kinh tế nước nhà nói chung hoạt động doanh nghiệp nói riêng Cùng với đổi cơng nghệ thơng tin mang tính tồn cầu hóa, Tập đồn viễn thơng Quân đội – viettel quán chủ trương “Đi tắt đón đầu, tiến thẳng vào cơng nghệ đại” với hiệu “ Nhanh – Chuyên nghiệp – Hiệu quả” Xây dựng chế vận hành mang tính hệ thống; nghiên cứu ứng dụng đề tài khoa học với bước thích hợp đầu tư thiết bị cơng nghệ tiên tiến đại nhằm xác lập mạng lưới đa dịch vụ, tạo tính đột phá vượt bậc công nghệ viễn thông nước quốc tế Nội dung nghiên cứu đề tài Công ty viễn thông Viettel thuộc Tập đồn viễn thơng Qn đội phát triển theo mơ hình tổ chức doanh nghiệp Qn đội, Vừa làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh vừa thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tập đoàn viễn thông Quân đội không ngừng lớn mạnh ổn định tổ chức, phát triển nhanh kinh tế mở rộng thị trường kinh doanh nước, nắm bắt thời đầu tư thị trường nước Mang lại nhiều kết cao kinh doanh Đồng thời phá vỡ độc quyền viễn thông nước Để đạt yêu cầu đặt doanh nghiệp phải quản lý vốn tốt sử dụng vốn có hiệu công tác đầu tư thiệt bị công nghệ nhập từ nước giới chi phí đầu tư cao Với hiểu biết thực tế đơn vị công tác, kết hợp với kiến thức Thầy Cô truyền đạt giúp cho Em nhiều điều quý báu hành trang mang theo phục vụ cho thân tương lai cơng tác Với mong muốn đóng góp kiến thức nhỏ bé vào phát triển chung đơn vị, giúp đỡ tận tình thầy giáo hướng dẫn:ThS Trịnh Đặng Khánh Toàn bạn đồng nghiệp đơn vị Em hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài mang tên: “Hồn thiện cơng tác quản lý vật tư thiết bị Công ty viễn thông Viettel” Phạm vi nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2008 đến 2010 Phương pháp nghiên cứu đề tài Phương pháp phân tích đối chiếu số liệu đầu tư năm 2008 đến 2010 vật tư BM.01.QT.00.KCS.02 TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI ĐƠN VỊ:…………………… CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA SƠ BỘ THIẾT BỊ HỆ THỐNG (Số: /YC ) Kính gửi: Đơn vị yêu cầu kiểm tra chất lượng:………………………………………………………………… Đại diện ông/bà: Chức vụ: Theo tờ trình số ngày .hợp đồng số ngày Dự kiến ngày kiểm tra………………… ;Địa điểm kiểm tra Đề nghị P.KCS TĐ/ĐV tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ thiết bị hệ thống thuộc cơng trình, dự án:…………………………….……………………………………….theo danh mục sau: TT Tên thiết bị hệ thống Ký hiệu Số Seri ĐV SL Hãng, nước SX Năm SX Địa điểm, ngày…… tháng………năm…… LÃNH ĐẠO BỘ PHẬN KIỂM TRA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ YÊU CẦU NGƯỜI YÊU CẦU (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) BM.01/QT.00.KCS.02 Lần ban hành:01/ Ngày ban hành 1/1 BM.01/QT.02.PKH.02 TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI CƠNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL SỐ……/ TTr-KH PHÊ DUYỆT Ngày ….tháng ….năm 200 GIÁM ĐỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ………… , ngày ….tháng ….năm 200 TỜ TRÌNH/ KẾ HOẠCH Về việc … Căn vào Quyết định số …./TĐTVTQĐ việc thành lập Công ty Viễn thông viễn thông viettel ngày tháng năm 2010; Căn vào chức trách nhiệm vụ Phòng ……………… Cơng ty Viễn thơng Viettel Dựa vào thực tế triển khai, Phòng ………… đề nghị Phòng đầu tư tiến hành mua ……… sau: STT TÊN TB ĐVT S.LƯỢNG GHI CHÚ Kính mong Ban giám đốc cơng ty, Phòng đầu tư cơng ty phê duyệt để Phòng ……… hồn thành nhiệm vụ giao PHÒNG ĐẦU TƯ PHÒNG … Nơi nhận: - Ban giám đốc (để b/c); - P ĐT (để thực hiện); - Lưu VT, … , 03 BM.01/QT.03.PKH.02 Lần ban hành: 01/ngày hiệu lực… BM.02.QT.00.KCS.02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẬP ĐỒN/ CƠNGTY Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN VỊ……… BIÊN BẢN KIỂM TRA SƠ BỘ THIẾT BỊ HỆ THỐNG Số: /BBKTSB Hôm ngày tháng .năm , Chúng gồm: Đại diện đơn vị kiểm tra (Viettel): 1.Đ/c: Chức vụ: 2.Đ/c: Chức vụ: Đại diện đơn vị yêu cầu (Viettel): 1.Đ/c: Chức vụ: 2.Đ/c: Chức vụ: Đại diện nhà cung cấp: 1.Đ/c: Chức vụ: 2.Đ/c: Chức vụ: Chúng tiến hành kiểm tra sơ thiết bị hệ thống thuộc hợp đồng số lượng .lô hàng .kết kiểm tra sau: Tên thiết TT bị hệ thống Ký hiệu Số S/N ĐV SL Hãng, nước SX Các Phương Kết tiêu KT pháp kiểm theo hợp kiểm tra đồng tra Kết luận: KCS TĐ/ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ YÊU CẦU NHÀ CUNG CẤP (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) BM.02/QT.00.KCS.02 Lần ban hành:01/ Ngày có hiệu lực: 1/1 BM.02.QT.01.PKH.02 TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI CƠNG TY VIẾN THƠNG VIETTEL Số:………………… /BBGVTTB CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẬT TƯ, THIẾT BỊ V/v Bàn giao…………………………………… Hôm ngày tháng năm 2010 Chúng tơi gồm: BÊN GIAO: PHỊNG ĐẦU Tư CƠNG TY VIỄN THƠNG VIETTEL I Đại diện (ơng/bà): Chức vụ: Điện thoại: Địa chỉ: II BÊN NHẬN: Đại diện (ông/bà): Chức vụ: Điện thoại: Địa chỉ: II BÊN VẬN TẢI: Đại diện (ông/bà): Chức vụ: Điện thoại: Địa chỉ: Hai bên tiến hành giao nhận số vật tư thiết bị thong gió trực tiếp bao gồm: Mã vật tư Stt Tên vật tư, thiết bị Card BBU Cáp đồng treo 2x2x0.6 ĐVT SL Serial 002345 Card 123456 005432 Mét 5000 Tình trạng Mới 100% Mới 100% - Biên làm thành 03 , bên giữ 01 có giá trị pháp lý - Biên có giá trị từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN VÂN TẢI (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên) BM.02.QT.01.PKH.02 BM.03.QT.00.KCS.04 TẬP ĐỒN/ CƠNGTY ĐƠN VỊ………… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG (Số: /BBHT-KCS TĐ/đơn vị.) Hôm ngày tháng .năm , Chúng gồm: Đại diện đơn vị kiểm tra (Viettel): 1.Đ/c: Chức vụ: 2.Đ/c: Chức vụ: Đại diện đơn vị yêu cầu (Viettel): 1.Đ/c: Chức vụ: 2.Đ/c: Chức vụ: Đại diện nhà cung cấp: 1.Đ/c: Chức vụ: 2.Đ/c: Chức vụ: Chúng tiến hành kiểm tra sơ thiết bị hệ thống thuộc hợp đồng số lượng lô hàng kết kiểm tra có khác biệt so với hợp đồng sau: Tên thiết Chỉ tiêu Kết Ký Số Hãng, TT bị hệ ĐV SL KT theo kiểm tra hiệu S/N nước SX thống hợp đồng thực tế Kết luận: KCS TĐ/ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ YÊU CẦU NHÀ CUNG CẤP (Ký, ghi rõ họ tên) BM.03/QT.00.KCS.02 (Ký, ghi rõ họ tên) Lần ban hành:01/ Ngày có hiệu lực: (Ký, ghi rõ họ tên) 1/1 BM.03.QT.01.PKH.02 TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL Mẫu số: 02-VT ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) YÊU CẦU NHẬP KHO VẬT TƯ - THIẾT BỊ Số: YCKH 03/10/000340 Lập ngày 22 tháng 10 năm 2010 Họ tên người giao hàng: Hữu Nghĩa Nhà cung cấp: Huawei Theo hóa đơn số: HWC2010082300283 Ngày tháng năm HĐ số: 03/Viettel-Huawei/2010 Ngày ký HĐ: 13/5/2010 Lô hàng: 1SX094046 Số tờ khai: 893 Nhập vào kho:CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL (VTM03) Lý do: 03/Viettel - Huawei/2010; Lô:1SX094046; TK893, bàn giao: 17/9/2010 Biên Hòa Đồng Nai Ghi chú: 03/Viettel - Huawei/2010; Lơ:1SX094046; TK893, bàn giao: 17/9/2010 Biên Hòa Đồng Nai Số lượng Stt Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư Mã số A B Dây đồng bọc PVC M25 vàng xanh Wire,450/750V,227 IEC 02(RV)25mm^2,blue - Cáp nguồn cho DCDU màu xanh Wire,450/750V,227 IEC 02(RV)25mm^2,black,110A Cáp nguồn cho DCDU màu đen Dây nhảy quang FC/LC 25m Subrack CX600-X8/Integrated Chassis Components(Including DC Power)/Khung giá thiết bị CX600-X8 bao gồm nguồn DC 12-Port 100/1000Base-X-SFP Flexible Card/ 02315492 2.2m Router Assembly Cabinet with Double Swing Doors/ 02113041 Optical Transceiver,XFP,1310nm,9.95~ 10.71Gb/s,-6dBm~-1dBm,11dBm,LC,SM,10km/ 34060313 1-Port 10GBase WAN/LANXFP Flexible Card/ 02315493 Subrack CX600-X16/Integrated C 1239.000702 D mét E 1.280 F 1.280 1233.000706 m 5.120 1233.000707 m 9.004832 249.009322 10 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) ĐVT Y.Cầu Seri No T.Nhập Thành tiền (VNĐ) (VNĐ) 98.984 126.699.511 5.120 42.621 218.220.942 5.120 5.120 42.621 218.220.942 sợi 256 65 256 65 264.207 19.235.475 67.637.102 1.250.305.901 9.009323 2 13.550.914 27.101.827 9.009326 66 66 1.037.567 68.479.429 9.009338 95 95 4.276.375 406.255.630 259.009339 129 129 11.830.770 1.526.169.277 249.009347 1 35.666.634 35.666.634 Phụ trách Kế hoạch-Tổng hợp (Ký, họ tên) Phụ trách tài (Ký, họ tên) Đơn giá Nhập ngày 22 Tháng 10 Năm 2010 Người giao hàng Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trang | Số phiếu : PNKVTM03/10/000340 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chassis Components(Including DC Power)/Khung giá thiết bị CX600-X16 bao gồm nguồn DC Flexible Card Line Processing Unit(LPUF-21,2 sub-slots) A (L3VPN, MVPN, IPv6 Enhanced)/ 02316054 Optical transceiver,XFP,1550nm,10Gb/s ,Single-mode,80km Optical Transceiver,XFP,1550nm,10Gb/ s,Single-mode,40km 40Gbps Switch Fabric Unit C 1GB CF Module - thẻ nhớ 1G chuẩn CF-CX600 SRU-A4/Switch and Route Processing Unit A4(Including 1*2G Memory and 1*1G CF Card)/Card cắm chuyển kết nối xử lý cho thẻ nhớ hỗ trợ khe cắm LPUI-40/4-Port 10GBase LAN/WAN-XFP Integrated Line Processing Unit/Bo mạch giao diện Lan/Wan chuẩn XFP 10G 40Gbps Switch Fabric Unit B LPUS-20/4-Port 10GBase LAN/WAN-XFP Switch Line Processing Unit (LPUS-20)/Bo mạch giao diện Lan/Wan chuẩn XFP 10G MPU-B4/Main Processing Unit B4 (Including 1*2G Memory and 1*1G CF Card)/Bo mạch xử lý xử lý thẻ nhớ chuẩn CF 9.009368 131 131 33.751.901 4.421.499.059 249.012482 38 38 11.865.833 450.901.670 249.012483 90 90 12.989.766 1.169.078.937 2512.012484 249.012485 cái 65 132 65 132 28.788.581 15.148.447 1.871.257.752 1.999.594.946 249.012486 130 130 22.551.502 2.931.695.257 249.012791 Cái 1 68.025.230 68.025.230 249.012970 249.012971 cái 4 28.788.581 33.751.901 115.154.323 33.751.901 249.012983 2 26.436.383 52.872.766 Cộng : 17.058.589.036 (VNĐ) Bằng chữ: Mười bảy tỉ năm mươi tám triệu năm trăm tám mươi chín nghìn ba mươi lăm đồng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Phụ trách Kế hoạch-Tổng hợp (Ký, họ tên) Phụ trách tài Nhập ngày Tháng Người giao hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Năm 20 Thủ kho (Ký, họ tên) Trang | BM.05.QT.01.KH.02 TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trung tâm Mạng lưới khu vực Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỆNH NHẬP VẬT TƯ, THIẾT BỊ V/v: Nhập hợp thức Lập ngày 22 tháng 11 năm 2010 Số: LNKVTM03/10/000609 Theo Y/C số: YCNKSTG_QLTS/10/000178 Tên đơn vị (bên giao): Tên đơn vị (bên nhận): Trung tâm Mạng lưới Địa chỉ:Kho A98, Long Bình, Đồng Nai STT Tên vật tư thiết bị TREG - 900 (khối thu phát đơn - 900) khu vực VTM03 Mã số 2122.003169 ĐVT SL lệnh Đơn giá Ghi 16.771.360 Tổng cộng: Mục Ngày .tháng năm 20 Trung tâm Mạng lưới khu vực Trang / BM.06.QT.01.PKH.02 TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI CƠNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL Mẫu số: 02-VT ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO VẬT TƯ - THIẾT BỊ Số: PNKVTM03/10/000306 (Theo lệnh nhập số: LNKVTM03/10/000307) Lập ngày 01 tháng 10 năm 2010 (Theo phiếu xuất số: PXKVTM/10/010379) Họ tên người giao hàng: Hữu Nghĩa Nhà cung cấp: Huawei Theo hóa đơn số: HWC2010072300272 Nợ: Có: Ngày 26 tháng năm 2010 HĐ số: 03/ViettelHuawei/2010 Ngày ký HĐ: 13/5/2010 Lô hàng: 1SX088654 Số tờ khai: 781 Nhập vào kho:CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL (VTM03) Lý do: Nhập thiết bị Site router _600 Ghi chú: Stt Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư Mã số A B Dây đồng bọc PVC M25 vàng xanh Subrack CX600-X8/Integrated Chassis Components(Including DC Power)/Khung giá thiết bị CX600-X8 bao gồm nguồn DC Wire,450/750V,227 IEC 02(RV)35mm^2,Blue,135A/ 25030199 2.2m Router Assembly Cabinet with Double Swing Doors/ 02113041 Wire,450/750V,227 IEC 02(RV)35mm^2,black,135A/ 25030420 4-Port GE SFP Optical Interface Card Dây nhảy quang LC/PC-SC/PC, Single mode, 2mm, 25m Optical transceiver,XFP,1550nm,10Gb/s ,Single-mode,80km Optical Transceiver,XFP,1550nm,10Gb/ C 1239.000702 D mét 249.009322 129.009324 mét 9.009326 129.009378 mét 2215.010151 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) ĐVT Số lượng Y.Cầu Seri No T.Nhập F 1.260 36 (VNĐ) (VNĐ) 176.674.089 36 26.621.327 958.367.788 5.040 5.040 97.939 493.613.519 36 36 1.470.661 52.943.787 5.040 5.040 97.939 493.613.519 72 72 120.224.706 8.656.178.844 1231.011828 sợi 576 576 191.441 110.270.254 249.012482 86 86 16.421.964 1.412.288.887 249.012483 202 202 17.977.451 3.631.445.165 Phụ trách tài (Ký, họ tên) Thành tiền 140.218 Phụ trách Kế hoạch-Tổng hợp (Ký, họ tên) E 1.260 Đơn giá Nhập ngày Tháng 10 Năm 2010 Người giao hàng Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trang | Số phiếu : PNKVTM03/10/000306 10 11 12 s,Single-mode,40km 40Gbps Switch Fabric Unit C 1GB CF Module - thẻ nhớ 1G chuẩn CF-CX600 SRU-A4/Switch and Route Processing Unit A4(Including 1*2G Memory and 1*1G CF Card)/Card cắm chuyển kết nối xử lý cho thẻ nhớ hỗ trợ khe cắm 2512.012484 249.012485 cái 36 72 36 72 40.084.351 21.471.561 1.443.036.639 1.545.952.423 249.012486 72 72 31.219.369 2.247.794.575 Cộng : 21.222.179.488 (VNĐ) Bằng chữ: Hai mươi mốt tỉ hai trăm hai mươi hai triệu trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi tám đồng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Phụ trách Kế hoạch-Tổng hợp (Ký, họ tên) Phụ trách tài Nhập ngày Tháng Người giao hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Năm 20 Thủ kho (Ký, họ tên) Trang | BM.08.QT.01.PKH.02 TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL Mẫu số: 02-VT ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO VẬT TƯ Số: PXKVTM03/10/014495 (Theo lệnh xuất số: LXKVTM03/10/014514 , Yêu cầu xuất số:YCXVTM03/10/003483) Lập ngày 06 tháng 12 năm 2010 Họ tên người nhận: Lý xuất: Nội dung: Mã đơn vị : Địa chỉ: Nợ: Có: Nguyễn Văn Thắng Đơn vị nhận: Tổng Trạm Phú Lâm - TT KV3 Phát triển mạng lưới, bổ sung, bảo dưỡng, nâng cấp, thay Phục sản xuất kinh doanh cho tổng trạm Phú lâm tháng 11 12 năm 2010 VTM03_TT.PL Xuất từ kho: CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL (VTM03) đến đơn vị: Tổng Trạm Phú Lâm - TT KV3 STT A Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư Mã số B ĐVT C Dây đấu nhảy trắng đỏ D 9.006204 mét Số lượng Seri No Y.Cầu T.Xuất Đơn giá Thành tiền (VNĐ) (VNĐ) 10.000 Cộng: (VNĐ) Bằng chữ: Thủ trưởng đơn vị Phụ trách đơn vị sử dụng Phụ trách Tài Phụ trách Kế hoạch-Tổng hợp Ngày tháng Người nhận hàng năm Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trang | BM.06.VTQĐ CÔNG TY MOVITEL,A.S ĐƠN VỊ:…………………… Kho: ……………………… THẺ KHO Mẫu số: 06 VT Ban hành theo QĐ số 1141/TC CĐKT ngày 1/11/1995 Bộ Tài Số thẻ: (2) 02 Ngày lập thẻ(3):15 tháng 02 năm 2008 Tờ số (4) 01 Tên nhãn hiệu quy cách vật tư (5): BTS in door 1800 ……………………………………… Đơn vị tính (6):Tủ Mã số (7) Ngày tháng Năm (8) Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Nhập xuất (9) (10) (11) Số lượng Diễn giải (12) Nhập Xuất (13) (14) Tồn Ký xác nhận kế tốn (15) (16) MH 2.1.1 Mơ hình tổ chức phòng kế hoạch BAN KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - - - CHỈ HUY PHÒNG BAN QUẢN LÝ & ĐẢM BẢO VTTB - - Nhiệm vụ Xây dựng - triển khai - điều hành, đôn đốc - tổng hợp, phân tích, đánh giá - báo cáo kế hoạch SXKD, nhiệm vụ giao tồn Cơng ty Xây dựng, hướng dẫn, trì nề nếp nghiệp vụ công tác kế hoạch tác nghiệp CNKT Tỉnh, Tp Quản lý, điều hành triển khai dịch vụ Viễn thơng cơng ích Cơng ty Hỗ trợ thiết lập dịch vụ viễn thông Viettel Global Campuchia, Lào Nhiệm vụ Trực tiếp quản lý hệ thống kho vật tư, thiết bị phát triển mạng lưới tồn Cơng ty đơn vị toàn quốc Thực nhập, xuất kho vật tư, thiết bị Theo dõi thực điều động, luân chuyển thiết bị, vật tư Thực công tác quản lý đề xuất việc xử lý vật tư, thiết bị tồn đọng, chậm luân chuyển thu hồi Công ty Quản lý bảo quản vật tư, thiết bị kho Đảm bảo an toàn kho Thực việc báo cáo định kỳ đột xuất quản lý, xuất, nhập kho TỔ KHO MIỀN BẮC BAN QUẢN LÝ & ĐẢM BẢO HÀNG HOÁ TỔ KHO TỔ KHO MIỀN MIỀN NAM - Trực tiếp quản lý hệ thống kho vật tư, thiết bị hàng hóa đầu cuối tồn Cơng ty đơn vị toàn quốc - Thực nhập, xuất kho hàng hoá - Theo dõi thực điều động, ln hàng hố - Thực cơng tác quản lý đề xuất việc xử lý hàng hoá tồn đọng, chậm luân chuyển, thu hồi Công ty - Quản lý bảo quản hàng hoá kho - Đảm bảo an toàn kho - Thực việc báo cáo định kỳ đột xuất quản lý, xuất, nhập kho TỔ KHO HÀNG HÓA DI ĐỘNG TẠI HNI TỔ KHO HÀNG HOÁ A, P , HP TẠI HNI Nguồn: Phòng kế hoạch Cơng ty viễn thơng Viettel MH 2.2 Mơ hình tổ chức cơng ty Nguồn: Phòng kế hoạch Công ty viễn thông Viettel ... vật tư thiết bị 1.1.5 Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý vật tư thiết bị 1.1.6 Phân loại vật tư thiết bị 1.1.7 Đánh giá vật tư thiết bị 1.2 Các hình thức quản lý vật tư thiết bị 1.2.1... trạng công tác quản lý vật tư thiết bị công ty viễn thơng viettel, Tập đồn viễn thơng Qn đội Chương 3: Hồn thiện cơng tác quản ly vật tư thiết bị cơng ty viễn thơng viettel, Tập đồn viễn thông quân... quản lý vật tư thiêt bị 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vật tư thiết bị 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 1.1.3 Yêu cầu công tác quản lý vật tư thiết bị 1.1.4 Tính khách quan cơng tác quản lý vật
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vật tư THIẾT bị tại CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vật tư THIẾT bị tại CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

Từ khóa liên quan