Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài xoan đào (pygeum arboreum endl) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

109 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2018, 08:51

TR NGHIÊN CỨU MÔT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI XOAN ĐÀO (PY HUYỆN V Chuyên ng LUẬN Người hướng i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu một sô đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Ngun cơng trình nghiên cứu nghiêm túc thân tơi, cơng trình thực hướng dẫn TS Nguyễn Văn Thái TS Nguyễn Thị Thoa thời gian từ năm 2015 đến 2017 Các sô liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bơ cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Văn Tuyên ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên theo chương trình đào tạo Cao học lâm nghiệp khóa 23, từ năm 2015 - 2017 Để hồn thành luận văn này, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình đầy trách nhiệm thầy cô giáo hướng dẫn khoa học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên em sinh viên Khoa Lâm nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt trình học tập thu thập số liệu ngoại nghiệp Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy giáo TS Nguyễn Văn Thái, TS Nguyễn Thị Thoa tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ Ban giám hiệu, Phòng quản lý Đào tạo Sau đại học, thầy giáo, cô giáo Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nhân dịp này, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó Do thời gian trình độ hạn chế, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận xét, đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 9/2017 Tác giả Nguyễn Văn Tuyên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đê Mục tiêu nghiên cứu Đôi tượng phạm vi, địa điểm nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đê tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Những nghiên cứu Thế giới 1.1.1 Những nghiên cứu vê đặc điểm cấu trúc 1.1.2 Những nghiên cứu vê tái sinh 1.1.3 Những nghiên cứu vê đặc điểm hình thái sinh vật học rừng 1.1.4 Những nghiên cứu vê đặc điểm họ Hoa hồng 12 1.1.5 Những nghiên cứu vê Xoan đào 12 1.2 Những nghiên cứu Việt Nam .15 1.2.1 Những nghiên cứu vê đặc điểm cấu trúc 15 1.2.2 Những nghiên cứu vê tái sinh 17 1.2.3 Những nghiên cứu vê đặc điểm lâm học loài rừng 18 1.2.4 Những nghiên cứu vê đặc điểm họ Hoa hồng 18 1.2.5 Những nghiên cứu vê Xoan đào 19 1.2.6 Các nghiên cứu có liên quan đến Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 25 1.3 Điều kiện tự nhiên - Kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 27 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 27 1.3.2 Điều kiện kinh tế - Xã hội .30 1.3.3 Nhận xét chung .34 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Nội dung nghiên cứu .37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Công tác chuẩn bị 37 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 38 2.2.3 Phương pháp điêu tra 39 2.2.4 Phương pháp xử lý sô liệu 43 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 3.1 Đặc điểm hình thái loài Xoan đào 47 3.1.1 Đặc điểm hình thái thân 47 3.1.2 Đặc điểm hình thái 48 3.1.3 Đặc điểm hình thái hoa, lồi Xoan đào 49 3.2 Đặc điểm cấu trúc tầng gỗ 49 3.2.1 Cấu trúc tầng thứ 50 3.2.2 Cấu trúc tổ thành .54 3.2.3 Cấu trúc mật độ .55 3.2.4 Chỉ sơ đa dạng lồi gỗ 56 3.3 Đặc điểm đất nơi lồi Xoan đào phân bơ 58 3.4 Nghiên cứu đặc điểm tầng tái sinh loài Xoan đào 59 3.4.1 Đặc điểm cấu trúc tổ thành .59 3.4.2 Đặc điểm cấu trúc mật đợ tỷ lệ tái sinh có triển vọng 61 3.4.3 Chất lượng nguồn gốc tái sinh .62 3.4.4 Phân bô tái sinh theo cấp chiêu cao 63 3.4.5 Ảnh hưởng một sô yếu tô chủ yếu đến tái sinh tự nhiên 64 3.5 Đê xuất một sô giải pháp nhằm bảo tồn phát triển loài Xoan đào khu vực nghiên cứu 69 KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KHUYẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTTN : Bảo tồn thiên nhiên CTV : Cây triển vọng ĐDSH : Đa dạng sinh học PTNT : Phát triển nông thôn QLKBT : Quản lý khu bảo tồn TS : Tái sinh vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thông tin ô tiêu chuẩn lập Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng 40 Bảng 3.1: Kích thước tiêu chuẩn lồi Xoan đào trưởng thành .48 Bảng 3.2: Chiêu cao lâm phần loài Xoan đào 51 Bảng 3.3: Cấu trúc tổ thành rừng nơi có lồi Xoan đào phân bơ 54 Bảng 3.4: Cấu trúc mật đợ rừng nơi lồi Xoan đào phân bơ 55 Bảng 3.5: Chỉ sô đa dạng lồi tầng gỗ - nơi phân bơ lồi Xoan đào 57 Bảng 3.6: Hình thái phẫu diện đất đặc trưng nơi loài Xoan đào phân bô 58 Bảng 3.7: Tổ thành tái sinh rừng có lồi Xoan đào phân bô 60 Bảng 3.8: Mật độ tái sinh tỷ lệ tái sinh triển vọng rừng loài Xoan đào 61 Bảng 3.9: Chất lượng nguồn gôc tái sinh 62 Bảng 3.10: Mật đợ tái sinh lồi Xoan đào cấp chiều cao Thần Sa Phượng Hoàng 63 Bảng 3.11: Ảnh hưởng bụi, thảm tươi đến tái sinh loài Xoan đào .64 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Thân Xoan đào 47 Hình 3.2: Lá Xoan đào (mặt trước) 49 Hình 3.3: Lá Xoan đào (mặt sau) 49 Hình 3.4: Phẫu đồ rừng có lồi xoan đào phân bô 53 Hình 3.5: Phân bơ Xoan đào tái sinh theo cấp chiều cao Thần Sa - Phượng Hoàng 64 Hình 3.6: Ảnh hưởng địa hình đến tái sinh tự nhiên rừng loài Xoan đào 66 Hình 3.7: Ảnh hưởng địa hình đến chất lượng tái sinh 67 10 MỞ ĐẦU Đặt vấn đê Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae) lồi địa đa tác dụng có giá trị kinh tế cao, sinh trưởng nhanh, dễ gây trồng, phù hợp với nhiều loại đất nhiều vùng sinh thái khác Trong điều kiện tự nhiên, cao tới 40m, đường kính ngang ngực đạt 75cm; rừng trồng, cao từ 20-25m, thân thẳng tròn, đường kính 40-45 cm Ở Việt Nam, Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) phân bô chủ yếu tỉnh miền núi phía Bắc như: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Ninh… một sơ tỉnh Tây Ngun Các tỉnh miền núi phía Bắc có điều kiện thuận lợi để phát triển trồng rừng Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) phục vụ kinh doanh rừng trồng gỗ lớn Gỗ Xoan đào có đặc tính lý tớt, tỷ trọng trung bình 0,518, bê mặt gỗ màu đỏ nhạt dễ gia cơng dùng để đóng đồ nội thất cao cấp ưa chuộng thị trường nước Hạt Xoan đào dùng để làm thực phẩm dược liệu Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng thành lập theo Quyết định sô 3841/QĐ -UB ngày 01 tháng 12 năm 1999 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên với diện tích 11.280ha Khu vực có hệ sinh thái rừng núi đá đợc đáo, có tính ĐDSH phong phú với nhiều nguồn gen động thực vật quý nhiều hệ sinh thái chuẩn vùng núi đá Ngày 10/7/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định sô 1518/QĐ- UBND vê việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch loại rừng tỉnh Thái Nguyên năm 2013 đến năm 2020, Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng quy hoạch theo ranh giới địa bàn xã thị trấn gồm: Cúc Đường, Vũ Chấn, Nghinh Tường, Sảng Mộc, Thượng Nung, Thần Sa, Phú Thượng thị trấn Đình Cả với tổng diện tích tự nhiên 19.913,54 Theo định hướng phát triển Nông Lâm nghiệp Bộ NN&PTNT từ đến năm 2020 đẩy mạnh công tác kinh doanh trồng rừng gỗ lớn đối với tỉnh miên núi Việt Nam nơi mạnh vê phát triển Lâm Nghiệp Trong OTC - Chân STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Bứa 1.0526 6.2879 3.6703 0.0001 0.0479 Chẩn 20 4.2105 1.8978 3.0542 0.0018 0.1334 Phân mã 45 9.4737 1.6925 5.5831 0.009 0.2233 Dâu rừng 45 9.4737 3.6904 6.5821 0.009 0.2233 Dâu tằm 10 2.1053 6.2662 4.1857 0.0004 0.0813 Dẻ gai 45 9.4737 3.6844 0.009 0.2233 Găng 10 2.1053 0.4926 1.2989 0.0004 0.0813 Kháo 10 2.1053 1.0653 1.5853 0.0004 0.0813 Thôi ba 10 2.1053 10.827 6.4659 0.0004 0.0813 10 Ngát 1.0526 4.4808 2.7667 0.0001 0.0479 11 Trường 15 3.1579 1.2606 2.2093 0.001 0.1091 12 Sảng 20 4.2105 1.6542 2.9324 0.0018 0.1334 13 Đa 10 2.1053 2.1068 0.0813 14 Tu hú gỗ 15 3.1579 2.0338 2.5958 0.001 0.1091 15 Đẻn năm 1.0526 7.6624 4.3575 0.0001 0.0479 16 Thâu tấu 45 9.4737 1.4049 5.4393 0.009 0.2233 17 Han voi 1.0526 3.5677 2.3101 0.0001 0.0479 18 Vàng mương 35 7.3684 6.4575 6.9129 0.0054 0.1922 19 Vông 10 2.1053 2.1518 2.1285 0.0004 0.0813 20 Xoan nhừ 45 9.4737 4.7206 7.0971 0.009 0.2233 21 Ràng rang xanh 12 60 12.632 6.9797 9.8056 0.016 0.2613 22 Xoan đào 1.0526 19.616 10.334 0.0001 0.0479 95 475 100 100 6.579 2.106 0.0004 100 D= 0.075 0.925 2.7821 OTC - Chân STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Tên loài Bồ đê Bứa Bùm bụp Trai lý Chẩn Phân mã Dẻ cau Dẻ gai Găng Giổi Kháo đất Hu đen Thôi ba Cò ke lơng Mít rừng Lòng mang cụt Ngát Nhãn rừng Quế Sảng Hu đen Vải guôc Sung rừng Thành ngạnh Thấu tấu Thị rừng Bưởi bung Trám trắng Vàng mương Xoan ta Xoan đào Xoan nhừ Mãi táp lông Sến nước Số N (Cây/ha) N% 0.8197 35 5.7377 15 2.4590 15 2.4590 13 65 10.6557 25 4.0984 20 3.2787 15 2.4590 0.8197 15 2.4590 35 5.7377 0.8197 35 5.7377 10 1.6393 0.8197 15 2.4590 0.8197 10 1.6393 0.8197 45 7.3770 0.8197 10 1.6393 0.8197 10 1.6393 15 75 12.2951 0.8197 0.8197 10 1.6393 20 3.2787 0.8197 40 6.5574 0.8197 10 1.6393 20 3.2787 122 610 100 G% 1.0428 2.5225 0.7398 5.5770 0.9773 1.3574 6.6624 6.2586 0.4037 3.2550 7.0682 0.2271 7.4605 1.6402 2.0439 1.2169 11.5868 0.3772 0.9084 3.3600 0.7436 2.5957 6.2311 1.1520 0.6558 1.7324 1.7324 1.2537 5.1071 1.8539 3.9202 2.2432 4.5639 1.5292 100 IV% 0.9312 4.1301 1.5994 4.0180 5.8165 2.7279 4.9706 4.3588 0.6117 2.8570 6.4029 0.5234 6.5991 1.6398 1.4318 1.8379 6.2033 1.0083 0.8640 5.3685 0.7816 2.1175 3.5254 1.3957 6.4754 1.2760 1.2760 1.4465 4.1929 1.3368 5.2388 1.5314 3.1016 2.4039 100 D= Cd 0.0001 0.0033 0.0006 0.0006 0.0114 0.0017 0.0011 0.0006 0.0001 0.0006 0.0033 0.0001 0.0033 0.0003 0.0001 0.0006 0.0001 0.0003 0.0001 0.0054 0.0001 0.0003 0.0001 0.0003 0.0151 0.0001 0.0001 0.0003 0.0011 0.0001 0.0043 0.0001 0.0003 0.0011 0.0564 0.9436 H' 0.0394 0.1640 0.0911 0.0911 0.2386 0.1309 0.1121 0.0911 0.0394 0.0911 0.1640 0.0394 0.1640 0.0674 0.0394 0.0911 0.0394 0.0674 0.0394 0.1923 0.0394 0.0674 0.0394 0.0674 0.2577 0.0394 0.0394 0.0674 0.1121 0.0394 0.1787 0.0394 0.0674 0.1121 3.1588 OTC - Chân STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H’ Ba bét 1.3514 1.4102 1.3808 0.0002 0.0582 Vỏ khoai 15 4.0541 2.1169 3.0855 0.0016 0.1300 Bùm bụp 15 4.0541 5.3145 4.6843 0.0016 0.1300 Mò lơng 13 65 17.5676 4.2888 10.9282 0.0309 0.3055 Chẩn 10 2.7027 4.3249 3.5138 0.0007 0.0976 Phân mã 18 90 24.3243 3.9752 14.1498 0.0592 0.3439 Dẻ gai 25 6.7568 17.6640 12.2104 0.0046 0.1821 Găng 1.3514 3.2744 2.3129 0.0002 0.0582 Kháo nước 20 5.4054 2.8475 4.1265 0.0029 0.1577 10 Kháo xanh 1.3514 2.5070 1.9292 0.0002 0.0582 11 Thôi ba 1.3514 13.5102 7.4308 0.0002 0.0582 12 Kháo hoa nhỏ 10 2.7027 4.4288 3.5657 0.0007 0.0976 13 Sảng 1.3514 2.8779 2.1146 0.0002 0.0582 14 Thẩu tấu 1.3514 4.8637 3.1075 0.0002 0.0582 15 Trám đen 30 8.1081 5.4121 6.7601 0.0066 0.2037 16 Vàng anh 1.3514 2.3311 1.8412 0.0002 0.0582 17 Ràng rang xanh 10 50 13.5135 6.1613 9.8374 0.0183 0.2705 18 Xoan đào 1.3514 12.6916 7.0215 0.0002 0.0582 74 370 100 0.1286 2.3837 100 100 D= 0.8714 Vị trí sườn đồi OTC STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên loài Số N (Cây/ha) Bồ đê 10 Chẩn 10 Phân mã 10 Dẻ gai Găng Hu đay Lát khét 10 Lim xẹt Mán đỉa 20 Chẹo tía 10 Sòi tía 10 Phay 10 Dạ nâu Na rừng Ngát Ngõa Xoan nhừ 10 Núc nác Sảng Sấu 20 Sến mật Sến đất 10 Sung 10 Táu muôi Thẩu tấu 25 Thôi ba Trám 20 Xoan đào Xoan mộc 25 56 280 N% 3.57143 3.57143 3.57143 1.78571 1.78571 1.78571 3.57143 1.78571 7.14286 3.57143 3.57143 3.57143 1.78571 1.78571 1.78571 1.78571 3.57143 1.78571 1.78571 7.14286 1.78571 3.57143 3.57143 1.78571 8.92857 1.78571 7.14286 1.78571 8.92857 100 G% 6.25612 3.04526 1.16035 8.40396 0.35622 1.49355 2.84090 1.63572 2.18298 3.08929 4.25085 2.35543 0.93377 6.11395 4.18744 2.01941 7.41930 1.49355 3.62604 2.68460 6.98634 3.07959 1.53838 6.39828 0.84880 2.01941 2.50366 8.56955 2.50729 100 IV% 4.91377 3.30835 2.36589 5.09484 1.07097 1.63963 3.20616 1.71072 4.66292 3.33036 3.91114 2.96343 1.35974 3.94983 2.98658 1.90256 5.49536 1.63963 2.70588 4.91373 4.38603 3.32551 2.55491 4.09200 4.88868 1.90256 4.82326 5.17763 5.71793 100 D= Cd 0.00128 0.00128 0.00128 0.00032 0.00032 0.00032 0.00128 0.00032 0.00510 0.00128 0.00128 0.00128 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032 0.00128 0.00032 0.00032 0.00510 0.00032 0.00128 0.00128 0.00032 0.00797 0.00032 0.00510 0.00032 0.00797 0.04847 0.95153 H' 0.11901 0.11901 0.11901 0.07188 0.07188 0.07188 0.11901 0.07188 0.18850 0.11901 0.11901 0.11901 0.07188 0.07188 0.07188 0.07188 0.11901 0.07188 0.07188 0.18850 0.07188 0.11901 0.11901 0.07188 0.21571 0.07188 0.18850 0.07188 0.21571 3.19334 OTC STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV % Cd H' Bồ đê 1.96078 5.76933 3.86506 0.00038 0.07709 Chẩn 1.96078 1.55691 1.75885 0.00038 0.07709 Phân mã 1.96078 1.12487 1.54283 0.00038 0.07709 Dẻ gai 1.96078 1.40511 1.68295 0.00038 0.07709 Găng 1.96078 0.42912 1.19495 0.00038 0.07709 Giổi 1.96078 4.11122 3.03600 0.00038 0.07709 Lát khét 10 3.92157 2.94743 3.43450 0.00154 0.12701 Mán đỉa 20 7.84314 2.76449 5.30381 0.00615 0.19965 Dạ nâu 1.96078 10.93341 6.44710 0.00038 0.07709 10 Ngát 1.96078 10.12381 6.04230 0.00038 0.07709 11 Côm trâu 10 3.92157 1.30829 2.61493 0.00154 0.12701 12 Na rừng 1.96078 5.32853 3.64466 0.00038 0.07709 13 Nhãn rừng 1.96078 2.83747 2.39913 0.00038 0.07709 14 Xoan nhừ 10 3.92157 11.45594 7.68876 0.00154 0.12701 15 Núc nác 1.96078 2.43267 2.19673 0.00038 0.07709 16 Sảng 10 3.92157 2.06291 2.99224 0.00154 0.12701 17 Sấu 10 3.92157 1.84348 2.88252 0.00154 0.12701 18 Sến đất 1.96078 4.11122 3.03600 0.00038 0.07709 19 Sung 20 7.84314 3.27243 5.55778 0.00615 0.19965 20 Thẩu tấu 30 11.76471 0.75202 6.25836 0.01384 0.25177 21 Thôi ba 10 3.92157 4.08105 4.00131 0.00154 0.12701 22 Trám trắng 45 17.64706 2.28909 9.96808 0.03114 0.30611 23 Xoan đào 1.96078 14.48316 8.22197 0.00038 0.07709 24 Xoan mộc 15 5.88235 2.57604 4.22920 0.00346 0.16666 51 255 100 100 100 0.07497 2.88811 D = 0.92503 OTC - Sườn STT Tên loài Số N câ y4 (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' 20 8.5106 9.1228 8.8167 0.0072 0.2097 Bồ đê Phân mã 10 4.2553 1.6647 2.9600 0.0018 0.1343 Dẻ gai 10 4.2553 3.7137 3.9845 0.0018 0.1343 Găng 10 4.2553 0.9224 2.5888 0.0018 0.1343 Gáo 2.1277 9.7341 5.9309 0.0005 0.0819 Giổi 2.1277 5.4268 3.7773 0.0005 0.0819 Hu đay 2.1277 0.9154 1.5215 0.0005 0.0819 Lát 2.1277 5.0461 3.5869 0.0005 0.0819 Lòng mang 2.1277 0.7632 1.4454 0.0005 0.0819 10 Mán đỉa 25 10.6383 2.7633 6.7008 0.0113 0.2384 11 Côm tầng 2.1277 1.6630 1.8953 0.0005 0.0819 12 Trám ba cạnh 2.1277 2.9090 2.5183 0.0005 0.0819 13 Thị long 2.1277 8.2389 5.1833 0.0005 0.0819 14 Ngõa 2.1277 7.7682 4.9479 0.0005 0.0819 15 Sấu 10 4.2553 4.9285 4.5919 0.0018 0.1343 16 Sung 10 4.2553 3.4091 3.8322 0.0018 0.1343 17 Thẩu tấu 20 8.5106 4.6974 6.6040 0.0072 0.2097 18 Thôi ba 10 4.2553 2.8735 3.5644 0.0018 0.1343 19 Trám trắng 20 8.5106 5.2361 6.8733 0.0072 0.2097 20 Vả 10 4.2553 2.2098 3.2326 0.0018 0.1343 21 Thiêu rừng 10 4.2553 3.5043 3.8798 0.0018 0.1343 22 Xoan đào 2.1277 8.4794 5.3036 0.0005 0.0819 23 Xoan mộc 20 8.5106 4.0104 6.2605 0.0072 0.2097 47 235 100 100 100 0.0593 2.9710 D= 0.94069 OTC - Sườn STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tên loài Ba bét Bùm bụp Chẩn Phân mã Dâu rừng Dâu tằm Dẻ gai Giổi Kháo Kháo đất Kháo to Kè đuôi giông Thôi ba Xoan nhừ Ngát Chân chim Nhọc to Sảng nhung Xú hương Trơm Sao Giổi Dung giấy Cò ke lông Súm lông Thẩu tấu Han voi Trám trắng Vàng mương Vông Dẻ gai Xoan đào Số 11 4 4 2 1 1 11 12 114 N (Cây/ha) 10 20 55 20 20 40 20 10 20 25 20 45 20 10 10 5 5 10 55 30 60 10 570 N% G% 1.7544 0.5075 0.8772 0.3764 3.5088 0.8131 0.8772 1.0647 9.6491 4.5449 3.5088 2.6276 3.5088 2.3276 0.8772 2.4390 7.0175 3.3293 3.5088 1.1730 1.7544 1.7492 0.8772 0.6098 3.5088 8.8152 0.8772 0.9527 4.3860 2.1755 0.8772 2.5269 3.5088 1.2988 7.8947 1.0961 3.5088 0.7818 1.7544 3.7818 0.8772 14.3852 1.7544 1.5683 0.8772 1.5749 0.8772 2.1847 0.8772 4.3748 0.8772 1.7180 1.7544 1.0986 0.8772 2.5269 9.6491 4.8517 5.2632 1.5342 10.5263 3.5803 1.7544 17.6113 100 100 IV% Cd H' 1.1309 0.6268 2.1610 0.9710 7.0970 3.0682 2.9182 1.6581 5.1734 2.3409 1.7518 0.7435 6.1620 0.9150 3.2807 1.7020 2.4038 4.4954 2.1453 2.7681 7.6312 1.6614 1.2261 1.5309 2.6260 1.2976 1.4265 1.7020 7.2504 3.3987 7.0533 9.6828 100 D= 0.0003 0.0001 0.0012 0.0001 0.0093 0.0012 0.0012 0.0001 0.0049 0.0012 0.0003 0.0001 0.0012 0.0001 0.0019 0.0001 0.0012 0.0062 0.0012 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0093 0.0028 0.0111 0.0003 0.0569 0,943 0.0709 0.0415 0.1175 0.0415 0.2256 0.1175 0.1175 0.0415 0.1864 0.1175 0.0709 0.0415 0.1175 0.0415 0.1371 0.0415 0.1175 0.2004 0.1175 0.0709 0.0415 0.0709 0.0415 0.0415 0.0415 0.0415 0.0709 0.0415 0.2256 0.1550 0.2370 0.0709 3.1141 OTC - Sườn STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tên loài Bồ đê Bùm bụp Phân mã Dâu rừng Dẻ Kháo nước Kháo dài Thôi ba Ngát Trai Tu hú gỗ Rau ngót rừng Sảng hoa nhỏ Sảng xanh Thẩu tấu Lõi thọ Trám ba cạnh Trường Vàng mương Vông Xoan ta Xoan nhừ Ràng ràng Xoan đào Số N (Cây/ha) 20 5 25 20 15 10 25 10 15 15 40 5 25 5 25 25 20 14 70 15 83 415 N% G% 4.8193 8.1215 1.2048 1.0543 6.0241 1.7889 4.8193 3.2922 3.6145 6.2205 2.4096 11.2163 6.0241 0.5887 1.2048 13.6636 2.4096 10.0868 1.2048 3.2025 3.6145 2.3691 1.2048 0.4166 3.6145 1.6106 9.6386 1.2965 1.2048 1.3770 1.2048 3.9796 6.0241 2.1499 1.2048 2.6990 6.0241 3.9213 6.0241 0.9135 1.2048 3.9796 4.8193 4.8981 16.8675 4.4314 3.6145 6.7228 100 100 IV% 6.4704 1.1296 3.9065 4.0557 4.9175 6.8130 3.3064 7.4342 6.2482 2.2036 2.9918 0.8107 2.6125 5.4675 1.2909 2.5922 4.0870 1.9519 4.9727 3.4688 2.5922 4.8587 10.6494 5.1686 100 D= Cd 0.0023 0.0001 0.0036 0.0023 0.0013 0.0006 0.0036 0.0001 0.0006 0.0001 0.0013 0.0001 0.0013 0.0093 0.0001 0.0001 0.0036 0.0001 0.0036 0.0036 0.0001 0.0023 0.0285 0.0013 0.0704 0,93 H' 0.1461 0.0532 0.1692 0.1461 0.1200 0.0898 0.1692 0.0532 0.0898 0.0532 0.1200 0.0532 0.1200 0.2255 0.0532 0.0532 0.1692 0.0532 0.1692 0.1692 0.0532 0.1461 0.3002 0.1200 2.8958 OTC - Sườn STT Số câ Bằng lăng y4 Dâu rừng Ngát Sảng Sung rừng Thẩu tấu Xoan rừng Ràng ràng xanh 28 Tên loài N N% (Cây/ha) 20 8.5106 2.1277 2.1277 2.1277 10 4.2553 20 8.5106 20 8.5106 140 59.5745 G% IV% 2.1449 5.3278 10.9097 6.5187 6.9511 4.5394 2.0038 2.0657 5.6783 4.9668 2.1530 5.3318 7.3031 7.9069 52.5046 56.0395 Cd 0.0072 0.0005 0.0005 0.0005 0.0018 0.0072 0.0072 0.3549 H' 0.2097 0.0819 0.0819 0.0819 0.1343 0.2097 0.2097 0.3086 Xoan đào 47 10 235 4.2553 100 10.3514 100 7.3034 100 D= 0.0018 0.3816 0,618 0.1343 1.4521 Vị trí đỉnh đồi OTC STT Tên lồi Số câ y4 N N% (Cây/ha) 20 7.0175 G% IV% Cd H' 3.8877 5.4526 0.0049 0.1864 Bồ đê Bứa 10 3.5088 4.5080 4.0084 0.0012 0.1175 Bùm bụp 10 3.5088 3.2096 3.3592 0.0012 0.1175 Phân mã 15 5.2632 2.0973 3.6802 0.0028 0.1550 Dẻ gai 20 7.0175 6.5098 6.7637 0.0049 0.1864 Găng 1.7544 2.4121 2.0833 0.0003 0.0709 Giổi 1.7544 5.0327 3.3936 0.0003 0.0709 Kháo đất 20 7.0175 1.5983 4.3079 0.0049 0.1864 Khế 15 5.2632 1.3417 3.3024 0.0028 0.1550 10 Lát khét 1.7544 4.8791 3.3167 0.0003 0.0709 11 Mán đỉa 15 5.2632 2.9641 4.1136 0.0028 0.1550 12 Thôi ba 1.7544 7.0625 4.4084 0.0003 0.0709 13 Nanh chuột 15 5.2632 3.4107 4.3370 0.0028 0.1550 14 Na rừng 1.7544 5.3472 3.5508 0.0003 0.0709 15 Xoan nhừ 1.7544 3.2209 2.4877 0.0003 0.0709 16 Sảng xanh 10 3.5088 1.8827 2.6957 0.0012 0.1175 17 Xoan đào 1.7544 1.2198 1.4871 0.0003 0.0709 18 Sấu 15 5.2632 3.2690 4.2661 0.0028 0.1550 19 Sến mộc 1.7544 7.2471 4.5008 0.0003 0.0709 20 Sung rừng 1.7544 2.6313 2.1929 0.0003 0.0709 21 Sung lông 1.7544 1.2972 1.5258 0.0003 0.0709 22 Thẩu tấu 25 8.7719 1.7205 5.2462 0.0077 0.2135 23 Trám trắng 10 3.5088 3.7415 3.6251 0.0012 0.1175 24 Trường 25 8.7719 7.3091 8.0405 0.0077 0.2135 25 Xoan ta 10 3.5088 12.2001 7.8544 0.0012 0.1175 57 285 100 100 100 0.0532 3.0581 D= 0.9468 OTC STT Tên loài Số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bồ đê Bứa Phân mã Giổi Găng Hu đay Lát khét Lòng mang Mán đỉa Ngát Phay Sảng Sấu Sung Thẩu tấu Thôi ba Trám chim Vả Vải rừng Vàng mương Xoan đào Xoan mộc 3 1 3 1 2 1 1 42 N N% G% (Cây/ha) 15 7.1429 2.9866 2.3810 2.2709 15 7.1429 0.9763 2.3810 3.2903 2.3810 0.6106 2.3810 0.4120 10 4.7619 2.4430 2.3810 0.9540 15 7.1429 2.1351 15 7.1429 5.1690 2.3810 5.6266 2.3810 0.9003 15 7.1429 3.1532 10 4.7619 2.3133 10 4.7619 0.4494 10 4.7619 3.4441 25 11.9048 2.9559 2.3810 1.5770 2.3810 4.4982 2.3810 1.2460 2.3810 49.8483 15 7.1429 2.7400 210 100 100 IV% 5.0647 2.3259 4.0596 2.8356 1.4958 1.3965 3.6025 1.6675 4.6390 6.1559 4.0038 1.6406 5.1480 3.5376 2.6056 4.1030 7.4303 1.9790 3.4396 1.8135 26.1146 4.9414 100 D= Cd 0.0051 0.0006 0.0051 0.0006 0.0006 0.0006 0.0023 0.0006 0.0051 0.0051 0.0006 0.0006 0.0051 0.0023 0.0023 0.0023 0.0142 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0051 0.0601 0.9399 H' 0.1885 0.0890 0.1885 0.0890 0.0890 0.0890 0.1450 0.0890 0.1885 0.1885 0.0890 0.0890 0.1885 0.1450 0.1450 0.1450 0.2534 0.0890 0.0890 0.0890 0.0890 0.1885 2.9432 OTC STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Ba bét 10 3.5714 2.6126 3.0920 0.0013 0.1190 Bồ đê 20 7.1429 5.6259 6.3844 0.0051 0.1885 Chẩn 10 3.5714 1.7718 2.6716 0.0013 0.1190 Phân mã 10 3.5714 1.3228 2.4471 0.0013 0.1190 Dẻ gai 15 5.3571 7.1411 6.2491 0.0029 0.1568 Găng thạch 1.7857 2.6392 2.2125 0.0003 0.0719 Giổi 1.7857 8.3668 5.0762 0.0003 0.0719 Hu đay 15 5.3571 1.2634 3.3103 0.0029 0.1568 Lát 1.7857 4.9237 3.3547 0.0003 0.0719 10 Mán đỉa 25 8.9286 4.8985 6.9136 0.0080 0.2157 11 Thôi ba 10 3.5714 7.2049 5.3882 0.0013 0.1190 12 Côm tầng 25 8.9286 6.4008 7.6647 0.0080 0.2157 13 Thị lông 1.7857 15.0787 8.4322 0.0003 0.0719 14 Ngõa 10 3.5714 1.3981 2.4848 0.0013 0.1190 15 Xoan đào 1.7857 9.7987 5.7922 0.0003 0.0719 16 Sảng 10 3.5714 3.1935 3.3825 0.0013 0.1190 17 Sấu 10 3.5714 1.4925 2.5320 0.0013 0.1190 18 Sung 10 3.5714 2.4571 3.0143 0.0013 0.1190 19 Thẩu tấu 25 8.9286 2.5089 5.7188 0.0080 0.2157 20 Thôi ba 15 5.3571 2.3603 3.8587 0.0029 0.1568 21 Trám ba cạnh 15 5.3571 3.0727 4.2149 0.0029 0.1568 22 Xoan ta 20 7.1429 4.4680 5.8054 0.0051 0.1885 56 280 100 100 100 0.0574 2.9628 D= 0.9426 OTC - Đỉnh Số N (Cây/ha) Ba bét Bồ đê STT Tên loài N% G% 15 4.8387 0.7755 2.8071 0.0023 0.1465 1.6129 15.4038 8.5083 0.0003 0.0666 Bồ kết 10 3.2258 8.7898 6.0078 0.0010 0.1108 Bứa 10 3.2258 3.7812 3.5035 0.0010 0.1108 Bùm bụp 30 9.6774 1.5977 5.6376 0.0094 0.2260 Trai lý 1.6129 11.4615 6.5372 0.0003 0.0666 Phân mã 15 4.8387 2.4765 3.6576 0.0023 0.1465 Dẻ gai 1.6129 5.8892 3.7510 0.0003 0.0666 Giổi 15 4.8387 4.0841 4.4614 0.0023 0.1465 10 Thôi ba 10 3.2258 1.2070 2.2164 0.0010 0.1108 11 Nanh chuột 10 3.2258 0.7311 1.9785 0.0010 0.1108 12 Xoan nhừ 1.6129 11.8708 6.7419 0.0003 0.0666 13 Hu đen 10 3.2258 1.0385 2.1322 0.0010 0.1108 14 Nhãn rừng 1.6129 1.0376 1.3253 0.0003 0.0666 15 Sảng 1.6129 0.8078 1.2104 0.0003 0.0666 16 Sung rừng 1.6129 0.9775 1.2952 0.0003 0.0666 17 Thẩu tấu 10 50 16.1290 0.9191 8.5240 0.0260 0.2943 18 Bồ 15 4.8387 2.0432 3.4410 0.0023 0.1465 19 Trám trắng 1.6129 1.4362 1.5245 0.0003 0.0666 20 Trứng cua 1.6129 0.7037 1.1583 0.0003 0.0666 21 Xoan nhừ 10 3.2258 1.4779 2.3519 0.0010 0.1108 22 Xoan ta 15 4.8387 6.1851 5.5119 0.0023 0.1465 23 Xoan mộc 1.6129 2.5214 2.0671 0.0003 0.0666 24 Ràng rang xanh 35 11.2903 4.5596 7.9250 0.0127 0.2463 25 Xoan đào 10 3.2258 8.2243 5.7250 0.0010 0.1108 62 310 100 100 IV% Cd H' 100 0.0697 2.9403 D= 0.9303 OTC - Đỉnh Số N (Cây/ha) Bùm bụp 2 Chẩn STT Tên loài N% G% IV% Cd H' 10 4.0816 4.8666 4.4741 0.0017 0.1306 10 4.0816 5.2238 4.6527 0.0017 0.1306 Phân mã 40 16.3265 4.4390 10.3828 0.0267 0.2959 Dẻ 10 4.0816 16.1574 10.1195 0.0017 0.1306 Găng rừng 2.0408 2.8884 2.4646 0.0004 0.0794 Kháo đất 2.0408 7.5867 4.8138 0.0004 0.0794 Sảng 2.0408 2.6926 2.3667 0.0004 0.0794 Thẩu tấu 19 95 38.7755 2.4025 20.5890 0.1504 0.3674 Trám trắng 2.0408 6.9548 4.4978 0.0004 0.0794 10 Vàng anh 10 4.0816 2.7424 3.4120 0.0017 0.1306 11 Xoan ta 10 4.0816 7.4493 5.7655 0.0017 0.1306 35 14.2857 5.6006 9.9432 0.0204 0.2780 2.0408 30.9959 16.5184 0.0004 0.0794 49 245 0.2078 1.9912 Ràng ràng 12 xanh 13 Xoan đào 100 100 100 D = 0.79217 OTC - Đỉnh STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Bồ kết rừng 10 3.5088 8.3978 5.9533 0.0012 0.1175 Bứa 10 3.5088 9.7711 6.6399 0.0012 0.1175 Bùm bụp 10 3.5088 0.9991 2.2540 0.0012 0.1175 Thị lông 15 5.2632 1.8743 3.5687 0.0028 0.1550 Chẩn 10 3.5088 1.2683 2.3885 0.0012 0.1175 Phân mã 20 7.0175 2.3647 4.6911 0.0049 0.1864 Dâu rừng 1.7544 2.0247 1.8895 0.0003 0.0709 Dẻ gai 10 3.5088 2.9257 3.2172 0.0012 0.1175 Giổi 1.7544 6.1165 3.9355 0.0003 0.0709 10 Kháo nước 1.7544 13.3878 7.5711 0.0003 0.0709 11 Thôi ba 1.7544 6.6296 4.1920 0.0003 0.0709 12 Xoan nhừ 1.7544 4.5556 3.1550 0.0003 0.0709 13 Nhựa ruồi 1.7544 4.8494 3.3019 0.0003 0.0709 14 Sảng 1.7544 2.8695 2.3119 0.0003 0.0709 15 Chân chim 1.7544 0.7174 1.2359 0.0003 0.0709 16 Thấu tấu 10 50 17.5439 0.8307 9.1873 0.0308 0.3053 17 Trám ba cạnh 10 3.5088 5.5054 4.5071 0.0012 0.1175 18 Vàng mương 1.7544 14.1419 7.9481 0.0003 0.0709 19 Xoan ta 10 3.5088 2.6365 0.0012 0.1175 20 Ràng ràng xanh 15 75 26.3158 21 Xoan đào 10 3.5088 6.5125 5.0107 0.0012 0.1175 57 285 100 100 100 0.1203 2.5768 1.7641 2.4939 14.4049 0.0693 0.3513 D= 0.88 ... đê tài: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục... văn Thạc sĩ: Nghiên cứu một sô đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Ngun cơng trình nghiên cứu nghiêm túc... Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Đối tượng phạm vi, địa điểm nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đôi tượng nghiên cứu đê tài loài Xoan đào phân bô tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Thần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài xoan đào (pygeum arboreum endl) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài xoan đào (pygeum arboreum endl) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Mục lục

Xem thêm