Hướng dẫn cách tính cao độ từ thiết kế ra thực địa bằng máy thủy bình

2 307 14
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2018, 18:37

Hướng dẫn cách tính cao độ từ thiết kế thực địa máy thủy bình Để hỗ trợ cho Quý Khách cách tính cao độ từ thiết kế thực địa cơng ty Hải Ly có biên soạn hướng dẫn cách tính cao độ từ thiết kế thực địa máy thủy bình học để giúp Quý Khách dễ dàng công tác thi công PHỤ LỤC [ẩn] Cấu tạo chức máy thủy bình Hướng dẫn cách đọc mia máy thủy bình đo cao độ Hướng dẫn cách dựng máy cân máy thủy bình đo cao độ Hướng dẫn cách đo cao độ hình học từ máy thủy bình Hướng dẫn cách kiểm tra cao độ bu lông máy thủy bình tự động Hướng dẫn cách tính cao độ từ thiết kế thực địa máy thủy bình Hướng dẫn cách đo góc máy thủy bình Nikon Hướng dẫn cách tính cao độ điểm từ mốc cao độ gốc máy thủy bình Cách tính cao độ từ thiết kế thực địa máy thủy bình học Để bố trí điểm độ cao từ thiết kế thực địa ta xét ví dụ cụ thể sau: ta cần bố trí điểm B có độ cao HB ngồi thực địa Trên thực địa, khu vực cần bố trí điểm B ta có mốc A có độ cao HA Việc bố trí điểm B thực địa máy thủy bình thực theo bước: Bước 1: Đặt máy thủy bình nằm hai điểm A B, cân máy xác Bước 2: Quay máy ngằm mia dựng điểm A, đọc số mia là: a Bước 3: Tính số đọc b cần có mia dựng vị trí cần bố trí điểm B có độ cao HB Chênh cao hai điểm A B: Mặc khác theo chênh cao hình học: a số đọc mia điểm A, b số đọc mia dựng điểm B Từ (1) (2) ta có số đọc mia dựng điểm B: b = a – (HB – HA); ví dụ: HA = 15.305 (m); HB = 16.205 (m); Số đọc mia dựng điểm A a =2450 Số đọc mia dựng điểm B là: b = a – (HB – HA) = 2450 – (16205 -15305) =1550 mm Bước 4: Quay máy ngắm mia dựng vị trí cần bố trí điểm độ cao B Lúc người ngắm máy luôn ngắm tới mia, người cầm mia nâng mia lên hạ mia xuống theo phương thẳng đứng người đứng máy thấy màng chữ thập trùng với số đọc b = 1550 mia Kêt thúc bước làm ta bố tri điểm độ cao B thiết kế thực địa dựa vào điểm độ cao A có ngồi thực địa ... thập trùng với số đọc b = 1550 mia Kêt thúc bước làm ta bố tri điểm độ cao B thiết kế thực địa dựa vào điểm độ cao A có ngồi thực địa ... mm Bước 4: Quay máy ngắm mia dựng vị trí cần bố trí điểm độ cao B Lúc người ngắm máy luôn ngắm tới mia, người cầm mia nâng mia lên hạ mia xuống theo phương thẳng đứng người đứng máy thấy màng chữ.. .Từ (1) (2) ta có số đọc mia dựng điểm B: b = a – (HB – HA); ví dụ: HA = 15.305 (m); HB = 16.205
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính cao độ từ thiết kế ra thực địa bằng máy thủy bình, Hướng dẫn cách tính cao độ từ thiết kế ra thực địa bằng máy thủy bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn