Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh quảng nam

136 270 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 21:42

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG THANH TÙNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG THANH TÙNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG VĂN LONG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Thanh Tùng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BS Bác sĩ CBYT Cán y tế ĐH Đại học CĐ Cao đẳng DS Dược sĩ DSTC Dược sĩ trung cấp NHS Nữ hộ sinh ĐVT Đơn vị tính SL Số lượng TL Tỉ lệ KTV Kỹ thuật viên NNL Nguồn nhân lực DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng 2.1 Cơ cấu kinh tế địa bàn tỉnh phân theo ngành kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam qua 2.2 năm Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam qua 2.3 năm 2.4 Diện tính, dân số mật độ dân số năm 2016 Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính 2.5 qua năm Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị 2.6 nông thôn qua năm Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề đào tạo tỉnh 2.7 Quảng Nam qua năm Tốc độ tăng bình quân nguồn nhân lực ngành y tế 2.8 tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2016 Tỷ lệ số ngành đào tạo tỉnh Quảng Nam qua 2.9 năm Cơ cấu nguồn nhân lực y tế theo tuyến tỉnh Quảng Nam 2.10 năm 2016 Số lượng cán bộy tế đơn vị tuyến huyện tỉnh Trang 48 49 50 52 54 48 58 60 61 64 2.11 Quảng Nam năm 2016 67 2.12 2.13 68 2.14 2.15 2.16 Số lượng Bác sĩ làm việc trạm y tế tuyến xã Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo giới tính Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán y tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2016 Số lượng cán y tế đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn từ 2012 – 2016 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ tỉnh Quảng Nam tổ chức 69 72 73 75 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhận thức tỉnh Quảng Nam tổ chức Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên y tế sách tiền lương Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên y tế đời sống tinh thần Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên y tế điều kiện, môi trường làm việc Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên y tế hội phát triển nghề nghiệp 78 82 84 86 89 DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ Số Tên hình hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Bản đồ hành tỉnh Quảng Nam Biến động dân số phân theo thành thành thị nông thôn tỉnh Quảng Nam từ năm 2012 – 2016 Biến động lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính qua năm Biến động lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị nông thôn qua năm Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề đào tạo tỉnh Quảng Nam qua năm Trang 45 52 54 57 59 2.6 Biến động số lượng Bác sĩ/vạn dân 62 2.7 Biến động tỷ lệ điều dưỡng nữ hộ sinh/ bác sĩ 63 2.8 Biến động số lượng DS đại học/ bác sĩ 63 2.9 2.10 Biến động số lượng DS đại học/ Dược sĩ trung cấp Cơ cấu nguồn nhân lực y tế phân theo giới tính 63 70 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người nguồn tài nguyên quan trọng nhất, định phát triển đất nước, sức khỏe vốn quý người toàn xã hội Vì đầu tư cho sức khỏe đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao chất lượng sống cho người trách nhiệm toàn xã hội Trong cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, nguồn lực y tế nguồn lực quan trọng định phạm vi chất lượng y tế Do đòi hỏi phải có đội ngũ cán đáp ứng đủ số lượng, lực, trình độ chuyên môn ký làm việc quản lý, đa dạng chuyên khoa, chuyên ngành Vì phát triển nguồn nhân lực (NNL) cho ngành y tế vấn đề xúc, cấp thiết, đòi hỏi quan tâm hỗ trợ cấp ngành trongtỉnh Trong năm qua ngành y tế tỉnh Quảng Nam không ngừng phát triển, thu thành tựu to lớn công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực phát triển ngành nên ln tìm cáchđể phát triển nguồn nhân lực đạt thành công định: Đội ngũ y tế tăng cường; trình độ chuyên môn nguồn nhân lực ngày nâng cao; sách thu hút, đãi ngộ nhân lực bước đầu quantâm,… Tuy nhiên, với sức ép gia tăng dân số, thay đổi mơ hình bệnh tật theo chiều hướng ngày phức tạp, khó lường, tiến không ngừng khoa học công nghệ,…ngành y tế tỉnh Quảng Nam đối mặt với nhiều thách thức, mà thách thức lớn thiếu hụt, cân đối nguồn nhân lực y tế Phân bố nhân lực không đồng địa phương 10 Cơng tác đào tạo sách sử dụng cán y tế chưa hợp lý; chưa có sách hiệu việc thu hút sinh viên trường cơng tác; chưa có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho cán y tế công tác miền núi, vùng sâu, vùng xa Trong nhu cầu nhân lực y tế ngày tăng dân số tăng nhanh, kinh tế xã hội phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe nói chung, khám chữa bệnh nói riêng người dân ngày tăng cao Trước thực trạng vậy, việc nghiên cứu tìm giải pháp khả thi để phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam nhằm đáp ứng đầy đủ chất lượng, cấu phân bổ hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng y tế, phát triển nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân năm đến vấn đề cấp bách cần thiết Với lý trên, chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam” làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam thời gian qua, kết đạt được, tồn tại, nguyên nhân tồn cần khắc phục - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam thời gian đến Câu hỏi nghiên cứu - Nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam có đảm bảo yêu cầu phục vụ khám chữa bệnh người dân hay chưa? - Những giải pháp để phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam? Câu hỏi Cuối cùng, xin ơng cho biết thêm: Ngành có ý kiến đề xuất, kiến nghị Trung ương Tỉnh việc phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Trả lời: - Với Trung ương: Đề nghị nâng lương, thực sách thâm niên nhân viên ngành y tế - Với tỉnh: Đối với miền núi thực chế độ thu hút đặc biệt so với đồng nhằm tạo động lực cống hiến lâu dài cán y tế, y, bác sĩ giỏi ... luận phát triển nguồn nhân lực 13 - Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam thời gian qua - Chương Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam. .. tế việc phát triển nguồn nhân lực y tế 15 gắn liền với phát triển hệ thống y tế phục vụ cho nhu cầu đổi Phát triển hệ thống y tế phát triển nguồn nhân lực y tế phải dựa tảng tri thức, hay cơng... nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam thời gian đến Câu hỏi nghiên cứu - Nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam có đảm bảo y u cầu phục vụ khám chữa bệnh người dân hay chưa?
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh quảng nam, Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm