Áp dụng pháp luật chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại tỉnh sơn la

85 696 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 22:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÒ THỊ THU HOA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Dân Tố tụng dân Mã số: CHLK1TB1004 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Cừ HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi hỗ trợ giáo viên hướng dẫn Các kết quả, số liệu, ví dụ nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm luận văn có tranh chấp NGƯỜI CAM ĐOAN Lò Thị Thu Hoa DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADPL Áp dụng pháp luật BLDS Bộ luật Dân BLTTDS Bộ luật Tố tụng dân DLBK Dân luật Bắc Kỳ DLTK Dân luật Trung Kỳ DSST Dân sơ thẩm DSPT Dân phúc thẩm GCNQSDĐ HN&GĐ TAND Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hơn nhân gia đình Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao VKSND Viện Kiêm sát nhân dân UBND MNLHVDS Nghị định số 126/2014/NĐ-CP Ủy ban nhân dân Mất lực hành vi dân Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân gia đình Thơng tư liên tịch số Thơng tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC01/2016/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016 VKSNDTC-BTP Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành số quy định Luật Hôn nhân gia đình MỤC LỤC MỤC LỤC ……………Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Chương 1: LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA …….6 1.1.Khái niệm đặc điểm áp dụng pháp luật 1.1.1.Khái niệm áp dụng pháp luật 1.1.2 Đặc điểm áp dụng pháp luật Error! Bookmark not defined 1.2 Khái niệm đặc điểm áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 10 1.2.1 Khái niệm áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Error! Bookmark not defined 1.2.2 Đặc điểm áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 11 1.3 Khái niệm, đặc điểm, phân loại chế độ tài sản vợ chồng 13 1.3.1 Khái niệm 13 1.3.2 Đặc điểm 14 1.3.3 Các loại chế độ tài sản vợ chồng pháp luật 16 1.4 Tài sản chung vợ chồng chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 17 1.4.1 Tài sản chung vợ chồng 17 1.4.2 Chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 20 Kết luận chương 32 Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI TỈNH SƠN LA 33 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, dân số điều kiện kinh tế-văn hóa-xã hội chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.2 Dân số phân bố dân cư 34 2.1.3 Điều kiện kinh tế - văn hóa – xã hội 34 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La 36 2.2.1 Những kết đạt việc áp dụng pháp luật giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La 36 2.2.2 Một số hạn chế áp dụng pháp luật giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La 44 2.3 Những khó khăn, vướng mắc, bất cập nguyên nhân thực tiễn áp dụng pháp luật giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La 46 2.3.1 Những khó khăn, vướng mắc, bất cập thực tiễn áp dụng pháp luật giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La 46 2.3.2 Những nguyên nhân thực tiễn áp dụng pháp luật giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La 57 Kết luận chương 62 Chương 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI TỈNH SƠN LA 63 3.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật việc xác định tài sản chung vợ chồng chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 63 3.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La Error! Bookmark not defined Kết luận chương 74 KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong lời nói đầu Luật Hơn nhân gia đình (Luật HN&GĐ) năm 2000 ghi nhận: “Gia đình tế bào xã hội, nôi nuôi dưỡng người, môi trường quan trọng hình thành giáo dục nhân cách, góp phần vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Gia đình tốt xã hội tốt, xã hội tốt gia đình tốt” Vì vai trò gia đình xã hội vơ quan trọng nên chế định pháp luật điều chỉnh quan hệ HN&GĐ phải đáp ứng định hướng pháp luật mà phải phù hợp với thực tiễn xã hội Nếu hôn nhân quan hệ nam nữ xác lập sau kết gia đình khái niệm rộng khái niệm hôn nhân gồm: vợ chồng, cha mẹ con, anh chị em…Bởi vì, gia đình hình thành từ quan hệ nhân, huyết thống ni dưỡng Do vậy, gia đình tế bào xã hội Gia đình phát triển tốt đẹp, hòa thuận, hạnh phúc làm tảng cho phát triển bền vững xã hội Khi nam, nữ kết xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh phúc bền vững mong muốn người cha mẹ, gia đình mà mong muốn người vợ, người chồng Họ bước vào đời sống nhân, chung sống với mái nhà, hai người vun đắp cho gia đình thực chức sinh đẻ, giáo dục kinh tế Hôn nhân thay đổi lớn đời người, gắn với họ quyền nghĩa vụ người vợ người chồng phải u thương, chung thủy, tơn trọng, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau… vợ chồng hình thành chế độ tài sản mà có sở hữu chung hợp vợ chồng Tuy nhiên, nhiều trường hợp, quan hệ hôn nhân chịu tác động nhiều yếu tố chủ quan khách quan khác nhau, không giữ ý nghĩa giá trị ban đầu, sống nhân khơng hạnh phúc, để giải phóng cho người cuộc, họ có quyền chấm dứt quan hệ nhân ly hôn Khi ly hôn, hậu pháp lý ly hôn giải quyết, đặc biệt chia tài sản chung vợ chồng Sau Hiến pháp năm 2013 ban hành, số văn Luật nhà nước ta kịp sửa đổi, bổ sung ban hành để phù hợp với tinh thần Hiến pháp tình hình thay đổi đất nước, có Luật HN&GĐ năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 Luật HN&GĐ năm 2014 có nhiều quy định tương đối cụ thể chế độ tài sản vợ chồng, đặc biệt quy định chia tài sản vợ chồng ly hôn, phát huy hiệu việc điều chỉnh quan hệ pháp luật HN&GĐ, góp phần xây dựng phát triển chế độ HN&GĐ, tạo sở pháp lý cho việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp vợ, chồng thành viên khác gia đình Hiện nay, với xu phát triển xã hội, số lượng vụ án ly có tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly có xu hướng gia tăng, tính chất phức tạp giá trị tài sản lớn gây nhiều khó khăn, áp lực cho quan xét xử Pháp luật HN&GĐ có quy định tương đối đầy đủ, có văn hướng dẫn nhằm áp dụng có hiệu cơng tác xét xử tòa án chia tài sản chung vợ chồng ly Vì vậy, để làm sáng tỏ quy định để áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn phát vướng mắc, bất cập để từ nêu kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật chia tài sản vợ chồng ly hôn, cụ thể địa bàn tỉnh Sơn La, lựa chọn đề tài “Áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn địa bàn tỉnh Sơn La” để làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Xuất phát từ vai trò quan trọng gia đình xã hội nên việc nghiên cứu tranh chấp HN&GĐ quan tâm, đặc biệt vấn đề tài sản vợ, chồng Các cơng trình nghiên cứu khoa học nói chung chế độ tài sản, chia tài sản vợ chồng thu hút nhiều quan tâm, nghiên cứu Nhóm giáo trình sách chun khảo: - Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật HN&GĐ Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Thị Hường (2002), Một số vấn đề lý luận thực tiễn Luật HN&GĐ năm 2000, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - Nguyễn Ngọc Điện (2002), Bình luận khoa học Luật HN&GĐ Việt Nam, NXB trẻ, Hồ Chí Minh - Giáo trình Luật Hơn nhân gia đình Khoa luật, Đại học Cần Thơ Nhóm luận án, luận văn - Nguyễn Văn Cừ (2005), Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật HN&GĐ Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội - Nguyễn Hồng Hải (2002), Xác định chế độ tài sản vợ chồng – số đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội - Chu Minh Khôi (2015), Các trường hợp chia tài sản chung vợ chồng, luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội - Lê Thị Huyền (2014), Sở hữu chung hợp vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội - Tống Thị Lý (2015), Chia tài sản chung vợ chồng để tiến hành hoạt động kinh doanh, luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội Nhóm cơng trình nghiên cứu, viết đăng báo, tạp chí chuyên ngành pháp luật: - Thu Hương – Duy Kiên (2013), Một số vấn đề chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật HN&GĐ - Thực tiễn giải quyết, tạp chí TAND, Số 5/2013 - Bùi Minh Hồng (2009), Chế độ tài sản theo thỏa thuận vợ chồng pháp luật Cộng hòa Pháp pháp luật Việt Nam, tạp chí Luật học số 11/2009 - TS Nguyễn Phương Lan (2008), Tài sản vợ chồng hoạt động sản xuất kinh doanh, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Đại học Luật Hà Nội - Nguyễn Văn Cừ (2015), Chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận pháp luật HN&GĐ Việt Nam, Tạp chí luật học số 4/2015 - Nguyễn Văn Cừ (2014), Một số nội dung chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật Việt Nam – Được kế thừa phát triển dự thảo luật HN&GĐ (sửa đổi) (Kỳ 1), Tạp chí TAND, tháng 4/2014 (số 8) - Nguyễn Văn Cừ (2014), Một số nội dung chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật Việt Nam – Được kế thừa phát triển dự thảo luật HN&GĐ (sửa đổi) (Kỳ 2), Tạp chí TAND, tháng 5/2014 (số 9) - Nguyễn Hồng Long (2015), Bàn công sức vụ án HN&GĐ, tạp chí TAND, tháng 5/2015 Các cơng trình nghiên cứu nghiên cứu, đề cập đến nhiều khía cạnh vấn đề chia tài sản chung vợ chồng để cập vấn đề nhỏ chia tài sản chung vợ chồng, chưa sâu vào nghiên cứu việc áp dụng quy định pháp luật để chia tài sản chung vợ chồng ly hôn khoảng thời gian địa điểm cụ thể Để thấy thuận lợi, khó khăn áp dụng pháp luật thực tế, giải cụ thể trường hợp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn, từ có kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thực tiễn đời sống cơng tác xét xử Vì vậy, cơng trình nghiên cứu tồn diện sâu sắc chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật HN&GĐ năm 2014 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu tỉnh Sơn La 3.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Làm rõ sở pháp lý áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn; phát vướng mắc, bất cập từ quy định pháp luật điều kiện thực tế địa phương; kiến nghị hoàn thiện pháp luật áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Luận văn làm rõ quy định pháp luật tài sản chung vợ chồng số trường hợp chia tài sản vợ chồng ly hôn - Luận văn nghiên cứu việc ADPL để chia tài sản chung vợ chồng ly hôn số vụ việc cụ thể tỉnh Sơn La - Qua đó, thấy vướng mắc, bất cập khó khăn áp dụng pháp luật giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn để đưa giải pháp đề xuất kiến nghị nhằm áp dụng quy định pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn đạt hiệu cao Đối tượng nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật hành xác lập tài sản chung, riêng vợ chồng Căn cứ, nguyên tắc cách thức chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật HN&GĐ năm 2014 - Luận văn đưa số tình huống, vụ án cụ thể mà tòa án xét xử giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La Phạm vi nghiên cứu - Luận văn sâu vào nghiên cứu quy định pháp luật tài sản vợ chồng, nghiên cứu cụ thể quy định chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật HN&GĐ năm 2014 số văn hướng dẫn áp dụng pháp luật Thực tiễn áp dụng quy định định để giải số vụ việc chia tài sản chung vợ chồng ly hôn hôn địa bàn tỉnh Sơn La Phương pháp nghiên cứu đề tài Cơ sở nghiên cứu luận văn phép vật biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin quan điểm Đảng, pháp luật Nhà nước điều chỉnh quan hệ HN&GĐ với phương pháp cụ thể sau: - Phương pháp lịch sử: Sử dụng nghiên cứu quy định pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly có trước Luật HN&GĐ năm 2014 ban hành - Phương pháp phân tích, tổng hợp sử dụng phân tích trường hợp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn; khái quát nội dung bảo vấn đề luận văn - Phương pháp so sánh thực đối chiếu quy định pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật HN&GĐ năm 2014 so với quy định pháp luật trước - Phương pháp thống kê thực trình khảo sát thực tiễn hoạt động xét xử Tòa án, từ số liệu cụ thể giải tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng Tìm mối liên hệ quy định pháp luật với thực tiễn áp dụng phù hợp hay chưa? Các lý do? Từ xem xét nội dung quy định pháp luật chia tài sản chung vợ chồng, với thực tiễn đời sống xã hội nhằm nâng cao hiệu điều chỉnh pháp luật vấn đề Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, cấu luận văn gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn địa bàn tỉnh Sơn La Chương Thực tiễn áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn địa bàn tỉnh Sơn La Chương Kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải pháp điều chỉnh nâng cao hiệu áp dụng pháp luật giải trường hợp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La 66 hay tài sản chung vợ chồng?31 Trong quy định Điều 33 Luật HN&GĐ liệt kê tài sản chung vợ chồng Điều 43 liệt kê tài sản coi tài sản riêng vợ, chồng Vậy đám cưới gia đình hai bên thường trao quà cho vợ, chồng nói: “tặng cho hai đứa” có trao q vào tay, khơng nói lễ cưới cô dâu, rể mắt quan khách, gia đình lên trao quà theo lời giới thiệu người dẫn hội hôn Nhưng rõ cho ai, cho riêng hay cho chung Bởi lẽ, kết hôn chẳng nghĩ ly hôn, nên quà tặng ngầm cho riêng thường nhập vào tài sản chung Hay tài sản cho chung lại trở thành tài sản riêng Hoặc theo thói quen nhiều gia đình thường mua vàng, đồ trang sức vàng để sử dụng để tích góp Pháp luật quy định trường hợp khơng có để chứng minh tài sản mà vợ, chồng có tranh chấp tài sản riêng bên tài sản coi tài sản chung Nhưng có trường hợp Tòa tranh chấp người vợ chứng minh việc “đây tài sản riêng, tặng cho người trao, đeo vào người cho cơ”, người chồng “u cầu chia đơi, nhà nhà người đó” Có thể thấy việc chứng minh tài sản chung, riêng trang sức vàng ngày cưới khó, khơng có giấy tờ chứng minh, trao chẳng rạch ròi, nói rõ cho dâu hay cho rể Vì vậy, pháp luật cần có hướng dẫn cụ thể trường hợp để có pháp luật áp dụng thực tế công tác xét xử Tránh tranh chấp xảy việc xác định tài sản chung, riêng vợ chồng, đảm bảo quyền lợi cho bên Liên quan đến đồ nữ trang thủ tục cưới hỏi đồng bào dân tộc thiểu số, thường áp dụng phong tục tập qn có q tặng, hồi mơn quà cưới đặc biệt mang đậm đà sắc dân tộc Ví dụ dân tộc Thái, kết hơn, nhà trai thường phải chuẩn bị đồ như: trâm cài tóc (để cài búi tóc đỉnh đầu gái Thái có chồng vàng bạc), cúc bướm (cúc bướm để dùng cho áo cóm phụ nữ dân tộc Thái bạc), xà tích (dây đeo gần thắt lưng cô gái Thái bạc), đơi vòng tay (bằng bạc) thủ tục thiếu rể đến làm lễ “tẳng cẩu” (búi tóc lên đỉnh đầu cho cô dâu) Tuy nhiên, hôn nhân tan vỡ, nhiều cặp vợ chồng tranh chấp 31 http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tinh-huong-phap-luat/thu-tuc-ly-hon-cua-hoi-mon-la-tai-sanchung-hay-rieng-a110696.html] 67 gay gắt vấn đầ tài sản chung hay riêng để chia tài sản ly Vì vậy, nhà làm luật cần có quy định hướng dẫn cụ thể để áp dụng cho tranh chấp - Trong quy định pháp luật tính cơng sức đóng góp vợ chồng Trong thực tế, khơng phải hai vợ chồng có cơng sức việc tạo lập, phát triển tài sản chung Trên thực tế, Tòa án chia cho người chồng người vợ phần nhiều phần “xét thấy” lại chưa thể rõ khơng có người chồng người vợ khơng thể tạo lập phát triển khối tài sản chung đó32 Hoặc “lao động vợ, chồng gia đình coi lao động có thu nhập” hầu hết khó xác định “thu nhập” vợ, chồng có tranh chấp chia tài sản ly Vì vậy, có trường hợp Tòa án Sơn La giải chia tài sản chung vợ chồng ly chưa có áp dụng quy định pháp luật để bảo vệ cho người có quyền lợi ích bên Ví dụ: vợ chồng chị P sinh sống bố mẹ chồng, chồng bố mẹ chồng cơng nhân viên chức nhà nước chị P khơng có cơng ăn việc làm, chị P nhà chồng, bố mẹ chồng chị có trang trại nhãn 2ha thuê người chăm sóc năm chi tiền cơng khoảng 35 triệu Khi chị P chưa có việc làm, bố mẹ chồng giao cho chị P chăm sóc trang trại nhãn, khơng th người Vì có thời gian chăm sóc trồng thêm nhãn mới, diện tích trồng nhãn tăng lên 4ha Sau năm, vợ chồng chị P xảy mâu thuẫn ly hôn, bố mẹ chồng chị P cho từ nhà chồng chị P khơng có cơng ăn việc làm nên phụ giúp công việc gia đình, chưa tạo lập tài sản thêm nên chị khơng có tài sản để chia Vì vậy, nhà làm luật cần có hướng dẫn cụ thể tính “cơng sức đóng góp” vợ, chồng việc tạo lập tài sản chung trường hợp sống chung với gia đình Theo quan điểm tác giả tính nguồn gốc tài sản, giá trị tài sản, vào công sức bỏ nhiều hay ít, cần người có tay nghề, chun mơn hay khơng, khơng có cơng sức người quản lý, giữ gìn tài sản tài sản có tồn hay khơng? Như vậy, đảm bảo quyền lợi ích vợ, chồng trường hợp chia tài sản chung ly hôn, đặc biệt quyền lợi người phụ nữ 32 Bàn cơng sức đóng góp vụ án HN&GĐ – Nguyễn Hoàng Long- Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, tạp chí TAND kỳ tháng 5/2015 68 - Điểm Luật HN&GĐ năm 2014 quy định “lỗi” để chia tài sản vợ chồng Nhưng thực tế TAND huyện tỉnh Sơn La chưa áp dụng triệt để để chia tài sản đảm bảo cho quyền lợi nghĩa vụ bên khơng có lỗi Hầu hết vụ án ly mâu thuẫn gia đình, tính từ 01/10/2011 đến 30/9/2015 có 69/94 vụ án ly mẫu thuẫn gia đình, theo đơn yêu cầu ly trình bày thường có hành vi bạo lực gia đình, hành vi ngoại tình dẫn đến mâu thuẫn gia đình Nhưng nay, phán Tòa án chia đơi tài sản vợ chồng Ví dụ: trường hợp chị V Mai Sơn, kết với anh M năm 2005, có hai anh M thường xuyên vắng nhà để đến sống chung với bồ, không quan tâm sinh hoạt gia đình Chị V gia đình nhiều lần khuyên nhủ, anh M không suy nghĩ đến gia đình con, anh nhà để lấy tiền gây với chị M Chị M gửi đơn yêu cầu ly hôn, nhiên TAND huyện Mai Sơn không vào “lỗi” anh M để chia tài sản chung ly hôn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chị M Quy định yếu tố “lỗi” để làm chia tài sản chung vợ chồng ly hôn quy định điểm khoản Điều 59 Luật HN&GĐ năm 2014 hướng dẫn Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP: “Lỗi bên vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ chồng lỗi vủa vợ chồng vi phạm quyền nghĩa vụ nhân thân, tài sản vợ chồng dẫn đến ly hôn” Theo hướng dẫn Thông tư trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, khơng chung thủy phá tán tài sản giải ly Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi người chồng chia tài sản chung vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp vợ chưa thành niên Như vậy, nguyên tắc giải tài sản vợ chồng ly có bổ sung đưa yếu tố lỗi vào trong phân chia tài sản chung vợ chồng33 Tuy nhiên, cách xác định lỗi nhiều trường hợp khó chứng minh pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể Pháp luật cần có hướng dẫn cụ thể để người vợ, chồng trường hợp đưa chứng để chứng minh cho hành vi lỗi bên vi phạm để bảo vệ quyền lợi ích đáng Ví dụ như: hành vi bạo lực gia đình phải có giấy chứng nhận bệnh viện điều trị cho người nạn nhân bạo 33 http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/van-ban-phap-luat/chia-tai-san-khi-ly-hon-phai-xet-den-loi-cuahai-ben-a134733.html 69 lực gia đình, có biên hòa giải quyền địa phương biên xử lý vi phạm hành lĩnh vực HN&GĐ có hành vi bạo lực gia đình Hay trường hợp vợ chồng có hành vi vi ngoại tình, bị xử lý vi phạm hành theo quy định pháp luật đưa chứng cứ, nhiên hầu hết hành vi ngoại tình chưa xử lý vi phạm hành khó coi chứng nên bên “bị buộc tội” từ chối nhận bên “buộc tội” không đưa chứng Do đó, pháp luật cần có hướng dẫn cụ thể để Tòa án có xác định lỗi trường hợp vợ chồng ly hôn để bảo đảm quyền lợi bên khơng có lỗi phân chia cho phù hợp Tòa án phán xét cần xem xét cẩn trọng yếu tố “lỗi” để đảm bảo công cho người vợ, người chồng lỗi Trong gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số, có quan niệm “người phụ nữ lao động gia đình”, lấy vợ để “có thêm lao động” người đàn ơng thường nhà chơi bời, uống rượu, nghiện hút, phá tán tài sản gia đình, có hành vi bạo lực gia đình Đồng thời vào yếu tố lỗi để chia tài sản chung vợ chồng ly hôn biện pháp răn đe, trừng trị bên gây lỗi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đầy nhân đến bờ vực thẳm - Luật HN&GĐ năm 2014 quy định nguyên tắc chế độ HN&GĐ Việt Nam: “Kế thừa phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp dân tộc Việt Nam HN&GĐ” khoản Điều quy định “trong trường hợp pháp luật khơng có quy định bên khơng có thỏa thuận tập qn tốt đẹp thể sắc dân tộc, không trái với quy định Điều không vi phạm điều cấm luật áp dụng” Điều quy định “Tập quán HN&GĐ quy tắc xử có nội dung rõ ràng quyền, nghĩa vụ bên quan hệ hôn nhân gia đình, lặp đi, lặp lại thời gian dài thừa nhận rộng rãi vùng, miền cộng đồng” Nghị định số 126/2016/NĐ-CP quy định nguyên tắc áp dụng tập quán:”1 Tập quán áp dụng phải quy tắc xử phù hợp với quy định Khoản Điều Luật HN&GĐ; 2.Việc áp dụng tập quán phải tuân theo điều kiện quy định Điều Luật HN&GĐ; Tôn trọng thỏa thuận bên tập quán áp dụng” Tuy nhiên Nghị định 126/2014/NĐ-CP có hiệu lực bãi bỏ Nghị định 32/20002NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2002 Chính phủ quy định Áp dụng Luật HN&GĐ 70 dân tộc thiểu số, nghị định liệt kê phong tục, tập quán truyền thống cần lưu giữ, khuyến khích áp dụng liệt kê danh mục hủ tục lạc hậu cần vận động xóa bỏ, nghiêm cấm áp dụng Tuy nhiên, theo Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định Điều “Trách nhiệm xây dựng danh mục tập quán áp dụng: 1)Trong thời hạn ba năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi UBND cấp tỉnh) có trách nhiệm xây dựng, trình HĐND cấp phê duyệt danh mục tập quán HN&GĐđược áp dụng địa phương; 2) Căn vào thực tiễn áp dụng tập quán HN&GĐ địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp sửa đổi, bổ sung danh mục tập quán ban hành” Vì vậy, UBND cấp tỉnh cần sớm trình HĐND cấp phê duyệt danh mục tập quán HN&GĐ áp dụng địa phương để làm áp dụng giải tranh chấp quan hệ HN&GĐ có chia tài sản chung vợ chồng ly hôn - BLTTDS năm 2015 bổ sung nguyên tắc “Tòa án khơng từ chối giải vụ việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng”, vụ việc dân thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật dân thời điểm vụ việc dân phát sinh quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải chưa có điều luật để áp dụng bên khơng có thỏa thuận áp dụng phong tục tập qn, khơng có phong tục tập quán để áp dụng áp dụng quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ tương tự, áp dụng tương tự pháp luật áp dụng nguyên tắc luật dân quy định Điều để áp dụng án lệ lẽ cơng Vì vậy, Chánh án TANDTC ban hành Chỉ thị số 04/2014/CTCA việc triển khai thi hành Luật tổ chức TAND năm 2014, giao cho Viện khoa học xét xử TANDTC (nay Vụ Pháp chế Quản lý khoa học) chủ trì phối hợp với đơn vị thuộc TANDTC quan hữu quan, xây dựng Nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC cao quy trình ban hành áp dụng án lệ Ngày 06/4/2016, Chánh án TANDTC ban hành Quyết định số 220/QĐ-CA định việc công bố án lệ, cơng bố 06 án lệ Hội đồng Thẩm phán TANDTC lựa chọn34 nhiên cần sớm lựa chọn công bố đầy đủ án lệ 34 http://www.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/9758900/143562023/153801172 71 để làm áp dụng trình xét xử, góp phần thực tốt chức Tòa án bảo vệ quyền lợi ích cho đương 3.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La - Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước tình hình mới, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc triển khai thi hành Luật HN&GĐ năm 2014 với yêu cầu nhanh chóng đưa Luật vào sống, tạo chuyển biến rõ rệt sách, biện pháp bảo hộ HN&GĐ, tạo điều kiện để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc thực đầy đủ chức mình; vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu HN&GĐ, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp thể sắc dân tộc Phổ biến pháp luật sâu rộng, nâng cao trình độ dân trí để người dân hiểu ý nghĩa việc lựa chọn thực chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận; đẩymạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức người dân việc thực quy định Luật HN&GĐ năm 2014, đặc biệt quy định bổ sung chế độ tài sản vợ chồng Chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật loại chế độ tài sản thừa nhận Việt Nam từ lâu trở thành thói quen suy nghĩ, sinh hoạt người dân Việc thay đổi nếp nghĩ, nếp sinh hoạt có từ lâu thời gian ngắn khó thực Theo quy định Điều 47 Luật HN&GĐ năm 2014: “Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thỏa thuận phải lập trước kết hôn, hình thức văn có cơng chứng chứng thực Chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn”.Hiện nay, theo thống kê quan có thẩm quyền cơng chứng, chứng thực tỉnh Sơn La chưa thực công chứng, chứng thực cho văn thỏa thuận chế độ tài sản theo thỏa thuận vợ chồng Vì vậy, cần kiên trì tuyên truyền cho người dân thấy rõ Nhà nước tôn trọng quyền tự định đoạt tài sản cá nhân vợ chồng quy định cho phép vợ chồng tự thỏa thuận lựa chọn chế độ tài sản vợ chồng 72 - Đi đôi với việc thực nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức cán xây dựng hệ thống Tòa án tỉnh Sơn La cần trọng đến công tác giáo dục trị, tư tưởng đẩy mạnh, máy tổ chức khơng ngừng củng cố, kiện tồn theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao trình độ trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ kiến thức xã hội Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án Việc chuẩn bị nguồn bổ nhiệm Thẩm phán quan tâm, bảo đảm lựa chọn cán có đủ phẩm chất đạo đức, có lực đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện khác theo yêu cầu cải cách tư pháp thời gian tới - Để làm tốt nhiệm vụ trị công tác xét xử, lãnh đạo TAND tỉnh Sơn La động viên anh em ngành phải tìm hiểu văn hóa, phong tục, tập quán dân tộc làm tốt công tác dân vận Thường xuyên tiếp xúc với đồng bào, để thấy dân tộc thiểu số miền núi quan hệ gia đình, dòng họ, mường vừa lễ giáo, luật lệ vừa văn hóa ứng xử dân tộc trọng Mặt khác, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí phận người dân thấp, nên hiểu biết chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước khơng người dân hạn chế - Kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với thực hương ước để giảm bớt tình trạng vi phạm pháp luật, để lùi tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền nghĩa vụ vợ, chồng ly Có thể quy định “Cấm bắt vợ”, “cấm phạt vạ ly hôn”, “cấm trả hồi môn ly hôn” hương ước, quy ước địa phương Ví dụ: đồng bào dân tộc Thái đen Sơn La có phong tục người gái kết hôn làm thủ tục “tẳng cẩu” (lễ búi tóc lên đỉnh đầu), nhiên vợ chồng xảy mâu thuẫn, sau ly hơn, người vợ tự ý “bỏ tẳng cẩu” xuống mà không đồng ý bên nhà chồng(nhất cặp vợ chồng trẻ) Theo phong tục dân tộc Thái đen, việc bỏ búi tóc điều kiêng kỵ, người vợ bỏ búi tóc xuống trường hợp chồng chết bỏ xuống thời gian để tang chồng Vì vậy, vợ chồng bỏ mà người vợ bỏ tẳng cẩu xuống phải làm lễ “panh khuân” (cầu vía cho người chồng) phạt vạ Đây vấn đề gây nhiều tranh cãi cho bên Hoặc là, người tổ chức lễ cưới, nhà trai có thực đưa lễ đồng bạc trắng cho nhà 73 gái (5 đồng bạc trắng hào), tặng cho nhà gái với ý nghĩa cám ơn công ơn sinh thành giáo dục bố mẹ gái Sau đó, nhiều nơi có quan điểm cho rằng, kể từ thời điểm bố mẹ cô gái nhận số bạc coi “mua đứt bán đoạn” gái mình, từ cô gái thuộc nhà chồng Xuất phát từ quan điểm này, vợ chồng ly hôn, nhiều gia đình cho bỏ đồng hào gái trở thành người gia đình bên chồng khơng có quyền đòi tài sản nhà chồng ly hôn Do vậy, cần tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức pháp luật hạn chế quan điểm, hủ tục lạc hậu áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn - Ngành Tòa án tiếp tục thực Nghị số 49/NQ-TW ngày 02-06-2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cơng tác giải , xét xử loại án trọng tâm Đổi thủ tục tranh tụng phiên tòa theo hướng đảm bảo dân chủ, cơng khai, quy định pháp luật Tiếp tục triển khai, thực Nghị số 37/2012/QH13 ngày 23-11-2012 Quốc hội cơng tác phòng, chống vi phạm pháp luật tội phạm, công tác VKSND, TAND công tác thi hành án - Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác xét xử Thực tốt công tác tuyển chọn cán bộ, xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, bố trí, xếp cán hợp lý công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức ngành nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử loại án Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác đào tạo sát hạch, nâng cao lực, khuyến khích việc tự học, tự đào tạo cán công chức ngành; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm qua vụ án; tạo điều kiện cho cán nâng cao trình độ nước Đồng thời, thực tốt Nghị Đảng công tác quy hoạch, luân chuyển, đánh giá cán bộ; nghiên cứu tổ chức thi tuyển mang tính chất cạnh tranh, đề cử cán có lực vào vị trí có chức danh tư pháp lãnh đạo TANDTC phối hợp với Bộ Nội vụ xác định tiêu chí chức danh nghề nghiệp để làm xếp cán 74 Kết luận chương Luật HN&GĐ năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 văn hướng dẫn pháp lý quan trọng để điều chỉnh quan hệ pháp luật HN&GĐ, nhiên, với mối quan hệ đa dạng, phức tạp, nhiều quy định pháp luật chưa thực chặt chẽ, dễ hiểu để áp dụng thực tế Vì vậy, thời gian tới, quan có thẩm quyền cần ban hành văn hướng dẫn số nội dung trên, để áp dụng giải chia tài sản chung vợ chồng ly Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp dục đến người dân, cụ thể quy định tài sản chung, riêng vợ, chồng Nâng cao trách nhiệm quan, cá nhân có thẩm quyền Tòa án, thẩm phán, cơng chứng viên, cán tư pháp sở…trong việc đảm bảo thực quy định pháp luật chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận Ngoài ra, cần bồi dưỡng lực chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, hồn thiện tổ chức nói chung cá nhân cán có có thẩm quyền tổ chức thực chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận Cần có giải pháp nhằm thiết lập chế phối hợp đồng bộ, hiệu quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, sở Sở Tài ngun mơi trường, Sở Tài chính… việc xét xử nói chung giải trường hợp chia tài sản chung vợ chồng ly nói riêng 75 KẾT LUẬN Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Việt Nam hướng tới kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, kinh tế xã hội đất nước có nhiều chuyển biến tích cực bản, tác động đến quan hệ xã hội có quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực HN&GĐ Trong xu hộp nhập chung, gia đình với tư cách “tế bào xã hội” tham gia tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước Hiện nay, số lượng án liên quan đến vấn đề tài sản vợ chồng có xu hướng gia tăng có tính chất phức tạp Bên cạnh đó, đáp ứng thay đổi, đòi hỏi phát triển không ngừng xã hội, nhà làm luật có thay đổi quy định pháp luật văn hướng dẫn, nhằm đưa luật vào thực tiễn đời sống, đặc biệt áp dụng có hiệu cơng tác xét xử Làm pháp lý quan trọng điều chỉnh quan hệ xã hội nói chung quan hệ HN&GĐ nói riêng Trong chế định tài sản vợ chồng, đặc biệt chế độ tài sản quy định pháp lý vô quan trọng, làm để áp dụng luật thực tế, định hướng cho việc ứng xử bên tham gia vào quan hệ HN&GĐ, góp phần điều chỉnh, giải tranh chấp, đặc biệt giải tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ly Bên cạnh đó, quy định pháp luật để vợ chồng có cách ứng xử phù hợp với pháp luật đạo đức xã hội Đặc biệt, thời kỳ hội nhập kinh tế, vợ chồng tham gia giao lưu ngày rộng rãi lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại Vì vậy, quy định pháp luật chế độ tài sản vợ chồng góp phần điều tiết, ổn định, nhờ giao dịch mà vợ chồng tham gia, thực pháp luật bảo đảm Do vậy, thực có hiệu quy định Luật HN&GĐ góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no mà góp phần thực hiện, xây dựng chế độ HN&GĐ Việt Nam tiến bền vững, phù hợp với phát triển khơng ngừng xã hội Góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật Bộ luật dân Bắc Kỳ năm 1931 Bộ luật dân Trung Kỳ năm 1936 Bộ luật dân Sài Gòn nam 1972 Bộ luật dân Giản yếu Nam Kỳ năm 1883 Sắc lệnh 97/SL ngày 22/5/1950 Sắc lệnh số 159-SL ngày 17 tháng 11 năm 1950 Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ly Luật Gia đình ngày 20/01/1959 chế độ Ngơ Đình Diệm Sắc luật số 15/64 Sài Gòn ngày 23/7/1964 quy định giá thú tử hệ tài sản cộng đồng Sắc lệnh số 90/SL ngày 10/10/1945 10 Quốc hội (1959) Luật Hôn nhân gia đinh năm 1959 11 Quốc hội (1986) Luật Hôn nhân gia đinh năm 1986 12 Quốc hội (2000) Luật Hôn nhân gia đinh năm 2000 13 Quốc hội (2014) Luật Hôn nhân gia đinh năm 2014 14 Quốc hội (2013) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 15 Quốc hội (2005) Bộ luật dân năm 2005 16 Quốc hội (2015) Bộ luật dân năm 2015 17 Quốc hội (2004) Bộ luật Tố tụng Dân năm 2004 18 Quốc hội (2015) Bộ luật Tố tụng Dân năm 2015 19 Quốc hội (2014) Luật Hộ tịch năm 2014 20 Quốc hội (2014) Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 21 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hơn nhân gia đình 77 22 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016 Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành số quy định Luật Hơn nhân gia đình B Danh mục tài liệu tham khảo khác 23 Trường Đại học Luật Hà nội (2008), Giáo trình Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 24 Bùi Tường Chiểu (1975), Dân luật, Cuốn II, Khoa Luật Đại học Sài Gòn 25 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội 26 Hướng dẫn học tập – tìm hiểu Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam (2015) Nxb Lao động, Hà Nội 2015 27 Giáo trình Luật Hơn nhân gia đình (2015), Viện Đại học Mở Hà Nội, TS Ngô Thị Hường (chủ biên), Nxb Tư pháp 28 Trường Đại học Luật Hà Nội (2002), Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 29 TS Nguyễn Thị Hồi (chủ biên), (2009), Áp dụng pháp luật Việt Nam nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội 30 Khoa Luật Đại học Cần Thơ (2005), Giáo trình Luật Hơn nhân gia đình, Tập 31 Nguyễn Văn Cừ - Ngô Thị Hường (2002), Một số vấn đề lý luận thực tiễn Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Nguyễn Văn Cừ (2005), Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật HN&GĐ Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 33 Nguyễn Văn Cừ (2014), Một số nội dung chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật Việt Nam – Được kế thừa phát triển dự thảo Luật HN&GĐ (sửa đổi) (Kỳ I), Tạp chí TAND kỳ tháng 4/2014 (số 8) 34 Nguyễn Văn Cừ (2014), Một số nội dung chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật Việt Nam – Được kế thừa phát triển dự thảo Luật HN&GĐ (sửa đổi) (Kỳ 2), Tạp chí TAND kỳ tháng 5/2014 (số 9) 78 35 Nguyễn Văn Cừ (2015), Chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận pháp luật nhân gia đình Việt Nam, Tạp chí Luật học số 4/2015 36 Nguyễn Văn Cừ (2014), Một số nội dung chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật Việt Nam – Được kế thừa phát triển dự thảo Luật HN&GĐ (sửa đổi), Tạp chí TAND, kỳ tháng – 2014, tr 1-4; kỳ tháng – 2014 37 Nguyễn Văn Cừ (2008), Chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật Hôn nhân gia đình Việt Nam, Nxb Tư pháp năm 2008 38 Nguyễn Hồng Hải (2002), Xác định chế độ tài sản vợ chồng – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội 39 Trường Ngọc Tuyết (2002), Chế độ tài sản chung vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2000, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Nguyễn Ngọc Điện (2002), Bình luận khoa học Luật HN&GĐ Việt Nam, Nxb Trẻ, Hồ Chí Minh 41 Chu Minh Khơi (2015), Các trường hợp chia tài sản chung vợ chồng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội 42 Lê Thị Huyền (2014), Sở hữu chung hợp vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội 43 Tống Thị Lý (2015), Chia tài sản chung vợ chồng để tiến hành hoạt động kinh doanh, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội 44 Thu Hương – Duy Kiên (2013), Một số vấn đề chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật HN&GĐ – Thực tiễn giải quyết, Tạp chí TAND, số 5/2013 45 ThS Bùi Minh Hồng (2009), Chế độ tài sản theo thỏa thuận vợ chồng pháp luật Cộng hòa Pháp pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học số 11/2009 46 TS Nguyễn Phương Lan (2008), Tài sản vợ chồng hoạt động sản xuất kinh doanh, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Đại học Luật Hà Nội 47 Nguyễn Hồng Long (2015), Bàn cơng sức vụ án Hơn nhân gia đình, Tạp chí TAND kỳ tháng 5/2015 79 48 Đỗ Văn Đại – Nguyễn Nhật Anh (2015), Trách nhiệm liên đới vợ chồng theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2014, Tạp chí TAND, kỳ tháng 3-2015 49 ThS Lê Mạnh Hùng (2016), Áp dụng án lệ giải vụ việc dân Tòa án nhân dân, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 4/2016 50 Quàng Hồng Phương (2016), Ngành Tư pháp Sơn La với phát triển kinh tế xã hội địa phương, Tạp chí Dân chủ pháp luật, tháng năm 2016 51 Phan Thị Thanh Nga (2013), Áp dụng pháp luật giải tranh chấp hợp đồng dân Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội, 2013 52 Nguyễn Quang Thắng Nguyễn Văn Tài (dịch) (2002), Hoàng Việt Luật Lệ, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 53 Bộ Tư pháp (2013), Báo cáo tổng kết Luật Hơn nhân gia đình năm 2000, số 153 ngày 15/7/2013 54 Báo cáo kết cơng tác Tòa án năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 ngành Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La 55 Số liệu thống kê TAND huyện tỉnh Sơn La (2012 – 2015) 56 Số liệu thống kê TAND tỉnh Sơn La (2011 – 06 tháng đầu năm 2016) C Các website 57 http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_La 58 http://thuviensonla.com.vn/index.php/about/Dan-so-va-su-phan-bo-dan-cu 59 Trang điện tử thư viện tỉnh Sơn La http://thuviensonla.com.vn/vi/news/Dan-soDan-cu/Dan-so-va-su-phan-bo-dan-cu-49/ 60 Trang điện tử Ủy ban dân tộc, Một số thông tin Tỉnh Sơn La, ngày 06/05/2009 61 http://sonla.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/content/toa-an-nhan-dan- cac-cap-tinh-son-la-gop-phan-giu-vung-ky-cuong-phap-luat 62.http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?pers_id=3391632item _id=123705015&p_details=1 80 63 http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tinh-huong-phap-luat/thu-tuc-ly- hon-cua-hoi-mon-la-tai-san-chung-hay-rieng-a110696.html 64 http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/van-ban-phap-luat/chia-tai-san-khily-hon-phai-xet-den-loi-cua-hai-ben-a134733.html 65 http://congly.com.vn/hoat-dong-nganh/nganh-tand-tinh-son-la-nguoi-can-bo- toa-an-duoc-nhan-dan-tin-cay-yeu-men-9962.html 66 http://baophunuthudo.vn/sites/epaper/PNTD/Detail.aspx?ArtId=21074&CatId176 ... ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI TỈNH SƠN LA 63 3.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật việc xác định tài sản chung vợ chồng chia tài sản chung vợ chồng ly. .. chế độ tài sản vợ chồng pháp luật 16 1.4 Tài sản chung vợ chồng chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 17 1.4.1 Tài sản chung vợ chồng 17 1.4.2 Chia tài sản chung vợ chồng ly hôn ... trường hợp chia tài sản chung vợ chồng: Chia tài sản vợ chồng thời kỳ hôn nhân, chia tài sản chung vợ chồng hai vợ chồng chết chia tài sản vợ chồng ly Trong đó, việc chia tài sản vợ chồng ly hôn vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng pháp luật chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại tỉnh sơn la , Áp dụng pháp luật chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại tỉnh sơn la

Từ khóa liên quan