LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

64 98 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2018, 23:43

TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT BỘ MÔN LUẬT KINH DOANH – THƯƠNG MẠI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KHÓA 33 (2007 – 2011) ðỀ TÀI QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Giảng viên hướng dẫn: Ts Dư Ngọc Bích Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Nhu MSSV: 5075289 Lớp: LK0732A4 - K33 Cần Thơ, Tháng 04/2011 NHẬN XÉT LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cơ Dư Ngọc Bích tận tình hướng dẫn tạo điều kiện giúp ñỡ em trình thực ñề tài Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Luật, ñặc biệt thầy cô Bộ môn Luật Kinh doanh - Thương mại tận tình giảng dạy giúp ñỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè ñã giúp ñỡ, ñộng viên, tạo ñiều kiện tinh thần lẫn vật chất để em hồn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ðẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giới thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.2 Vai trò quyền sở hữu trí tuệ 1.2 Ý nghĩa việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.3 Các ñối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo pháp Luật Việt Nam 1.4 Thuộc tính đặc điểm quyền sở hữu trí tuệ 1.4.1 Thuộc tính quyền sở hữu trí tuệ 1.4.2 ðặc điểm quyền sở hữu trí tuệ 12 1.5 Tính đặc thù quyền sở hữu trí tuệ việc góp vốn thành lập doanh nghiệp 13 1.6 Giá trị quyền sở hữu trí tuệ so với quyền tài sản khác 13 CHƯƠNG CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 16 2.1 Khái niệm nguồn luật điều chỉnh việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 16 2.1.1 Khái niệm 17 2.1.2 Hệ thống văn luật ñiều chỉnh việc góp vốn 18 2.1.2.1 Pháp luật quốc gia 19 2.1.2.2 ðiều ước quốc tế 21 2.2 Các nguyên tắc việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 23 2.3 ðiều kiện để quyền sở hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp 26 2.3.1 ðiều kiện chủ sở hữu 27 2.3.2 ðiều kiện thời gian 32 2.3.3 ðiều kiện không gian 38 2.4 Thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ 40 2.4.1 Các phương pháp ñịnh giá tài sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ 41 2.4.2 ðịnh giá 42 2.4.3 Chuyển sở hữu tài sản 44 Chương THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 47 3.1 Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ.47 3.1.1 Trước ban hành Nghị ñịnh 102/2010/Nð-CP 48 3.1.2 Sau ban hành nghị ñịnh 102/2010/Nð- CP 50 3.2 ðề xuất giải phù hợp với tình hình 51 KẾT LUẬN VẤN ðỀ 55 Lời mở ñầu LỜI MỞ ðẦU Lí chọn đề tài Trí tuệ người nguồn gốc sáng tạo, tư sáng tạo người ñã sản sinh sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần ñời sống xã hội Qua giai ñoạn lịch sử phát triển nhân loại với tài sản hữu hình thơng thường khác tài sản trí tuệ trực tiếp tham gia hoạt ñộng sản xuất – kinh doanh, lĩnh vực khác ñời sống kinh tế xã hội ñịnh tới phát triển thịnh vượng quốc gia toàn nhân loại Trong xu tồn cầu hóa nay, sở hữu trí tuệ cơng cụ đắc lực việc phát triển kinh tế xã hội quốc gia Thực tiễn cho thấy, nhiều công ty doanh nghiệp giới thành cơng trở nên tiếng nhờ khai thác hiệu tài sản trí tuệ ðối với doanh nghiệp nước ta quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nay, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế quyền sở hữu trí tuệ tài sản có giá trị to lớn đóng vai trò then chốt ñịnh thành công doanh nghiệp thương trường Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ góp phần thúc ñẩy sáng tạo nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khuyếch trương hình ảnh đem lại lợi cạnh tranh doanh nghiệp Khi kinh tế phát triển đến trình độ định vấn ñề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ñối với ñối tượng sở hữu trí tuệ sở ñể phát triển tri thức nhân loại ñược ñặt tất yếu nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh cơng bằng, bình đẳng ñồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp chủ sở hữu Trong thời gian gần ñây, quyền sở hữu trí tuệ thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trở thành vấn đề mang tính thời thu hút quan tâm nhiều cá nhân, tổ chức, quan quản lý Nhà nước ñặc biệt doanh nghiệp Hiện nay, có nhiều cá nhân tổ chức quan tâm tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ ñối tượng ñược bảo hộ theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa ñổi bổ sung năm 2009 (sau ñây gọi Luật SHTT năm 2009) giá trị tài sản sở hữu trí tuệ mang lại lợi ích nhiều phương diện Chính lẽ đó, quyền sở hữu trí tuệ ngày doanh nghiệp nước quan tâm cách sâu sắc mong muốn sở hữu Vì thế, quyền tài sản hữu hình khác phép góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ có chế định quy định vấn đề Mặc dù GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Lời mở ñầu loại tài sản vơ hình quyền sở hữu trí tuệ có vai trò vơ quan trọng doanh nghiệp mà quyền tài sản khác khơng có Luật doanh nghiệp năm 2005 ñời ñánh dấu bước ngoặc cho vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ, song vấn đề chưa ñược thực thi rộng rãi chưa ñược hướng dẫn cụ thể nhiều ñiểm chưa quán với văn pháp luật khác nên việc thực góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ chưa thực cách đồng nhiều lúng túng Sự ñời Nghị ñịnh 102/2011/Nð-CP ngày 01/10/2010 phủ gió ñầu tiên quy ñịnh cụ thể việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Theo đó, tổ chức, cá nhân ñược quyền sử dụng tài sản liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan ñến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền ñối với giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ ðể tìm hiểu quy định Việt Nam trình tự góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ, khắc phục hạn chế hướng tới hồn thiện quy định việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ người viết chọn ñề tài: “quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ” làm đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu Người viết nghiên cứu đề tài với mục đích nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ, bên cạnh nhằm để hệ thống tích lũy thêm cho thân kiến thức trình học tập Trên sở ñó người viết ñưa ñánh giá chung việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ ðồng thời đề tài làm rõ mặt ñược, mặt hạn chế, bất cập thực tiễn đưa giải pháp hồn thiện quy ñịnh pháp luật vấn ñề Phạm vi nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, thời gian trình độ nghiên cứu có hạn người viết xoay quanh vấn đề việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ khn khổ quy định pháp luật Việt Nam ñiều ước quốc tế có liên quan để hồn thành đề tài “góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ” GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Lời mở ñầu Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, người viết sử dụng phương pháp cụ thể sau: Phân tích, tổng hợp, so sánh, liệt kê phương pháp lịch sử ñể thực việc nghiên cứu ñề tài Cấu trúc luận văn Luận văn trình bày bao gồm phần sau: - Mục lục - Lời nói đầu - Chương 1: Khái quát chung quyền sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Kết luận - Danh mục tài liệu tham khảo GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 1: Khái quát chung quyền sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giới thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở hữu tài sản trí tuệ - kết từ hoạt động tư duy, sáng tạo người ðối tượng loại sở hữu tài sản phi vật chất có giá trị kinh tế tinh thần to lớn góp phần quan trọng q trình hình thành văn minh khoa học, công nghệ nhân loại Tài sản trí tuệ có khả chia sẻ mang tính xã hội cao Có nghĩa thành ñược tạo từ hoạt ñộng trí tuệ người đem đến cho tồn xã hội, tồn nhân loại giá trị tinh thần, tri thức ðồng thời, thụ hưởng tất người, không giống tài sản thông thường khác, thuộc tính vơ hình loại tài sản khiến cho việc sử dụng, khai thác sản phẩm trí tuệ từ người khơng làm hao giảm mặt vật chất Vì vậy, tài sản trí tuệ ñem lại lợi tinh thần lợi ích kinh tế cho người toàn xã hội ðiều khiến cho hoạt ñộng sáng tạo cần ñược trân trọng khuyến khích Tuy nhiên, xuất phát từ tính vơ hình sở hữu trí tuệ nên khơng bị chiếm hữu mặc thực tế có khả lan truyền nhanh khó kiểm sốt Mặc khác, cơng bố dễ dàng bị chép, sử dụng khai thác cách rộng rãi nơi mà khơng cần xét đến ý kiến lợi ích người tạo chúng Như vậy, theo nghĩa rộng quyền sở hữu trí tuệ hiểu cách khái quát ñơn giản quyền cá nhân, pháp nhân sản phẩm trí tuệ người sáng tạo Còn theo nghĩa hẹp, độc quyền cơng nhận cho người, nhóm người tổ chức, cho phép họ sử dụng hay khai thác khía cạnh thương mại sản phẩm sáng tạo 1.1.2 Vai trò quyền sở hữu trí tuệ Qua lịch sử phát triển quốc gia, đặc biệt quốc gia có cơng nghiệp phát triển sở hữu trí tuệ ñược ñánh giá loại tài sản chiếm vị trí quan trọng phát triển đất nước, điển hình Nhật Bản quốc gia có phát triển mạnh mẽ vơ đại, tài GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 1: Khái quát chung quyền sở hữu trí tuệ nguyên thiên nhiên khơng nhiều, thiên nhiên vơ khắc nghiệt Qua cho thấy đất nước hồn tồn phát triển mạnh mẽ khơng thiết phải có nguồn lực vật chất dồi dào, mà vấn ñề nhận thức ñược giá trị thật tài sản trí tuệ việc phát triển tài sản trí tuệ ðược biết đến với loại quyền ñặc biệt, ñược ñánh giá loại tài sản tiềm mang lại giá trị vô to lớn ñối với phát triển kinh tế, ñất nước hay dân tộc ðể tạo nên giá trị mà khơng có tài sản thay giá trị quyền sở hữu trí tuệ phải có ưu trội ñịnh tất lĩnh vực mà áp dụng vào Quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng then chốt ñối với phát triển kinh tế doanh nghiệp, vùng, quốc gia cụ thể là: - Doanh nghiệp sở hữu tài sản trí tuệ đem lại cho doanh nghiệp lợi nhuận kinh tế nhiều hội cạnh tranh thị trường Tài sản trí tuệ loại tài sản vơ hình, khơng thể xác định ñặc ñiểm vật chất lại có giá trị lớn có khả sinh lợi kinh tế cao Giá trị quyền sở hữu trí tuệ thước ño hiệu kinh doanh, sức cạnh tranh khả phát triển doanh nghiệp trước mắt tương lai, đồng thời tạo cho doanh nghiệp ñó có bước tiến nhảy vọt lĩnh vực cơng nghệ mà đối thủ cạnh tranh khơng ngờ ñược - Nhu cầu tiêu dùng ngày ña dạng điều đòi hỏi nhà sản xuất nhanh chóng ñưa thị trường sản phẩm kiểu dáng, mẫu mã hoàn thiện chất lượng, tính năng, tác dụng Vì kích thích cho cạnh tranh thị trường ngày mạng mẽ, kích thích sáng tạo, tìm tòi cá nhân, tổ chức tạo nên bùng nổ kinh tế công nghệ giúp cho xã hội phát triển toàn diện - Khi doanh nghiệp sở hữu tài sản trí tuệ bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ mà cơng dụng hiệu có doanh nghiệp nắm bắt Vì vậy, doanh nghiệp sử dụng bí mật cơng nghệ, bí mật kinh doanh ñể sản xuất sản phẩm mang giá trị kinh tế cao tung sản phẩm thị trường đáp ứng nhu cầu đơng đảo người tiêu dùng, ñiều làm cho doanh nghiệp khác khơng đủ sức cạnh tranh thị trường GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ minh tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Tuy nhiên, tài sản hữu hình vừa chuyển giao thực tế pháp lý, tài sản vơ quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao pháp lý Vấn ñề ñây chân thật chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ Việc sản phẩm sở hữu trí tuệ dễ bị chép cạnh tranh không lành mạnh nên việc thực góp vốn gặp khơng khó khăn Theo Luật doanh nghiệp năm 2005 việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho doanh nghiệp phân thành hai loại: có đăng ký quyền sở hữu khơng đăng ký quyền sở hữu - Thủ tục chuyển quyền sở hữu ñối với tài sản có đăng ký, thành viên có vốn góp quyền sở hữu trí tuệ muốn chuyển quyền sở hữu có đăng ký sang cho doanh nghiệp hai bên đến quan Nhà nước có thẩm quyền u cầu chuyển quyền sở hữu tài sản từ thành viên góp vốn sang cho doanh nghiệp Khi quan Nhà nước chấp nhận thực việc chuyển quyền sở hữu lúc tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Sau thời ñiểm chuyển quyền sở hữu nghĩa vụ tài sản phát sinh doanh nghiệp gánh chịu - Thủ tục chuyển quyền loại tài sản khơng có đăng ký, ñối tượng loại tài sản không cần ñăng ký thường quyền tác giả thương hiệu, việc chuyển quyền tài sản trường hợp có hai giải pháp: Thứ nhất, chủ thể thành viên góp vốn doanh nghiệp lập biên xác nhận việc giao nhận tài sản, nhiên ñối với vốn góp quyền sở hữu trí tuệ loại tài sản vơ hình nên việc giao nhận tài sản trường hợp se thực giống hợp ñồng chuyển giao Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa dổi bổ sung năm 2009 phải ñược thành văn bao gồm nội dung: tên ñịa ñầy ñủ bên chuyển quyền bên nhận chuyển quyền; chuyển quyền; phạm vi chuyển quyền; giá phương thức toán, quyền nghĩa vụ bên; trách nhiêm vi phạm hợp ñồng Văn có hiệu lực pháp luật bên cuối ký vào văn bản, nghĩa vụ phát sinh sau doanh nghiệp người chịu trách nhiệm Thứ hai, việc doanh nghiệp thành viên có vốn góp đến quan có thẩm quyền xin ñăng ký quyền sở hữu, lúc thành viên có vốn góp quyền sở hữu trí tuệ chuyển quyền sở hữu tài sản cho doanh nghiệp hình thức yêu cầu quan Nhà nước công nhận quyền sở hữu doanh nghiệp GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 45 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ tài sản trí tuệ thay người xin đăng ký sau tiệp tục việc chuyển quyền sở hữu sang cho doanh nghiệp quan Nhà nước Trong hai giải pháp thực việc chuyển quyền sở hữu tài sản khơng có đăng ký này, theo người viết ưu tiên giải pháp thứ hai thực việc chuyển quyền theo giải pháp thứ hai, giải pháp vừa thực việc chuyển quyền sở hữu tài sản vừa ñăng ký quyền sở hữu cho doanh nghiệp ñối với loại tài sản khơng bắt buộc đăng ký Như vậy, tài sản doanh nghiệp bảo đảm có cạnh tranh Pháp luật khơng quy định thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản ñối với loại tài sản khơng đăng ký quyền sở hữu, việc chuyển giao quyền sở hữu cơng nghiệp luật sở hữu trí tuệ có nhiều điểm giống với việc chuyển quyền sở hữu tài sản Luật doanh nghiệp 2005, thiết nghĩ có nên áp dụng thủ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ Luật sở hữu trí tuệ cho việc chuyển quyền sở hữu tài sản việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Theo người viết pháp luật chưa ñiều khoản quy ñịnh thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ, nên ban hành quy ñịnh thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng thủ tục chuyển quyền sở hữu trí tuệ Luật sở hữu trí tuệ để áp dụng cho thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 46 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Chương THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 3.1 Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ ðã qua 20 năm vận hành kinh tế theo chế thị trường, song giá trị tài sản vơ hình nói chung giá trị quyền sở hữu trí tuệ nói riêng nước ta chưa ñược ñánh giá ñúng mức Các văn quy phạm pháp luật nước ta chưa tạo hành lang pháp lý ñầy ñủ cho việc xác ñịnh giá trị quyền sở hữu trí tuệ sử dụng vào hoạt động kinh doanh Bên cạnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày tinh vi mà pháp luật chưa có biện pháp hữu hiệu ñể xử lý Pháp luật doanh nghiệp nói chung việc góp vốn quyền sở hữu trí tụê nói riêng nhiều vấn đề cần hồn thiện Trong Luật quy định lẽ, văn huớng dẫn khơng có, mà có hướng dẫn chung chung, chưa có văn hướng dẫn cụ thể rõ ràng khiến cho doanh nghiệp thực gặp khơng khó khăn Việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ để thành lập doanh nghiệp vấn ñề ñược quan tâm nay, lẽ ngày với phát triển cách nhanh chóng kinh tế cơng nghệ, tài sản trí tuệ ngày đóng vai trò quan trọng Các nhà làm Luật nhìn thấy điều từ sớm song việc thực khó lẽ tài sản sở hữu trí tuệ khó để xác định giá trị thật, bên cạnh doanh nghiệp hiểu biết hạn hẹp loại tài sản vơ hình này, kỹ đánh giá tài sản chưa đủ xác Tài sản sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng thành cơng doanh nghiệp, góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ giải pháp hiệu giúp doanh nghiệp ñi ñến thành công nhanh Tuy nhiên chưa có quy định rõ ràng giá trị tài sản sở hữu trí tuệ đặc biệt việc góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ Ở Việt Nam nay, có văn quy định riêng việc góp quyền sở hữu trí tuệ nên việc góp vốn thường lập hợp đồng loại hợp đồng góp vốn thơng thường Các bên xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ theo thỏa thuận theo lập hợp đồng góp vốn, quy định rõ tỷ GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 47 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ lệ góp vốn nghĩa vụ, quyền lợi bên loại hợp ñồng thương mại thơng thường Khó khăn xảy việc doanh nghiệp thực góp quyền sở hữu trí tuệ, vốn chưa ñược ñịnh giá, song lại ghi giấy đăng ký kinh doanh “góp vốn tiền” Và “hành động góp vốn tiền lại khơng có tiền” gây rắc rối cho hệ thống kế tốn, đồng thời gây nhiều vướng mắc doanh nghiệp góp vốn muốn rút vốn, hay doanh nghiệp nhận vốn góp khơng muốn tiếp tục hợp tác Ngồi ra, phần quan trọng pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ nên muốn đăng ký góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu phải đảm bảo điều kiện quy định chung mang tính đặc thù loại tài sản vơ hình, chẳng hạn quyền sở hữu trí tuệ phải đảm bảo yếu tố giới hạn chủ sở hữu, không gian thời gian song thực tế nhiều doanh nghiệp chưa thỏa ñiều kiện cách ñầy ñủ họ thực thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ gặp rắc rối, rủi ro36 ðồng thời có số quyền khơng bắt buộc phải đăng ký bảo hộ nên doanh nghiệp khơng thực đăng ký quan có thẩm quyền, có tranh chấp xả hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh việc bảo vệ pháp luật doanh nghiệp có nguồn vốn góp quyền sở hữu trí tuệ gặp nhiều khó khăn việc chứng minh chủ sở hữu thật 3.1.1 Trước ban hành Nghị ñịnh 102/2010/Nð-CP Trước ban hành Nghị định 102/2010/Nð-CP có khoản ðiều Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ “Góp vốn việc đưa tài sản vào cơng ty để trở thành chủ sở hữu chủ sở hữu chung cơng ty Tài sản góp vốn tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển ñổi, vàng, giá trị quyền sử dụng ñất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật, tài sản khác ghi ðiều lệ công ty thành viên góp để tạo thành vốn cơng ty” Khi khơng có văn hướng dẫn cụ thể vấn đề này, mà có Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định cho góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ khơng quy ñịnh loại quyền sở hữu trí tuệ cho phép góp vốn việc thực việc 36 Theo Tú Sương, Dự thảo Thơng tư hướng dẫn "Góp vốn giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu - Diễn ñàn Doanh nghiệp, http://investlinkco.com.vn/NewsDetails.aspx?ID=239, ñăng ngày 04/01/2011, [truy cập ngày 15/02/2011] GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 48 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ góp vốn quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp khơng thực rộng rãi Luật Chỉ có quy định quyền góp vốn quyền sở hữu trí tuệ mà khơng có hướng dẫn thực hiện, thi hành quy định Luật, doanh nghiệp, quan có thẩm quyền phải thực Vì vậy, dù có nhu cầu doanh nghiệp chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ muốn thực góp vốn khơng biết ñành chờ ban hành hướng dẫn văn pháp quy Trước Nghị ñịnh 102/Nð-CP ngày 01/10/2010 ban hành hình thức doanh nghiệp thành lập có nguồn vốn góp quyền sở hữu trí tuệ hạn chế, vài doanh nghiệp, tập đồn kinh tế thực việc dùng thương hiệu, tên thương mại để đầu tư vào doanh nghiệp thành lập ñể tìm kiếm lợi nhuận số nhỏ, có nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề pháp luật khơng hướng dẫn cụ thể, thực gặp nhiều vướng mắc khâu kế tốn doanh nghiệp định giá, điều kiện chủ sở hữu Khi doanh nghiệp thành lập ñều phải dựa vào quy ñịnh pháp luật doanh nghiệp Luật sở hữu trí tuệ, nhiên Luật doanh năm 2005 nghiệp quy ñịnh mà không cụ thể, văn hướng dẫn thi hành khơng giải thích nhũng quy định Luật, Luật sở hữu trí tuệ khơng có chế định quy định việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Vấn ñề ñăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp Việt Nam chưa ñược quan tâm cách sâu sắc vấn ñề cho góp vốn quyền sở hữu trí tuệ lại quy định khó khăn nhà doanh nghiệp Giai đoạn vừa qua, việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu hình thức góp vốn thương hiệu Theo báo cáo Tập đồn Cơng nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin, tính đến 31.12.2007, Tập đồn sử dụng thương hiệu (nhãn hiệu, tên thương mại) để góp vốn vào 103 công ty cổ phần, liên doanh với giá trị quy tiền tới 2.067 tỷ đồng, tính 30% tổng vốn điều lệ doanh nghiệp nhận góp vốn37 Các loại quyền sở hữu trí tuệ khác chủ yếu góp vốn hình thức chuyển giao cơng nghệ Còn nhiều tranh cãi vấn đề chuẩn mực kế tốn Bộ tài gây cho doanh nghiệp nhiều khó khăn Bởi việc xác định tài sản sở hữu trí tuệ vơ hình việc xác định giá trị để trích khấu hao tài sản cố định gặp 37 Nguyễn Hồng Vân, Phát triển khoa học cơng nghệ đơi điều suy nghĩ, Bộ Khoa học Cơng nghệ, tạp chí Hoạt động khoa học tháng 7- 2010 GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 49 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ khơng trở ngại Hiện chưa có văn đạo cụ thể vấn đề này, làm cho doanh nghiệp gặp trở ngại việc xác ñịnh giá trị thật tài sản sở hữu trí tuệ để thực góp vốn đầu tư Các nhà doanh nghiệp ñành phải chờ ñợi hướng dẫn quan có thẩm quyền, ban hành chế ñịnh hướng dẫn cụ thể rõ ràng ñể doanh nghiệp tiến hành thực 3.1.2 Sau ban hành nghị ñịnh 102/2010/Nð- CP Khi Luật doanh nghiệp năm 2005 có chế định quy ñịnh giá trị quyền sở hữu trí tuệ ñược phép góp vốn tạo cho nhà doanh nghiệp chủ sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ tín hiệu vui mừng, phấn khởi đồng thời mở thêm cho doanh nghiệp hội phát triển tốt với hình thức kinh doanh dựa tài sản vơ hình kết hợp với tài sản hữu hình Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp 2005 quy định việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ khơng có văn hướng dẫn cách cụ thể rõ ràng vấn ñề Nghị ñịnh 102/2010/Nð-CP ngày 1/10/2010 ñã tạo tín hiệu vui cho nhà doanh nghiệp chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ có quy định hướng dẫn cụ thể rõ ràng Quy ñịnh có nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với tình hình kinh tế xu hội nhập ñất nước ta Nghị ñịnh ban hành tạo sở cho doanh nghiệp chủ ñộng trình tìm kiếm nguồn vốn, theo ðiều Nghị ñịnh 102/2010/Nð-CP ngày 01/10/2010 quy ñịnh: “Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan ñến quyền tác giả, quyền sở hữu cơng nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu ñối với quyền nói có quyền sử dụng tài sản để góp vốn” Như vậy, Nghị ñịnh 102/2010/Nð – CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn cụ thể quy ñịnh Luật doanh nghiệp năm 2005 vấn để góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Những điểm tiến mà Nghị ñịnh 102/2010/Nð-CP ngày 01/10/2010 mang lại là: quy ñịnh loại chủ thể thực góp vốn quyền sở hữu trí tuê; loại quyền sở hữu trí tuệ phép góp vốn thành lập doanh nghiệp GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 50 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Việc ban hành Nghị ñịnh 102/2010/Nð-CP ngày 01/10/2010 ñã phần cải thiện quy ñịnh Luật doanh nghiệp 2005 giải đáp vướng mắc doanh nghiệp Khi việc doanh nghiệp thành lập có nguồn vốn góp quyền sở hữu trí tuệ triển khai mạnh mẽ Tuy nhiên, việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ sau Nghị định 102/2010/Nð-CP ngày 01/10/2011 số hạn chế cụ thể là: Thứ nhất, doanh nghiệp có chấp nhận việc đồng sở hữu sản phẩm trí tuệ trở thành thành viên doanh nghiệp hay không hai muốn thực việc góp vốn ðối với chủ sở hữu tài sản trí tuệ cơng chúng việc góp vốn có thực hay khơng Thứ hai, vấn đề định giá chưa có quy định cụ thể định giá tài sản sở hữu trí tuệ mang tính chuyên nghiệp, chưa có chế bảo đảm tính chân thật định giá tài sản sở hữu trí tuệ Thứ ba, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ có loại quyền sở hữu trí tuệ Luật bắt buộc đăng ký, có loại pháp luật khơng bắt buộc ñăng ký hai loại ñược pháp luật bảo vệ tài sản khơng bắt buộc chế để bảo hộ có tranh chấp khơng bảo đảm tài sản có đăng ký quyền sở hữu Việc khơng bắt buộc đăng ký gây khó khăn cho thành viên góp vốn phải chứng minh cho doanh nghiệp tính chân thật của tài sản góp vốn Thứ tư, vướng mắc chuẩn mực kế tốn Bộ Tài khơng cơng nhận quyền sở trí tuệ tài sản cố định nên khơng trích khấu hao, vấn đề khó khăn mà nhiều doanh nghiệp mong mỏi giải Thứ năm, thiếu quy định pháp luật trình tự thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vơ hình nên quy định thủ tục góp vốn khơng giống thủ tục quy định việc góp vốn tài sản thơng thường khác nên cần có quy định riêng biệt 3.2 ðề xuất giải phù hợp với tình hình Ở nước phát triển, giá trị quyền sở hữu trí tuệ coi tài sản có giá trị lớn doanh nghiệp, việc góp vốn liên doanh, liên kết, chuyển nhượng tài sản sở hữu trí tuệ thực cách phổ biến Tại Việt Nam, có quy định pháp luật góp vốn quyền sở hữu trí tuệ GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 51 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ chưa ñầy ñủ rõ ràng, nhu cầu doanh nghiệp có thực ngày tăng, nên cần xây dựng ñược hành lang pháp lý ñầy ñủ cụ thể ban hành văn hướng dẫn chi tiết cho việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, đào tạo, thành lập tổ chức chuyên nghiệp ñể ñánh giá ñúng giá trị quyền sở hữu trí tuệ Thêm vào đó, cần có Thơng tư hướng dẫn phương pháp xác định giá trị tài sản vơ hình áp dụng cho doanh nghiệp Luật doanh nghiệp năm 2005 quy ñịnh ñược phép góp vốn tài sản mang tính chất sở hữu trí tuệ, cần có quy định cụ thể, chi tiết ñể quy ñịnh Luật doanh nghiệp 2005 ñược thực thi hiệu tránh việc pháp Luật quy ñịnh phải thực áp dụng Trong phạm vi viết này, người viết có số kiến nghị sau nhằm tăng hiệu lực việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam hồn thiện vấn đề góp vốn quyền sở hữu trí tuệ: Một là, cần ban hành văn pháp luật hướng dẫn cụ thể việc quy ñịnh chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, quy ñịnh cụ thể chi tiết giúp cho việc góp vốn doanh nghiệp thực thi hiệu Việc quy ñịnh chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ thực góp vốn tránh vướng mắt thực tổn thất không cụ thể, rõ ràng pháp luật làm doanh nghiệp gặp khó khăn ðồng thời bổ sung cho quy ñịnh doanh nghiệp năm 2005, giúp cho pháp luật luật doanh nghiệp ngày hoàn thiện Hai là, ban hành quy ñịnh hướng dẫn cụ thể vấn ñề ñịnh giá tài sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, có chế pháp lý dành riêng ñể ñánh giá kết ñịnh giá cách chân thật, khách quan Bên cạnh cần phải đào tạo cán chuyên nghiệp việc ñịnh giá xác ñịnh giá trị tài sản góp vốn doanh nghiệp Nếu việc ñịnh giá ñược thực cá nhân, tổ chức chuyên nghiệp giá trị tài sản góp vốn xác định mang tính khách quan qua xác định giá trị thực tế phần vốn góp thành viên giá trị thực tế doanh nghiệp thành lập, tránh ñược trường hợp gian lận tính khơng khách quan việc định giá GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 52 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Ba là, cải thiện quy định chuẩn mực kế tốn Bộ tài để tài sản sở hữu ñược ñánh giá phù với tình hình ban hành Nghị định 102/2010/Nð-CP ngày 01/10/2010 việc quy định cho phép góp vốn nhiều quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan ñến quyền tác giả, quyền sở hữu cơng nghiệp quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ trước ñây Luật có quy ñịnh cho thực góp vốn quyền sở hữu trí tuệ thực tế có góp vốn thương hiệu thương hiệu khơng xem tài sản có định khơng trích khấu hao, nên có quy định cơng nhận tài sản quyền sở hữu trí tuệ loại tài sản cố định trích khấu hao tài sản thông thường khác Mặc dù khơng bị hao mòn theo thời gian tài sản thông thường khác theo thời gian tài sản sở hữu trí tuệ bị lạc hậu, ñó cần phải ñầu tư ñể cải tiến, phát triển tài sản trí tuệ theo hướng khác phù hợp ñối với nhu cầu xã hội Nên lấy thời hạn việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để dựa vào mà trích khấu hao tài sản sở hữu trí tuệ qua giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí phát sinh việc cải tiến quyền sở hữu trí tuệ Bốn là, cần quy định loại tài sản sở hữu trí tuệ thực góp vốn nên đăng ký chủ sở hữu, việc ñăng ký tạo ñiều kiện thuận lợi trình chuyển quyền tài sản cho doanh nghiệp, bên cạnh việc chứng minh tính chân thật tài sản góp vốn dễ dàng hơn, ñáng tin cậy tiết kiệm ñược thời gian, cơng sức, tiền bạc doanh ngiệp đồng thời giúp cho Nhà nước dễ quản lý q trình hoạt động doanh nghiệp Năm là, Việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ cần có quy định riêng trình tự thủ tục, phù hợp với đặc tính vơ hình loại tài sản góp phần bổ sung quy định thiếu pháp luật loại tài sản vơ hình doanh nghiệp năm 2005.Việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ có quy định trình tự thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ đóng góp phần cho q trình thực việc góp vốn quyền sở hữu ñược hiệu hơn, nhanh gọn quan chức thực thi triển khai quy ñịnh pháp luật vấn ñề ñược hiệu Như vậy, hoàn thiện pháp luật vấn ñề góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ việc quan trọng, phần giá trị đóng GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 53 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ góp tài sản vơ hình cho kinh tế vơ to lớn, pháp luật cần có chế định quy định rõ ràng ñầy ñủ vấn ñề Qua góp phần hồn thiện pháp luật nước ta có hệ thống pháp luật đầy đủ cụ thể rõ ràng thúc ñẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 54 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Kết luận vấn ñề KẾT LUẬN VẤN ðỀ Trong bối cảnh hội nhập vào kinh tế toàn cầu Việt Nam có nhiều hội cho học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu công nghệ tiên tiến giới ñể phát triển kinh tế nước, nhiên tiềm ẩn bên thách thức, rủi ro mà gặp phải trình hội nhập vào kinh tế sơi động thới giới ðặc biệt, Việt Nam ñã thành viên WTO mối quan hệ ñối ngoại ngày ñược tăng cường, giao lưu thương mại phát triển cách mạnh mẽ ñã giúp cho có tầm nhìn chiến lược lâu dài, cải cách phù hợp với xu toàn câu Chúng ta ñã thực nhiều cải cách ñể phù hợp với tình hình kinh tế, trị ñất nước xu thế giới Trong số cải cách tiêu biểu phải kể đến cải cách pháp Luật ñã ngày tạo hành lang pháp lý thơng thống, minh bạch, cơng cho chủ thể nước nước tham gia pháp luật ngày phù hợp với hệ thống pháp luật giới Tuy nhiên, q trình khơng tránh khỏi vướng mắc, bất cập cần phải ñược quy ñịnh cụ thể hướng dẫn cách rõ ràng Vì vậy, hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ nói riêng việc cần thiết đóng vai trò vơ quan trọng giai đoạn nay, thời kì kinh tế tri thức Quy ñịnh hệ thống pháp Luật nước ta cụ thể góp phần giải nhu cầu nhà doanh nghiệp từ trước ñến nay, tạo ñiều kiện cho chủ thể kinh doanh nước phát triển, thu hút đầu tư nước ngồi, tăng cường quan hệ thương mại với nước giới Hồn thiện quy định pháp luật việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ góp phần tạo niềm tin tất doanh nghiệp nước nước an tâm q trình đầu tư tìm kiếm lợi nhuận Với ưu điểm phù hợp với tình hình phát triển xã hội giai ñoạn nay, việc góp vốn thành lập doanh nghiệp đơng đảo nhà doanh nghiệp thừa nhận giá trị vật chất loại tài sản vơ hình mang lại ðồng thời doanh nghiệp mong muốn sở hữu tài sản vơ hình để tìm kiếm lợi nhuận tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh khu vực hay với doanh nghiệp nước ngồi Bên cạnh đó, hồn thiện pháp luật vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ lợi ích đáng cá nhân pháp GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 55 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Kết luận vấn ñề nhân nước nước ngồi tham gia hoạt động thương mại Việt Nam, góp phần thực sách ðảng Nhà nước ta giai ñoạn nay, với phương châm Việt Nam muốn làm bạn với tất nước giới nguyên tắc hòa bình, hợp tác, hữu nghị phát triển Một trị ổn định, kinh tế phát triển thịnh vượng nhiều lĩnh vực ñể thực ñược ñiều vấn ñề ñặt hệ thống pháp luật phải có chế định quy định, hướng dẫn cách rõ ràng, cụ thể tất lĩnh vực ðối với vấn đề góp vốn thành lâp doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ thân thể rõ lợi nơn tài sản hữu phân tích trên, doanh nghiệp an tâm ñầu tư phát triển kinh tế loại tài sản vơ hình này, giúp cho doanh nghiệp tăng cường khả cạnh tranh thị trường Trong trình phát triển nay, việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ giải pháp cải tiến tiêu biểu trước trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác ngày cạn kiệt, nhu cầu xã hội ngày phong phú đa dạng, ñòi hỏi sản phẩm mang thị trường phải có chất lượng tốt Chính lẽ thúc đẩy cho nhà kinh doanh phải tìm tòi sản xuất mặc hàng tốt nhất, chất lượng từ tài nguyên tri thức Bên cạnh ưu vượt trội hẳn loại tài sản hữu hình giá trị quyền sở hữu trí tuệ mặt hạn chế đặc thù loại tài sản vơ hình thực góp vốn: loại tài sản dễ dàng bị ñánh cắp, chép khơng đươc bảo hộ, đầu tư phát triển cách Bên cạnh hệ thống pháp luật có mang tính chung chung, bao qt chưa có quy ñịnh cụ thể, rõ ràng việc pháp luật quy ñịnh loại quyền ñược phép góp vốn ðiều Nghị ðịnh 102/2010/Nð- CP ngày 01/10/2010 mà loại quyền bao gồm quyền tài sản quyền nhân thân, quyền nhân thân khơng thực góp vốn pháp luật lại khơng đề cập Nếu xem xét kỹ việc chuyển giao quyền sở hữu việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ có nhiều điểm giống việc chuyển giao chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ Luật sở hữu trí tuệ Trong cán quản lý chưa ñược trang bị ñầy ñủ kiến thức vấn đề góp vốn quyền sở hữu trí tuệ nên q trình thực thi nhiều lúng túng chưa có hướng giải thỏa đáng Hiện nay, nước ta chưa có tổ chức chun nghiệp để định giá tài sản góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ phap luật chưa có GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 56 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Kết luận vấn ñề quy ñịnh thướt ño chung cho việc ñịnh giá tài sản sở hữu trí tuệ Còn vướng mắc chuẩn mực kế tốn cho việc trích khấu hao tài sản cố ñịnh nên dựa vào thời hạn bảo hộ ñể trích khấu hao tài sản pháp luật chưa có quy ñịnh cụ thể vấn ñề Thủ tuc cho việc góp vốn quyền sở trí tuệ chưa có quy đinh riêng nên việc thực thi quy định góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ chưa triển khai rộng rãi Từ phân tích mà người viết trình bày q trình thực đề tài, người viết ñưa kiến nghị thân quy ñịnh pháp luật nhằm nâng cao hiệu sau: - Cần ban hành văn pháp luật hướng dẫn cụ thể việc quy ñịnh chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ việc góp vốn thành lập doanh nghiệp - Ban hành quy ñịnh hướng dẫn cụ thể vấn ñề ñịnh giá tài sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, có chế pháp lý dành riêng ñể ñánh giá kết ñịnh giá cách chân thật, khách quan Bên cạnh cần phải đào tạo cán chun nghiệp việc ñịnh giá xác ñịnh giá trị tài sản góp vốn doanh nghiệp - Cải thiện quy định chuẩn mực kế tốn Bộ tài để tài sản sở hữu đánh giá phù với tình hình ban hành Nghị ñịnh 102/2010/Nð-CP ngày 01/10/2010 việc quy ñịnh cho phép góp vốn nhiều quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan ñến quyền tác giả, quyền sở hữu cơng nghiệp quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ - Cần quy ñịnh loại tài sản sở hữu trí tuệ thực góp vốn nên ñăng ký - Việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ cần có quy định riêng trình tự thủ tục, phù hợp với đặc tính vơ hình loại tài sản Với giải pháp nêu trên, người viết thiết nghĩ giúp phần ñưa quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở ngày phù hợp với thực tiễn, tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thực việc góp vốn để sản xuất kính doanh GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 57 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Văn quy phạm pháp luật Bộ luật dân năm 2005 Luật doanh nghiệp năm 1999 Luật doanh nghiệp năm 2005 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 Luật ñầu tư năm 2005 Nghị ñịnh số 43/2003/Nð-CP ngày 02/5/2003 việc bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn chủ sở hữu quyền tác giả thiết kế mạch tích hợp bán dẫn Nghị ðịnh 88/2006/Nð - CP ngày 29/08/2006 ñăng ký kinh doanh Nghị ðịnh 102/2010/Nð - CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn Luật doanh nghiệp Nghị ðịnh 43/2010/Nð - CP ngày 15/04/2010 việc ñăng ký doanh nghiệp 10 Nghị định 63/CP Chính phủ ban hành ngày 24/10/1996 việc bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu xuất xứ hàng hoá 11 Pháp lệnh giống trồng năm 2004 12 Thơng tư Bộ kế hoạch đầu tư số 14/2010/Nð-CP ngày 04/6/2010 ñăng ký kinh doanh số nội dung hồ sơ * Sách, báo, báo, tạp chí Lê Hồng Hạnh, ðinh Thị Mai Phương, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam vấn ñề lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, năm 2004, trang 9-12 Phạm Quốc Trung, Tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam,Tạp chí kinh tế dự báo số tháng năm 2008, trang 24 Nguyễn Thị Vân Anh, “thực tiễn giải tranh chấp phát sinh trình thực pháp luật doanh nghiệp số đề xuất nhằm hồn thiện luật doanh nghiệp”, Tạp chí luật học số 9/2010, trang Nguyễn Hồng Vân, Phát Triển khoa học công nghệ đơi điều suy nghĩ, Bộ khoa học Cơng nghệ, Tạp chí hoạt động khoa học tháng 7- 2010 Cao Nhất Linh - Diệp Ngọc Dũng, tập giảng tư pháp quốc tế, Lưu hành nội bộ, năm 2004, trang 126 *Trang thơng tin điện tử Sở hữu trí tuệ - Một tài sản doanh nghiệp, http://phapluatviet.com/dichvu-tu-van/s-hu-tri-tu/nhan-hiu/134-s-hu-tri-tu-mt-tai-sn-ca-doanh-nghip.html, ñăng ngày 19/8/2009, [truy cập ngày 24/03/2011] Nên xem nhân lực tài sản hay nguồn vốn http://saga.vn/Kynangquanly/Lythuyetquantri/11527.saga, ñăng ngày 3/05/2008, [truy cập ngày 25/03/2011] ðiêu Ngọc Tuấn, ðịnh giá tài sản trí tuệ doanh nghiệp, trả lời phóng viên ngày 12/03/2008, http:// tcdn- 11-12 blogspot.com/2008_03_01 archive html, [truy cập ngày 15/01/2011] Theo Tú Sương, Dự thảo Thơng tư hướng dẫn "Góp vốn giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu - Diễn ñàn Doanh nghiệp, http://investlinkco.com.vn/NewsDetails.aspx?ID=239, ñăng ngày 04/01/2011, [truy cập ngày 15/02/2011] Hạnh Phạm, Chiến lược bảo hộ sở hữu trí tuệ doanh nghiệp, theo doanh nhân 360.com.vn , htttp://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/chienluoc-bao-ho-so-huu-tri-tue-cua-doanh-nghiep/488.html Góp vốn tài sản để thành lập doanh nghiệp, http://www.denthan.com/thamkhao/c92/1138033/gop-von-bang-tai-san-dethanh-lap-doanh-nghiep, ñăng ngày 13/08/2010, [truy cập ngày 19/02/2011] ... Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ CHƯƠNG CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2.1 Khái niệm nguồn luật điều... doanh chủ thể góp vốn mơ hồ vấn ñề Pháp luật quy ñịnh không nêu rõ giá trị quy n sở hữu trí tuệ phép góp vốn loại quy n sở hữu trí tuệ ñược góp vốn, góp nào, ñược quy n góp vốn quy n sở hữu trí. .. trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giới thiệu chung quy n sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quy n sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở hữu tài sản trí
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ , LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn