Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nước ta.

22 888 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 16:34

I.Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nước ta. Đề tài : Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nớc ta. I. mở đầu Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất luôn là quy luật cơ bản nhất không chỉ trong kinh tế mà cả lịch sử xã hội Kinh tế Việt Nam thời kỳ bao cấp, t tởng chủ quan nóng vội muốn tạo lập quan hệ sản xuất tiến bộ, đi trớc một bớc vơí lực lơng sản xuất. Kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới, xâydựng kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN, khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần. II.giải quyết vấn đề 1. Nội dung Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lợng sản xuất 1.1. Lực lợng sản xuất 1.2. Quan hệ sản xuất 1.3. Quy luật về sự phụ thuộc của Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất - Tính chất trình độ của lực lợng sản xuất - Lực lợng sản xuất quyết định sự hình thành phát triển của Quan hệ sản xuất - Vai trò của Quan hệ sản xuất với lực lợng sản xuất - Quan niệm khoa học về sự phù hợp của Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất 2. Vấn đề phát triển kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam 2.1. Giai đoạn 1954 1975 2.2. Giai đoạn 1975 1986 2.3. Cơ sở khách quan tồn tại nhiều thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay 1 2.4. Tác động của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế Việt Nam. Thành tựu 15 năm đổi mới. 2.5. Sự hoàn thiện lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất theo đờng lối Đảng Cộng Sản Việt Nam. 2.6. Điều kiện đảm bảo xây dựng phát triển kinh tế theo định hớng XHCN - Vai trò Đảng Cộng Sản Việt Nam - Vai trò quản lý Nhà nớc 2.7. Các thành phần kinh tế theo nghị quyết đại hội Đảng IX sự đóng góp của chúng trong nền kinh tế III. kết luận giải pháp - Khẳng định trong thời kỳ hiện nay xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lợng sản xuất, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đồng thời phải tạo ra sức mạnh tổng hợp của nền sản xuất hàng hoá nhiều thành phần đi lên CNXH. - Một số giải pháp để cho các thành phần kinh tế phát huy một cách tốt nhất, Nhà nớc phải áp dụng các biện pháp tạo tiền đề pháp lý cần thiết đảm bảo tính định hớng XHCN đối với các thành phần kinh tế ở nớc ta. Lời nói đầu 2 Đại hội Đảng lần IX kết thúc, mở ra nền kinh tế Việt Nam định hớng kinh tế mới với những chỉ tiêu táo bạo của kế hoạch 5 năm (2001- 2005): - GDP : 7,5% - Tổng GDP năm 2005 gấp hai lần năm 1995 - Tỉ trọng nông- lâm- ng nghiệp chiếm 20- 21% GDP - Công nghiệp xây dựng chiếm 38- 39%GDP - Các ngành dịch vụ chiếm 41- 42% GDP Đây không chỉ là những con số vô căn cứ, mà đó là kết quả quá trình nghiên cứu lâu dài với tiềm năng, xu hớng phát triển kinh tế Việt Nam cùng với những thành tựu đã đạt đợc cuả 15 năm đổi mới. Ngày 10/12/2001 đã tạo bớc ngoặt lớn, mở đầu cho thời kỳ kinh tế mới của n- ớc ta với hiệp định Thơng Mại Việt- Mỹ. Đó không phải là một phép mầu nhiệm thần tiên giành cho một đất nớc thuộc thế giới thứ 3 nh Việt Nam mà đó là sự hợp tác lâu dài với chủ trơng hai bên cùng có lợi đã đợc một nớc siêu cờng quốc nh Mỹ nghiên cứu đánh giá với tiềm năng phát triển của Việt Nam. Vì sao khiến cho Mỹ có quyết định này? Nhiều nhà khoa học đã phân tích, đa ra luận điểm đầy hào hùng để thuyết phục độc giả, nhng có điều không thể phủ nhận đợc ở đây - yếu tố cơ bản tiêu quyết đó là Đảng ta dựa trên quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất với việc phân tích vấn đề phát triển kinh tế nhiều thành phần. 3 Phần I: Mở đầu Trải qua các hình thái kinh tế - xã hội từ trớc đến nay, quy luật về sự phù hợp của Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất luôn là một quy luật cơ bản nhất, quan trọng nhất trong cả lĩnh vực kinh tế trong lịch sử phát triển của xã hội loài ngời. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã khẳng định rằng: Lực lợng sản xuất có vai trò quyết định đối với Quan hệ sản xuất ngợc lại, Quan hệ sản xuất cũng có sự tác động trở lại có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của Lực lợng sản xuất và: " Lực lợng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trờng hợp Quan hệ sản xuất lạc hậu mà cả khi Quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất " ( Đảng Cộng Sản Việt Nam. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI ). Trớc đây, chúng ta đã có lúc phạm phải sai lầm là xây dựng " Quan hệ sản xuất đi trớc Lực lợng sản xuất", chỉ cho phép các hình thức sở hữu Nhà nớc sở hữu Tập thể tồn tại, trong khi các hình thức sở hữu khác đang còn có tác dụng mạnh mẽ đối với Lực lợng sản xuất thì lại bị ngăn cấm, không cho phép phát triển. Việc đó đã dẫn đến tình trạng sản xuất bị đình đốn, không phát triển. Sau khi nhận thức đợc sai lầm này, chúng ta đã đổi mới đờng lối chiến lợc trong lĩnh vực kinh tế, đó là xác lập lại các hình thức sở hữu, cho phép nhiều kiểu Quan hệ sản xuất cùng tồn tại để mở đờng cho Lực lợng sản xuất phát triển. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta đã xác định rõ con đờng để đi lên Xã hội chủ nghĩa là: " Tiếp tục thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi nguồn lực để phát triển Lực lợng sản xuất, đẩy mạnh CNH - HĐH" . Hiện nay , việc chúng ta duy trì phát triển 6 thành phần kinh tế là đã vận dụng đúng đắn quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với Lực lợng sản xuất. Để phân tích rõ hơn về vấn đề này, tôi đã chọn đề tài: " Quy luật Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất với việc phân tích vấn đề phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay." làm đề tài cho tiểu luận môn Triết học. Bài tiểu luận này đợc hoàn thành với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo: Phạm Văn Sinh Em xin chân thành cảm ơn! 4 Phần II giải quyết vấn đề 1. Nội dung Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất. Sản xuất vật chất là điều kiện trớc tiên đảm bảo cho sự tồn tại phát triển của xã hội. Ăngghen chỉ ra rằng: CácMác là ngời đầu tiên đã phát hiện ra quy luật phát triển của lịch sử loài ngời, nghĩa là tìm ra sự thật giản đơn . . . là trớc hết con ngời cần phải ăn, uống, ở mặc trớc khi có thể lo đến chuyện làm chính trị, nghệ thuật, tôn giáo, . . . . Những thứ bảo đảm cho mọi ngời, nhu cầu này không có săn trong giới tự nhiên. Để có nó con ngời phải sản xuất, Các Mác viết đứa trẻ con nào cũng biết là một nớc sẽ chết đói nếu ngừng lao động, tôi khồng nói trong một năm mà ngay trong một tuần. Để hoạt động sản xuất vật chất diễn ra cần phải có những điều kiện khách quan, mà trong đó phơng thức sản xuất là yếu tố tiên quyết cơ bản nhất. Phơng thức sản xuất là sự thống nhất giữa Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất. 1.1 Lực lợng sản xuất là mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Lực lợng sản xuất gồm có T liệu sản xuất Quan hệ sản xuất. 1.1.1 T liệu sản xuất đợc cấu thành từ hai bộ phận: Đối tợng lao động T liệu lao động. Đối tợng lao động xét về phơng diện cấu tạo thì gồm 3 phần: Thứ nhất: Là toàn bộ những vùng của bản thân giới tự nhiên đợc con ngời trực tiếp sử dụng đa vào sản xuất. Đó là những hầm mỏ, khoáng sản, hải sản. . . Thứ hai: Đó là những sản phẩm không có sẵn trong giới tự nhiên mà do con ngời bằng lao động của mình tạo ra nh các loại hợp chất, sợi tổng hợp, . . . Thứ ba: Là những vùng tự nhiên không thuộc về giới hạn của đối tợng lao động trực tiếp, những vùng hoàn toàn cha mang dấu ấn của con ngời nhng lao động của con ngời sẽ hớng tới. Chẳng hạn, 97 % tài nguyên dới đáy biển, các hành tinh 5 xung quanh chúng ta, . . . . Chính việc tìm kiếm ra những đối tợng lao động mới sẽ trở thành động lực cuốn hút mọi hoạt động của con ngời. T liệu lao động là những vật hay phức hợp các vật có thể nối con ngời với đối tợng lao động dẫn truyền tích cực sự tác động của con ngời vào đối tợng lao động. Thông thờng trong quá trình sản xuất, T liệu lao động còn đợc gọi là cơ sở hạ tầng của một nền kinh tế. Theo ứac, trong bất kỳ một nền sản xuất nào, công cụ sản xuất bao giờ cũng là hệ thống xơng cốt là chỉ tiêu quan trọng nhất. Công cụ sản xuất đ- ợc con ngời không ngừng cải tiến hoàn thiện, do đó công cụ sản xuất là yếu tố động nhất, cách mạng nhất của Lực lợng sản xuất. 1.1.2 Ngời lao động Theo Lênin viết chính là " Lực lợng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại. Với t cách là một bộ phận của Lực lợng sản xuất xã hội, ngời lao động phải là ngời có thể lực, trí lực, văn hoá, chuyên môn kinh nghiệm cao, phẩm chất t cách lành mạnh . . . . Công cụ sản xuất ngời lao động là những bộ phận quan trọng nhất không thể tách rời của Lực lợng sản xuất. Trớc đây, đã có lúc chúng ta tuyệt đối hoá vai trò của công cụ sản xuất, bất chấp giới hạn của nhân tố lao động. Đồng thời lại có lúc ta muốn tiến nhanh, mạnh, vững chắc lên Xã hội chủ nghĩa, lại nhấn mạnh vai trò thuần tuý của nhân tố lao động, bất chấp khả năng hiện có của công cụ sản xuất. 1.2 - Xét về mặt xã hội, thì để có sản xuất vật chất thì cần phải có quan hệ giữa con ngời với nhau, hệ thống các mối quan hệ ấy tạo nên Quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất bao gồm: +) Quan hệ sở hữu đối với T liệu sản xuất. +) Quan hệ tổ chức quảnsản xuất. +) Quan hệ phân phối sản phẩm lao động. Ba mối quan hệ trên là một thể thống nhất hữu cơ, trong đó Quan hệ sở hữu có ý nghĩa quyết định đối với các mặt quan hệ khác. 6 1.2.1 - Quan hệ sở hữu đối với T liệu sản xuất quyết định bản chất của Quan hệ sản xuất. Lịch sử xã hội loài ngời đã có hai loại hình sở hữu cơ bản đối với T liệu sản xuất: Sở hữu t nhân sở hữu xã hội. -) Sở hữu xã hội là sở hữu mà trong đó những T liệu sản xuất chủ yếu thuộc về mọi thành viên trong xã hội. Trên cơ sở đó, họ có vị trí bình đẳng nhau trong tổ chức lao động xã hội phân phối sản phẩm. Sở hữu xã hội thực hiện điển hình ở hai hình thức cơ bản: +) Sở hữu của bộ tộc , thị lạc trong phơng thức sản xuất cộng sản nguyên thuỷ. +) Sở hữu tập thể ( Sở hữu hợp tác xã ) sở hữu toàn dân ( Sở hữu quốc doanh ) trong phơng thức sản xuất Công sản Chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là Xã hội Chủ nghĩa. -) Sở hữu T nhân tức quyền sở hữu đối với những T liệu sản xuất chủ yếu thuộc cá nhân riêng biệt trong xã hội. Lịch sử đã có ba loại sở hữu t nhân điển hình: +) Sở hữu Chiếm hữu +) Sở hữu Phong kiến. +) Sở hữu T bản Chủ nghĩa. Tơng ứng với ba hình thức sở hữu trên là ba chế độ ngời bóc lột ngời, nguồn gốc sản sinh ra mọi bất bình đẳng trong xã hội. 1.2.2 - Quan hệ sản xuất trong tổ chức quảnsản xuất: Thích ứng với một kiểu sở hữu là một chế độ tổ chức quảnsản xuất nhất định . Mặc dù phụ thuộc vào Quan hệ sản xuất nhng tổ chức quảnsản xuất có tác động lớn đối với quá trình sản xuất. Chính nó là nhân tố tham gia quyết định trực tiếp đến quy mô, tốc độ, hiệu quả