Nghiên cứu xác định hàm lượng cu, pb, cd trong một số loại thực phẩm truyền thống ở tỉnh quảng bình bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (tt)

11 182 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2018, 15:18

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG Cu, Pb, Cd TRONG MỘT SỐ LOẠI THỰC PHẨM TRUYỀN THỐNG TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: HOÁ HỌC PHÂN TÍCH Mã số: 60 44 01 18 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN Thừa Thiên Huế, năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đƣợc đồng tác giả cho phép sử dụng chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hà Thùy Trang Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cám ơn thầy giáo PGS TS Nguyễn Đình Luyện, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm, phòng Đào tạo Sau đại học, q thầy giáo khoa Hóa học q thầy trường Đại học Khoa học giảng dạy giúp đỡ thời gian học cao học Cảm ơn ban lãnh đạo cán Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian làm việc trung tâm để thực đề tài Sau cùng, xin gởi lời cám ơn chân thành đến gia đình, Demongười Version - Select.Pdf SDK bạn bè - quan tâm, giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thời gian nên trình thực đề tài khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn Huế, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Hà Thùy Trang iii iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 LƢỢC VỀ VẤN ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1.1 Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm 1.1.2 An toàn vệ sinh thực phẩm sức khỏe kinh tế xã hội .12 1.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC KIM LOẠI Cu, Pb, Cd 12 1.2.1 Giới thiệu Cu .12 1.2.2 Giới thiệu Pb 14 Demo Version - Select.Pdf SDK 1.2.3 Giới thiệu Cd 15 1.2.4 Tác dụng sinh hóa độc tính Cu, Pb, Cd .16 1.3 CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LƢỢNG VẾT Cu, Pb, Cd .18 1.3.1 Phƣơng pháp trắc quang 18 1.3.2 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 19 1.3.3 Các phƣơng pháp phân tích điện hóa .19 1.3.4 Các phƣơng pháp phân tích khác 20 1.4 GIỚI THIỆU VỀ PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ20 1.4.1 Nguyên tắc phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) .20 1.4.2 Trang bị phép đo AAS .21 1.4.3 Các kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu .22 1.4.4 Một số yếu tố ảnh hƣởng biện pháp khắc phục phép đo AAS 25 1.4.5 Ƣu nhƣợc điểm phạm vi ứng dụng phép đo AAS .27 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.2.1 Lấy mẫu xử lý mẫu 29 2.2.2 Phƣơng pháp định lƣợng 30 2.2.3 Đánh giá độ tin cậy phƣơng pháp .30 2.2.4 Xử lí số liệu thực nghiệm .32 2.3 THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT 35 2.3.1 Thiết bị dụng cụ 35 2.3.2 Hóa chất 35 2.4 TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH MẪU THỰC TẾ 35 2.4.1 Các thơng số máy chƣơng trình nhiệt độ tối ƣu để xác định hàm lƣợng Cu, Pb, Cd phƣơng pháp AAS .35 2.4.2 Cách tiến hành đo độ hấp thụ nguyên tử Cu, Pb, Cd 36 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .38 3.1 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ĐỒNG, CHÌ, CADIMI .38 3.1.1 Xây dựng đƣờng chuẩn 38 3.1.2 Khảo sát giới hạn phát hiện, giới hạn định lƣợng phƣơng pháp 40 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.1.3 Độ lặp lại phƣơng pháp AAS 40 3.1.4 Độ phƣơng pháp AAS 43 3.2 XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ĐỒNG, CHÌ, CADIMI TRONG MẪU THỰC TẾ 44 3.3 ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH HÀM LƢỢNG ĐỒNG CHÌ, CADIMI TRONG CÁC MẪU THỰC PHẨM TRUYỀN THỐNG 46 3.3.1 Đánh giá hàm lƣợng Cu, Pb, Cd mẫu thực phẩm theo vị trí lấy mẫu .46 3.3.2 Đánh giá hàm lƣợng trung bình Cu, Pb, Cd loại thực phẩm 55 3.3.3 Đánh giá hàm lƣợng trung bình Cu, Pb, Cd loại thực phẩm đƣợc chế biến từ nguồn gốc khác 62 3.3.4 So sánh hàm lƣợng Cu, Pb, Cd thực phẩm truyên thống với tiêu chuẩn cho phép vệ sinh an toàn thực phẩm 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC P1 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu, TT Tiếng Việt Tiếng Anh Biên giới tin cậy Confidence limit  Cadimi Cadimium Cd Chì Lead Pb Độ hấp thụ quang Absorbance A Độ lệch chuẩn Standard Devistion S Độ lệch chuẩn tƣơng đối Relative Standard Devistion RSD Độ thu hồi Recovery Rev Đồng Copper Cu Giới hạn định lƣợng Limit of Quantitation LOQ 10 Giới hạn phát Limit of Detection LOD 11 Hiệp hội nhà hóa phân Association of Official Demo Version SDK Chemits tích thống - Select.Pdf Analytical viết tắt AOAC 12 Kim loại Metal Me 13 Phần triệu Part per million ppm 14 Phần tỷ Part per billion ppb 15 Quang phổ hấp thụ nguyên tử Atomic Absorption Spectrometry AAS 16 Quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite Graphite Furnace Atomic AbsorptionSpectroscopy GF-AAS 17 Quang phổ hấp thụ nguyên tử lửa FlameAtomic Absorption Spectrometry F-AAS 18 Tổ chức Y tế Thế giới World Health Organization WHO DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Bảng 2.1 Sự biến động hàm lƣợng kim loại theo yếu tố khảo sát 32 Bảng 2.2 Kết phân tích ANOVA chiều 33 Bảng 2.3 Các thông số tối ƣu máy đo xác định Cu, Pb, Cd 35 Bảng 2.4 Chƣơng trình nhiệt độ lò graphit để xác định Cu, Pb, Cd 36 Bảng 3.1 Các giá trị a, b, Sy, LOD, LOQ tính từ phƣơng trình Trang 40 đƣờng chuẩn Bảng 3.2 Kết đánh giá độ lặp lại Cu mẫu thực phẩm 41 Bảng 3.3 Kết đánh giá độ lặp lại Pb mẫu thực phẩm 42 Bảng 3.4 Kết đánh giá độ lặp lại Cd mẫu thực phẩm 42 Bảng 3.5 Kết đánh giá độ phép đo kim loại mẫu 43 thực phẩm 10 Bảng 3.6 Kết xác định hàm lƣợng Cu mẫu thực phẩm 44 11 Bảng Demo 3.7 KếtVersion xác định hàm lƣợng Pb mẫu thực phẩm - Select.Pdf SDK 45 12 Bảng 3.8 Kết xác định hàm lƣợng Cd mẫu thực phẩm 46 Bảng 3.9 Kết phân tích ANOVA chiều biến động hàm 47 13 14 15 16 17 18 lƣợng Cu mẫu thực phẩm theo vị trí lấy mẫu Bảng 3.10 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị trung bình 48 hàm lƣợng Cu thực phẩm theo vị trí lấy mẫu Bảng 3.11 Kết phân tích ANOVA chiều biến động hàm 50 lƣợng Pb mẫu thực phẩm theo vị trí lấy mẫu Bảng 3.12 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị trung bình 51 hàm lƣợng Pb thực phẩm theo vị trí lấy mẫu Bảng 3.13 Kết phân tích ANOVA chiều biến động hàm 53 lƣợng Cd mẫu thực phẩm theo vị trí lấy mẫu Bảng 3.14 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị trung bình hàm lƣợng Cd thực phẩm theo vị trí lấy mẫu 54 19 20 21 22 23 24 25 26 Bảng 3.15 Các đại lƣợng thốngthu đƣợc đánh giá hàm lƣợng 55 Cu, Pb, Cd thực phẩm đƣợc chế biến từ bột gạo Bảng 3.16 Các đại lƣợng thốngthu đƣợc đánh giá hàm lƣợng 57 Cu, Pb, Cd thực phẩm đƣợc chế biến từ thịt lợn Bảng 3.17 Các đại lƣợng thốngthu đƣợc đánh giá hàm lƣợng 60 Cu, Pb, Cd thực phẩm đƣợc chế biến từ hải sản Bảng 3.18 Kết phân tích ANOVA chiều biến động hàm 62 lƣợng Cu mẫu thực phẩm theo nguồn gốc khác Bảng 3.19 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị trung bình 63 hàm lƣợng Cu thực phẩm theo nguồn gốc khác Bảng 3.20 Kết phân tích ANOVA chiều biến động hàm 63 lƣợng Pb mẫu thực phẩm theo nguồn gốc khác Bảng 3.21 Kết phân tích ANOVA chiều biến động hàm 64 lƣợng Cd mẫu thực phẩm theo nguồn gốc khác Bảng 3.22 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị trung bình 64 hàm lƣợng Cd thực phẩm theo nguồn gốc khác Demo Version - Select.Pdf SDK 27 Bảng 3.23 Kết so sánh hàm lƣợng Cu, Pb, Cd mẫu thực phẩm truyền thống so với tiêu chuẩn cho phép 66 DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên hình Trang Hình 1.1 đồ cấu tạo máy đo phổ hấp thụ nguyên tử 22 Hình 3.1 Đƣờng chuẩn xác định hàm lƣợng Cu 38 Hình 3.2 Đƣờng chuẩn xác định hàm lƣợng Pb 39 Hình 3.3 Đƣờng chuẩn xác định hàm lƣợng Cd 40 Hình 3.4 Biểu đồ biểu diễn biến động hàm lƣợng Cu, Pb, Cd thực phẩm đƣợc chế biến từ bột gạo 57 Hình 3.5 Biểu đồ biểu diễn biến động hàm lƣợng Cu, Pb, Cd thực phẩm đƣợc chế biến từ thịt lợn 59 Hình 3.6 Biểu đồ biểu diễn biến động hàm lƣợng Cu, Pb, Cd thực phẩm đƣợc chế biến từ hải sản 62 Version Select.Pdf SDK HìnhDemo 3.7 Biểu đồ biểu -diễn biến động