Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền cấp tỉnh ban hành

88 216 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 22:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN HƯƠNG THẢO THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH BAN HÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN HƯƠNG THẢO THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH BAN HÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Thị Đào HÀ NỘI – NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Bùi Thị Đào – Khoa Hành nhà nước - trường Đại học Luật Hà Nội tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian qua để tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn tới thầy cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt khoa Hành nhà nước nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học tập, nghiên cứu trường Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến cán Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệt tình hỗ trợ tơi việc tìm kiếm, thu thập tài liệu để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Do kiến thức hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp thầy bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng….năm 2016 Học viên Nguyễn Hương Thảo LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh ban hành” thân tự thực khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Bùi Thị Đào Những phần sử dụng tài liệu tham khảo luận văn trích dẫn nêu rõ nguồn phần tài liệu tham khảo Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NGƯỜI CAM ĐOAN PGS.TS Bùi Thị Đào Nguyễn Hương Thảo DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HĐND: Hội đồng nhân dân QPPL: Quy phạm pháp luật UBND: Ủy ban nhân dân MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 7 Kết cấu luận văn Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp lý thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 1.1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật 1.1.2 Đặc điểm văn quy phạm pháp luật 11 1.1.3 Khái niệm thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 14 1.2 Nguyên tắc vai trò thẩm định dự thảo văn quy phạm 16 pháp luật 1.2.1 Nguyên tắc thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 16 1.2.2 Vai trò thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 19 1.3 Chủ thể, đối tượng nội dung thẩm định dự thảo văn quy 21 phạm pháp luật 1.3.1 Chủ thể thực hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm 21 pháp luật 1.3.2 Đối tượng thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 22 1.3.3 Nội dung thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 24 1.4 Quy trình thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 30 1.4.1 Gửi hồ sơ thẩm định 30 1.4.2 Tiếp nhận hồ sơ 31 1.4.3 Tổ chức nghiên cứu, thẩm định 31 1.4.4 Soạn thảo gửi báo cáo thẩm định 32 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định dự thảo văn 32 quy phạm pháp luật 1.5.1 Đội ngũ cán trực tiếp làm công tác thẩm định 32 1.5.2 Cơ chế phối hợp quan 33 1.5.3 Cơ sở vật chất phục vụ công tác thẩm định 34 Kết luận Chương 35 Chương 2: Thực trạng hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm 36 pháp luật quyền cấp tỉnh ban hành 2.1 Một số thành tựu hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm 36 pháp luật quyền cấp tỉnh ban hành 2.2 Những tồn tại, hạn chế hoạt động thẩm định dự thảo văn quy 40 phạm pháp luật quyền cấp tỉnh ban hành 2.2.1 Văn quy phạm pháp luật ban hành chưa qua thẩm 40 định 2.2.2 Xác định đối tượng thẩm định văn quy phạm pháp luật 41 thiếu xác 2.2.3 Chưa tạo điều kiện cho chuyên gia tham gia thẩm định 44 2.2.4 Thời gian thẩm định chưa đảm bảo 45 2.2.5 Nội dung thẩm định chưa đảm bảo chất lượng 47 2.3 Nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế hoạt động thẩm định 48 dự thảo văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh ban hành 2.3.1 Bất cập từ quy định pháp luật 48 2.3.2 Chưa xây dựng mối quan hệ chặt chẽ quan tư pháp với 54 quan soạn thảo 2.3.3 Đội ngũ cán làm công tác thẩm định mỏng, chất lượng khơng 55 đồng 2.3.4 Điều kiện sở vật chất đảm bảo cho công tác thẩm định chưa đáp 56 ứng đủ yêu cầu thực tế Kết luận Chương 58 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thẩm 60 định dự thảo văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh ban hành 3.1 Hồn thiện quy định pháp luật 61 3.2 Tăng cường phối hợp quan soạn thảo văn quy phạm 65 pháp luật quan thẩm định 3.3 Nâng cao lực đội ngũ làm công tác thẩm định 67 3.4 Tăng cường điều kiện đảm bảo cho hoạt động thẩm định văn 71 quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh ban hành Kết luận Chương 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng khẳng định: “Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Cần xây dựng chế vận hành Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi quy định văn pháp luật Xây dựng hoàn thiện chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến hợp pháp hoạt động định quan công quyền”, đồng thời rõ “Nhà nước ban hành pháp luật, tổ chức, quản lý xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa” nhiệm vụ bao trùm giai đoạn nay, nhấn mạnh đến sáu giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện nhà nước pháp quyền Một giải pháp hàng đầu, mang tính tiên nhà nước pháp quyền vấn đề hồn thiện hệ thống pháp luật Chính vậy, nhiều năm qua, Đảng Nhà nước ta trọng đến việc xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh Đặc biệt từ sau đổi mới, cơng tác xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật đạt bước tiến quan trọng Hệ thống pháp luật sửa đổi, bổ sung, nhiều văn ban hành tạo sở pháp lý cho việc quản lý xã hội pháp luật, bảo đảm phát huy dân chủ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Một định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật quan trọng mang tính tảng mà Nghị 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị đề “hoàn thiện pháp luật quy trình xây dựng, ban hành cơng bố văn quy phạm pháp luật thống cho Trung ương địa phương”, nhờ đó, chất lượng văn quy phạm pháp luật ngày nâng cao, tính thống nhất, đồng khả thi văn ngày đảm bảo Đối với quyền địa phương, sau Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 có hiệu lực, công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật quyền địa phương có bước tiến quan trọng Văn ban hành ngày có chất lượng, khơng đảm bảo tính thống nhất, đồng với văn quan nhà nước cấp mà mang tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu phát triển khách quan địa phương Những kết góp phần khơng nhỏ việc biến pháp luật trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế, xã hội địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo quyền địa phương cấp việc thực chức quản lý nhà nước Có kết xuất phát từ nhiều yếu tố, song yếu tố quan trọng định trực tiếp đến chất lượng văn quy phạm pháp luật việc tuân thủ chặt chẽ quy định quy trình soạn thảo ban hành văn quy phạm pháp luật Trong hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật địa phương coi khâu quy trình Thơng qua hoạt động thẩm định, văn sau soạn thảo xem xét tổng thể nhằm đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ… dự thảo văn quy phạm pháp luật Qua góp phần không nhỏ việc nâng cao chất lượng, hiệu văn quy phạm pháp luật địa phương Tuy nhiên, thực tiễn ban hành văn quy phạm pháp luật thời gian qua cho thấy, hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật bộc lộ số hạn chế định thời hạn thẩm định không đảm bảo, nội dung thẩm định đơi nặng hình thức, chất lượng văn thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu đề ra… 66 Chất lượng thẩm định có tác động không nhỏ đến chất lượng văn QPPL Nếu công tác thẩm định thực tốt nâng cao chất lượng văn QPPL, qua nâng cao vai trò, uy tín quan soạn thảo quan ban hành văn QPPL, góp phần đem lại hiệu cho hoạt động quản lý nhà nước địa phương Tuy nhiên, tất quan nhận thức đầy đủ vấn đề Vì cần thiết phải nâng cao nhận thức tinh thần phối hợp quan, đơn vị để nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định Đặc biệt cần có phối hợp quan soạn thảo quan thẩm định Bởi lẽ: Thứ nhất, mục đích chung quan chủ trì soạn thảo quan thẩm định hoàn thành tạo dự thảo tốt đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống hệ thống pháp luật tính khả thi dự thảo Thứ hai, nguyên tắc tổ chức, hoạt động quan nhà nước ta vừa có phân cơng, phân nhiệm rõ ràng, vừa có liên kết phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn hoàn thành chức năng, nhiệm vụ quan19 Bởi lẽ, quan soạn thảo quan thẩm định có mạnh riêng góc độ quản lý nhà nước chun ngành, khơng quan làm tốt quan chủ trì soạn thảo nên văn thuộc ngành, lĩnh vực giao cho ngành, lĩnh vực phụ trách Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với quan thẩm định, cung cấp thông tin chuyên ngành, đảm bảo công tác thẩm định văn đạt hiệu Vấn đề đặt phối hợp quan lỏng lẻo chưa đạt hiệu cao Các quan phân cơng chủ trì soạn thảo cần tăng trách nhiệm việc phối hợp với quan thẩm định (ví dụ: gửi đủ hồ sơ thẩm định, cung cấp tài liệu cần thiết, thuyết trình yêu cầu, nghiên cứu tiếp thu giải trình văn việc tiếp 19 Đồn Thị Tố Uyên, Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật quan tư pháp địa phương thực hiện, Dân chủ Pháp luật, Bộ Tư pháp, Số chuyên đề tháng 5/2011 67 thu ý kiến thẩm định) Bên cạnh đó, quan chun mơn trường hợp quan soạn thảo phải có trách nhiệm cung cấp thơng tin, tài liệu có liên quan đến việc thẩm định cử đại diện tham gia vào Hội đồng thẩm định Cần tăng cường sử dụng chế họp liên ngành, quan thẩm định phải có phối hợp chặt chẽ với quan chủ trì soạn thảo, không giai đoạn tiền thẩm định mà việc yêu cầu quan chủ trì soạn thảo cung cấp bổ sung thông tin dự thảo văn bản, tham gia phiên họp thẩm định để thuyết trình dự thảo văn Thẩm định cơng đoạn quy trình xây dựng văn QPPL có quan hệ mật thiết với giai đoạn soạn thảo văn QPPL Sự phối hợp góp phần phát huy trí tuệ tập thể hoạt động soạn thảo, thẩm định dự thảo văn QPPL đem lại tính chủ động cho quan thẩm định Vì vậy, tăng cường phối hợp quan soạn thảo quan thẩm định sở quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định Bên cạnh đó, cần xây dựng mối quan hệ phối hợp chủ thể trực tiếp thực công tác thẩm định Hoạt động thẩm định thực người cụ thể cán bộ, công chức thực công tác thẩm định văn QPPL Mặc dù, thẩm định văn QPPL hoạt động độc lập, đòi hỏi người thực phải có trình độ, am hiểu kiến thức pháp luật xã hội sâu sắc, nhiên trình thực hiện, chủ thể trực tiếp thực có nhu cầu trao đổi thơng tin, cung cấp kiến thức, tranh luận giúp đỡ lẫn nhằm đảm bảo mục tiêu đề Do vậy, để thực tốt công việc thẩm định cần thiết phải xây dựng mối quan hệ tốt nội quan thực thẩm định, có vậy, hoạt động thẩm định đảm bảo kết tốt 3.3 Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức, lực, trình độ cán cơng chức làm cơng tác thẩm định 68 Có thể nói nhân tố người ln giữ vai trò trung tâm định Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định dự thảo văn QPPL quyền cấp tỉnh ban hành phải đặc biệt trọng đầu tư cho nhân tố người Lãnh đạo địa phương, cán công chức làm công tác xây dựng, thẩm định ban hành văn QPPL HĐND UBND trước tiên phải nhận thức vai trò, tầm quan trọng văn QPPL hoạt động quản lý điều hành địa phương để từ dành quan tâm, đầu tư cho cơng tác xây dựng văn QPPL nói chung công tác thẩm định dự thảo văn QPPL nói riêng Để thực điều này, địa phương cần phải tập trung vào vấn đề hoàn thiện thể chế quản lý, cân đối cấu, trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thực công tác thẩm định Các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chế xây dựng quản lý cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành văn QPPL HĐND, UBND cấp tỉnh (trong có cán công chức làm công tác thẩm định văn bản) phù hợp với yêu cầu hành đại Trên sở hồn thiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức Xây dựng thực thống chế tạo nguồn, hồn thiện chế độ cơng chức dự bị nhằm tuyển chọn nhiều người giỏi bổ sung cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng, ban hành văn QPPL HĐND, UBND cấp tỉnh20 Bên cạnh xây dựng, bổ sung, hồn thiện hệ thống chức danh tiêu chuẩn theo ngạch công chức, ngạch bậc phù hợp với thực tiễn yêu cầu chuyên môn đối tượng công chức Xây dựng chức trách, nhiệm vụ loại công chức chế độ sách loại 20 Kinh nghiệm thẩm định văn quy phạm pháp luật cấp tỉnh từ Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=56 69 công chức, phụ cấp chức vụ, đãi ngộ đặc thù Bên cạnh trả lương theo thang bậc cần nghiên cứu thực chế độ đãi ngộ với công chức làm công tác thẩm định văn QPPL để trả phụ cấp nghề nghiệp theo sản phẩm, kết đầu khảo sát thực tế đội ngũ cán công chức làm công tác thẩm định văn QPPL HĐND, UBND phải thực công việc phức tạp song chế độ đãi ngộ chưa tương xứng Vì khơng có chế khuyến khích hợp lý khơng tạo tích cực cơng việc, từ khiến cho chất lượng xây dựng, ban hành văn QPPL khơng cao Muốn có đội ngũ cán bộ, cơng chức có trình độ lực, chun mơn cao hoạt động xây dựng, ban hành văn QPPL nói chung hoạt động thẩm định văn QPPL địa phương nói riêng đòi hỏi từ khâu tuyển dụng cán bộ, công chức địa phương cần phải thực nghiêm túc Việc tuyển dụng công chức chuyên trách làm công tác xây dựng, ban hành văn QPPL nói chung cơng tác thẩm định nói riêng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn như: Có trình độ cử nhân luật tương đương trở lên, có thời gian cơng tác pháp luật định… Sở dĩ cần vậy, hoạt động thẩm định văn QPPL công việc phức tạp, công chức làm nhiệm vụ không cần giỏi kiến thức pháp luật mà cần hiểu biết lĩnh vực chuyên môn thuộc nội dung văn QPPL điều chỉnh Bên cạnh việc tuyển dụng cần phải tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, cơng chức Đổi nội dung chương trình, xây dựng hồn thiện chương trình, nội dung phương thức đào tạo, xác định rõ đối tượng đào tạo, bồi dưỡng với phận Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thực hành theo yêu cầu nghề nghiệp loại cơng chức, nâng cao trình độ sử dụng máy vi tính ngoại ngữ cơng vụ cho đội ngũ làm công tác thẩm định dự thảo văn QPPL Trong cơng chức hành thuộc ngạch chuyên viên 70 cao cấp, chuyên viên chuyên viên đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ngạch kiến thức quản lý Nhà nước lý luận trị; đảm bảo 100% cơng chức có khả ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào làm công tác chun mơn Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm công tác đạo đức công vụ cán bộ, công chức làm công tác thẩm định Tăng cường tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật phấn đấu thực tốt nhiệm vụ giao, tạo chuyển biến rõ rệt kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ; Xây dựng chế độ trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị gắn trách nhiệm với quyền hạn; Xây dựng quy định thưởng phạt nghiêm minh để bảo đảm kỷ cương hành hiệu công tác quản lý Thứ hai, quan thẩm định cần có sách thu hút chuyên gia nhà khoa học tham gia vào công tác thẩm định Thực tế cho thấy, thành phần Hội đồng thẩm định quan tư pháp thành lập khép kín, chưa huy động tham gia rộng rãi nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý lĩnh vực, ngành; trình độ số thành viên hạn chế Các chuyên gia nhà khoa học người có kiến thức chuyên sâu lĩnh vực liên quan đến nội dung văn Do vậy, việc thu hút thành phần việc làm cần thiết góp phần khơng nhỏ việc nâng cao chất lượng văn thẩm định Theo Vụ Các vấn đề chung xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), cần có chế rõ ràng để thu hút tham gia chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, cá nhân vào trình thẩm định dự thảo văn QPPL Tại số hội đồng, nội dung thẩm định phiến diện, chiều, chưa đầy đủ, lập luận chưa có tính thuyết phục cao Nhiều hội đồng thẩm định không tránh khỏi “gương mặt thân quen” việc thu hút chuyên gia nhà khoa học chưa có thống tiêu 71 chí rõ ràng21 Vì vậy, họp thẩm định quan soạn thảo nên thường xuyên mời chuyên gia nhà khoa học tham gia, cho ý kiến Mặt khác, quan thẩm định cần có sách cụ thể nhằm thu hút lực lượng tham gia nhằm nâng cao chất lượng thẩm định văn QPPL quyền cấp tỉnh ban hành 3.4 Tăng cường điều kiện đảm bảo cho hoạt động thẩm định văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh ban hành Thứ nhất, cần đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động thẩm định dự thảo văn QPPL Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động xây dựng, ban hành văn QPPL nói chung hoạt động thẩm định dự thảo văn QPPL HĐND, UBND địa phương theo Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng tốn kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho cơng tác xây dựng hồn thiện văn QPPL HĐND, UBND, nhiên qua thực tế thực cho thấy so với tính chất u cầu hoạt động mức chi chưa tương xứng Hoạt động thẩm định hoạt động có quy trình nghiệp vụ rõ ràng, xác định tương đối quy mô, khối lượng công việc Để bảo đảm cho quan thẩm định văn QPPL triển khai cơng việc mang tính chủ động, kịp thời thường xuyên, nhà nước cần đầu tư nguồn kinh phí thỏa đáng phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động Đồng thời nguồn kinh phí nhà nước cấp phải đáp ứng đòi hỏi khối lượng, chất lượng công việc đặt hoạt động thẩm định văn QPPL HĐND, UBND cấp tỉnh Kinh phí phải xác định rõ ràng dự tốn, nhanh chóng, kịp thời cấp phát thuận lợi việc toán sử dụng ngân sách Mức kinh phí xây dựng văn QPPL 21 Luật sư ngày nay, “Văn sai lọt, “tuýt còi » thiêng”, http://luatsungaynay.vn/news/Tu-van-phap-luat/Van-ban-sai-van-lot-tuyt-coi-lam-mat-thieng-302/ 72 địa phương chia thành nhiều loại, tuỳ theo tính chất văn điều kiện kinh tế - xã hội địa phương Xây dựng tiêu chí để phân loại tính chất văn thẩm định theo mức độ phức tạp, phạm vi ảnh hưởng, nhu cầu tổ chức Hội đồng thẩm định, họp liên ngành để xác định mức kinh phí hỗ trợ phù hợp cho loại văn không nên phân bổ kinh phí cách bình qn: mức kinh phí dành cho thẩm định văn đơn giản phạm vi tác động hẹp mức kinh phí dành cho văn thẩm định có nội dung phức tạp, phạm vi tác động rộng lớn cần phải mời luật gia, chuyên gia am hiểu lĩnh vực chuyên môn Bên cạnh đó, nên cho phép địa phương chủ động huy động nguồn kinh phí khác ngồi nguồn kinh phí từ ngân sách phục vụ cho công tác thẩm định Cần tăng đầu tư tài cho hoạt động như: nguồn tài cho rà sốt đánh giá văn bản; nguồn tài cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề rút kinh nghiệm công tác thẩm định để tìm kinh nghiệm hay; nguồn tài cho việc lấy ý kiến chuyên gia, thu thập thông tin đối tượng điều chỉnh văn để cán bộ, cơng chức đánh giá tính khả thi, hợp lý văn Thứ hai, đảm bảo nguồn thông tin, tư liệu, phương tiện khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác thẩm định dự thảo văn QPPL Những văn Đảng cấp sách phát triển kinh tế - xã hội địa bàn địa phương, đề tài nghiên cứu lĩnh vực địa bàn địa phương đề tài nghiên cứu chiến lược phát triển vùng nguồn tư liệu tốt mà cán làm công tác thẩm định cần tiếp cận, để từ đó, kết hợp với tình hình địa phương đưa ý kiến thẩm định có giá trị đảm bảo cho văn QPPL có tính khả thi cao Bên cạnh đó, cần ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động thẩm định Để thực hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động xây dựng văn nói chung thẩm định văn quy 73 phạm pháp luật HĐND UBND cấp tỉnh nói riêng, cần tập trung vào giải pháp sau đây: - Tăng cường sử dụng hệ thống mạng máy tính để trì thơng tin cần thiết quan chủ trì soạn thảo với quan thẩm định, thông tin đơn vị nội quan thẩm định để phục vụ cho hoạt động thẩm định; - Xây dựng phần mềm soạn thảo, thẩm định dự thảo văn QPPL phần mềm kiểm tra văn QPPL Việc xây dựng hệ sở liệu văn QPPL để khai thác phục vụ cho hoạt động thẩm định văn QPPL giúp nâng cao chất lượng hoạt động này, rút ngắn thời gian thẩm định - Triển khai thực số phần mềm dùng chung từ cấp tỉnh đến cấp xã như: Hệ thống thư tín điện tử; Trang thông tin điện tử; Hệ thống quản lý văn hồ sơ công việc; Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội…Hoạt động giúp đẩy mạnh quan hệ phối hợp quan, ban, ngành hoạt động thẩm định văn QPPL HĐND, UBND cấp tỉnh Đổi việc lưu trữ hồ sơ thẩm định, điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu phục vụ công tác kiểm tra hoạt động xây dựng, ban hành, kiểm tra văn quan nhà nước có thẩm quyền Kết luận Chương Trên sở phân tích tồn tại, hạn chế công tác thẩm định dự thảo văn QPPL quyền cấp tỉnh ban hành, Chương luận văn đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thực tế, tập trung vào giải pháp: hoàn thiện quy định pháp luật; tăng cường phối hợp quan soạn thảo văn QPPL quan thẩm định; nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công 74 chức; củng cố tăng cường điều kiện đảm bảo cho hoạt động thẩm định văn QPPL Trong đó, cần trọng đến giải pháp nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức lẽ nhân tố người nhân tố quan trọng, có ý nghĩa định chất lượng thẩm định văn nói riêng xây dựng, ban hành văn QPPL nói chung 75 KẾT LUẬN Xây dựng pháp luật chức nhà nước Việc tạo văn QPPL phản ánh nhu cầu phát triển khách quan xã hội vấn đề có ý nghĩa định chất lượng hiệu quản lý nhà nước Trước đòi hỏi cấp bách việc tiếp tục đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, quản lý xã hội pháp luật thách thức yêu cầu chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn phát triển đất nước việc đổi phương thức quy trình xây dựng thể chế pháp luật đòi hỏi tất yếu Đặc biệt bối cảnh nhà nước ta nỗ lực thực biện pháp nhằm củng cố tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật yêu cầu cấp thiết Đối với quyền địa phương, hoạt động xây dựng pháp luật đặt nhiều đòi hỏi nhằm thiết lập hệ thống pháp luật thống từ Trung ương đến địa phương Trong đó, văn QPPL địa phương cần đảm bảo phù hợp với Hiếp pháp, văn pháp luật Trung ương phải tuân thủ chặt chẽ quy trình soạn thảo, ban hành văn mà khâu quan trọng quy trình hoạt động thẩm định dự thảo văn QPPL Là khâu trình soạn thảo văn QPPL, hoạt động thẩm định giữ vị trí, vai trò vơ quan trọng cần thiết, có ý nghĩa định, góp phần đảm bảo chất lượng văn QPPL Kể từ Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBND năm 2004 đời, hoạt động thẩm định dự thảo văn QPPL quyền cấp tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần khơng nhỏ việc nâng cao chất lượng văn QPPL quyền địa phương, đảm bảo tính thống đồng hệ thống văn 76 QPPL Tuy nhiên qua đánh giá kết thực thực tế hoạt động thẩm định dự thảo văn QPPL quyền cấp tỉnh ban hành khó khăn, vướng mắc định phần ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định hiệu lực văn QPPL Trước đòi hỏi việc đổi nâng cao chất lượng xây dựng văn QPPL địa phương, việc nghiên cứu, đánh giá tìm giải pháp nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng thẩm định điều cần thiết Qua nhằm khắc phục hạn chế, yếu hoạt động thẩm định, đảm bảo dự thảo văn QPPL trước ban hành đảm bảo mặt pháp lý tuân thủ chặt chẽ quy trình soạn thảo văn Có chất lượng hiệu điều chỉnh văn QPPL địa phương đảm bảo, đem lại hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ổn định đời sống cho nhân dân Dựa sở hợp Luật Ban hành văn QPPL HĐND, UBND năm 2004 Luật Ban hành văn QPPL năm 2008, Luật Ban hành văn QPPL năm 2015 (có hiệu lực từ 01/7/2016) với quy định mới, cụ thể, chi tiết quy trình ban hành văn QPPL nói chung hoạt động thẩm định văn QPPL nói riêng sở pháp lý chung, thống nhất, tạo điều kiện cho hoạt động vào nếp thực có hiệu Trên sở kiến thức lý luận tiếp thu thời gian học tập trường, quan tâm, hướng dẫn thầy, cô giáo, tác giả lựa chọn hoàn thành đề tài luận văn nghiên cứu hoạt động thẩm định dự thảo văn QPPL quyền cấp tỉnh ban hành Tác giả hi vọng nghiên cứu, đóng góp Luận văn góp phần tìm giải pháp áp dụng để đảm bảo hiệu hoạt động thẩm định dự thảo văn QPPL địa phương, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng văn QPPL Trong điều kiện thời gian trình độ có hạn nên kết nghiên cứu luận văn hạn chế định Tác giả mong nhận dẫn, góp ý thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp./ 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tư pháp (2002), Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật, dự án VIE/98/001, Hà Nội Bộ Tư pháp (2005), Bình luận Luật ban hành văn quy phạm pháp luật (Dự án VIE 02/015 Hỗ trợ thực thi chiến lược phát triển hệ thống pháp luật đến năm 2010), Nxb Tư pháp, Hà Nội Bộ Tư pháp (2006), Báo cáo số 836/BC-BTP ngày 31/3 tình hình kiểm tra, xử lý văn quy định xử lý vi phạm hành có dấu hiệu trái pháp luật địa phương ban hành, Hà Nội Bộ Tư pháp (2008), Đổi công tác xây dựng, ban hành nâng cao chất lượng văn quy phạm pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội Bộ Tư pháp (2011), Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động văn quy phạm pháp luật, (Dự án VIE 02/015 Hỗ trợ thực thi chiến lược phát triển hệ thống pháp luật đến năm 2010), Nxb Tư pháp, Hà Nội Cục Kiểm tra văn quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (2008), Báo cáo sơ kết 05 năm thực Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 Chính phủ kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật phụ lục kèm theo, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 78 10 Bùi Thị Đào (2010), Kiểm tra, rà sốt, xử lý, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Hà Nội 11 Nguyễn Minh Đoan (2000), "Bàn thêm cấu quy phạm pháp luật", Luật học, (3) 12 Trịnh Thúy Hằng (2010), Hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện khoa học xã hội , Hà Nội 13 Phan Trung Hiền & Nguyễn Thị Xuân Diện (2014), “Kinh nghiệm thẩm định văn quy phạm pháp luật cấp tỉnh từ Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Dân chủ pháp luật 14 Hoàng Thế Liên (2007), Các giải pháp Chính phủ đổi cơng tác xây dựng văn quy phạm pháp luật, Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng quốc hội, (5) 15 Ngơ Linh Ngọc (2013), “Thẩm định thẩm tra dự thảo văn quy phạm pháp luật quan nhà nước địa phương ban hành”, Luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội 16 Nguyễn Hữu Quỳnh tập thể tác giả (1999), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 17 Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang (2014), Thực trạng công tác xây dựng, thẩm định văn quy phạm pháp luật địa bàn tỉnh Hà Giang, Bản tin Tư pháp 18 Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (2015), Kỹ xây dựng văn thẩm định khó khăn vướng mắc thường gặp thực tế góp ý, thẩm định văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Bản tin Tư pháp 19 Lê Minh Tâm (2003), Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 79 20 Nguyễn Thị Thanh Tâm (2014), “Thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – qua thực tiễn thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Phạm Hồng Thái (2011), "Văn quy phạm pháp luật pháp luật văn quy phạm pháp luật", Dân chủ pháp luật, (7) 22 Đinh Cơng Tuấn “Hồn thiện pháp luật thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật quan tư pháp địa phương”, Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp 23 Phí Thị Thanh Tuyền (2012), “Nâng cao hiệu hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn quy phạm pháp luật”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (6) 24 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 25 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình Xây dựng văn pháp luật, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 26 Đoàn Thị Tố Uyên Trần Hồng Nhung (2010), “Nhận diện đặc trưng văn quy phạm pháp luật, tiền đề hoạt động thẩm tra, thẩm định, Tài liệu hội thảo khoa học “Thẩm định, thẩm tra dự thảo văn quy phạm pháp luật” 27 Đoàn Thị Tố Uyên (2012), Kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 28 Viện khoa học pháp lý (2007), Chuyên đề “Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật”, Thông tin khoa học pháp lý ,(11) 80 29 Viện Khoa học pháp lý (2008), Chuyên đề “Công tác thẩm định văn quy phạm pháp luật địa phương, thực trạng giải pháp”, Thông tin khoa học pháp lý, (2) 30 Nguyễn Cửu Việt (2007), "Trở lại khái niệm văn quy phạm pháp luật", Nghiên cứu lập pháp, (5) 31 Nguyễn Cửu Việt, Khái niệm VBQPPL (tiếp theo) hệ thống VBQPPL, Nghiên cứu Lập pháp, (5) 32 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội Trang web: 33 http://danluat.thuvienphapluat.vn/tat-ca-diem-moi-luat-ban-hanh-vanban-quy-pham-phap-luat-2015-134894.aspx 34 http://luatsungaynay.vn/news/Tu-van-phap-luat/Van-ban-sai-van-lottuyt-coi-lam-mat-thieng-302/ 35 http://www.sotuphapqnam.gov.vn 36 http://stp.hagiang.gov.vn/web/stp/tin-tuc-chi-tiet?newsId=14684 37.http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phapluat.aspx?ItemID=221 38.http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phapluat.aspx?ItemID=56 39.http://tuphaptamky.gov.vn/2014/news/Nghiep-vu-van-ban/Tiep-tuctrao-doi-ve-khai-niem-van-ban-quy-pham-phap-luat-1359.html ... niệm văn quy phạm pháp luật thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 1.1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật 1.1.2 Đặc điểm văn quy phạm pháp luật 11 1.1.3 Khái niệm thẩm định dự thảo văn quy phạm. .. 36 pháp luật quy n cấp tỉnh ban hành 2.2 Những tồn tại, hạn chế hoạt động thẩm định dự thảo văn quy 40 phạm pháp luật quy n cấp tỉnh ban hành 2.2.1 Văn quy phạm pháp luật ban hành chưa qua thẩm. .. động thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật quy n cấp tỉnh ban hành 9 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền cấp tỉnh ban hành , Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền cấp tỉnh ban hành

Từ khóa liên quan