Vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính

78 240 2
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2018, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ THANH THỦY VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN THANH TRA TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HÀNH CHÍNH MÃ SỐ: 60 38 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN: TS NGUYỄN THỊ THỦY Hà Nội - 2011 MỤC LỤC NỘI DUNG SỐ TRANG MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ luận văn 3 Tình hình nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 6 Những nội dung luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1.1 Khiếu nại hành 1.2 Giải khiếu nại hành 11 1.3 Cơ sở lý luận vai trò quan tra giải 13 khiếu nại hành 1.3.1 Khái quát quan tra 14 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quan tra 16 CHƢƠNG II: THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ 30 QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 2.1 Vai trò tham mƣu quan tra theo quy định pháp luật hành thực tiễn thực 30 2.2 Vai trò tra, kiểm tra quan tra giải 44 khiếu nại hành theo quy định pháp luật hành thực tiễn thực 2.3 Vai trò quản lý hành nhà nƣớc quan tra 47 công tác giải khiếu nại hành theo quy định pháp 2.4 Vai trò giải khiếu nại hành quan tra 50 2.5 Đánh giá chung việc thực vai trò quan 55 tra nhà nƣớc giải khiếu nại hành CHƢƠNG III: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO 57 VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 3.1 Sự cần thiết nâng cao vai trò quan tra nhà 57 nƣớc giải khiếu nại hành 3.1.1 Yêu cầu bảo đảm thực quyền công dân, xây 57 dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nƣớc dân, dân dân 3.1.2 Yêu cầu việc nâng cao tinh thần trách nhiệm 58 công chức Nhà nƣớc trƣớc nhân dân chống biểu tham nhũng, tiêu cực, độc đoán, chuyên quyền, dân chủ 3.1.3 Yêu cầu cải cách hành nhà nƣớc, cải cách thủ tục 59 hành việc giải khiếu nại hành nhân dân 3.2 Phƣơng hƣớng nhằm nâng cao vai trò quan 59 tra nhà nƣớc việc giải khiếu nại hành 3.2.1 Tăng cƣờng lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền đối 59 với quan tra nhà nƣớc việc giải khiếu nại hành 3.2.2 Tăng cƣờng lực cơng tác giải khiếu nại 61 hành cho quan tra nhà nƣớc 3.3 Giải pháp nâng cao vai trò quan tra 62 3.3.1 Giải pháp xây dựng pháp luật 62 3.3.2 Giải pháp thực vai trò 66 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 ĐỀ TÀI VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khiếu nại quyền công dân đƣợc ghi nhận Hiến pháp đƣợc thể chế hóa văn pháp luật hành Thực quyền khiếu nại, khiếu nại hành nói riêng hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia hoạt động quản lý nhà nƣớc, giám sát hoạt động quan nhà nƣớc, công chức nhà nƣớc Giải khiếu nại hành vấn đề đƣợc Đảng Nhà nƣớc ta đặc biệt coi trọng Giải tốt khiếu nại hành cơng dân, nhằm bảo đảm thực quyền công dân, thực quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh chống biểu quan liêu, cửa quyền, thiếu dân chủ, tham nhũng, tiêu cực quan nhà nƣớc, cơng chức nhà nƣớc; góp phần ổn định tình hình trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế Trong hoạt động quản lý Nhà nƣớc pháp luật lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt việc quản lý kinh tế nhiều thành phần, phát triển theo chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa khó tránh khỏi mâu thuẫn quyền, lợi ích cơng dân, tổ chức với nhà nƣớc Đây nguyên nhân dẫn đến bất đồng cá nhân, tổ chức với Nhà nƣớc dẫn đến khiếu nại Tình trạng độc đốn, chun quyền, tham nhũng, tiêu cực quan nhà nƣớc nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại Mặt khác chuyển đổi chế mà trọng tâm đổi chế quản lý kinh tế, nhiều quy định pháp luật khơng phù hợp, nhiều quan hệ phát sinh chƣa đƣợc điều chỉnh kịp thời nảy sinh mâu thuẫn yêu cầu quản lý nhà nƣớc pháp luật với thực tiễn pháp luật chƣa đầy đủ nảy sinh khiếu nại Giải khiếu nại hành trách nhiệm quan quản lý Nhà nƣớc quan tra nhà nƣớc Trách nhiệm đƣợc ghi nhận nhiều văn kiện Đảng, văn pháp luật nhƣ Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005, tạo sở pháp lý quan trọng cho quan nhà nƣớc có thẩm quyền giải khiếu nại hành Cơ quan tra nhà nƣớc năm qua ln cố gắng hồn thành tốt vai trò, nhiệm vụ Đảng Nhà nƣớc tin cậy giao cho Mỗi năm, tra cấp, ngành giải tham mƣu cho Thủ trƣởng quan cấp giải hàng chục nghìn vụ việc khiếu nại, tố cáo, tiến hành đƣợc hàng trăm tra, kiểm tra trách nhiệm ngành, cấp việc giải khiếu nại, tố cáo Qua giúp Đảng Nhà nƣớc phát xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu hồi cho ngân sách nhà nƣớc, khôi phục lại quyền lợi ích hợp pháp cho cơng dân với số lƣợng lớn tài sản có giá trị nhƣ pháp luật Nhà nƣớc Kết thực công tác giải khiếu nại, tố cáo ngành tra góp phần quan trọng vào việc tăng cƣờng pháp chế XHCN, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc, phát huy quyền dân chủ nhân dân, củng cố niềm tin nhân dân vào Đảng Nhà nƣớc Tuy nhiên, thực tế việc thực vai trò, trách nhiệm quan tra giải khiếu nại hành có hạn chế định, khơng vụ việc khiếu nại khơng đƣợc giải dứt điểm, việc thực pháp luật khiếu nại giải khiếu nại chƣa nghiêm, dẫn tới hiệu giải vụ việc khiếu nại thấp, khiếu nại vƣợt cấp tăng lên Thực trạng nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân quan trọng quy định khiếu nại, giải khiếu nại có hạn chế bộc lộ nhiều bất cập nhƣ quy định chƣa rõ ràng thẩm quyền, thủ tục giải khiếu nại dẫn đến tình trạng đùn đẩy, né tránh khơng giải dẫn đến không đáp ứng yêu cầu thực tiễn để khắc phục nguyên nhân trên, Luật Khiếu nại đƣợc xây dựng nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục bất cập, hạn chế quy định pháp luật khiếu nại giải khiếu nại đƣợc đặt Một số vấn đề lý luận vai trò quan tra cần tiếp tục đƣợc làm rõ Do việc nghiên cứu để khẳng định vai trò quan tra nhà nƣớc việc giải khiếu nại hành cần thiết Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích luận văn Luận văn luận giải vấn đề lý luận thực tiễn để xác định vai trò quan tra nhà nƣớc việc giải khiếu nại hành Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò quan tra nhà nƣớc giải khiếu nại hành thơng qua việc đổi hoạt động tra, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật giải khiếu nại hành - Nhiệm vụ luận văn Làm rõ sở lý luận thực tiễn xác định vai trò quan tra nhà nƣớc giải khiếu nại hành Đánh giá thực trạng việc thực vai trò (thơng qua nhiệm vụ) quan tra giải khiếu nại hành Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò quan tra giải khiếu nại hành Tình hình nghiên cứu - Tình hình nghiên cứu nước Từ trƣớc tới có số đề tài khoa học luận văn tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ nghiên cứu mức độ định vai trò quan tra nhà nƣớc công tác giải khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Ví dụ: Nghiên cứu việc giải khiếu nại công dân hệ thống quan hành nhà nƣớc, có quan tra nhà nƣớc thiết lập Tòa án hành Việt Nam; nghiên cứu việc cải cách thủ tục hành tổ chức tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo quan tra nhà nƣớc, quan hành nhà nƣớc; nghiên cứu quy định pháp luật quyền khiếu nại, tố cáo công dân, phát quy định bất hợp lý, chƣa phù hợp để từ đề xuất phƣơng hƣớng hoàn thiện quy định pháp luật quyền khiếu nại, tố cáo công dân điều kiện xây dựng nhà nƣớc pháp quyền Việt Nam…, đặc biệt có đề tài nghiên cứu vai trò quan tra giải khiếu nại hành chính, nhiên đề tài nghiên cứu chƣa sửa đổi Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005 tiến tới dự thảo Luật Khiếu nại đƣợc triển khai Vì có quy định theo Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo dự thảo Luật Khiếu nại chƣa đƣợc đề cập nghiên cứu - Các đề tài luận văn nghiên cứu + Việc giải khiếu nại cơng dân hệ thống quan hành nhà nƣớc tòa án hành đƣợc thành lập (Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đồng chí Lê Đình Đấu Vụ trƣởng Vụ xét khiếu tố Thanh tra Nhà nƣớc, nghiệm thu năm 1996) + Cải cách thủ tục hành tổ chức tiếp cơng dân giải khiếu nại, tố cáo (Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đồng chí Lê Đình Đấu Vụ trƣởng Vụ xét khiếu tố Thanh tra Nhà nƣớc, nghiệm thu năm 1999) + Đổi tổ chức hoạt động tra theo hƣớng đáp ứng yêu cầu cải cách hành nhà nƣớc (Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đồng chí Trần Đức Lƣợng, Vụ trƣởng Vụ tra kinh tế II Thanh tra Nhà nƣớc, nghiệm thu năm 1996) + Hoàn thiện chế tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng (Đề tài nhánh đề tài độc lập cấp Nhà nƣớc: Hoàn thiện chế tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc (chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Khanh, Tổng Biên tập Tạp chí tra, nghiệm thu năm 2002) + Hồn thiện pháp luật quyền khiếu nại, tố cáo công dân điều kiện xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền nƣớc ta (Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ luật học; Mã số: 5.05.01 – Thạc sỹ Mai Thị Chung) + Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo công dân (Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ luật học – Thạc sỹ Phạm Văn Long) + Hoàn thiện điều chỉnh pháp luật thẩm quyền thủ tục giải khiếu nại, tố cáo Việt Nam (Luận văn Thạc sỹ luật học, Mã số 601.01 – Ngô Mạnh Toan) Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu vai trò quan tra nhà nƣớc giải khiếu nại hành chính, nghiên cứu vai trò Thanh tra Chính phủ, tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp Bộ, cấp sở giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành quan hành nhà nƣớc, cơng chức quan hành nhà nƣớc - Nghiên cứu vấn đề lý luận vai trò quan tra nhà nƣớc giải khiếu nại hành thể văn kiện Đảng, quy định văn pháp luật Nhà nƣớc; qua thực tiễn cơng tác giải khiếu nại hành quan tra phạm vi nƣớc, thời gian từ năm 1998 đến (kể từ có Luật Khiếu nại, tố cáo) - Giới hạn nghiên cứu vai trò quan tra nhà nƣớc việc giải khiếu nại hành giai đoạn giải quan hành nhà nƣớc, việc giải giai đoạn xét xử tòa án khơng đề cập đến Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu - Việc nghiên cứu đề tài dựa phƣơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời dựa trên quan điểm Đảng Nhà nƣớc ta Nhà nƣớc pháp luật; xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nƣớc dân, dân dân - Vận dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, điều tra xã hội học, tổng kết thực tiễn để xem xét, giải vấn đề cụ thể lý luận thực tiễn Những nội dung luận văn Trong thời gian vừa qua có số đề tài, luận văn nghiên cứu vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan tra công tác giải khiếu nại, tố cáo, công tác tra Nhƣng thông qua việc nghiên cứu đề tài này, tác giả mong muốn đƣa kết luận khoa học vai trò quan tra giải khiếu nại hành dựa văn đời sau Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005, dự thảo gần đƣợc Quốc hội thảo luận Luật Khiếu nại tách từ Luật Khiếu nại, tố cáo thực tiễn vai trò quan tra giải khiếu nại hành năm qua Từ đó, đề xuất kiến nghị nhằm khẳng định nâng cao vai trò quan giải 60 Trƣớc hết có định hƣớng lãnh đạo, đạo tồn diện cơng tác tra, giải khiếu nại, tố cáo, kiện toàn tổ chức, bố trí cán có lực, phẩm chất lãnh đạo quan tra làm công tác tra Thƣờng xuyên đạo, lãnh đạo quan tra xây dựng định hƣớng công tác giải khiếu nại, tập trung vào vấn đề, vụ việc cộm, xúc tồn tại, bám sát yêu cầu trị địa phƣơng, ngành tình hình phát triển kinh tế xã hội để có định hƣớng đạo công tác giải khiếu nại Chỉ đạo thƣờng xuyên tập trung, sâu sát cụ thể để tra với quan khác giải vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, khiếu nại đông ngƣời, sở tôn trọng bảo đảm quyền, lợi ích đáng ngƣời lao động Xử lý kịp thời đề xuất, kiến nghị đắn tra việc giải khiếu nại nhân dân, tổ chức tốt việc thi hành định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật, xử lý nghiêm minh cán có vi phạm, thiếu trách nhiệm trƣớc nhân dân Các cấp ủy Đảng quyền địa phƣơng, lãnh đạo tổ chức đồn thể tham gia tích cực vào việc hòa giải, giảm bớt khiếu nại phát sinh từ sở, giải khiếu nại từ địa phƣơng, tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho nhân dân Đổi công tác tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nhân dân Có chế độ sách đãi ngộ thích hợp với ngƣời làm công tác tiếp công dân Các quan tra, quan nhà nƣớc, tổ chức đoàn thể phải thƣờng xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng nhân dân tình hình chấp hành pháp luật, cơng tác cán bộ, công tác quản lý để nâng cao lực, ý thức trách nhiệm trƣớc nhân dân 61 3.2.2 Tăng cường lực công tác giải khiếu nại hành cho quan tra nhà nước Để thực tốt nhiệm vụ đƣợc giao, việc sửa đổi bổ sung văn pháp luật xác định rõ hơn, đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm quan tra công tác giải khiếu nại, đổi tổ chức hoạt động tra, việc nâng cao lực cho quan tra để đủ khả hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao yêu cầu quan trọng Các quan Thanh tra nhà nƣớc phải xếp, kiện toàn tổ chức theo quy định Luật Thanh tra vừa đƣợc Quốc hội thông qua có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2011, Thanh tra Chính phủ phải sớm tham mƣu cho Chính phủ ban hành văn hƣớng dẫn thi hành theo thẩm quyền ban hành văn để tổ chức đạo hoạt động tra Các quan tra bộ, ngành quan thực chức tra xếp, kiện tồn tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp nay, theo nguyên tắc ngành có tổ chức tra đầu mối tra đảm nhiệm hai chức tra hành tra chuyên ngành Nghiên cứu xây dựng quy định trình cấp có thẩm quyền ban hành để hƣớng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục tiến hành tra chuyên ngành lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc bộ, ngành Trong công tác giải khiếu nại, quan tra tập trung vào việc giúp thủ trƣởng quan cấp việc xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải khiếu nại; thực tốt chức quản lý nhà nƣớc công tác giải khiếu nại, đẩy mạnh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật giải khiếu nại, thi hành định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo; phát sơ hở chế, sách pháp luật 62 làm nảy sinh khiếu nại Đổi công tác lãnh đạo, đạo tra cấp tra cấp dƣới giải khiếu nại Bồi dƣỡng đội ngũ cán tra viên có đủ lực, phẩm chất, trình độ làm nhiệm vụ giải khiếu nại Có chế độ sách bồi dƣỡng thích hợp cho ngƣời làm công tác tiếp dân giải khiếu nại Trang bị máy móc, phƣơng tiện làm việc cho quan tra, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp công dân, xử lý đơn thƣ khiếu nại, bảo đảm thông tin thông suốt hệ thống quan tra nhà nƣớc quan hành để theo dõi kịp thời, đầy đủ, xác tình hình khiếu nại, giải khiếu nại phạm vi toàn quốc Xử lý nghiêm minh cán tra có vi phạm pháp luật, thiếu ý thức trách nhiệm công tác giải khiếu nại 3.3 Giải pháp nâng cao vai trò quan tra 3.3.1 Giải pháp xây dựng pháp luật Từ việc phân tích thẩm quyền giải khiếu nại hành quan quản lý hành nhà nƣớc vai trò quan tra việc giải khiếu nại hành cho thấy việc giải khiếu nại hành phức tạp hiệu Sự khơng rõ ràng vai trò, trách nhiệm chủ thể có liên quan q trình giải vụ việc khiếu nại hành từ qui định pháp luật đến thực tiễn khiến cho hai phía, ngƣời khiếu nại quan, tổ chức có thẩm quyền trách nhiệm q trình giải quyết, mệt mỏi tốn nhiều thời gian cơng sức Vì cần xem xét có thay đổi để có giải pháp cho vấn đề Thứ nhất, vai trò tham mưu quan tra Hiện nay, quan tra thực vai trò tham mƣu chế giải khiếu nại hành chính, là: xác minh, kết luận kiến nghị 63 việc giải Vai trò trợ giúp đắc lực cho quan quản lý nhà nƣớc lĩnh vực giải khiếu nại hành Tuy nhiên trình thực xảy bất cập cơng dân khó xác định quan có thẩm quyền giải khiếu nại, dẫn đến tình trạng cơng dân khiếu nại gửi đơn nhiều nơi, nhiều cấp nhiều ngành nghĩa vụ ngƣời khiếu nại phải khiếu nại đến quan có thẩm quyền giải Để giải vấn đề phát huy vai trò quan tra theo cần phải thay đổi nhƣ sau: Cần quy định rõ quan tra nơi tiếp nhận khiếu nại Trong trình xác minh, cần quy định rõ trách nhiệm thẩm quyền quan tra đƣợc thực quyền hạn gì, tránh tình trạng quan tra sử dụng quyền hạn theo quy định Luật Thanh tra Luật Khiếu nại, tố cáo không quy định Một vấn đề quan trọng văn kiến nghị quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền cần quy định tính pháp lý văn bản, tránh tình trạng nhiều văn kiến nghị không đƣợc quan quản lý nhà nƣớc xem xét đến nhƣng không nêu rõ lý Thứ hai, vai trò tra, kiểm tra hoạt động giải khiếu nại hành quan tra Vai trò tra, kiểm tra quan tra nay, góp phần quan trọng vào cơng tác giải khiếu nại hành chính, nhiên để đạt hiệu cao cần phải sửa đổi số nội dung nhƣ sau: Trƣớc tiên cần quy định rõ nội dung phải tra, kiểm tra trách nhiệm công tác giải khiếu nại, bao gồm: việc triển khai thực pháp luật khiếu nại; nội dung tra, kiểm tra trách nhiệm việc tổ chức công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ khiếu nại; nội dung tra, kiểm tra trách nhiệm giải khiếu nại, thuộc thẩm quyền; nội dung tra, 64 kiểm tra trách nhiệm việc xử lý vụ việc khiếu nại, đông ngƣời, xúc, kéo dài, phức tạp địa bàn Tiếp theo, cần quy định cụ thể quy trình, thủ tục tiến hành tra trách nhiệm việc thực pháp luật khiếu nại, bao gồm: kết hợp nghe báo cáo với việc kiểm tra tình hình thực tế quan, đơn vị; trực tiếp kiểm tra hồ sơ vụ việc thấy cần thiết, kiểm tra sổ sách đăng ký theo dõi vụ việc công tác tiếp công dân Trực tiếp trao đổi với quan, cán thụ lý giải vụ việc Ba là, vai trò quan tra quản lý nhà nƣớc giải khiếu nại hành Trong trình quản lý nhà nƣớc giải khiếu nại hành chính, quan tra tiến hành ban hành văn giải khiếu nại hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp pháp luật, đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, tổng hợp tình hình giải khiếu nại…tuy nhiên để khẳng định vai trò quan tra cần thay đổi số quy định nhƣ sau: Tách luật khiếu nại, tố cáo thành hai luật riêng, gồm Luật khiếu nại Luật tố cáo qua thực tế áp dụng Luật Khiếu nại, tố cáo cho thấy hai vấn đề có tính chất, nội dung khác nhƣ khác thẩm quyền, trình tự thủ tục giải Luật khiếu nại tập trung điều chỉnh việc khiếu nại giải khiếu khiếu nại định hành chính, hành vi hành quan hành nhà nƣớc, ngƣời có thẩm quyền quan hành nhà nƣớc; khiếu nại giải khiếu nại định kỷ luật cán bộ, công chức; tổ chức tiếp công dân giám sát công tác giải khiếu nại Luật Tố cáo quy định quyền, nghĩa vụ ngƣời tố cáo, ngƣời bị tố cáo; trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền việc tiếp nhận, giải tố cáo; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cán bộ, công chức 65 việc thực nhiệm vụ, công vụ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật quản lý nhà nƣớc lĩnh vực; bảo vệ ngƣời tố cáo; quản lý công tác giải tố cáo; giám sát công tác giải tố cáo Kiến nghị, phản ảnh ngƣời dân, việc thể ý chí, nguyện vọng quần chúng quan nhà nƣớc cơng tác quản lý, tình hình chấp hành sách, pháp luật nên liên quan đến trách nhiệm tiếp nhận xử lý nhiều quan nhà nƣớc, không giống nhƣ việc giải khiếu nại định hành cá biệt, nội dung cần đƣợc điều chỉnh văn pháp luật độc lập Đó luật chƣng cầu dân ý Về cơng tác tổng hợp tình hình khiếu nại cần quy định rõ tổng hợp tình hình thực tham mƣu quan tra, nhƣ giải khiếu nại quan tra thống kê tình hình giải khiếu nại theo địa phƣơng Việc đào tạo, bồi dƣỡng cán tra cần phải xây dựng chƣơng trình chuyên sâu tiếp công dân giải khiếu nại cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân giải khiếu nại hành Thứ tư, việc giải khiếu nại hành quan tra Cơ quan tra có trách nhiệm giải khiếu nại lần đầu định hành chính, hành vi hành bị khiếu nại Đối với vai trò này, quan tra thực hiệu quan tra thƣờng xuyên tham mƣu giúp thủ trƣởng quan quản lý hành nhà nƣớc việc giải khiếu nại; với việc quản lý nhà nƣớc giải khiếu nại Vì cần phát huy vai trò trình giải khiếu nại hành 66 3.2.2 Giải pháp thực vai trò quan tra giải khiếu nại hành Với vị trí, vai trò quan tra nhƣ vậy, góp phần quan trọng khơng thể thiếu q trình giải khiếu nại Tuy nhiên để thực giải pháp cách tổng thể thiết thực hơn, cần thực nội dung sau: Thứ nhất, cần thiết lập hệ thống quan tài phán hành thuộc Thủ tƣớng Chính phủ sở chuyển phận giải khiếu nại hành tổ chức tra nhà nƣớc Cần nói rõ quan tài phán hành thuộc hệ thống hành pháp, nhƣng độc lập tƣơng hệ thống quan quản lý Về chất loại quan hành chuyên trách thực chức giải khiếu nại hành (ở nƣớc ngồi ngƣời ta thƣờng gọi quan hành độc lập chuyên trách) Cơ quan tiếp nhận, xem xét, tiến hành thẩm tra xác minh ban hành định giải Nhƣ vậy, giải vấn đề vƣớng mắc việc xác định ngƣời có thẩm quyền giải Ngƣời khiếu nại dễ dàng nhiều muốn biết cần gửi đơn khiếu nại đến đâu Sẽ tránh đƣợc tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khó khăn có ý kiến khác quan nhà nƣớc có thẩm quyền (thủ trƣởng quan hành chính, tổ chức tra, quan chun mơn ) Việc xem xét lần đầu thuộc quan có định hành chính, hành vi hành bị khiếu nại nhƣng theo thủ tục nhanh chóng, đơn giản, đặc biệt coi trọng việc đối thoại Đồng thời quan bị khiếu nại có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc định có hiệu lực quan tài phán hành (hoặc quan xét xử hành vụ việc đƣợc đƣa Tồ) 67 Bên cạnh chế độ trách nhiệm ngƣời đứng đầu quan nhà nƣớc công tác Thanh tra Nhà nƣớc cấp chuyển mạnh sang tra việc thực chức trách, nhiệm vụ (thanh tra công vụ) đội ngũ cán công chức ngƣời đứng đầu, trách nhiệm giải khiếu nại việc thực phán quan tài phán hành (và Tồ án hành chính) nội dung quan trọng Thứ hai, trƣớc mắt, từ đến năm 2015, chƣa đủ điều kiện thành lập quan tài phán hành giao cho quan tra nhà nƣớc có thẩm quyền giải khiếu nại Theo pháp luật hành quan tra khơng phải cấp có thẩm quyền giải khiếu nại, mà có nhiệm vụ xem xét, kết luận, kiến nghị vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền thủ trƣởng quan hành nhà nƣớc Cần đổi theo hƣớng quan hành nhà nƣớc giải khiếu nại lần đầu định hành chính, hành vi hành bị khiếu nại…Nếu khiếu nại tiếp quan tra quan hành nhà nƣớc cấp trực tiếp giải quyết, quan hành cấp không giải khiếu nại mà quan hành cấp dƣới giải mà khiếu nại tiếp tồ án hành xét xử Thứ ba, việc giải khiếu nại lần đầu quan hành nhà nƣớc có định hành chính, hành vi hành bị khiếu nại giải theo trình tự, thủ tục khiếu nại giải khiếu nại đơn giản, thuận tiện, dễ thực Việc giải khiếu nại lần đầu chủ yếu để quan hành tự xem xét lại định hành chính, hành vi hành mình, sai phải nghiêm túc sửa, điều chỉnh huỷ bỏ, thay định hành 68 Khi giải khiếu nại lần đầu, thủ trƣởng quan hành nhà nƣớc giao cho quan chun mơn tham mƣu, đề xuất để thủ trƣởng quan hành định hành bị khiếu nại xem xét, kết luận giao cho quan tra cấp xem xét, kết luận, kiến nghị thủ trƣởng quan hành định giải theo thẩm quyền Khi đƣợc thủ trƣởng quan hành nhà nƣớc giao xem xét, kết luận khiếu nại, quan tra tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận kiến nghị thủ trƣởng quan hành định giải Ngồi việc quy định khiếu nại giải khiếu nại văn nay, cần bổ sung thêm hình thức khiếu nại giải khiếu nại qua điện thoại, thƣ điện tử…để ngƣời dân dễ thực quan nhà nhà nƣớc giải kịp thời Thứ tư, việc giải khiếu nại lần quan tra quan hành nhà nƣớc cấp trực tiếp quan hành nhà nƣớc giải khiếu nại lần đầu giải theo quy trình, thủ tục mang tính chất tài phán hành đảm bảo khách quan, cơng khai, dân chủ, kịp thời Cụ thể: Quy trình giải chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Khi nhận đƣợc khiếu nại thuộc thẩm quyền, quan tra tiến hành thẩm tra, xác minh, dự thảo kết luận, trao đổi với ngƣời khiếu nại, ngƣời bị khiếu nại, thống với dự thảo kết luận, quan tra định giải chấm dứt khiếu nại Nếu hai bên, hai bên khiếu nại bị khiếu nại không đồng ý, khơng thống đƣợc chuyển sang xử lý giai đoạn Giai đoạn 2: Mở đối thoại cơng khai, có mặt ngƣời khiếu nại, ngƣời bị khiếu nại, có tham gia luật theo trình tự, thủ tục chặt chẽ, theo hƣớng tranh tụng để làm rõ vấn đề khiếu nại Căn vào kết đối thoại, thủ trƣởng quan tra định giải 69 Để thực nhiệm vụ này, quan tra cần thành lập phận chuyên trách giải khiếu nại Thanh tra Chính phủ thành lập Tổng cục cục giải khiếu nại Thanh tra tỉnh, tra thành lập phòng giải khiếu nại Thanh tra huyện thành lập tổ giải khiếu nại Đồng thời quan tra phải trọng việc đào tạo cán chuyên trách giải khiếu nại, có nghiệp vụ chuyên sâu giải khiếu nại số lĩnh vực khác nhƣ quản lý đất đai, nhà ở, xây dựng, đầu tƣ, tài chính, ngân sách…Trƣờng Cán Thanh tra nghiên cứu để tổ chức lớp nghiệp vụ chuyên sâu giải khiếu nại theo hƣớng tài phán hành Ngồi việc có thẩm quyền giải quyết, quan tra có nhiệm vụ kiểm tra, đơn đốc quan, tổ chức cá nhân có liên quan thực định giải khiếu nại quan tra Thứ năm, có đủ điều kiện thành lập quan tài phán hành nhƣ trình bày, chuyển phận giải khiếu nại quan tra làm lực lƣợng nòng cốt quan tài phán hành 70 KẾT LUẬN Cơ quan Thanh tra có vai trò quan trọng tồn q trình giải khiếu nại hành Về nhận thức hiểu tra chức năng, khâu thiết yếu q trình lãnh đạo, quản lý, có nhiệm vụ phát sơ hở quản lý, giúp cho việc hoạch định sách xây dựng pháp luật để có biện pháp khắc phục Thanh tra phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nƣớc; bảo vệ lợi ích Nhà nƣớc, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân ngăn chặn phòng ngừa có hiệu hành vi tham nhũng vi phạm pháp luật Với chức trên, xét hệ thống tổ chức máy nhà nƣớc nói chung, quan tra nằm quan hành pháp, cụ thể quan quản lý hành nhà nƣớc từ tạo chế vận hành quản lý xã hội pháp luật Nhƣ vậy, hoạt động quan tra vừa hƣớng bên xã hội vừa tập trung vào bên máy quản lý nhằm phòng ngừa, phát kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật Chính vậy, tra cần đƣợc hiểu nhìn nhận công cụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân, nhân dân Từ đời đến nay, tổ chức hoạt động Thanh tra Việt Nam không ngừng đƣợc phát triển hồn thiện, đóng góp tích cực vào công phát triển chung đất nƣớc qua giai đoạn lịch sử Ngày nay, ngành Thanh tra có đổi mang tính đột phá tổ chức hoạt động, nhƣ đạt đƣợc thành tựu vƣợt bậc lĩnh vực cơng tác Đặc biệt, với vai trò tham mƣu, tra, kiểm tra việc giải khiếu nại 71 hành khẳng định rõ vị trí, vai trò quan tra thiếu quản lý nhà nƣớc Cùng với thành tựu, tổ chức hoạt động ngành Thanh tra khơng bất cập, hạn chế cần đƣợc khắc phục, đặc biệt bối cảnh xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền, phát triển kinh tế thị trƣờng hội nhập quốc tế cải cách hành nƣớc ta nay: tổ chức ngành Thanh tra có chồng chéo; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt tình hình mới; chất lƣợng công tác giải khiếu nại, tố cáo chƣa tƣơng xứng với mục tiêu xây dựng hành phục vụ, chuyên nghiệp hiệu lực, hiệu Để khắc phục hạn chế, yếu tồn tại, ngành Thanh tra cần đổi tổ chức hoạt động theo số nội dung sau: Thứ nhất, tiếp tục đổi quan niệm, nhận thức ngành, cấp công tác giải khiếu nại hành để từ có cách lãnh đạo, điều hành tổ chức hoạt động tra phù hợp với chủ trƣơng, đƣờng lối chung Đảng, Nhà nƣớc Thứ hai, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hồn thiện hệ thống thể chế cơng tác tra vấn đề có liên quan sở xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn quan tra Tóm lại, yêu cầu phát triển đất nƣớc đặt cho ngành Thanh tra đòi hỏi cấp thiết, cần phải đổi tổ chức hoạt động tra giải khiếu nại hành Đây nhiệm vụ phức tạp, nặng nề cần đƣợc tiến hành cách thƣờng xuyên, liên tục Trong q trình đó, u cầu trƣớc tiên tâm cấp ủy đảng, lãnh đạo ngành, cấp Phát huy kết đạt đƣợc, kế thừa truyền thống 63 năm hình thành phát triển, ngành Thanh tra ngày vững mạnh có nhiều 72 đóng góp vẻ vang cho đất nƣớc công đổi với mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./ 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Hệ thống văn pháp luật: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1980), Quốc hội khoá VI, kỳ họp thứ 7, ngày 18 tháng 12 năm 1980 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 11, ngày 15 tháng năm 1992 Luật khiếu nại, tố cáo (1998), Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 4, số 09/1998/QH10, ngày 02 tháng 12 năm 1998 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (2004), Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 5, số 26/2004/QH11, ngày 15 tháng năm 2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (2005), Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8, số 58/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật Thanh tra (2004), Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 5, số 22/2004/QH11, ngày 15 tháng năm 2004 Luật Thanh tra (2010), Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 8, số 56/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010 Pháp lệnh Thanh tra (1990), Hội đồng Nhà nƣớc, số 33/LCTHĐNN, ngày 01 tháng năm 1990 Nghị định Chính phủ, Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo (2005), Chính phủ, số 53/2005/NĐ-CP, ngày 19 tháng năm 2005 10 Nghị định Chính phủ, Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo (2006), Chính phủ, số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2006 74 II Hệ thống sách, tài liệu tham khảo: 11 Bách khoa tri thức phổ thơng (2001), Nxb Văn hố - Thụng tin H Ni 12 Citộ par Jean Franỗois BRISSON Le recours administratifs en droit public franỗais p.33 13 Lờnin tồn tập (1971), Nxb sách trị Berlin 14.Đại từ điển Tiếng Việt (1999), Nxb Văn hóa thơng tin 15 Trần Văn Truyền (2009), Đề tài “Đổi tổ chức hoạt động ngành Thanh tra chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Luận khoa học phục vụ sửa đổi Luật Thanh tra hoàn thiện pháp luật tra” 16 Trƣờng cán tra (2009), Nghiệp vụ công tác tra Nxb Giao thông Vận tải Hà nội 17.Từ điển Bách khoa Việt Nam (2002), Nxb Khoa học Xã hội 18 Từ điển tiếng Việt (2000), Nxb Đà Nẵng 19 Từ điển Tiếng việt Viện Ngôn ngữ học (2002), Nxb TP Hồ Chí Minh 20.Tổng kết tình hình giải khiếu nại, tố cáo (2010), Thanh tra Chính phủ 21.Trường Đại học Luật Hà Nội(2010), Giáo trình Thanh tra giải khiếu nại, tố cáo, Nxb Công an Nhân dân III Hệ thống thông tin trang báo điện tử: 22 Báo Thanh tra: < http://thanhtra.com.vn > 23 Thanh tra Chính phủ: < http://www.thanhtra.gov.vn/ > 24 Tạp chí Thanh tra: http://www.thanhtravietnam.vn/vi- VN/Home/default.aspx > 25 Viện Khoa hoc Thanh tra: < http://www.giri.ac.vn/?mod=11 > 26. ... LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1.1 Khiếu nại hành 1.2 Giải khiếu nại hành 11 1.3 Cơ sở lý luận vai trò quan tra giải 13 khiếu nại hành 1.3.1... nâng cao vai trò quan tra nhà nƣớc việc giải khiếu nại hành CHƢƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1.1 Khiếu nại hành Để... định giải khiếu nại Với quan niệm quan tra yếu tố chế giải khiếu nại hành chính, vai trò quan tra đƣợc xem xét góc độ sau: Một là, quan tra cấp chế giải khiếu nại hành chính. Với ý nghĩa quan tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính , Vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn