Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

10 102 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:49

Giáo án Đại số PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ I Mục tiêu : + Học sinh hiểu phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử thích hợp + Biết cách phán đốn để nhóm hạng tử cho có nhân tử chung có đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử + Rèn luyện kỹ phân tích ,nhận xét để áp dụng linh hoạt cách nhóm hạng tử II Chuẩn bị GV HS : + Bảng phụ III/ Các hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ + GV kiểm tra hai HS - HS : Làm tập 30 SBT x( x2 – 0,25) =0 x( x-0,5) (x+ 0,5) = x= x= 0,5; x= - 0,5 - HS làm tập sau: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 5x2 – 10xy + 5y2 – 20 z2 =5( x2 – 2xy+y2 – 4z2 ) = ( x-y-2z) ( x- y+2z) lớp làm hs + Gv đánh giá nhận xét cho điểm với HS đẫ áp dụng phương pháp phân tích nào? + Gv vào 3.Bài Hoạt động GVvà HS Ghi bảng + Gv cho HS đọc sgk theo nhóm Ví dụ: bàn đại diện nhóm trình bày Ví dụ 1: phân tích đa thức sau thành Chú ý cho nhóm trình cách nhân tử: x2 – 3x+ xy-3y cách khác C1: x2 – 3x+ xy-3y + khơng nhóm x2 3y2 vào = (x2 – 3x)+( xy -3y) =( x-3) ( x+y) nhóm ? trước nhóm hạng tử cần ý điều gì? C2: x2 – 3x+ xy-3y = ( x2 + xy ) – ( 3x + 3y) = ( x-3) ( x+y) + Với ví dụ nên nhóm để xuất nhân tử chung? Cón có cách Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhóm khác khơng ? Tại không nhân tử nhom 2x y 3z vào nhóm 2xy+ 3z+ 6y + xz C1: + Gv chốt lại phân tích đa thức = ( 2xy+ 6y) + ( 3z+ xz) thành nhân tử phương pháp nhóm = ( x+3) ( 2y+ z) hạng tử + GV cho HS làm ?! ?2 2xy+ 3z+ 6y + xz C2: 2xy+ 3z+ 6y + xz =( 2xy+ xz) + ( 3z + 6y) Với ?1 muốn tính nhanh ta làm = ( x+3) ( 2y+ z) ( Nhóm tích để xuất nhân tử chung) Bài ?2 cho HS thảo luận nhóm nhóm trình bày gv chốt giải áp dụng cách làm sai cho điểm Bài ?1: Tính nhanh: nhóm 15.64+ 25.100+ 36.15 + 60 100 =( 15.64+ 36 15) + ( 25.100+ 60.100) Bài ?2: Bạn An làm đúng, bạn Tháivà Hà làm chưa phân tích hết cón phân tích tiếp = 15.100+ 85.100 = 100.100 = 10000 + Gv chốt lại cách nhóm hạng tử để Củng cố luyện tập làm xuất nhân tử chung Bài 47: c 3x2 – 3xy – 5x+ 5y = đẳng thức + GV cho HS làm tập 47 (c) ( 3x2 – 3xy) – ( 5x-5y) = 3x( x-y) – ( x-y) = ( x-y) ( 3x-5) Bài 48 ( a, c) Ba Hs trình KHi làm tập 48cần ý trước nhóm hạng tử ( Chú ý lập thành đẳng thức.) Bài 48: a.(x2 + 4x +4) – y2 = ( x+2) – y2 = ( x+2 –y) ( x+2 +y) c x2 – 2xy +y2 – z2 + 2zt – t2 = ( x2 – 2xy+ y2 ) – ( z2 – 2zt + t2 ) = ( x- y)2 – ( z-t) = ( x-y-z+t) ( x-y +z-t) + Gv cho HS thảo luận nhóm 49 (b) đại diện trình Bài 49(b): 452 + 402 – 152 + 80.45 = (452 + 40 45 + 402) - 152 = ( 45+ 40)2 – 152 =( 85 +15 ) (85 – 15) + Gv cho HS làm 50( b) muốn tìm x ta làm nào? = 100 70 = 7000 Bài 50 Tìm x biết: Khi nhóm hanhg tử cần ý điều 5x(x-3) – x + = gì? � 5x(x-3) –(x-3) = � ( x-3) ( 5x-1)= � x=3 x= Bài tập nhà - Ôn phương pháp phân tích đa thức thành nhân học - làm tập lai SGK tập 31- 33 SBT LUYỆN TẬP I Mục tiêu : + Rèn kĩ giải tập phân tích đa thức thành nhân tử + HS giải thành thạo loại tập phân tích đa thức thành nhân tử phương phápđặt nhân tử chung,dùng đẳng thức ,nhóm II Chuẩn bị : +GV :Bảng phụ +HS :Ơn cách cách phân tích đa thức thành nhân tử III Cấc hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên bảng : HS chữa 41a-sgk trang 19 HS2 chữa 44e-sgk trang 20 HS3 chữa 46-sgk trang 21 HS: em lên bảng làm tập HS lớp xem lại làm so sánh kết với bạn GV hỏi thêm : Khi phân tích đa thức thành nhân tử ta nên tiến hành ? Khi phân tích đa thức thành nhân tử nên theo bước sau : + Đặt nhân tử chung tất hạng tửnhân tử chung + Dùng đẳng thức có + Nhóm nhiều hạng tử (thường nhómnhân tử chung đẳng thức), cần thiết phải đặt dấu “ - ” đằng trước đổi dấu 3.Bài mới: Luyện tập Hoạt động thầy trò Bài 55-sgk GV đề bài, HS suy nghĩ hỏi: để tìm x tốn ta làm Ghi bảng Bài 55-sgk Tìm x biết: a x3 - ? -HS : Phân tích đa thức vế trái thành x=0 � x (x - ) =0 nhân tử � x = 0; -Sau yêu cầu HS lên bảng làm Hai HS lên bảng trình bày Bài 56 - SGK GV đề lên hình yêu cầu HS hoạt động nhóm x= ; x=- b, ( 2x – 1)2 – ( x + )2 = �  ( 2x - 1)-( x + )  ( 2x - 1)+( x + ) =0 � ( x – 4) (3x +2) = � ( x – 4) = (3x +2) = + Nửa lớp làm câu a + Nửa lớp làm câu b � x=4; x=- GV cho nhóm bàn kiểm tra chéo Bài 56 (SGK) Nhóm :a, Tính nhanh giá trị đa HS hoạt động nhóm thức 1 1  x + x  =  x   , thay x = 49,75 16 4  GV ra 53(a) SGK lên bảng hỏi: 2 Ta phân tích đa thức ta có: (49,75 + 0,25) = 50 = 2500 phươngháp học không ? Nếu HS không làm được, GV hướng dẫn HS phân tích phương pháp khác Phân tích đa thức thành Nhóm 2: b, = (x- y-1)(x+ y+1) nhân tử phương pháp khác thay x = 93; y = ta có: *GV đa thức x2- 3x + tam thức bậc có dạng a x2 +bx +c với a =1; b =-3; c = x2- y2- 2y-1 (93- 6- 1)(93 + +1) = 86.100 = 8600 Nên ta lập tích ac = 1.2 = - Sau tìm xem tích cặp số nào? HS trả lời: = 1.2 = (-1).(-2) - Trong cặp số ta thấy (-1)+(-2) = -3 hệ số b nên ta tách -3x = -x-2x Vậy đa thức biến đổi thành : x2 -x - 2x +2 =(x2 - x) - (2x- 2) = x(x - 1)- 2(x -1) = (x -1)(x -2) Sau cho HS làm tiếp phân tích đa Bài 53b SGK: x2 + x – = x2 +3x – 2x – = x.(x +3) - 2.( x +3) =( x + 3).( x-2) thức thành nhân tử GV đưa dạng tổng quát : a x2 +bx +c = ax2 + b1 x  b2 x  c b1  b2 b phải có: b1.b2  a.c GV giới thiệu cách tách khác 53a (tách hạng tử tự do) x2 - 3x +2 = x2 -4 - 3x +6 =(x2 -4) -(3x+6) yêu cầu HS làm tiếp GV giới thiệu phương pháp thêm bớt hạng tử để làm 57 (d) để xuất bình phương tổng ta cần thêm 2.x2.2, ta phải bớt 4x2 để giá trị đa thức không thay đổi 4 x + = x +4x + - 4x 57 (d) yêu cầu HS phân tích tiếp thời gian cho HS làm 58 x4 + = x4 +4x2 + - 4x2 = ( x2 + 2)2 - (2x)2 =………………… Bài tập nhà + Học ôn lại phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử học + Làm tập tập 34;35;37; 38-SBT Bài 36 SBT phải sử dụng pp thêm bớt tách hạng tử để làm ... tập 31- 33 SBT LUYỆN TẬP I Mục tiêu : + Rèn kĩ giải tập phân tích đa thức thành nhân tử + HS giải thành thạo loại tập phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp ặt nhân tử chung,dùng đẳng thức. .. 15 .64+ 36 15 ) + ( 25 .10 0+ 60 .10 0) Bài ?2: Bạn An làm đúng, bạn Tháivà Hà làm chưa phân tích hết cón phân tích tiếp = 15 .10 0+ 85 .10 0 = 10 0 .10 0 = 10 000 + Gv chốt lại cách nhóm hạng tử để Củng cố luyện... nên nhóm để xuất nhân tử chung? Cón có cách Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhóm khác khơng ? Tại không nhân tử nhom 2x y 3z vào nhóm 2xy+ 3z+ 6y + xz C1: + Gv chốt lại phân tích đa thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử