Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Khánh Hòa lần 2

5 759 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 14:31

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG (Đề gồm 05 trang, 50 câu trắc nghiệm) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN II Bài thi: MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 135 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: b b (với a số hữu tỉ , b c số nguyên dương , c c phân số tối giản) Hãy tính giá trị a.b.c A B C D 3 Câu Cho  x.ln x  1dx  a.ln  Câu Hàm số y  x  3x  nghịch biến khoảng sau đây? A  ; 1 B 1;  C  1;1 Câu Có số nguyên m thuộc đoạn log  mx  6x   2log  14x 2 2  50;50 D  ;   cho phương trình  29x    có nghiệm ? A 16 B 14 C 13 D 15 Câu Thể tích khối lăng trụ đứng ABCD A’B’C’D’ có đáy hình vuông cạnh a , A’B = 2a a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = a 3 x1 1 Câu Tập nghiệm bất phương trình    2 A S   ;3 B S  3;   C S   ;1 D S  1;    x 1  Câu Gọi H( a, b, c) hình chiếu điểm A(2 ; -1 ; 1) lên đường thẳng (d)  y   2t Ta  z  2t  có A a + 2b + 3c = 10 B a + 2b + 3c =  C a + 2b + 3c = Câu Cho a b hai số dương thỏa mãn a  b 2 D a + 2b + 3c = 12   ab   a  b  ab   Biết giá trị nhỏ  a b3   a b  m (với m,n số nguyên, n >0 biểu thức P         s  a  b a  n b m phân số tối giản) Hãy tính m  n n A 18 B 19 C 20 D 17 2x  , biết tiếp Câu Tìm tất phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) hàm số y  x 1 tuyến song song với đường thẳng y  3x  A y  3x+1 y  3x  11 B y  3x  , y  3x  11 C y  3x  , y  3x+11 D y  3x+1 , y  3x  11 Trang 1/5 - Mã đề thi 135 Câu Tính thể tích V vật thể tròn xoay thu quay hình phẳng giới hạn dường y  x  1, y  x  quanh trục 0x 47 47 2 A V  B V  C V  D V  210 210 35 35 Câu 10 Trong hộp gồm cầu trắng, cầu đỏ cầu xanh.Lấy ngẫu nhiên cầu Tính xác suất để cầu chọn có đủ ba màu có cầu đỏ 12 13 10 A B C D 77 77 77 33 Cho dãy số  un  thỏa mãn 4e  2e  4e  e  e 2u1  un 1  un  3, n  Khi giá trị nhỏ n để un  A B 12 C 10 D 11 Câu 12 Trên tập số phức , z1 = a 3i z2 = a + 3i (a  R) hai nghiệm phương trình nào? 2 2 A z  a z  a   B z  2a z  a   Câu 2u 11 2 C z  2a z  a   u u u u D z  2a z  a   2 Câu 13 Tìm giá trị lớn M hàm số y  x  3x đoạn  1;1 A M  B M  2 C M  D M  Câu 14 Tứ giác ABCD hình bình hành , biết A(1 ; ; 1), B(2 ; 1; 2) , D(1 ; -1 ; 1) Tìm tọa độ điểm C A ( ; - ; 0) B (2 ; 2; 2) C ( 2; ; 2) D (2 ; - ; 2) x  mx  có hai điểm x 1 cực trị A B mà diện tích tam giác OAB 2 ( với O gốc tọa độ ) Khẳng định sau ? A m0   0;2  B m0  1;3 C m0   1;1 D m0   3;5  Câu 15 Gọi m0 giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  Câu 16 Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x)  sin  3ax  1 (với a tham số khác 0) A cos  3ax  1  C B cos  3ax  1  C 3a 1 D  cos  3ax  1  C cos  3ax  1  C 3a Câu 17 Một ô tô chạy với vận tốc 20m/s người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, tơ chuyển động chậm dần sau giây tơ bắt đầu dừng hẳn Hỏi từ lúc đạp phanh đến ô tô dừng hẳn, ô tô di chuyển mét ? A 20 B 50 C 40 D 30 Câu 18 Môt người gửi 75 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 5,4%/năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tình lãi cho năm Hỏi sau năm người nhận số tiền nhiều 100 triệu đồng bao gồm gốc lãi? Giả định suốt thời gian gửi tiền, lãi suất khơng đổi người khơng rút tiền A năm B năm C năm D năm C Trang 2/5 - Mã đề thi 135 x  mx  m  Câu 19 Có tất số nguyên m để hàm số y  có hai điểm cực xm trị? A B C Vô số D Câu 20 Tìm phần ảo số phức z = ( a + b i )(1 2i ) với a , b  R A 2a + b B 2a b C a + 2b D b 2a Câu 21 Biết thiết diện qua trục hình nón tam giác vng cân có cạnh huyền 2a Tính diện tích xung quanh hình nón A Sxq = 2  a B Sxq =  a C Sxq = a D Sxq =  a Câu 22 Tìm tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z biết số phức ( z i )( + i ) số ảo A Đường thẳng 2x y + = B Đường thẳng x + 2y = C Đường thẳng 2x + y = D Đường thẳng 2x y = Câu 23 Khẳng định sau ? Cắt khối lăng trụ ABC A’B’C’ mp(A’BC) ta A Một khối chóp tam giác khối chóp ngũ giác B Hai khối chóp tứ giác C Một khối chóp tam giác khối chóp tứ giác D Hai khối chóp tam giác Câu 24 Đồ thị hàm số sau có ba đường tiệm cận? A y  x  3x  x2  B y  x  3x  x2  C y  x2  x3 D y  x2  x 1 Câu 25 Có số phức z thỏa : z  z  2i  z  z  z   2i  2 ? A B C D 2x Biết A B đối xứng x 1 qua đường thẳng (d ) : 2x  y   Hãy tính độ dài đoạn AB Câu 26 Gọi A B hai điểm thuộc đồ thị ( C ) hàm số y  B A C D  Câu 27 Biết   (1  x) cos xdx  a  b (với a,b số hữu tỉ) ,giá trị a.b A B 12 C 32 D Câu 28 Trong tổ có 10 học sinh Hỏi có cách chọn học sinh để bầu vào hai chức danh gồm tổ trưởng tổ phó? A 90 B 45 C 20 x2  x D 100 x  x 1 2  có hai nghiệm Hãy tính tổng hai nghiệm A B C D Câu 30 Hàm số sau có hai điểm cực đại điểm cực tiểu? A y  x  2x  B y  x  2x  C y   x  2x  D y   x  2x  Câu 29 Biết phương trình Trang 3/5 - Mã đề thi 135  x  3x  với x   Câu 31 Cho hàm số f ( x)   x  Với giá trị m sau để hàm  2m  với x   số f(x) liên tục x = A B C D 1 Câu 32 Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đường y  x  2x y   x +x 9 27 27 A B C D 8 8 Câu 33 Hình chóp SABCD có đáy hình chữ nhật , AB = a , BC = 2a , SA  (ABCD), SA = a.Tính thể tích khối chóp SABCD theo a A V = a3 B V = a C V = a3 D V = a3 Câu 34 Cho tứ diện ABCD có AB  BC ; BC  CD ; CD  AB ,biết AB = 5, BC = 4, CD = Bán kính khối cầu qua điểm A, B, C, D A R  41 B R  C R  D R = Câu 35 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? 2x  2x  B y  x 1 x 1  2x 2x  C y  D y  x 1 x 1 Câu 36 Hình chóp SABC có SA  đáy, SA = a , ABC vuông y A y  -3 -2 -1 O -1 A AB = a , BC = 2a ,Gọi M hình chiếu A lên SB, điểm N cạnh SC cho NC = SN Thể tích khối chóp ABCNM theo a A V = 35 a 3 36 B V = 17 a 18 Câu 37 Hình chóp SABC có SA  đáy SA = C V = a3 36 D V = a3 36 a , ABC vuông A , AC = a , AB = a Tính góc mp( SBC ) với mp(ABC ) A 26033’54” B 300 C 600 D 630 58’ 5” Câu 38 Thiết diện qua trục hình trụ hình vng ABCD có AC = 4a, Tính thể tích khối trụ A V =  a3 B V =  a3 C V = 2 a3 D V =  a3  Câu 39 Đường thẳng qua A(2 ; - ; 3) nhận a = ( 1; ; - 1) làm vectơ phương có phương trình  x   2t  A  y   t z  1  3t   x  2 t  B  y  1  t  z  3 t   x  2t  C  y  1  t  z  3 t   x  2t  D  y  1  t  z  3 t  Câu 40 Mặt cầu tâm I( ; - ; ) qua điểm A (5 ; - 2; 1) có phương trình A (x  5)  (y  2)  (z  1)  13 B (x  2)  (y  2)  (z  3)  13 C (x  2)  (y  2)  (z  3)  13 D (x  2)  (y  2)  (z  3)  13 Trang 4/5 - Mã đề thi 135 Câu 41 Biết có hai số m1 , m2 hai giá trị tham số m cho đồ thị ( C ) hàm số y  x  3mx  3x  3m  cắt trục hoành điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 thỏa x12  x22  x32  15 Tính m1  m2 A B C D Câu 42 Mặt phẳng qua A( ; ; ), B(0 ; ; ) , C (0 ; ; 4) có phương trình A x y z    2 B 2x + 4y + 4z = C x y z   0 4 Câu 43 Tính tổng tất nghiệm phương trình x   2 ;2  D x y z   1 2 3.sin x  cos x  với 2 8 10 4 B C D 3 3 Câu 44 Hình chóp tứ giác SABCD có tất cạnh a , Tính khoảng cách từ A đến mặt bên (SBC) A a a D Câu 45 Cho A(5; 0; 0), B(1; ; - 4), C ( 4; 3; 0) , mp(  ): x + 2y + 2z 10 = Viết phương trình mặt cầu qua A, B, C tiếp xúc mp (  ) A (x  3)  (y  1)  (z  2)  B (x  1)  (y  1)  (z  1)  A a B a C C (x  3)  (y  1)  (z  3)  D (x  1)  y  z  Câu 46 Cho A(1; - 1; ) mp(P) :2x 2y + z = Điểm M ( a; b ; c)  mp (P) cho MA  OA đoạn AM lần khoảng cách từ A đến mp(P) Khẳng định dau đúng? A a + b + c = - B a + b + c = C a + b + c = D a + b + c = - Câu 47 Hình chóp tứ giác SABCD có tất cạnh a, Tính góc đường thẳng SA với mp(ABCD ) A 300 B 450 C 600 D 900 a a Câu 48 Biết  x x  1dx  ( x  1) x   C (với a, b số nguyên dương phân b b số tối giản), giá trị b  a A B C D   Câu 49 Biết log a  log b  Khi giá trị log a b A 31 B 13 C 30 D 108 Câu 50 Tìm hệ số x khai triển nhị thức Niutơn 1  3x  An3  An2  100 (n số nguyên dương A 61236 B 243 Ank 2n , biết số chỉnh hợp chập k n phần tử) C 63216 D 252 - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 135 ... diễn số phức z biết số phức ( z – i )( + i ) số ảo A Đường thẳng 2x – y + = B Đường thẳng x + 2y – = C Đường thẳng 2x + y – = D Đường thẳng 2x – y – = Câu 23 Khẳng định sau ? Cắt khối lăng... – b C a + 2b D b – 2a Câu 21 Biết thi t diện qua trục hình nón tam giác vng cân có cạnh huyền 2a Tính diện tích xung quanh hình nón A Sxq = 2  a B Sxq =  a C Sxq = a D Sxq =  a Câu 22 ... biết A(1 ; ; 1), B (2 ; 1; 2) , D(1 ; -1 ; 1) Tìm tọa độ điểm C A ( ; - ; 0) B (2 ; 2; 2) C ( 2; ; 2) D (2 ; - ; 2) x  mx  có hai điểm x 1 cực trị A B mà diện tích tam giác OAB 2 ( với O gốc tọa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Khánh Hòa lần 2, Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Khánh Hòa lần 2

Từ khóa liên quan