hàm lƣợng Cu, Pb, Cd thực phẩm truyền thống 65 MỞ ĐẦU Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vấn đề vô quan trọng, không sức khỏe ngƣời mà liên quan đến tăng trƣởng kinh tế, văn hóa, an ninh địa phƣơng, quốc gia Tăng cƣờng cơng tác đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm đƣợc nhiều nƣớc kể nƣớc phát triển quan tâm Trong năm gần đây, tình trạng ngộ độc nƣớc ta có gia tăng đột biến dƣới nhiều hình thức Sự nhiễm độc tố kim loại nặng nhƣ Pb, Cd, Cu, Zn, As từ nguồn thực phẩm ngày tăng; ảnh hƣởng lớn đến sức khỏe đời sống ngƣời Các ngun tố kim loại có vai trò quan trọng thể sống ngƣời, nhƣng với hàm lƣợng mức cho phép chúng gây độc hại cho thể Sự thiếu hụt hay cân nhiều kim loại vi lƣợng phận thể nhƣ gan, tóc, máu nguyên nhân bệnh tật, ốm đau dẫn đến tử vong ngộ độc kim loại nặng với hàm lƣợng lớn [1], [23], [25], [36] Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, nhiều phƣơng Demo Version - Select.Pdf SDK pháp phân tích đại đời đáp ứng hiệu lĩnh vực phân tích lƣợng vết kim loại Có nhiều phƣơng pháp xác định hàm lƣợng kim loại nặng nhƣ trắc quang, phân tích điện hóa số phƣơng pháp phân tích hóa lí khác Trong đó, phƣơng pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử trở thành phƣơng pháp tiêu chuẩn để định lƣợng nhiều kim loại đƣợc sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực Với phƣơng pháp định lƣợng đƣợc hầu hết kim loại đến giới hạn nồng độ cỡ ppm, ppb [22] Hiện nay, hệ thống du lịch, dịch vụ nƣớc ta phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhiều địa phƣơng Quảng Bình nơi thu hút đơng du khách có nhiều danh lam thắng cảnh khu du lịch sinh thái tiếng Do nhu cầu văn hóa ẩm thực sắc vùng miền tăng theo; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đƣợc du khách quan tâm nhiều Liệu thực phẩm truyền thống mang thƣơng hiệu quảng bá du lịch cho Quảng Bình có đủ an tồn mang lại niềm tin cho du khách? Thực phẩm truyền thống loại thực phẩm đƣợc sản xuất thủ công, mang sắc riêng đất nƣớc, dân tộc, vùng miền đƣợc truyền từ đời sang đời khác Ngày nay, thực phẩm truyền thống khơng đƣợc sản xuất hồn tồn phƣơng pháp thủ công mà đƣợc ngƣời sản xuất sử dụng nhiều công nghệ đảm bảo số lƣợng nâng cao chất lƣợng sản phẩm [18] Vì vậy, việc nghiên cứu phân tích hàm lƣợng kim loại nặng thực phẩm truyền thống Quảng Bình vơ cấp thiết, nhằm đề biện pháp tối ƣu để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngƣời tạo môi trƣờng du lịch lành mạnh cho du khách đến với Quảng Bình Từ yêu cầu thực tế trên, tiến hành đề tài: “Nghiên cứu xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd số loại thực phẩm truyền thống tỉnh Quảng Bình phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử” Đề tài thực với hai mục tiêu chính: - Xác định hàm lƣợng Cu, Pb, Cd số mẫu thực phẩm truyền thống Quảng Bình phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) Demo Version - Select.Pdf SDK - Đánh giá mức độ ô nhiễm Cu, Pb, Cd mẫu thực phẩm, so sánh với quy định chuẩn hành ... Nghiên cứu xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd số loại thực phẩm truyền thống tỉnh Quảng Bình phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Đề tài thực với hai mục tiêu chính: - Xác định hàm lƣợng Cu, Pb,. .. Pb, Cd số mẫu thực phẩm truyền thống Quảng Bình phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) Demo Version - Select.Pdf SDK - Đánh giá mức độ ô nhiễm Cu, Pb, Cd mẫu thực phẩm, so sánh với quy định. .. THỰC PHẨM TRUYỀN THỐNG 46 3.3.1 Đánh giá hàm lƣợng Cu, Pb, Cd mẫu thực phẩm theo vị trí lấy mẫu .46 3.3.2 Đánh giá hàm lƣợng trung bình Cu, Pb, Cd loại thực phẩm 55 3.3.3 Đánh giá hàm lƣợng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định hàm lượng cu, pb, cd trong một số loại thực phẩm truyền thống ở tỉnh quảng bình bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (tt) , Nghiên cứu xác định hàm lượng cu, pb, cd trong một số loại thực phẩm truyền thống ở tỉnh quảng bình bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (tt)

Từ khóa liên quan