con người và môi trường địa lý

33 1,037 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:41

TiÕt 25- Bµi 21 TiÕt 25- Bµi 21 : : Con ng­êi vµ Con ng­êi vµ m«i tr­êng ®Þa m«i tr­êng ®Þa 1.Ho¹t ®éng n«ng nghiÖp víi m«i tr­êng ®Þa lÝ: a. Cánh đồng lúa mì ở Hoa kì b.Đồn điền trồng chuối ở Cô-xta Ri- ca c. Chăn nuôi cừu ở Ô-xtrây-li-a d. Ruộng bậc thang trồng lúa gạo ở Phi-líp-pin e. Trồng bông ở Hoa Kì f. Chăn nuôi lạc đà Lama ở Nam Mĩ a. C¸nh ®ång lóa m× ë Hoa k× Hình ảnh Địa danh Hình thức sản xuất Đới khí hậu Địa hình Hoa Kì Trồng trọt (Lúa mì) Ôn đới Đồng bằng a b.§ån ®iÒn trång chuèi ë C«-xta Ri- ca Hình ảnh Địa danh Hình thức sản xuất Đới khí hậu Địa hình Hoa Kì Trồng trọt (Lúa mì) Ôn đới Đồng bằng b Côxta Rica Trồng trọt (Chuối) Nhiệt đới Đồi núi a c. Ch¨n nu«i cõu ë ¤-xtr©y-li-a Hình ảnh Địa danh Hình thức sản xuất Đới khí hậu Địa hình Hoa Kì Trồng trọt (Lúa mì) Ôn đới Đồng bằng b Côxta Rica Trồng trọt (Chuối) Nhiệt đới Đồi núi a c Ôxtrâylia Chăn nuôi (Cừu) Ôn đới Đồng bằng [...]... nơi khai thác các luồng chuyên chở dầu trên thế giới * Hãy cho biết những nơi nào xuất khẩu nhập khẩu dầu chính? * Nhận xét về tác động của các hoạt động này tới môi trư ờng tự nhiên? Thu triu en trờn i Tõy Dng do tai nn ca tu ch du * Để bảo vệ môi trường, con người cần có hành động như thế nào? * Là học sinh các em cần phải làm gì để bảo vệ môi trường? -Để bảo vệ môi trường con người phải lựa... số chẵn:(2,4,6) +Con người khai thác kiểu khí hậu gì, địa hình gì để trồng trọt chăn nuôi? +Sự phân bố phát triển nghành trồng trọt chăn nuôi phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện tự nhiên nào? -Hoạt động nông nghiệp diễn ra rất đa dạng -Khai thác các kiểu khí hậu, địa hình để trồng trọt chăn nuôi -Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển phân bố của sản... đồng ruộng - Con người ngày càng tác động trên quy mô lớn, cường độ lớn tới môi trường tự nhiên, làm biến đổi hình dạng sơ khai của bề mặt đất 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa: Khai thác đồng ở Dăm-bi-a Khu công nghiệp luyện kim ở Đức Cây cối bị chết khô vì mưa a-xít Khói bụi tạo thành lớp ơng mù Nước thải từ các *Nhận xét nêu những tác động của một số hoạt nhà máy đổ vào động công... bền vững của môi trường Củng cố: *Nhận xét tác động của con người đến môi trường tự nhiên hậu quả của quá trình tác động đó * Hãy điền vào ô chữ dưới đây? 1 N 2 T 3 R U N G C T 4 5 6 7 H ậ R Ư T B ả N ậ N Đ Ô N G ờ N G G G I A N G I ó M ù A L V U â N Đ Ô N I ệ T N A M Đ Ô T H ị B A R G Ư Ơ o MN Ô V Ê T I b ả O v ệ M ô I T R ư ờ N g Dặn dò: + Sưu tầm tranh ảnh về hoạt động nông nghiệp hoạt động... thành lớp ơng mù Nước thải từ các *Nhận xét nêu những tác động của một số hoạt nhà máy đổ vào động công nghiệp đối với môi trường tự nhiên? sông ngòi - Loài người với sự tiến bộ của khoa học công nghệ ngày càng tác động mạnh mẽ làm biến đổi môi trường tự nhiên * Sự phát triển phân bố công nghiệp chịu tác động của điều kiện gì là chính? * Hãy cho một số ví dụ về một số quốc gia ở châu á có nền... R G Ư Ơ o MN Ô V Ê T I b ả O v ệ M ô I T R ư ờ N g Dặn dò: + Sưu tầm tranh ảnh về hoạt động nông nghiệp hoạt động công nghiệp với môi trường địa+ Học bài cũ + Làm bài tập 1,2 trang 76 các bài tập trong tập bản đồ + Chuẩn bị bài 22: Việt Nam - Đất nước, con người ...d Ruộng bậc thang trồng lúa gạo ở Phi-líp-pin Hình ảnh a b c d Địa danh Hình thức Đới khí hậu sản xuất Trồng trọt Hoa Kì (Lúa mì) Côxta Rica Trồng trọt (Chuối) Ôxtrâylia Chăn nuôi (Cừu) Trồng trọt Philippin (Lúa gạo) Địa hình Ôn đới Đồng bằng Nhiệt đới Đồi núi Ôn đới Đồng bằng Nhiệt đới Đồi núi e Trồng bông ở Hoa Kì Hình ảnh a b c d e Địa danh Hình thức sản xuất Trồng trọt Hoa Kì (Lúa mì) Trồng trọt... Hoa Kì (Bông) Đới khí hậu Địa hình Ôn đới Đồng bằng Nhiệt đới Đồi núi Ôn đới Đồng bằng Nhiệt đới Đồi núi Ôn đới Đồng bằng f Chăn nuôi lạc đà Lama ở Nam Mĩ Hình ảnh a b c d e f Địa danh Hình thức sản xuất Trồng trọt Hoa Kì (Lúa mì) Trồng trọt Côxta Rica (Chuối) Chăn nuôi Ôxtrâylia (Cừu) Philippin Trồng trọt (Lúa gạo) Trồng trọt Hoa Kì (Bông) Chăn nuôi Nam Mĩ (Lạc đà) Đới khí hậu Địa hình Ôn đới Đồng bằng . số chẵn:(2,4,6) +Con người khai thác kiểu khí hậu gì, địa hình gì để trồng trọt và chăn nuôi? +Sự phân bố và phát triển nghành trồng trọt và chăn nuôi phụ. 21 TiÕt 25- Bµi 21 : : Con ng­êi vµ Con ng­êi vµ m«i tr­êng ®Þa lÝ m«i tr­êng ®Þa lÝ 1.Ho¹t ®éng n«ng nghiÖp víi m«i tr­êng ®Þa lÝ: a. Cánh đồng lúa mì
- Xem thêm -

Xem thêm: con người và môi trường địa lý, con người và môi trường địa lý, con người và môi trường địa lý