Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

106 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2018, 14:27

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN TUYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA - PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM HỌC THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN TUYÊN NGHIÊN CỨU MỢT SỚ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LỒI XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA - PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 62.62.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Thái TS Nguyễn Thị Thoa THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Ngun cơng trình nghiên cứu nghiêm túc thân tơi, cơng trình thực hướng dẫn TS Nguyễn Văn Thái TS Nguyễn Thị Thoa thời gian từ năm 2015 đến 2017 Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bớ cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Văn Tuyên ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên theo chương trình đào tạo Cao học lâm nghiệp khóa 23, từ năm 2015 - 2017 Để hồn thành luận văn này, tơi nhận quan tâm giúp đỡ tận tình đầy trách nhiệm thầy cô giáo hướng dẫn khoa học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên em sinh viên Khoa Lâm nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt trình học tập thu thập số liệu ngoại nghiệp Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy giáo TS Nguyễn Văn Thái, TS Nguyễn Thị Thoa tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ Ban giám hiệu, Phòng quản lý Đào tạo Sau đại học, thầy giáo, cô giáo Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nhân dịp này, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó Do thời gian trình độ hạn chế, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận xét, đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, tháng 9/2017 Tác giả Nguyễn Văn Tuyên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi, địa điểm nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Những nghiên cứu Thế giới 1.1.1 Những nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc 1.1.2 Những nghiên cứu về tái sinh 1.1.3 Những nghiên cứu về đặc điểm hình thái sinh vật học rừng 1.1.4 Những nghiên cứu về đặc điểm họ Hoa hồng 12 1.1.5 Những nghiên cứu về Xoan đào 12 1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 15 1.2.1 Những nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc 15 1.2.2 Những nghiên cứu về tái sinh 17 1.2.3 Những nghiên cứu về đặc điểm lâm học loài rừng 18 1.2.4 Những nghiên cứu về đặc điểm họ Hoa hồng 18 1.2.5 Những nghiên cứu về Xoan đào 19 1.2.6 Các nghiên cứu có liên quan đến Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 25 iv 1.3 Điều kiện tự nhiên - Kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 27 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 27 1.3.2 Điều kiện kinh tế - Xã hội 30 1.3.3 Nhận xét chung 34 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Nội dung nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Công tác chuẩn bị 37 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 38 2.2.3 Phương pháp điều tra 39 2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 43 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 3.1 Đặc điểm hình thái lồi Xoan đào 47 3.1.1 Đặc điểm hình thái thân 47 3.1.2 Đặc điểm hình thái 48 3.1.3 Đặc điểm hình thái hoa, lồi Xoan đào 49 3.2 Đặc điểm cấu trúc tầng gỗ 49 3.2.1 Cấu trúc tầng thứ 50 3.2.2 Cấu trúc tổ thành 54 3.2.3 Cấu trúc mật độ 55 3.2.4 Chỉ sớ đa dạng lồi gỗ 56 3.3 Đặc điểm đất nơi lồi Xoan đào phân bớ 58 3.4 Nghiên cứu đặc điểm tầng tái sinh loài Xoan đào 59 3.4.1 Đặc điểm cấu trúc tổ thành 59 3.4.2 Đặc điểm cấu trúc mật độ tỷ lệ tái sinh có triển vọng 61 3.4.3 Chất lượng nguồn gốc tái sinh 62 3.4.4 Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao 63 3.4.5 Ảnh hưởng một số yếu tố chủ yếu đến tái sinh tự nhiên 64 v 3.5 Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn phát triển loài Xoan đào khu vực nghiên cứu 69 KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KHUYẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTTN : Bảo tồn thiên nhiên CTV : Cây triển vọng ĐDSH : Đa dạng sinh học PTNT : Phát triển nông thôn QLKBT : Quản lý khu bảo tồn TS : Tái sinh vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thông tin ô tiêu chuẩn lập Khu BTTN Thần Sa Phượng Hoàng 40 Bảng 3.1: Kích thước tiêu chuẩn lồi Xoan đào trưởng thành 48 Bảng 3.2: Chiều cao lâm phần loài Xoan đào 51 Bảng 3.3: Cấu trúc tổ thành rừng nơi có lồi Xoan đào phân bớ 54 Bảng 3.4: Cấu trúc mật đợ rừng nơi lồi Xoan đào phân bố 55 Bảng 3.5: Chỉ số đa dạng lồi tầng gỗ - nơi phân bớ lồi Xoan đào 57 Bảng 3.6: Hình thái phẫu diện đất đặc trưng nơi loài Xoan đào phân bố 58 Bảng 3.7: Tổ thành tái sinh rừng có lồi Xoan đào phân bớ 60 Bảng 3.8: Mật độ tái sinh tỷ lệ tái sinh triển vọng rừng loài Xoan đào 61 Bảng 3.9: Chất lượng nguồn gốc tái sinh 62 Bảng 3.10: Mật đợ tái sinh lồi Xoan đào cấp chiều cao Thần Sa Phượng Hoàng 63 Bảng 3.11: Ảnh hưởng bụi, thảm tươi đến tái sinh loài Xoan đào 64 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Thân Xoan đào 47 Hình 3.2: Lá Xoan đào (mặt trước) 49 Hình 3.3: Lá Xoan đào (mặt sau) 49 Hình 3.4: Phẫu đồ rừng có lồi xoan đào phân bố 53 Hình 3.5: Phân bớ Xoan đào tái sinh theo cấp chiều cao Thần Sa Phượng Hoàng 64 Hình 3.6: Ảnh hưởng địa hình đến tái sinh tự nhiên rừng loài Xoan đào 66 Hình 3.7: Ảnh hưởng địa hình đến chất lượng tái sinh 67 82 OTC - Chân STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Bồ đề 15 5.08475 6.59857 5.84166 0.00259 0.15147 Kháo nước 1.69492 3.07071 2.38281 0.00029 0.06911 Dẻ gai 10 3.38983 9.63063 6.51023 0.00115 0.11473 Găng rừng 1.69492 2.69887 2.19689 0.00029 0.06911 Giổi 1.69492 5.98282 3.83887 0.00029 0.06911 Hu đay 1.69492 1.63265 1.66378 0.00029 0.06911 Lát 10 3.38983 2.92211 3.15597 0.00115 0.11473 Xoan đào 1.69492 1.63265 1.66378 0.00029 0.06911 Lòng mang 1.69492 1.19950 1.44721 0.00029 0.06911 10 Mán đỉa 10 3.38983 2.14443 2.76713 0.00115 0.11473 11 Thôi ba 1.69492 12.54007 7.11750 0.00029 0.06911 12 Nanh chuột 40 13.55932 4.57125 9.06529 0.01839 0.27093 13 Nhãn rừng 20 6.77966 3.66280 5.22123 0.00460 0.18246 14 Xoan ta 15 5.08475 1.77037 3.42756 0.00259 0.15147 15 Núc nác 10 3.38983 2.29837 2.84410 0.00115 0.11473 16 Sảng 1.69492 2.69887 2.19689 0.00029 0.06911 17 Sấu 1.69492 2.35101 2.02296 0.00029 0.06911 18 Sến mật 1.69492 1.19950 1.44721 0.00029 0.06911 19 Sung 20 6.77966 1.99316 4.38641 0.00460 0.18246 20 Sung cao 10 3.38983 1.58933 2.48958 0.00115 0.11473 21 Thẩu tấu 25 8.47458 1.62225 5.04841 0.00718 0.20916 22 Thôi ba 15 5.08475 5.02811 5.05643 0.00259 0.15147 23 Trám chim 20 6.77966 3.29570 5.03768 0.00460 0.18246 24 Vàng mương 1.69492 9.85720 5.77606 0.00029 0.06911 25 Xoan nhừ 20 6.77966 8.00906 7.39436 0.00460 0.18246 59 295 100 100 100 0.06061 2.99817 D = 0.93939 83 OTC - Chân STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Bứa 1.0526 6.2879 3.6703 0.0001 0.0479 Chẩn 20 4.2105 1.8978 3.0542 0.0018 0.1334 Phân mã 45 9.4737 1.6925 5.5831 0.009 0.2233 Dâu rừng 45 9.4737 3.6904 6.5821 0.009 0.2233 Dâu tằm 10 2.1053 6.2662 4.1857 0.0004 0.0813 Dẻ gai 45 9.4737 3.6844 0.009 0.2233 Găng 10 2.1053 0.4926 1.2989 0.0004 0.0813 Kháo 10 2.1053 1.0653 1.5853 0.0004 0.0813 Thôi ba 10 2.1053 10.827 6.4659 0.0004 0.0813 10 Ngát 1.0526 4.4808 2.7667 0.0001 0.0479 11 Trường 15 3.1579 1.2606 2.2093 0.001 0.1091 12 Sảng 20 4.2105 1.6542 2.9324 0.0018 0.1334 13 Đa 10 2.1053 2.1068 0.0813 14 Tu hú gỗ 15 3.1579 2.0338 2.5958 0.001 0.1091 15 Đẻn năm 1.0526 7.6624 4.3575 0.0001 0.0479 16 Thâu tấu 45 9.4737 1.4049 5.4393 0.009 0.2233 17 Han voi 1.0526 3.5677 2.3101 0.0001 0.0479 18 Vàng mương 35 7.3684 6.4575 6.9129 0.0054 0.1922 19 Vông 10 2.1053 2.1518 2.1285 0.0004 0.0813 20 Xoan nhừ 45 9.4737 4.7206 7.0971 0.009 0.2233 21 Ràng rang xanh 12 60 12.632 6.9797 9.8056 0.016 0.2613 22 Xoan đào 1.0526 19.616 10.334 0.0001 0.0479 95 475 100 100 6.579 2.106 0.0004 100 D= 0.075 0.925 2.7821 84 OTC - Chân STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Bồ đề 0.8197 1.0428 0.9312 0.0001 0.0394 Bứa 35 5.7377 2.5225 4.1301 0.0033 0.1640 Bùm bụp 15 2.4590 0.7398 1.5994 0.0006 0.0911 Trai lý 15 2.4590 5.5770 4.0180 0.0006 0.0911 Chẩn 13 65 10.6557 0.9773 5.8165 0.0114 0.2386 Phân mã 25 4.0984 1.3574 2.7279 0.0017 0.1309 Dẻ cau 20 3.2787 6.6624 4.9706 0.0011 0.1121 Dẻ gai 15 2.4590 6.2586 4.3588 0.0006 0.0911 Găng 0.8197 0.4037 0.6117 0.0001 0.0394 10 Giổi 15 2.4590 3.2550 2.8570 0.0006 0.0911 11 Kháo đất 35 5.7377 7.0682 6.4029 0.0033 0.1640 12 Hu đen 0.8197 0.2271 0.5234 0.0001 0.0394 13 Thôi ba 35 5.7377 7.4605 6.5991 0.0033 0.1640 14 Cò ke lơng 10 1.6393 1.6402 1.6398 0.0003 0.0674 15 Mít rừng 0.8197 2.0439 1.4318 0.0001 0.0394 16 Lòng mang cụt 15 2.4590 1.2169 1.8379 0.0006 0.0911 17 Ngát 0.8197 11.5868 6.2033 0.0001 0.0394 18 Nhãn rừng 10 1.6393 0.3772 1.0083 0.0003 0.0674 19 Quế 0.8197 0.9084 0.8640 0.0001 0.0394 20 Sảng 45 7.3770 3.3600 5.3685 0.0054 0.1923 21 Hu đen 0.8197 0.7436 0.7816 0.0001 0.0394 22 Vải guốc 10 1.6393 2.5957 2.1175 0.0003 0.0674 23 Sung rừng 0.8197 6.2311 3.5254 0.0001 0.0394 24 Thành ngạnh 10 1.6393 1.1520 1.3957 0.0003 0.0674 25 Thấu tấu 15 75 12.2951 0.6558 6.4754 0.0151 0.2577 26 Thị rừng 0.8197 1.7324 1.2760 0.0001 0.0394 27 Bưởi bung 0.8197 1.7324 1.2760 0.0001 0.0394 28 Trám trắng 10 1.6393 1.2537 1.4465 0.0003 0.0674 29 Vàng mương 20 3.2787 5.1071 4.1929 0.0011 0.1121 30 Xoan ta 0.8197 1.8539 1.3368 0.0001 0.0394 31 Xoan đào 40 6.5574 3.9202 5.2388 0.0043 0.1787 32 Xoan nhừ 0.8197 2.2432 1.5314 0.0001 0.0394 33 Mãi táp lông 10 1.6393 4.5639 3.1016 0.0003 0.0674 34 Sến nước 20 3.2787 1.5292 2.4039 0.0011 0.1121 122 610 100 100 100 0.0564 3.1588 D= 0.9436 85 OTC - Chân STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H’ Ba bét 1.3514 1.4102 1.3808 0.0002 0.0582 Vỏ khoai 15 4.0541 2.1169 3.0855 0.0016 0.1300 Bùm bụp 15 4.0541 5.3145 4.6843 0.0016 0.1300 Mò lơng 13 65 17.5676 4.2888 10.9282 0.0309 0.3055 Chẩn 10 2.7027 4.3249 3.5138 0.0007 0.0976 Phân mã 18 90 24.3243 3.9752 14.1498 0.0592 0.3439 Dẻ gai 25 6.7568 17.6640 12.2104 0.0046 0.1821 Găng 1.3514 3.2744 2.3129 0.0002 0.0582 Kháo nước 20 5.4054 2.8475 4.1265 0.0029 0.1577 10 Kháo xanh 1.3514 2.5070 1.9292 0.0002 0.0582 11 Thôi ba 1.3514 13.5102 7.4308 0.0002 0.0582 12 Kháo hoa nhỏ 10 2.7027 4.4288 3.5657 0.0007 0.0976 13 Sảng 1.3514 2.8779 2.1146 0.0002 0.0582 14 Thẩu tấu 1.3514 4.8637 3.1075 0.0002 0.0582 15 Trám đen 30 8.1081 5.4121 6.7601 0.0066 0.2037 16 Vàng anh 1.3514 2.3311 1.8412 0.0002 0.0582 17 Ràng rang xanh 10 50 13.5135 6.1613 9.8374 0.0183 0.2705 18 Xoan đào 1.3514 12.6916 7.0215 0.0002 0.0582 74 370 100 0.1286 2.3837 100 100 D= 0.8714 86 Vị trí sườn đồi OTC STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên loài Số N (Cây/ha) Bồ đề 10 Chẩn 10 Phân mã 10 Dẻ gai Găng Hu đay Lát khét 10 Lim xẹt Mán đỉa 20 Chẹo tía 10 Sòi tía 10 Phay 10 Dạ nâu Na rừng Ngát Ngõa Xoan nhừ 10 Núc nác Sảng Sấu 20 Sến mật Sến đất 10 Sung 10 Táu muối Thẩu tấu 25 Thôi ba Trám 20 Xoan đào Xoan mộc 25 56 280 N% 3.57143 3.57143 3.57143 1.78571 1.78571 1.78571 3.57143 1.78571 7.14286 3.57143 3.57143 3.57143 1.78571 1.78571 1.78571 1.78571 3.57143 1.78571 1.78571 7.14286 1.78571 3.57143 3.57143 1.78571 8.92857 1.78571 7.14286 1.78571 8.92857 100 G% 6.25612 3.04526 1.16035 8.40396 0.35622 1.49355 2.84090 1.63572 2.18298 3.08929 4.25085 2.35543 0.93377 6.11395 4.18744 2.01941 7.41930 1.49355 3.62604 2.68460 6.98634 3.07959 1.53838 6.39828 0.84880 2.01941 2.50366 8.56955 2.50729 100 IV% 4.91377 3.30835 2.36589 5.09484 1.07097 1.63963 3.20616 1.71072 4.66292 3.33036 3.91114 2.96343 1.35974 3.94983 2.98658 1.90256 5.49536 1.63963 2.70588 4.91373 4.38603 3.32551 2.55491 4.09200 4.88868 1.90256 4.82326 5.17763 5.71793 100 D= Cd 0.00128 0.00128 0.00128 0.00032 0.00032 0.00032 0.00128 0.00032 0.00510 0.00128 0.00128 0.00128 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032 0.00128 0.00032 0.00032 0.00510 0.00032 0.00128 0.00128 0.00032 0.00797 0.00032 0.00510 0.00032 0.00797 0.04847 0.95153 H' 0.11901 0.11901 0.11901 0.07188 0.07188 0.07188 0.11901 0.07188 0.18850 0.11901 0.11901 0.11901 0.07188 0.07188 0.07188 0.07188 0.11901 0.07188 0.07188 0.18850 0.07188 0.11901 0.11901 0.07188 0.21571 0.07188 0.18850 0.07188 0.21571 3.19334 87 OTC STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV % Cd H' Bồ đề 1.96078 5.76933 3.86506 0.00038 0.07709 Chẩn 1.96078 1.55691 1.75885 0.00038 0.07709 Phân mã 1.96078 1.12487 1.54283 0.00038 0.07709 Dẻ gai 1.96078 1.40511 1.68295 0.00038 0.07709 Găng 1.96078 0.42912 1.19495 0.00038 0.07709 Giổi 1.96078 4.11122 3.03600 0.00038 0.07709 Lát khét 10 3.92157 2.94743 3.43450 0.00154 0.12701 Mán đỉa 20 7.84314 2.76449 5.30381 0.00615 0.19965 Dạ nâu 1.96078 10.93341 6.44710 0.00038 0.07709 10 Ngát 1.96078 10.12381 6.04230 0.00038 0.07709 11 Côm trâu 10 3.92157 1.30829 2.61493 0.00154 0.12701 12 Na rừng 1.96078 5.32853 3.64466 0.00038 0.07709 13 Nhãn rừng 1.96078 2.83747 2.39913 0.00038 0.07709 14 Xoan nhừ 10 3.92157 11.45594 7.68876 0.00154 0.12701 15 Núc nác 1.96078 2.43267 2.19673 0.00038 0.07709 16 Sảng 10 3.92157 2.06291 2.99224 0.00154 0.12701 17 Sấu 10 3.92157 1.84348 2.88252 0.00154 0.12701 18 Sến đất 1.96078 4.11122 3.03600 0.00038 0.07709 19 Sung 20 7.84314 3.27243 5.55778 0.00615 0.19965 20 Thẩu tấu 30 11.76471 0.75202 6.25836 0.01384 0.25177 21 Thôi ba 10 3.92157 4.08105 4.00131 0.00154 0.12701 22 Trám trắng 45 17.64706 2.28909 9.96808 0.03114 0.30611 23 Xoan đào 1.96078 14.48316 8.22197 0.00038 0.07709 24 Xoan mộc 15 5.88235 2.57604 4.22920 0.00346 0.16666 51 255 100 100 100 0.07497 2.88811 D= 0.92503 88 OTC - Sườn STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Bồ đề 20 8.5106 9.1228 8.8167 0.0072 0.2097 Phân mã 10 4.2553 1.6647 2.9600 0.0018 0.1343 Dẻ gai 10 4.2553 3.7137 3.9845 0.0018 0.1343 Găng 10 4.2553 0.9224 2.5888 0.0018 0.1343 Gáo 2.1277 9.7341 5.9309 0.0005 0.0819 Giổi 2.1277 5.4268 3.7773 0.0005 0.0819 Hu đay 2.1277 0.9154 1.5215 0.0005 0.0819 Lát 2.1277 5.0461 3.5869 0.0005 0.0819 Lòng mang 2.1277 0.7632 1.4454 0.0005 0.0819 10 Mán đỉa 25 10.6383 2.7633 6.7008 0.0113 0.2384 11 Côm tầng 2.1277 1.6630 1.8953 0.0005 0.0819 12 Trám ba cạnh 2.1277 2.9090 2.5183 0.0005 0.0819 13 Thị long 2.1277 8.2389 5.1833 0.0005 0.0819 14 Ngõa 2.1277 7.7682 4.9479 0.0005 0.0819 15 Sấu 10 4.2553 4.9285 4.5919 0.0018 0.1343 16 Sung 10 4.2553 3.4091 3.8322 0.0018 0.1343 17 Thẩu tấu 20 8.5106 4.6974 6.6040 0.0072 0.2097 18 Thôi ba 10 4.2553 2.8735 3.5644 0.0018 0.1343 19 Trám trắng 20 8.5106 5.2361 6.8733 0.0072 0.2097 20 Vả 10 4.2553 2.2098 3.2326 0.0018 0.1343 21 Thiều rừng 10 4.2553 3.5043 3.8798 0.0018 0.1343 22 Xoan đào 2.1277 8.4794 5.3036 0.0005 0.0819 23 Xoan mộc 20 8.5106 4.0104 6.2605 0.0072 0.2097 47 235 100 100 100 0.0593 2.9710 D= 0.94069 89 OTC - Sườn STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tên loài Ba bét Bùm bụp Chẩn Phân mã Dâu rừng Dâu tằm Dẻ gai Giổi Kháo Kháo đất Kháo to Kè đuôi giông Thôi ba Xoan nhừ Ngát Chân chim Nhọc to Sảng nhung Xú hương Trôm Sao Giổi Dung giấy Cò ke lơng Súm lơng Thẩu tấu Han voi Trám trắng Vàng mương Vông Dẻ gai Xoan đào Số 11 4 4 2 1 1 11 12 114 N (Cây/ha) 10 20 55 20 20 40 20 10 20 25 20 45 20 10 10 5 5 10 55 30 60 10 570 N% G% 1.7544 0.5075 0.8772 0.3764 3.5088 0.8131 0.8772 1.0647 9.6491 4.5449 3.5088 2.6276 3.5088 2.3276 0.8772 2.4390 7.0175 3.3293 3.5088 1.1730 1.7544 1.7492 0.8772 0.6098 3.5088 8.8152 0.8772 0.9527 4.3860 2.1755 0.8772 2.5269 3.5088 1.2988 7.8947 1.0961 3.5088 0.7818 1.7544 3.7818 0.8772 14.3852 1.7544 1.5683 0.8772 1.5749 0.8772 2.1847 0.8772 4.3748 0.8772 1.7180 1.7544 1.0986 0.8772 2.5269 9.6491 4.8517 5.2632 1.5342 10.5263 3.5803 1.7544 17.6113 100 100 IV% Cd H' 1.1309 0.6268 2.1610 0.9710 7.0970 3.0682 2.9182 1.6581 5.1734 2.3409 1.7518 0.7435 6.1620 0.9150 3.2807 1.7020 2.4038 4.4954 2.1453 2.7681 7.6312 1.6614 1.2261 1.5309 2.6260 1.2976 1.4265 1.7020 7.2504 3.3987 7.0533 9.6828 100 D= 0.0003 0.0001 0.0012 0.0001 0.0093 0.0012 0.0012 0.0001 0.0049 0.0012 0.0003 0.0001 0.0012 0.0001 0.0019 0.0001 0.0012 0.0062 0.0012 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0093 0.0028 0.0111 0.0003 0.0569 0,943 0.0709 0.0415 0.1175 0.0415 0.2256 0.1175 0.1175 0.0415 0.1864 0.1175 0.0709 0.0415 0.1175 0.0415 0.1371 0.0415 0.1175 0.2004 0.1175 0.0709 0.0415 0.0709 0.0415 0.0415 0.0415 0.0415 0.0709 0.0415 0.2256 0.1550 0.2370 0.0709 3.1141 90 OTC - Sườn STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tên loài Bồ đề Bùm bụp Phân mã Dâu rừng Dẻ Kháo nước Kháo dài Thôi ba Ngát Trai Tu hú gỗ Rau ngót rừng Sảng hoa nhỏ Sảng xanh Thẩu tấu Lõi thọ Trám ba cạnh Trường Vàng mương Vông Xoan ta Xoan nhừ Ràng ràng Xoan đào Số N (Cây/ha) N% 20 4.8193 1.2048 25 6.0241 20 4.8193 15 3.6145 10 2.4096 25 6.0241 1.2048 10 2.4096 1.2048 15 3.6145 1.2048 15 3.6145 40 9.6386 1.2048 1.2048 25 6.0241 1.2048 25 6.0241 25 6.0241 1.2048 20 4.8193 14 70 16.8675 15 3.6145 83 415 100 G% 8.1215 1.0543 1.7889 3.2922 6.2205 11.2163 0.5887 13.6636 10.0868 3.2025 2.3691 0.4166 1.6106 1.2965 1.3770 3.9796 2.1499 2.6990 3.9213 0.9135 3.9796 4.8981 4.4314 6.7228 100 IV% Cd 6.4704 0.0023 1.1296 0.0001 3.9065 0.0036 4.0557 0.0023 4.9175 0.0013 6.8130 0.0006 3.3064 0.0036 7.4342 0.0001 6.2482 0.0006 2.2036 0.0001 2.9918 0.0013 0.8107 0.0001 2.6125 0.0013 5.4675 0.0093 1.2909 0.0001 2.5922 0.0001 4.0870 0.0036 1.9519 0.0001 4.9727 0.0036 3.4688 0.0036 2.5922 0.0001 4.8587 0.0023 10.6494 0.0285 5.1686 0.0013 100 0.0704 D = 0,93 H' 0.1461 0.0532 0.1692 0.1461 0.1200 0.0898 0.1692 0.0532 0.0898 0.0532 0.1200 0.0532 0.1200 0.2255 0.0532 0.0532 0.1692 0.0532 0.1692 0.1692 0.0532 0.1461 0.3002 0.1200 2.8958 OTC - Sườn STT Tên loài Bằng lăng Dâu rừng Ngát Sảng Sung rừng Thẩu tấu Xoan rừng Ràng ràng xanh Xoan đào Số 1 4 28 47 N (Cây/ha) 20 5 10 20 20 140 10 235 N% 8.5106 2.1277 2.1277 2.1277 4.2553 8.5106 8.5106 59.5745 4.2553 100 G% IV% 2.1449 5.3278 10.9097 6.5187 6.9511 4.5394 2.0038 2.0657 5.6783 4.9668 2.1530 5.3318 7.3031 7.9069 52.5046 56.0395 10.3514 7.3034 100 100 D= Cd 0.0072 0.0005 0.0005 0.0005 0.0018 0.0072 0.0072 0.3549 0.0018 0.3816 0,618 H' 0.2097 0.0819 0.0819 0.0819 0.1343 0.2097 0.2097 0.3086 0.1343 1.4521 91 Vị trí đỉnh đồi OTC STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Bồ đề 20 7.0175 3.8877 5.4526 0.0049 0.1864 Bứa 10 3.5088 4.5080 4.0084 0.0012 0.1175 Bùm bụp 10 3.5088 3.2096 3.3592 0.0012 0.1175 Phân mã 15 5.2632 2.0973 3.6802 0.0028 0.1550 Dẻ gai 20 7.0175 6.5098 6.7637 0.0049 0.1864 Găng 1.7544 2.4121 2.0833 0.0003 0.0709 Giổi 1.7544 5.0327 3.3936 0.0003 0.0709 Kháo đất 20 7.0175 1.5983 4.3079 0.0049 0.1864 Khế 15 5.2632 1.3417 3.3024 0.0028 0.1550 10 Lát khét 1.7544 4.8791 3.3167 0.0003 0.0709 11 Mán đỉa 15 5.2632 2.9641 4.1136 0.0028 0.1550 12 Thôi ba 1.7544 7.0625 4.4084 0.0003 0.0709 13 Nanh chuột 15 5.2632 3.4107 4.3370 0.0028 0.1550 14 Na rừng 1.7544 5.3472 3.5508 0.0003 0.0709 15 Xoan nhừ 1.7544 3.2209 2.4877 0.0003 0.0709 16 Sảng xanh 10 3.5088 1.8827 2.6957 0.0012 0.1175 17 Xoan đào 1.7544 1.2198 1.4871 0.0003 0.0709 18 Sấu 15 5.2632 3.2690 4.2661 0.0028 0.1550 19 Sến mộc 1.7544 7.2471 4.5008 0.0003 0.0709 20 Sung rừng 1.7544 2.6313 2.1929 0.0003 0.0709 21 Sung lông 1.7544 1.2972 1.5258 0.0003 0.0709 22 Thẩu tấu 25 8.7719 1.7205 5.2462 0.0077 0.2135 23 Trám trắng 10 3.5088 3.7415 3.6251 0.0012 0.1175 24 Trường 25 8.7719 7.3091 8.0405 0.0077 0.2135 25 Xoan ta 10 3.5088 12.2001 7.8544 0.0012 0.1175 57 285 100 100 100 0.0532 3.0581 D= 0.9468 92 OTC STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Bồ đề 15 7.1429 2.9866 5.0647 0.0051 0.1885 Bứa 2.3810 2.2709 2.3259 0.0006 0.0890 Phân mã 15 7.1429 0.9763 4.0596 0.0051 0.1885 Giổi 2.3810 3.2903 2.8356 0.0006 0.0890 Găng 2.3810 0.6106 1.4958 0.0006 0.0890 Hu đay 2.3810 0.4120 1.3965 0.0006 0.0890 Lát khét 10 4.7619 2.4430 3.6025 0.0023 0.1450 Lòng mang 2.3810 0.9540 1.6675 0.0006 0.0890 Mán đỉa 15 7.1429 2.1351 4.6390 0.0051 0.1885 10 Ngát 15 7.1429 5.1690 6.1559 0.0051 0.1885 11 Phay 2.3810 5.6266 4.0038 0.0006 0.0890 12 Sảng 2.3810 0.9003 1.6406 0.0006 0.0890 13 Sấu 15 7.1429 3.1532 5.1480 0.0051 0.1885 14 Sung 10 4.7619 2.3133 3.5376 0.0023 0.1450 15 Thẩu tấu 10 4.7619 0.4494 2.6056 0.0023 0.1450 16 Thôi ba 10 4.7619 3.4441 4.1030 0.0023 0.1450 17 Trám chim 25 11.9048 2.9559 7.4303 0.0142 0.2534 18 Vả 2.3810 1.5770 1.9790 0.0006 0.0890 19 Vải rừng 2.3810 4.4982 3.4396 0.0006 0.0890 20 Vàng mương 2.3810 1.2460 1.8135 0.0006 0.0890 21 Xoan đào 2.3810 49.8483 26.1146 0.0006 0.0890 22 Xoan mộc 15 7.1429 2.7400 4.9414 0.0051 0.1885 42 210 100 100 100 0.0601 2.9432 D= 0.9399 93 OTC STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Ba bét 10 3.5714 2.6126 3.0920 0.0013 0.1190 Bồ đề 20 7.1429 5.6259 6.3844 0.0051 0.1885 Chẩn 10 3.5714 1.7718 2.6716 0.0013 0.1190 Phân mã 10 3.5714 1.3228 2.4471 0.0013 0.1190 Dẻ gai 15 5.3571 7.1411 6.2491 0.0029 0.1568 Găng thạch 1.7857 2.6392 2.2125 0.0003 0.0719 Giổi 1.7857 8.3668 5.0762 0.0003 0.0719 Hu đay 15 5.3571 1.2634 3.3103 0.0029 0.1568 Lát 1.7857 4.9237 3.3547 0.0003 0.0719 10 Mán đỉa 25 8.9286 4.8985 6.9136 0.0080 0.2157 11 Thôi ba 10 3.5714 7.2049 5.3882 0.0013 0.1190 12 Côm tầng 25 8.9286 6.4008 7.6647 0.0080 0.2157 13 Thị lông 1.7857 15.0787 8.4322 0.0003 0.0719 14 Ngõa 10 3.5714 1.3981 2.4848 0.0013 0.1190 15 Xoan đào 1.7857 9.7987 5.7922 0.0003 0.0719 16 Sảng 10 3.5714 3.1935 3.3825 0.0013 0.1190 17 Sấu 10 3.5714 1.4925 2.5320 0.0013 0.1190 18 Sung 10 3.5714 2.4571 3.0143 0.0013 0.1190 19 Thẩu tấu 25 8.9286 2.5089 5.7188 0.0080 0.2157 20 Thôi ba 15 5.3571 2.3603 3.8587 0.0029 0.1568 21 Trám ba cạnh 15 5.3571 3.0727 4.2149 0.0029 0.1568 22 Xoan ta 20 7.1429 4.4680 5.8054 0.0051 0.1885 56 280 100 100 100 0.0574 2.9628 D= 0.9426 94 OTC - Đỉnh Số N (Cây/ha) Ba bét Bồ đề STT Tên loài N% G% 15 4.8387 0.7755 2.8071 0.0023 0.1465 1.6129 15.4038 8.5083 0.0003 0.0666 Bồ kết 10 3.2258 8.7898 6.0078 0.0010 0.1108 Bứa 10 3.2258 3.7812 3.5035 0.0010 0.1108 Bùm bụp 30 9.6774 1.5977 5.6376 0.0094 0.2260 Trai lý 1.6129 11.4615 6.5372 0.0003 