của nền kinh tế. 1.2.3 - Đối với quan hệ về phân phối sản phẩm lao động, phụ thuộc vào trên nhng thông qua tổ chức quản lý, nó là chất xúc tác quan trọng đặc biệt trong sự tăng trởng kinh tế. Vì vậy trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần cần có cơ chế phân phối sản phẩm hợp lý. 7 Nhận thức đợc các loại hình sở hữu trên là 1 vấn đề cần thiết, từ đó không đợc tuyệt đối hoá bất kỳ một quan hệ nào mà phải chú ý đến tính đồng bộ của cả ba mặt trong Quan hệ sản xuất. 1.3 - Quy luật về sự phù hợp của Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất. Sự phụ thuộc tác động lẫn nhau giữa Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển của lực lơng sản xuất là một trong những quy luật cơ bản nhất của đời sống xã hội. Quy luật này chỉ rõ động lực xu thế phát triển của lịch sử. 1.3.1 - Tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất. Tính chất của lực lợng sản xuấttính chất của T liệu sản xuất sức lao động. Khi công cụ sản xuất đợc sử dụng bởi từng cá nhân riêng biệt để sản xuất ra những sản phẩm cho xã hội không cần đến lao động của nhiều ngời thì Lực lợng sản xuấttính chất các thể. Khi công cụ sản xuất đợc nhiều ngời sử dụng để sản xuất ra một sản phẩm thì Lực lợng sản xuất mang tính xã hội. Trình độ sản xuất đợc thể hiện ở trình độ tinh xảo hiện đại của công cụ sản xuất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng - kỹ xảo của ngời lao động, trình độ phân công lao động xã hội , tổ chức quảnsản xuất quycủa nền sản xuất. Trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất càng cao thì chuyên môn hoá phân công lao động càng sâu. Trình độ phân công lao động chuyên môn hoá là th- ớc đo trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất. 1.3.2 - Lực lợng sản xuất quy định sự hình thành, phát triển biến đổi của Quan hệ sản xuất. Lực lơng sản xuất là yếu tố động nhất, cách mạng nhất, là nội dung của phơng thức sản xuất. Quan hệ sản xuất là yếu tố tơng đối ổn định, là hình thức xã hội. Trong mối quan hệ giữa nội dung hình thức thì nội dung là cái quyết định, nội dung thay đổi trớc, hình thức thay đổi sau phụ thuộc vào nội dung. Lực lợng sản xuất phát triển thì Quan hệ sản xuất thay đổi phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất. Sự phù hợp đó làm cho Lực lợng sản xuất tiếp tục phát triển . Khi tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất phát triển đến mức 8 nào đó sẽ mâu thuẫn với Quan hệ sản xuất hiện có, đòi hỏi xoá bỏ Quan hệ sản xuất cũ để hình thành Quan hệ sản xuất mới phù hợp với Lực lợng sản xuất đang phát triển, phơng thức sản xuất cũ mất đi, phơng thức sản xuất mới ra đời. Sự phát triển của Lực lợng sản xuất từ thấp tới cao qua các thời kỳ lịch sử khác nhau đã quyết định sự thay thế Quan hệ sản xuất cũ bằng Quan hệ sản xuất mới cao hơn đa xã hội loài ngời qua nhiều hình thái xã hội khác nhau với những kiểu Quan hệ sản xuất khác nhau. Lịch sử đã chứng minh rằng, do sự phát triển của Lực lợng sản xuất,loài ngời đã bốn lần thay đổi Quan hệ sản xuất gắn liền với bốn cuộc cách mạng xã hội. Nh vậy, Lực lợng sản xuất nào thì Quan hệ sản xuất tơng ứng nh thế. 1.3.3 - Vai trò của Quan hệ sản xuất đối với Lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất, sẽ tạo ra địa bàn rộng lớn cho Lực lợng sản xuất, trở thành động lực cơ bản thúc đẩy, mở đờng cho Lực lợng sản xuất phát triển. Quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu không còn phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất thì sẽ trở thành xiềng xích trói buộc, kìm hãm sự phát triển của Lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất có thể tác động ( thúc đẩy hoặc kìm hãm ) sự phát triển của Lực lợng sản xuất vì nó quy định mục đích của sản xuất, ảnh hởng quết định đến trình độ ngời lao động của quảng đại quần chúng, kích thích hoặc hạn chế sự cải tiến công cụ, sự áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hợp tác phân công lao động. 1.3.4 - Quan niệm khoa học về sự phù hợp của Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất. Cả ba mặt của Quan hệ sản xuất phải thích ứng với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất, Quan hệ sản xuất phải tạo đợc điều kiện sử dụng kết hợp tối u giữa T liệu sản xuất sức lao động, bảo đảm tái sản xuất mở rộng. Mở ra những điều kiện thích hợp cho việc kích thích ngời lao động. Trong các xã hội, Quan hệ sản xuất đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của Lực lợng sản xuất. 9 Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, Quan hệ sản xuất ra đời bằng những hình thức lao động tập trung khổ sai, thích ứng với trình độ của Lực lợng sản xuất lúc ấy. Trong xã hội phong kiến, Quan hệ sản xuất ra đời giải phóng sức lao động của nô lệ, Lực lợng sản xuất có bớc tiến đáng kể. Nhng bản thân Quan hệ sản xuất không thích ứng với Lực lợng sản xuất hiện có đã dẫn đến sự ra đời của Quan hệ sản xuất T bản chủ nghĩa. Quan hệ sản xuất T bản chủ nghĩa ra đời đã giải phóng sức lao động của ng- ời nông dân, tạo ra khả năng phát triển mạnh mẽ Lực lợng sản xuất. Song tính chất xã hội hoá ngày càng cao của phơng thức sản xuất T bản chủ nghĩa gắn liền với lao động tập thẻ sẽ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với chế độ chiếm hữu t nhân T bản chủ nghĩa. Chính tính chất xã hội hoá của Lực lợng sản xuất dẫn đến xung đột với Quan hệ sản xuất hiện có. Quan hệ sản xuất T bản chủ nghĩa sẽ bị thay thế bởi Quan hệ sản xuất Cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là Chủ nghĩa xã hội. Quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa ra đời đã có những đóng góp đáng kể vào việc phát triển Lực lợng sản xuất, giải phóng ngời lao động khỏi áp bức bóc lột, xác lập quyền con ngời cho họ. Quan hệ sản xuất Chủ nghĩa xã hội hình thành mở ra một kỷ nguyên mới định hớng cho sự vận động phát triển của xã hội văn minh. 2. Vấn đề phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam. 2.1 - Giai đoạn 1954 - 1975. Đa Quan hệ sản xuất " đi trớc một bớc mở đờng" cho Lực lợng sản xuất, đặc biệt là sai phạm trong cải cách ruộng đất: Thủ tiêu thành phần Địa chủ, T sản.Đồng hoá Quan hệ sở hữu với Quan hệ sản xuất, công nghiệp nặng xây thể ).Đó là biểu hiện của nhận thức không đúng về quy luật Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất. 2.2 - Giai đoạn 1975 - 1986. 10 [...]... của nền kinh tế Việt Nam trong những năm đổi mới vừa qua cho thấy: Chính sách phát triển nhiều thành phần kinh tế trong đó có cả thành phần kinh tế T bản chủ nghĩa là vận dụng một cách đúng đắn hợpvới quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất Tuy nhiên, việc xác định đợc một nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN với 6 thành phần kinh tế là vô... với thế giới Bộ máy chính quy n quan liêu bao cấp, hoạt động kém hiệu quả hoàn toàn không phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất, lại ảo tởng rằng thiết lập Quan hệ sản xuất mới sẽ dẫn đến sự phát triển của Lực lợng sản xuất Không thấy đợc mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố nội tại của Quan hệ sản xuất, đồng nhất Quan hệ sản xuất với sở hữu T liệu sản xuất, hoặc đồng nhất với phân. .. tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất Có nghĩa là: Cùng với từng bớc phát triển Lực lợng sản xuất, Quan hệ sản xuất đợc hoàn thiện tơng ứng, trong đó nội dung cốt lõi là hoàn thiện Quan hệ sản xuất theo hớng tập trung hoá hoặc xã hội hoá 13 Thật vậy, Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất thể hiện hai đặc trng tác động biện chứng trong quá trình xã hội hoá Quan hệ sở hữu kinh tế Khi Lực lợng sản. .. một mức độ nhất định do kết quả tác động biện chứng của Quan hệ sản xuất Lực lợng sản xuất Với cách nhìn đó thì chế độ công hữu Xã hội Chủ nghĩa đợc xác lập nh một tất yếu khách quan bởi sự phù hợp giữa Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ cao của Lực lợng sản xuất Nhìn trên giác độ khác, trong mối quan hệ giữa Kinh tế thị trờng định hớng Xã hội Chủ nghĩa, có thể thấy rằng Kinh tế thị trờng... tạo ra đợc 10,7% GDP; 25% giá trị xuất khẩu, góp phần quan trọng phát huy nội lực của toàn bộ nền kinh tế, bảo vệ chủ quy n quốc gia trong điều kiện hợp tác mở cửa 17 Phần III Kết luận những giải pháp Rõ ràng Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất là một quy luật kinh tế cơ bản, phổ biến, chi phối mọi phơng thức sản xuất, không loại trừ một quốc gia,... đều đó quy định Quan hệ sản xuất, trớc hết là hình thức, quy Quan hệ sở hữu phải phù hợp với nó, nghĩa là tồn tại Quan hệ sản xuất không giống nhau đó là cơ sở hình thành các thành phần kinh tế khác nhau +) Thứ ba: Để phát triển kinh tế, củng cố Kinh tế - Chính trị - Xã hội, Nhà nớc xây dựng những cơ sở kinh tế mới, hình thành thành phần kinh tế Nhà nớc Mặt khác, trong điều kiện quốc tế hoá đời... mới Quan hệ sản xuất cho phù hợp với sự phát triển của lực lợng sản xuất, do đó đã giải phóng sức sản xuất của xã hội, khai thác đợc các tiềm năng cả ở bên trong bên ngoài, làm cho lực lợng sản xuất ở nớc ta có những bớc tăng nhảy vọt về chất Để giải phóng phát triển lực lợng sản xuất, chúng ta thừa nhận sự tồn tại lâu dài của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng XHCN Thực tế của. .. thức Quan hệ sản xuất đa dạng , thích ứng với trình độ Lực lợng sản xuất ở các thành phần kinh tế hiện có, từ đó mới khai thác đợc tiềm năng kinh tế to lớn đó Vì vậy, thừa nhận sự tồn tại lâu dài thực hiện 19 nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần là giải pháp quan trọng nhất để giải phóng phát triển Lực lợng sản xuất ở nớc ta Thứ hai: chúng ta cần phải vận dụng những động lực. .. sống kinh tế thông qua hợp tác đầu t nớc ngoài, Nhà nớc cùng các nhà T bản, công ty trong ngoài nớc hình thành kinh tế T bản Nhà nớc 2.4 - Tác động của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế nớc ta hiện nay Tính tích cực của nền kinh tế nhiều thành phần biểu hiện qua các khía cạch: +) Có khả năng khai thác, huy động sử dụng có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong... nhân đợc thành lập theo Luật Doanh nghiệp +) Kinh tế cá thể, tiêủ chủ: Là thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh dựa vào vốn sức lao động của bản thân là chính Từ khi bớc vào thời kì đổi mới, thành phần kinh tế này đã không ngừng phát triển cả về số lợng cũng nh chất lợng quy mô hoạt động +) Kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài: Nghị quy t đại hội IX đã căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nền kinh tế dẫ đa . Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của. " Quy luật Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của Lực lợng sản xuất với việc phân tích vấn đề phát triển nền kinh tế nhiều thành phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nước ta., Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nước ta., Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nước ta.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn