Hồ sơ yêu cầu :Tư vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thực ( mẫu mới )

67 5,665 30
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 14:45

Hồ sơ yêu cầu :Tư vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thựcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------- o0o ----------ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾTHỒ S CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------- o0o ----------ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾTHỒ YÊU CẦUGói thầu số 5 : TƯ VẤN GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CÔNG GÓI THẦU SỐ 4 XÂY LẮP KÈ, THOÁT NƯỚC, VIẢ HÈ ĐOẠN TỪ K0 ĐẾN K0+700Công trình:KÈ BẢO VỆ BỜ BIỂN PHƯỜNG ĐỨC LONG Địa điểm : THÀNH PHỐ PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ LẬP HỒ YÊU CẦUUBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾTBAN QUẢN CTXD CHỐNG BIỂN XÂM THỰC TẠI PHƯỜNG ĐỨC LONG Tháng 6 năm 20101MỤC LỤCMục lục: ……….………………………………………………………. TrangMỜI THẦU: ……….………………………………………………….Thư mời thầu: ……………… ………….…….……………………… NỘI DUNG HỒ YÊU CẦU …………………………………… PHẦN THỨ NHẤT: YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦUChương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu……………………………… A. Tổng quát………………………………… …………………… B. Chuẩn bị hồ đề xuất………………………………… ………….C. Nộp hồ đề xuất………………………………… ……………….D. Mở thầu và đánh giá hồ đề xuất…………………………………E. Trúng thầu ………………………………… ………………………Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu……………………………………Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá …… ……………………………PHẦN THỨ HAI: MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT …………………PHẦN THỨ BA: MẪU ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH ………………….PHẦN THỨ TƯ: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU………… PHẦN THỨ NĂM: YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG……………………Chương IV: Điều kiện chung của Hợp đồng……………………… .Chương V: Điều kiện cụ thể của Hợp đồng………………………….Chương VI: Mẫu Hợp đồng………………………….………………2MỜI THẦU3UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QLCT XÂY DỰNG CHỐNG BIỂN XÂM THỰCĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:……./BQLCT Phan Thiết, ngày …. tháng ….năm 2010THƯ MỜI THẦU(Áp dụng cho trường hợp chỉ định thầu)Kính gửi : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thủy – Bộ Ban Quản lý Công trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long chuẩn bị tổ chức chỉ định thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công Gói thầu số 4 Xây lắp Kè, thoát nước, viả hè đoạn từ K0 đến K0+700 Công trình bảo vệ bờ biển phường Đức Long. Ban Quản lý Công trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long xin mời Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thủy – Bộ tham gia chỉ định thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ yêu cầu với giá là : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), tại Ban Quản lý Công trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long, số 354 .đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thời gian bán hồ yêu cầu từ giờ 00 phút, ngày tháng năm 2010 đến trước …. giờ 00 phút, ngày …. tháng … năm 2010. ( trong giờ làm việc hành chính). Hồ đề xuất phải được gửi đến Ban Quản lý Công trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long chậm nhất là trước …. giờ 00 phút, ngày …. tháng … năm 2010. Điện thoại liên hệ : 062. - Fax: 062.Hồ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc …. giờ 00 phút, ngày …. tháng … năm 2010 tại Ban Quản lý Công trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long, số 12 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại liên hệ : 062. - Fax: 062. Ban Quản lý Công trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long kính mời đại diện của Nhà thầu nộp hồ đề xuất tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU GIÁM ĐỐC 4NỘI DUNG HỒ YÊU CẦU 5PHẦN THỨ NHẤTYÊU CẦU VỀ THỦ TỤCCHỈ ĐỊNH THẦUCHƯƠNG I: CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦUCHƯƠNG II: BẢNG DỮ LIỆUCHƯƠNG III: TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ HỒ ĐỀ XUẤT6CHƯƠNG ICHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦUA. TỔNG QUÁTMục 1. Giới thiệu về dự án, gói thầu. Mục 2. Điều kiện tham gia chỉ đònh thầu.Mục 3. Chi phí xin chỉ đònh thầu.Mục 4. Hồ yêu cầu và giải thích làm rõ hồ yêu cầu.Mục 5. Sửa đổi hồ yêu cầu.B. CHUẨN BỊ HỒ ĐỀ XUẤTMục 6. Ngôn ngữ sử dụng.Mục 7. Nội dung hồ đề xuất.Mục 8. Thay đổi tư cách tham gia chỉ đònh thầuMục 9. Đơn xin chỉ đònh thầu. Mục 10. Đồng tiền xin chỉ đònh thầu.Mục 11. Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.Mục 12. Thời gian chuẩn bò hồ đề xuất.Mục 13. Thời gian có hiệu lực của hồ đề xuất.Mục 14. Quy cách của hồ đề xuất.C. NỘP HỒ ĐỀ XUẤTMục 15. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng hồ đề xuất. Mục 16. Thời hạn nộp hồ đề xuất.Mục 17. Hồ đề xuất nộp muộn.Mục 18. Sửa đổi hoặc rút hồ đề xuất.D. MƠÛ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ ĐỀ XUẤTMục 19. Mở hồ đề xuất kỹ thuật.Mục 20. Đánh giá bộ hồ đề xuất kỹ thuật.Mục 21. Đánh giá chi tiết hồ đề xuất kỹ thuật.Mục 22. Mở hồ đề xuất tài chính.Mục 23. Đánh giá hồ đề xuất tài chính và tổng hợp đối với gói thầu dòch vụ tư vấn không yêu cầu kỹ thuật cao.7 Mục 24. Sửa lỗi.Mục 25. Hiệu chỉnh các sai lệch.Mục 26. Làm rõ hồ đề xuất.Mục 27. Tiếp xúc với Bên mời thầu.Mục 28. Thương thảo hợp đồng.E. TRÚNG THẦUMục 29. Điều kiện được xem xét đề nghò trúng chỉ đònh thầu.Mục 30. Quyền của bên mời thầu được chấp nhận, lọai bỏ bất kỳ, hoặc tất cả các hồ đề xuất.Mục 31. Thông báo kết quả chỉ đònh thầu.Mục 32. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.Mục 33. Kiến nghò trong chỉ đònh thầu.Mục 34. Xử lý vi phạm trong chỉ đònh thầu.CÁC TỪ VIẾT TẮTBDL Bảng dữ liệu đấu thầuHSYC Hồ u cầuHSĐX Hồ đề xuấtDVTV Dịch vụ tư vấnĐKC Điều kiện chung của hợp đồngĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồngTCĐG Tiêu chuẩn đánh giá hồ đề xuấtKQCĐT Kết quả chỉ định thầuNghị định 85/CPNghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựngVNĐ Đồng Việt NamTVGS Tư vấn giám sát (Cơng ty tư vấn hay Liên danh nhà thầu tư vấn)8A. TỔNG QUÁTMục 1. Giới thiệu về dự án, gói thầu1. Bên mời thầu mời nhà thầu tư vấn tham gia chỉ định thầu để thực hiện công việc tư vấn giám sát thi công cho gói thầu thuộc dự án nêu tại BDL. Tên gói thầu và nội dung chủ yếu được mô tả trong BDL.2. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định trong BDL. 3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu được quy định trong BDL.Mục 2. Điều kiện tham gia chỉ định thầu1. Nhà thầu có tư cách hợp lệ như quy định trong BDL.2. Nhà thầu chỉ được tham gia trong một HSĐX với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên (Mẫu số 3 Phần thứ hai), trong đó phải phân định rõ trách nhiệm (chung và riêng), quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh, địa điểm và thời gian ký thỏa thuận liên danh, chữ ký của các thành viên, con dấu (nếu có). 3. Đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu nêu trong thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu.Mục 3. Chi phí dự thầuNhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia chỉ định thầu, kể từ khi mua HSYC cho đến khi công bố kết quả chỉ định thầu và tính đến khi ký hợp đồng.Mục 4. HSYC và giải thích làm rõ HSYC1. HSYC bao gồm các nội dung được liệt tại Mục lục của HSYC này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSYC để chuẩn bị HSĐX thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 2. Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích, làm rõ HSYC thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ và thời gian ghi trong BDL (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail,…). Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSYC theo thời gian quy định trong BDL, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời cho nhà thầu mua HSYC.Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền chỉ định thầu để trao đổi về những nội dung trong HSYC mà nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành văn bản làm rõ HSYC gửi cho nhà thầu mua HSYC.Mục 5. Sửa đổi HSYCTrường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi công việc hoặc yêu cầu khác, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSYC (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSĐX nếu 9cần) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu mua HSYC trước thời điểm đóng thầu theo thời gian được quy định trong BDL. Tài liệu này là một phần của HSYC. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó bằng cách gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, fax hoặc e-mail.B. CHUẨN BỊ HỒ ĐỀ XUẤTMục 6. Ngôn ngữ sử dụngHSĐX cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc chỉ định thầu phải viết bằng ngôn ngữ được quy định trong BDL.Mục 7. Nội dung HSĐXHSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:1. Đề xuất về kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai.2. Đề xuất về tài chính theo quy định tại Phần thứ ba. Mục 8. Thay đổi tư cách tham gia chỉ định thầu Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia chỉ định thầu so với khi mua HSYC thì thực hiện theo quy định tại BDL.Mục 9. Đơn dự thầu Đơn dự thầu bao gồm đơn dự thầu thuộc phần đề xuất kỹ thuật theo Mẫu số 1 Phần thứ hai và đơn dự thầu thuộc phần đề xuất tài chính theo Mẫu số 9 Phần thứ ba. Đơn dự thầu phải được điền đầy đủ và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Phần thứ hai). Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ theo quy định trong BDL để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu.Mục 10. Đồng tiền dự thầu Giá đề xuất được chào bằng đồng tiền được quy định trong BDL.Mục 11. Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu1. Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được liệt theo Mẫu số 4 và Mẫu số 6 Phần thứ hai. Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận; trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực, kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSYC cho phần việc được phân công thực hiện trong thỏa thuận liên danh. 2. Các tài liệu khác được quy định trong BDL.Mục 12. Thời gian chuẩn bị HSĐX10[...]... Cơng trình Thủy – Bộ Ban Quản lý Cơng trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long chuẩn bị tổ chức chỉ định thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi cơng Gói thầu số 4 Xây lắp Kè, thoát nước, viả hè đoạn từ K0 đến K0+700 Cơng trình bảo vệ bờ biển phường Đức Long. Ban Quản lý Cơng trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long xin mời Cơng ty Cổ phần Tư vấn. .. thuật, hồ đề xuất tài chính), ngồi các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ " ;Hồ đề xuất (hồ đề xuất kỹ thuật, hồ đề xuất tài chính) sửa đổi"16 1Thời điểm đóng thầu: Theo Thơng báo mời thầu.19 1Việc mở hồ đề xuất sẽ được tiến hành công khai tại văn phịng Ban Quản lý Cơng trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long - TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận. (thời... ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾTHỒ YÊU CẦUGói thầu số 5 : TƯ VẤN GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CƠNG GĨI THẦU SỐ 4 XÂY LẮP KÈ, THOÁT NƯỚC, VIẢ HÈ ĐOẠN TỪ K0 ĐẾN K0+700Cơng trình :KÈ BẢO VỆ BỜ BIỂN PHƯỜNG ĐỨC LONG Địa điểm : THÀNH PHỐ PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ LẬP HỒ YÊU CẦUUBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾTBAN QUẢN CTXD CHỐNG BIỂN XÂM THỰC TẠI PHƯỜNG ĐỨC LONG Tháng 6 năm... năm 2010. ( trong giờ làm việc hành chính). Hồ đề xuất phải được gửi đến Ban Quản lý Cơng trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long chậm nhất là trước …. giờ 00 phút, ngày …. tháng … năm 2010. Điện thoại liên hệ : 062. - Fax: 062. Hồ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc …. giờ 00 phút, ngày …. tháng … năm 2010 tại Ban Quản lý Cơng trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường... với yêu cầu và các quy định trong hồ yêu cầu, gồm các nội dung như: đơn dự thầu thuộc phần đề xuất tài chính, tổng hợp chi phí, thù lao của chuyên gia và các chi phí khác. Mẫu số 9: Đơn dự thầu ( đề xuất tài chính) Mẫu số 10: Biểu tổng hợp Mẫu số 9ĐƠN DỰ THẦU (Hồ Đề xuất tài chính)_____, ngày_____tháng_____ năm_____Kính gửi: [Ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]Sau khi nghiên cứu hồ yêu. .. mời Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cơng trình Thủy – Bộ tham gia chỉ định thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ yêu cầu với giá là : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), tại Ban Quản lý Cơng trình Xây dựng chống biển xâm thực tại phường Đức Long, số 354 .đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thời gian bán hồ yêu cầu từ giờ 00 phút, ngày tháng năm 2010... theo Luật Xây dựngVNĐ Đồng Việt NamTVGS Tư vấn giám sát (Công ty tư vấn hay Liên danh nhà thầu tư vấn) 8 - Khi phát sinh tình huống khác các bên đàm phán để giải quyết, nếu vượt thẩm quyền bên mời thầu sẽ báo cáo cấp trên xem xét, quyết định./.PHẦN THỨ HAIMẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT Mẫu số 1: Đơn dự thầu (Hồ đề xuất kỹ thuật) Mẫu số 2: Giấy ủy quyền Mẫu số 3: Thỏa thuận liên danh 25 - Giá trị... tên và địa chỉ của Bên mời thầu]Sau khi nghiên cứu hồ yêu cầu văn bản sửa đổi hồ yêu cầu số [ghi số của văn bản bổ sung nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn [ghi phạm vi dịch vụ vấn] theo đúng yêu cầu của hồ yêu cầu. Cùng với Đề xuất kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này một Đề xuất tài chính với tổng số tiền là [ghi giá... theo Thơng báo mời thầu).20 2HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại bỏ nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện tiên quyết sau:a) Nhà thầu không được bên mời thầu mời tham gia dự thầu (trừ trường hợp thay đổi tư cách tham gia dự thầu);b) Khơng có bản gốc HSĐX;c) Đơn dự thầu không hợp lệ;d) Hiệu lực của HSĐX (Hồ đề xuất kỹ thuật và hồ đề xuất tài chính) khơng bảo đảm u cầu theo quy định trong... bẻ móc, gia công các lưới và khung thép. . . thực hiện theo yêu cầu củ hồ thiết kế.- Công tác vận chuyển lắp dựng phải đảm bảo sản phẩm không bị hư hỏng, biến dạng các lưới hoặc khung thép đã gia công, không làm sai lệch và hư hỏng ván khuôn.- Kết thúc công tác cốt thép, Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS phải lập biên bản kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu mới được chuyển sang thi công các hạng . 4. Hồ sơ yêu cầu và giải thích làm rõ hồ sơ yêu cầu. Mục 5. Sửa đổi hồ sơ yêu cầu. B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐỀ XUẤTMục 6. Ngôn ngữ sử dụng.Mục 7. Nội dung hồ sơ. đến K0+700 Công trình Kè bảo vệ bờ biển phường Đức Long. Ban Quản lý Công trình Xây dựng Kè chống biển xâm thực tại phường Đức Long xin mời Công ty Cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ sơ yêu cầu :Tư vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thực ( mẫu mới ), Hồ sơ yêu cầu :Tư vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thực ( mẫu mới ), Hồ sơ yêu cầu :Tư vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thực ( mẫu mới ), TỔNG QUÁT CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TRÚNG THẦU, TỔNG QUÁT, NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT, Nhà thầu không đáp ứng một trong những điều kiện tiên quyết nêu trong BDL, TRÚNG THẦU, I: CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU II: BẢNG DỮ LIỆU III: TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT II BẢNG DỮ LIỆU, IV: ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG V: ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG VI: MẪU HỢP ĐỒNG THAM KHẢO IV ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG