INSTALL DHCP SERVER

12 252 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 03:33

INSTALL DHCP SERVER XÂY DỰNG DHCP SERVER DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server là máy chủ được dùng để cấp phát địa chỉ IP động cho các máy client trong hệ thống mạng.Trên các phiên bản trước như Windows Server 2000 hay Windows Server 2003 ,bạn đã quen thuộc với chức năng này. Về cách thức hoạt động,DHCP Server sử dụng dịch vụ cùng tên để “lắng nghe” yêu cầu xin cấp phát địa chỉ IP được gửi từ máy client.Sau khi nhận yêu cầu,DHCP Server sẽ chọn ra một địa chỉ IP trong dãy địa chỉ của mình và gửi về cho máy client.Đồng thời DHCP Server cũng gửi đến máy trạm các thông tin liên quan đến địa chỉ IP như subnet mask,địa chỉ IP của các DNS Server,default gateway. CÀI ĐẶT DHCP SERVER Vào Server Manager  Roles  Add Roles Tại bảng Before You Begin chọn Next. Tại bảng Select Server Roles chọn DHCP Server .Bạn để ý bên góc phải hệ thống cũng đã có chú thích về DHCP.Đây là trung tâm cấu hình ,quản lý,cấp phát địa chỉ IP cho các máy client. Chọn Next.Tại bảng DHCP Server giới thiệu về dịch vụ DHCP Server,và có một vài chú ý trước khi cài đặt ở mục Thing to Note Chọn Next .Tại bảng Select Network Connection Bindings ,chọn kết nối sẽ được dùng để lắng nghe yêu cầu gửi từ máy client. Chọn Next.Tại bảng Specify IPv4 DNS Server Settings nhập tên domain ở mục Parent domain và nhập địa chỉ IP của DNS Server ở mục Preferred DNS Server IPv4 Address .Bạn có thể chọn Validate để hệ thống kiểm tra và xác thực. Chọn Next.Tại bảng Specify IPv4 WINS Server Settings chọn WINS is not required for applications on this network.Nếu hệ thống mạng của bạn vẫn còn dùng WINS Server thì chọn WINS is require for applications on this network và nhập thông tin địa chỉ IP cho DNS Server. Chọn Next.Tại bảng Add or Edit DHCP Scopes chọn Add.Tại đây bạn điền các thông tin IP vào .Và nhớ chọn Active this scope để kích hoạt các thiết lập vừa rồi. Nếu bạn muốn thiết lập tiếp dãy IP để DHCP Server cấp phát thì chọn Add và tiếp tục nhập thông số vào. Chọn Next.Tại bảng Configure DHCPv6 Stateless Mode chọn Disable DHCPv6 Stateless mode for this server .Nếu muốn cấu hình DHCP Server hỗ trợ DHCPv6 tương ứng với IPv6 thì chọn Enable DHCPv6 Stateless mode for this server Chọn Next.Tại bảng Authorize DHCP Server chọn tài khoản để cấp phép cho DHCP Server trong Active Directory Services.Ở đây tôi chọn tài khoản Administrator. Chọn Next.Tại bảng Confirm Installation Selections là thông tin những thiết lập trước khi cài đặt DHCP Server. . Stateless mode for this server .Nếu muốn cấu hình DHCP Server hỗ trợ DHCPv6 tương ứng với IPv6 thì chọn Enable DHCPv6 Stateless mode for this server Chọn Next.Tại. các DNS Server, default gateway. CÀI ĐẶT DHCP SERVER Vào Server Manager  Roles  Add Roles Tại bảng Before You Begin chọn Next. Tại bảng Select Server Roles
- Xem thêm -

Xem thêm: INSTALL DHCP SERVER, INSTALL DHCP SERVER

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn