Một số mẫu CV ấn tượng bằng tiếng Anh

14 82,060 368
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 15:53

Tổng hợp những bản CV bằng tiếng Anh của các ứng viên được trình bày tốt, nêu bật những ưu điểm về kinh nghiệm, khả năng trong công việc đã được nhà tuyển dụng đánh giá rất cao và được nh 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số mẫu CV ấn tượng bằng tiếng Anh, Một số mẫu CV ấn tượng bằng tiếng Anh