0.0666 Phân mã 15 4.8387 2.4765 3.6576 0.0023 0.1465 Dẻ gai 1.6129 5.8892 3.7510 0.0003 0.0666 Giổi 15 4.8387 4.0841 4.4614 0.0023 0.1465 10 Thôi ba 10 3.2258 1.2070 2.2164 0.0010 0.1108 11 Nanh chuột 10 3.2258 0.7311 1.9785 0.0010 0.1108 12 Xoan nhừ 1.6129 11.8708 6.7419 0.0003 0.0666 13 Hu đen 10 3.2258 1.0385 2.1322 0.0010 0.1108 14 Nhãn rừng 1.6129 1.0376 1.3253 0.0003 0.0666 15 Sảng 1.6129 0.8078 1.2104 0.0003 0.0666 16 Sung rừng 1.6129 0.9775 1.2952 0.0003 0.0666 17 Thẩu tấu 10 50 16.1290 0.9191 8.5240 0.0260 0.2943 18 Bồ 15 4.8387 2.0432 3.4410 0.0023 0.1465 19 Trám trắng 1.6129 1.4362 1.5245 0.0003 0.0666 20 Trứng cua 1.6129 0.7037 1.1583 0.0003 0.0666 21 Xoan nhừ 10 3.2258 1.4779 2.3519 0.0010 0.1108 22 Xoan ta 15 4.8387 6.1851 5.5119 0.0023 0.1465 23 Xoan mộc 1.6129 2.5214 2.0671 0.0003 0.0666 24 Ràng rang xanh 35 11.2903 4.5596 7.9250 0.0127 0.2463 25 Xoan đào 10 3.2258 8.2243 5.7250 0.0010 0.1108 62 310 100 100 IV% Cd H' 100 0.0697 2.9403 D= 0.9303 95 OTC - Đỉnh Số N (Cây/ha) Bùm bụp 2 Chẩn STT Tên loài N% G% IV% Cd H' 10 4.0816 4.8666 4.4741 0.0017 0.1306 10 4.0816 5.2238 4.6527 0.0017 0.1306 Phân mã 40 16.3265 4.4390 10.3828 0.0267 0.2959 Dẻ 10 4.0816 16.1574 10.1195 0.0017 0.1306 Găng rừng 2.0408 2.8884 2.4646 0.0004 0.0794 Kháo đất 2.0408 7.5867 4.8138 0.0004 0.0794 Sảng 2.0408 2.6926 2.3667 0.0004 0.0794 Thẩu tấu 19 95 38.7755 2.4025 20.5890 0.1504 0.3674 Trám trắng 2.0408 6.9548 4.4978 0.0004 0.0794 10 Vàng anh 10 4.0816 2.7424 3.4120 0.0017 0.1306 11 Xoan ta 10 4.0816 7.4493 5.7655 0.0017 0.1306 35 14.2857 5.6006 9.9432 0.0204 0.2780 2.0408 30.9959 16.5184 0.0004 0.0794 49 245 0.2078 1.9912 Ràng ràng 12 xanh 13 Xoan đào 100 100 100 D = 0.79217 96 OTC - Đỉnh STT Tên loài Số N (Cây/ha) N% G% IV% Cd H' Bồ kết rừng 10 3.5088 8.3978 5.9533 0.0012 0.1175 Bứa 10 3.5088 9.7711 6.6399 0.0012 0.1175 Bùm bụp 10 3.5088 0.9991 2.2540 0.0012 0.1175 Thị lông 15 5.2632 1.8743 3.5687 0.0028 0.1550 Chẩn 10 3.5088 1.2683 2.3885 0.0012 0.1175 Phân mã 20 7.0175 2.3647 4.6911 0.0049 0.1864 Dâu rừng 1.7544 2.0247 1.8895 0.0003 0.0709 Dẻ gai 10 3.5088 2.9257 3.2172 0.0012 0.1175 Giổi 1.7544 6.1165 3.9355 0.0003 0.0709 10 Kháo nước 1.7544 13.3878 7.5711 0.0003 0.0709 11 Thôi ba 1.7544 6.6296 4.1920 0.0003 0.0709 12 Xoan nhừ 1.7544 4.5556 3.1550 0.0003 0.0709 13 Nhựa ruồi 1.7544 4.8494 3.3019 0.0003 0.0709 14 Sảng 1.7544 2.8695 2.3119 0.0003 0.0709 15 Chân chim 1.7544 0.7174 1.2359 0.0003 0.0709 16 Thấu tấu 10 50 17.5439 0.8307 9.1873 0.0308 0.3053 17 Trám ba cạnh 10 3.5088 5.5054 4.5071 0.0012 0.1175 18 Vàng mương 1.7544 14.1419 7.9481 0.0003 0.0709 19 Xoan ta 10 3.5088 2.6365 0.0012 0.1175 20 Ràng ràng xanh 15 75 26.3158 21 Xoan đào 10 3.5088 6.5125 5.0107 0.0012 0.1175 57 285 100 100 100 0.1203 2.5768 1.7641 2.4939 14.4049 0.0693 0.3513 D= 0.88 ... đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục... luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu mợt sớ đặc điểm lâm học lồi Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Ngun cơng trình nghiên cứu nghiêm... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN TUYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan