Xây dựng ứng dụng hệ thống quản lý tích điểm điện tử mua sắm buyplus trên các thiết bị di động nền tảng IOS

112 104 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 19:49

GIẢI GI THÍCH KÝ HIỆU UML Toolbox Giảii thích Mơ tả hành động, ng, hành vi cho m đối tượng ng Biếu tượng ng cho bắt b đầu Biểu tượng ng cho kết k thúc Khối lệnh úng sai Hướng điềuu khiển Dùng để mô ttả Nút đối tượng ng Đối tượng lớ ớp Đối tương ng giao di diện Phụ thuộcc MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN GIẢI THÍCH KÝ HIỆU UML MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Phạm vi đề tài 1.4 Chức hệ thống CHƯƠNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 2.1 Giới thiệu tổng quan tảng IOS 2.1.1 Sơ lược lịch sử phát triển hệ điều hành IOS 2.1.2 Các phiên hệ điều hành IOS 2.1.3 Chợ ứng dụng App Store 2.1.4 Cơng cụ lập trình môi trường phát triển 10 2.2 Giới thiệu tổng quan CentOS 12 2.3 Giới thiệu tổng quan UML 13 2.3.1 Tổng quan UML 13 2.3.2 Mục đích UML 13 2.3.3 Mục tiêu UML 14 2.4 Giới thiệu Mysql SQLite 14 2.4.1 Mysql 14 2.4.2 SQLite 17 2.5 Giới thiệu ngôn ngữ PHP 19 2.6 JSON 20 2.7 Adobe Photoshop 24 Chương PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.1 Biểu đồ Use Case 27 3.1.1 Usecase phía server 27 3.1.2 Usecase quản lý tài khoản 35 3.1.3 Usecase quản lý thẻ tích điểm 41 3.1.4 Usecase quản lý nhận thông báo từ server 45 3.1.5 Usecase yêu cầu tham gia cửa hàng 49 3.1.6 Usecase yêu cầu thêm bạn 50 3.1.7 Usecase quản lý danh sách hiển thị thông tin tin tức các cửa hàng 51 3.1.8 Usecase đổi quà điểm 53 3.2 Biểu đồ hoạt động 54 3.2.1 Quản lý danh sách cửa hàng – Server 54 3.2.2 Quản lý kiểm duyệt đăng tin khuyến tất cửa hàng – Server 55 3.2.3 Quản lý đăng tin khuyến cửa hàng – Server 56 Server cho người cửa hàng tự quản lý thông tin khuyến cửa hàng 56 3.2.4 Quản lý giao dịch mua hàng cửa hàng – Server 57 Server cho phép cửa hàng quản lý giao dịch với người dùng 57 3.2.5 Thực giao dịch đổi quà cửa hàng – Server 58 3.2.6 Xem lịch sử giao dịch người dùng – Server 59 3.2.7 Đăng ký tài khoản 60 3.2.8 Đăng nhập 61 3.2.9 Hiển thị thông tin người dùng sau đăng nhập thành công 62 3.2.10 Cập nhật thông tin tài khoản đăng nhập 63 3.2.11 Đăng xuất 64 3.2.12 Xem danh sách điểm người dùng cửa hàng tham gia 65 3.2.13 Xem danh sách quà tặng cửa hàng mà người dùng tham gia 66 3.2.14 Xem danh sách bạn bè 67 3.2.15 Nhận thông báo từ server (Notification) 68 3.2.16 Yêu cầu tham gia cửa hàng 69 3.2.17 Yêu cầu thêm bạn 70 3.2.18 Xem danh sách tin tức tất cửa hàng hệ thống 71 3.2.19 Đổi quà điểm tích 72 3.3 Biểu đồ Class 73 3.3.1 Class diagram đăng nhập 73 3.3.2 Class diagram đăng ký 75 3.3.3 Class diagram quản lý thẻ tích điểm 77 3.3.4 Class diagram nhận thông báo tử server 80 3.3.5 Class diagram hiển thị tin tức 82 3.4 Thiết kế hệ thống 85 CHƯƠNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN 4.1 Hướng dẫn sử dụng ứng dụng 89 4.2 Thiết kế giao diện 91 4.2.1 Giao diện hình splash 91 4.2.2 Giao diện hình đăng nhập 92 4.2.3 Giao diện hình đăng ký 93 4.2.4 Giao diện hình tin tức 94 4.2.5 Giao diện hình danh sách cửa hàng 95 4.2.6 Giao diện hình thông tin cửa hàng 96 4.2.7 Giao diện hình thơng tin tài khoản 97 4.2.8 Giao diện hình thông báo 98 4.2.9 Giao diện hình tích điểm 99 4.2.10 Giao diện hình cài đặt 100 4.2.11 Giao diện hình chi tiết tin tức 101 KẾT LUẬN DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Đặc tả quản lý danh sách người dùng – Admin 29 Bảng 3.2 Đặc tả quản lý kiểm duyệt đăng tin khuyển tất cửa hàng – Admin 30 Bảng 3.3 Đặc tả quản lý đăng tin khuyến cửa hàng hệ thống cửa hàng – Cửa hàng 31 Bảng 3.4 Đặc tả quản lý giao dịch mua hàng cửa hàng hệ thống cửa hàng – Cửa hàng 32 Bảng 3.5 Đặc tả thực giao dịch đổi quà cửa hàng hệ thống– Cửa hàng 33 Bảng 3.6 Đặc tả xem lịch sử giao dịch người dùng – Người dùng 34 Bảng 3.7 Đặc tả đăng ký tài khoản 36 Bảng 3.8 Đặc tả đăng nhập 37 Bảng 3.9 Đặc tả xem thông tin tài khoản 38 Bảng 3.10 Đặc tả sửa thông tin tài khoản 39 Bảng 3.11 Đặc tả đăng xuất tài khoản 40 Bảng 3.12 Đặc tả xem danh sách điểm người dùng cửa hàng tham gia 42 Bảng 3.13 Đặc tả xem danh sách quà tặng cửa hàng mà người dùng tham gia 43 Bảng 3.14 Đặc tả xem danh sách bạn bè 44 Bảng 3.15 Đặc tả xem danh sách nhận thông báo từ cửa hàng mà người dùng tham gia 46 Bảng 3.16 Đặc tả xem danh sách nhận thông báo từ bạn bè 47 Bảng 3.17 Đặc tả xem danh sách nhận thông báo thông tin hệ thống 48 Bảng 3.18 Đặc tả yêu cầu tham gia cửa hàng 49 Bảng 3.19 Đặc tả yêu cầu thêm bạn 50 Bảng 3.20 Đặc tả xem danh sách tin tức cửa hàng hệ thống 52 Bảng 3.21 Đặc tả đổi quà điểm tích 53 Bảng 3.22.Mô tả chi tiết hàm class đăng nhập 74 Bảng 3.23.Mô tả chi tiết hàm class đăng ký điều khoản sử dụng 76 Bảng 3.24.Mô tả chi tiết hàm class quản lý thẻ tích điểm 78 Bảng 3.25.Mơ tả chi tiết hàm class nhận thông báo từ server 81 Bảng 3.26.Mô tả chi tiết hàm class hiển thị tin tức 83 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 MySQL Workbench OS X 16 Hình 2.2 Cách thức PHP hoạt động 20 Hình 2.3 JSON object 21 Hình 2.4 JSON Array 22 Hình 2.5 JSON Value 22 Hình 2.6 JSON String 23 Hình 2.8 JSON Number 23 Hình 3.1 Mơ hình Use Case phía Server 28 Hình 3.2 Mơ hình Use Case quản lý tài khoản 35 Hình 3.3 Mơ hình Use Case quản lý thẻ tích điểm 41 Hình 3.4 Mơ hình Use Case quản lý nhận thơng báo từ server 45 Hình 3.5 Mơ hình Use Case u cầu tham gia cửa hàng 49 Hình 3.6 Mơ hình Use Case yêu cầu thêm bạn 50 Hình 3.7 Mơ hình Use Case Xem danh sách tin tức cửa hàng hệ thống 51 Hình 3.8 Mơ hình Use Case đổi quà điểm tích 53 Hình 3.9 Biểu đồ hoạt động quản lý danh sách người dùng – Server 54 Hình 3.10 Biểu đồ hoạt động quản lý kiểm duyệt thông tin khuyến tất cửa hàng hệ thống– Server 55 Hình 3.11 Biểu đồ hoạt động quản lý đăng tin khuyến cửa hàng– Server 56 Hình 3.12 Biểu đồ hoạt động quản lý giao dich mua hàng cửa hàng – Server 57 Hình 3.13 Biểu đồ hoạt động quản lý giao dich đổi quà cửa hàng – Server 58 Hình 3.14 Biểu đồ hoạt động xem lịch sử giao dịch người dùng – Server 59 Hình 3.15 Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản 60 Hình 3.16 Biểu đồ hoạt động đăng nhập 61 Hình 3.17 Biểu đồ hoạt động hiển thị thông tin người dùng sau đăng nhập thành công 62 Hình 3.18 Biểu đồ hoạt động cập nhật thơng tin người dùng đăng nhập thành công 64 Hình 3.19 Biểu đồ hoạt động đăng xuất tài khoản 65 Hình 3.20 Biểu đồ hoạt động xem danh sách điểm người dùng cửa hàng tham gia 65 Hình 3.21 Biểu đồ hoạt động xem danh sách quà tặng cửa hàng mà người dùng tham gia 66 Hình 3.22 Biểu đồ hoạt động xem danh sách bạn bè 67 Hình 3.23 Biểu đồ hoạt động nhận thông báo từ server 68 Hình 3.24 Biểu đồ hoạt động yêu cầu tham gia cửa hàng 69 Hình 3.25 Biểu đồ hoạt động yêu cầu thêm bạn 70 Hình 3.26 Biểu đồ hoạt động xem danh sách tin tức tất cửa hàng hệ thống 71 Hình 3.27 Biểu đồ hoạt động đổi quà điểm tích 72 Hình 3.28 Biểu đồ class đăng nhập 73 Hình 3.29 Biểu đồ class đăng ký 75 Hình 3.30 Biểu đồ class quản lý thẻ tích điểm 77 Hình 3.31 Biểu đồ class nhận thông báo từ server 80 Hình 3.32 Biểu đồ class hiển thị tin tức 82 Hình 3.32 Sơ đồ thực thể liên kết – Server 85 Hình 3.33 Sơ đồ thực thể liên kết – Client 86 Hình 4.1 Màn hình splash 91 Hình 4.2 Màn hình đăng nhập 92 Hình 4.3 Màn hình đăng ký 93 Hình 4.4 Màn hình tin tức 94 Hình 4.5 Màn hình danh sách cửa hàng 95 Hình 4.6 Màn hình thơng tin cửa hàng 96 Hình 4.7 Màn hình thơng tin tài khoản 97 Hình 4.8 Màn hình thơng báo 98 Hình 4.9 Màn hình tích điểm 99 Hình 4.10.Giao diện hình cài đặt 100 Hình 4.11.Giao diện hình chi tiết tin tức 102 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu đề tài Hiện thương mại điện tử phát triển nhiều nước giới, thấy tầm quan trọng thương mại điện tử lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực kinh tế hàng hóa.Cùng theo phát triển khơng ngừng giới công nghệ, smartphone phát triển mạnh mẽ để thay cho máy tính cồng kềnh.Với thiết kế nhỏ gọn , tính vượt trội, nhớ mở rộng theo phiên bản, hình cảm ứng đa điểm cộng với hệ điều hành IOS ứng dụng thơng minh hồn tồn có tiềm thay cho máy tính Với mong muốn tạo hệ thống thương mai điện tử nhằm tăng tính hấp dẫn người dùng mua sắm,giúp người dùng tiếp cận thường xuyên với thơng tin hàng hóa,tăng doanh số quản lý cửa hàng.Vì em lựa chọn đề tài: “Xây dựng ứng dụng hệ thống quản lý tích điểm điện tử mua sắm BuyPlus thiết bị di động tảng IOS” làm đề tài tốt nghiệp cho 1.2 Mục đích đề tài Ứng dụng Hệ Thống quản lý tích điểm BuyPlus xây dựng nhằm đáp ứng cách toàn diện nhu cầu đến từ người dùng cửa hàng Với mong muốn hệ thống giúp cho hoạt động mua sắm người tiêu dùng trở nên tiết kiệm hiệu hơn, đồng thời hỗ trợ cửa hàng việc quản lý khách hàng kích thích doanh số.Qua ,mục tiêu đề tài hướng đến là: - Xây dựng hệ thống quản lý tối ưu cửa hàng đó: • Hệ thống giúp cửa hàng quản lý tốt thông tin mặt hàng cửa cửa hàng • Hệ thống giúp cửa hàng kích thích doanh số, khuyến khích người dùng mua sắm cửa hàng - Xây dựng hệ thống giúp người dùng tiết kiệm tiện lợi đó: • Hệ thống giúp người dùng tiếp cận nắm bắt thông cửa hàng cách nhanh • Hệ thống giúp khuyến khích người dùng mua sắm 1.3 Phạm vi đề tài Hệ thống tập trung phần sau: Hệ thống cài đặt thiết bị động tảng IOS Xây dựng hệ thống kết nối client – server, Modul quản lý làm tảng cho việc phát triển ứng dụng sau Hệ thống hỗ trợ tính nhiều người truy cập lúc Hệ thống hỗ trợ tính đồng liệu theo tài khoản Hệ thống cho phép hiển thị cập nhật liệu client – server Hệ thống hỗ trợ người dùng theo tác offline khơng có kết nối mạng 1.4 Chức hệ thống Qua phần khảo sát sơ trên, thấy ứng dụng hệ thống quản lý tích điểm BuyPlus cần chức quan trọng sau: - Giúp cửa hàng quản lý thông tin danh sách người dùng mua hàng - Giúp cửa hàng cập nhật thông tin chung thông tin cửa hàng cho khách hàng - Đối với người dùng xem thơng tin lịch sử - Đồng liệu thơng tin tích điểm khách hàng từ server - Đồng liệu offline 90 Với người dụng lần đầu sử dụng , chưa tham gia vào hàng hệ thơng.Thì hệ thống hiển thị tất thông tin hàng để người dùng tham gia Người sử dụng chọn danh mục tin tức để xem tất thông tin hang hoá khuyến cửa hàng Tiếp theo người dùng chọn danh mục quản lý thông tin cá nhân theo tài khoản.Cho phép người dùng xem tất thông tin cá nhân đăng ký.Người dùngcó thể cập nhập thơng tin cá nhân Người dùng chọn chức tham gia vào cửa hàng để nhận thơng tin cửa hàng Người dùng thêm bạn từ danh sách tài khoản hệ thống 91 4.2 Thiết kế giao diện di 4.2.1 Giao diện n hình splash Màn hình splash hi hiển thị người dùng lần đầu khởi độộng ứng dụng Hình 4.1 Màn hình splash 92 4.2.2 Giao diện hình đăng nhập Giao diện hình đăng nhập gồm cách TextField cho phép người sử dụng nhập tài khoản mật đăng ký.Các Button cho phép người dùng chuyển sang hình đăng ký đăng nhập Facebook Hình 4.2 Màn hình đăng nhập 93 4.2.3 Giao diện hình đăng ký Giao diện hình đăng ký bao gồm TextField cho phép người dùng nhập thông tin đăng ký, Button giúp người dùng thực đăng ký trở lại hình trước Hình 4.3 Màn hình đăng ký 94 4.2.4 Giao diện hình tin tức Giao diện hình tin tức cho phép người dùng xem tất tin tức từ shop thông tin sản phẩm mới, ảnh Hình 4.4 Màn hình tin tức 95 4.2.5 Giao diện hình danh sách cửa hàng Giao diện hình danh sách hàng cho phép người dùng xem danh sách cửa hàng đăng ký hệ thống Hình 4.5 Màn hình danh sách cửa hàng 96 4.2.6 Giao diện hình thơng tin cửa hàng Giao diện hình thơng tin cửa hàng cho phép người dùng xem thông tin chi tiết cửa hàng địa chỉ, tên cửa hàng Hình 4.6 Màn hình thơng tin cửa hàng 97 4.2.7 Giao diện hình thơng tin tài khoản Giao diện hình thơng tin tài khoản cho phép người dùng xem thông tin tài khoản tên, tuổi, địa Hình 4.7 Màn hình thơng tin tài khoản 98 4.2.8 Giao diện hình thơng báo Giao diện hình thơng báo cho phép người dùng xem danh sách thông báo từ server tin tức cửa hàng, thông tin yêu cầu thêm bạn, thông từ ứng dụng Hình 4.8 Màn hình thơng báo 99 4.2.9 Giao diện hình tích điểm Giao diện hình tích điểm cho phép người dùng xem danh sách tích điểm cửa hàng tham gia Hình 4.9 Màn hình tích điểm 100 4.2.10 Giao diện hình cài đặt Giao diện hình cài đặt cho phép người dùng xem thông tin ứng dụng, mời bạn bè, góp ý cho ứng dụng, đăng xuất tài khoản Hình 4.10.Giao diện hình cài đặt 101 4.2.11 Giao diện hình chi tiết tin tức Giao diện hình chi tiết tin tức cho em người dùng xem chi tiết tin tức từ tin tức hình trang chủ 102 Hình 4.11.Giao diện hình chi tiết tin tức KẾT LUẬN Cuối kết đồ án đạt sau: - Xây dựng thành côngứng dụng hệ thống quản lý tích điểm điện tử mua sắm BuyPlus thiết bị di động tảng IOS - Đưa công nghệ ứng dụng vào thực tế kích thích người dùng mua sắm, quảng bá cho cửa hàng… - Xây dựng thành công chết client – server giúp người dùngcó thể sử dụng hệ thống nơi đâu Ưu điểm o Tính đa phương tiện:Hệ thống phát triển dành cho hệ điều hành IOS, sử dụng thiết bị chạy hệ điều hành IOS, nên việc mang lại tiện ích sử dụng đâu…Khi bạn muốn tìm kiếm thơng tin mua sắm,xem thơng tin khuyến mãi, địa cửa hàng xem thiết bị bạn o Tính cá nhân hoá:Hệ thống tạo cho người dùng danh sách cửa hàng riêng, bạn bè riêng.Giúp người dùng tự xây dựng liệu riêng cho thân o Tính tiện lợi:Hệ thống có chức đồng bộ, nên tất thông tin, cửa hàng cập nhật cách nhanh chóng, dễ dàng thay đổi theo ý muốn người sử dụng o Tính an toàn:Trong trường hợp thiết bị người sử dụng có vấn đề, hay vơ tình xố ứng dụng đi, tài khoản người sử dụng lưu server, người sử dụng việc cài lại ứng dụng, truy cập tài khoản để xem lại tất thông tin cửa hàng , danh sách điểm, danh sách bạn bè… 103 o Khả mở rộng:Hệ thống phát triền bước đầu nhằm kích thích mua sắm cho người dùng, quảng bá cho cửa hàng.Vậy hệ thống phát triển mở rộng mua sắm trực tuyển, hỗ trợ trực tuyến, toán trực tuyến Nhược điểm o Do hệ thống bước đầu phát triền nghiệp vụ chưa hoàn thiện, nhiều chức ý tưởng o Không hỗ trợ mua sắm tốn trực tuyến o Chưa có chế kích thích người dùng mua sắm tốt ví dụ nhận xét sản phẩm, đánh giá cửa hàng Hướng phát triển - Mở rộng chức hỗ trợ trực tuyến tư vấn trực tuyến,mua trực tuyến - Hướng hệ thống ứng dụng phát triển tảng khác Android, WindowPhone - Tăng tính tiện lợi cho người dùng - Sẽ hướng đến hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác - Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm hot 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nhóm tác giả Mai Duy Tân, Nguyễn Thanh Hoàng, Phạm Thanh Dũng, đồ án thực tập cuối khóa đề tài quản lý nhân ngân hàng Mỹ Xuyên, trường Đại học An Giang, 2009 Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý hệ sở liệu, nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004 Nguyễn Văn Ba, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2009 Phạm Thị Hoàng Nhung, sở liệu, môn công nghệ phần mềm Đại Học Thủy Lợi Tiếng Anh Andrew Curioso, Patrick, Expert PHP and MySQL, Wrox, 2010 Robert Sheldon, Geof Moes, Beginning MySQL, Wrox, 2005 Wrox Press, Profestional PHP Programming, 2008 ... số quản lý cửa hàng.Vì em lựa chọn đề tài: Xây dựng ứng dụng hệ thống quản lý tích điểm điện tử mua sắm BuyPlus thiết bị di động tảng IOS làm đề tài tốt nghiệp cho 1.2 Mục đích đề tài Ứng dụng. .. bắt thông cửa hàng cách nhanh • Hệ thống giúp khuyến khích người dùng mua sắm 1.3 Phạm vi đề tài Hệ thống tập trung phần sau: Hệ thống cài đặt thiết bị động tảng IOS Xây dựng hệ thống kết nối client... đích đề tài Ứng dụng Hệ Thống quản lý tích điểm BuyPlus xây dựng nhằm đáp ứng cách toàn di n nhu cầu đến từ người dùng cửa hàng Với mong muốn hệ thống giúp cho hoạt động mua sắm người tiêu dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng hệ thống quản lý tích điểm điện tử mua sắm buyplus trên các thiết bị di động nền tảng IOS , Xây dựng ứng dụng hệ thống quản lý tích điểm điện tử mua sắm buyplus trên các thiết bị di động nền tảng IOS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn