Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

122 165 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2018, 10:33

Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) thấy tầm quan trọng vấn đề với việc nghiên cứu Quản rủi ro tín dụng thực tế Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, học viên chọn đề tài: “Tăng cường quản rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ” làm đề tài nghiên cứu Các nghiên cứu liên quan Trước đề tài nghiên cứu này, số tổ chức, cá nhân thực nghiên cứu cơng bố liên quan đến luận văn, cụ thể như: Các nghiên cứu vấn đề luận liên quan đến khái niệm, nội hàm… rủi ro tín dụng, đáng ý có: Nguyễn Đức (2011), Mơ hình quản rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam; Nguyễn Kim Anh (2008), Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, Học viện Ngân hàng; Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng; Bùi Kim Ngân (2006), Một số vấn đề nâng cao lực Quản rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam; Phí Trọng Hiển (2005), Quản rủi ro ngân hàng: sở thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam; Ngô Quang Huân -Võ Thị Quý - Nguyễn Quang Thu -Trần Quang Trung (1998), Quản rủi ro; Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng Thẩm định tín dụng ngân hàng Các cơng bố kết nghiên cứu trường hợp, địa bàn, đối tượng nghiên cứu cụ thể như: Ngô Thị Minh Châu (2009), Phân tích rủi ro tín dụng SGD I Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam; Lương Đức Hoản (2008), Rủi ro Chi nhánh NHNo PTNT Hải Dương; Nguyễn Đại Lai (2005), Những nội dung rút từ viết kỷ yếu hội thảo: “Nâng cao lực Quản rủi ro NHTM Việt Nam”; Lê Hồng Hạnh (TS Tô Kim Ngọc) (2008), Rủi ro lãi suất giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội … Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Luận văn đầy đủ file: Luận văn full ...Luận văn đầy đủ file: Luận văn full
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan