Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

75 88 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 20:01

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - - V V N ANH Tên tài: NG D NG CÔNG NGH TIN H C MÁY TỒN THÀNH L P T B N A CHÍNH S C I NT 20 TRANH, HUY N H HỊA, T NH PHÚ TH KHĨA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chun ngành : a mơi tr Khoa : Qu n lý tài nguyên Khóa h c : 2011 – 2015 Thái Nguyên, 2015 ng I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - - V V N ANH Tên tài: NG D NG CÔNG NGH TIN H C MÁY TOÀN THÀNH L P T B N A CHÍNH S C I NT 20 TRANH, HUY N H HỊA, T NH PHÚ TH KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : a mơi tr L p : K43 – CMT N02 Khoa : Qu n lý tài nguyên Khóa h c : 2011 – 2015 Gi ng viên HD : ThS Nguy n V n Hi u Thái Nguyên, 2015 ng i L IC M N Th c t p t t nghi p th i gian giúp cho sinh viên làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, c ng c nh ng ki n th c lý thuy t v n d ng nh ng ki n th c ó vào th c t c s nh t trí c a khoa Qu n Lí Tài nguyên, tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, em ã ti n hành nghiên c u chuyên : “ ng d ng công ngh tin h c máy tồn a s 20 Tranh- c i n t thành l p t b n huy n H Hòa- t nh Phú Th ” hồn thành khóa lu n tr hi u Nhà tr ng, Ban ch nhi m khoa Qu n lý Tài Nguyên, toàn th th y,cô giáo ã d y d , quan tâm truy n trình h c t p rèn luy n t i tr th y giáo h ng c tiên em xin trân thành c m n Ban giám t cho em nh ng ki n th c quý báu su t ng, c bi t em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i ng d n Th.S Nguy n V n Hi u – gi ng viên Khoa Qu n lý Tài Nguyên i ã tr c ti p giúp em th c hi n tài su t th i gian qua Em c ng xin c g i l i c m n t i , anh thu c i o Công ty c ph n Tr c Hòa – t nh Phú Th ab n ã giúp i Thành ng , truy n ki n vi c cung c p s li u, tài li u cs 1c a i dân Tranh – huy n H t kinh nghi m làm vi c c ng nh t o i u em có th hồn thành khóa lu n M c dù ã có nhi u c g ng song b c u làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c c ng nh h n ch v m t ki n th c kinh nghi m nên không th tránh kh i nh ng thi u sót Em r t mong nh n b n khóa lu n c s ch b o, ý ki n óng góp c a quý th y c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 20 tháng n m 2015 Sinh viên V V N ANH ii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 2.1 Tr s bi n d ng phép chi u Gauss UTM 11 B ng 2.2 : T l b n a .11 B ng 2.3: Tóm t t m t vài thơng s phân m nh b n B ng 2.4: Các ch tiêu k thu t c a B ng 4.1: Hi n tr ng qu B ng 4.2: B n .14 ng chuy n kinh v 17 t c a n m 2013 39 hi n có c a Tranh 41 B ng 4.3: Nh ng yêu c u k thu t c b n c a l i ng chuy n a 43 B ng 4.4 S li u i m g c .45 B ng 4.5: T a B ng 4.6: K t qu sau bình sai .45 om ts i m chi ti t .47 iii DANH M C HÌNH Trang Hình 2.1 H to vng góc Gauss-Kruger Hình 2.2 H to vng góc UTM 10 Hình 2.3: S quy trình cơng ngh Hình 2.4: S c u t o máy tồn Hình 2.5: Trình t ov b n a 16 c i n t 20 o .21 Hình 2.6: Quy trình thành l p b n Hình 2.7: Máy tồn a ph n m m famis .28 c i n t 29 Hình 4.1: Giao di n làm vi c c a TOP2ASC 48 Hình 4.2: Qúa trình trút s li u 48 .49 Hình 4.4: Giao di n làm vi c ph n m m Conver file .50 Hình 4.5: Giao di n làm vi c ph n m m Taltol 50 Hình 4.6: Ph n m m x lý s li u .51 Hình 4.7: File s li u sau c s lý 51 Hình 4.8: Nh p s li u b ng FAMIS 52 Hình 4.9: ng d n file ch a s li u 52 Hình 4.10 : Tri n i m chi ti t lên b n v 53 Hình 4.11: T o mơ t tr Hình 4.12: M t s o .54 i m o chi ti t 54 Hình 4.13 : M t góc t b n Hình 4.14: Các th a trình n i th a 55 t sau Hình 4.15: M t s l i th c n i 55 ng g p .58 Hình 4.16: Màn hình hi n th l i c a th a Hình 4.17: Các th a Hình 4.18: Th a t sau t sau t 59 c s a l i 59 c t o tâm th a 60 Hình 4.19: ánh s th a 61 Hình 4.20: Gán thông tin th t 62 Hình 4.21: V nhãn th a 63 Hình 4.22: T o khung b n Hình 4.23: T b n sau 64 c biên t p hoàn ch nh 64 iv DANH M C CÁC T , C M T Ch vi t t t VI T T T Nguyên ngh a BTNMT B Tài nguyên & Môi tr CSDL C s d li u ng GCNQSD KV1 ng chuy n kinh v KV2 ng chuy n kinh v QL Qu c l Th.S Th c TL T nh l TT Thông t UBND UTM L i chi u hình tr ngang VN-2000 H quy chi u h t a ng góc qu c gia VN-2000 v M CL C Trang L I C M N .1 DANH M C CÁC B NG ii DANH M C HÌNH iii DANH M C CÁC T , C M T VI T T T iv M C L C v U PH N 1: M 1.1 Tính c p thi t c a tài .1 1.2 M c ích nghiên c u c a 1.4 Ý ngh a c a tài tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u 1.4.2 Ý ngh a th c ti n .3 PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U .4 2.1 B n a 2.1.1 Khái ni m 2.1.2 Các y u t c b n n i dung b n 2.1.3.C s toán h c c a b n 2.1.4 N i dung ph 2.2 Các ph a ng pháp chia m nh b n ng pháp thành l p b n 2.2.1 Các ph a .5 a 11 a hi n .14 ng pháp o v chi ti t thành l p b n 2.2.2 o v b n 2.3 Thành l p l a b ng ph i kh ng ch tr c 2.3.1 Khái quát v l it a ng pháp toàn c 15 a 16 a 16 2.3.2 Nh ng yêu c u k thu t c b n c a l 2.3.3 Thành l p a 14 i ng chuy n kinh v .17 ng chuy n kinh v .18 2.4 o v chi ti t, thành l p b n 19 2.4.1 o chi ti t x lý s li u 19 2.4.2 Ph 2.5 ng pháp o v b n a b ng máy tồn ng d ng m t s ph n m m tin h c biên t p b n c i n t 19 a .23 vi 2.5.1 Ph n m m MicroStation, Mapping Office 23 2.5.2 Ph n m m famis 25 2.6 Gi i thi u s l 2.6.1 Máy toàn 2.6.2 o t a PH N 3: c v máy toàn c i n t .29 c South NTS – 312B 29 , IT cao ng truy n kinh vi 30 NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 31 3.1 it ng ph m vi nghiên c u 31 3.2 a i m th i gian ti n hành 31 3.3 N i dung .31 – 3.3.2 Thành l p l i kh ng ch 3.3.3 Thành l p m nh b n 3.4 Ph .31 o v 32 a t s li u o chi ti t .32 ng pháp nghiên c u 32 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U & TH O LU N .34 34 4.1.1 i u ki n t nhiên 34 4.1.2 i u ki n kinh t , h i 37 39 4.2 Thành l p l i kinh v 41 4.2.1 Công tác ngo i ngi p .41 4.2.2 Công tác n i nghi p 44 4.3 o v chi ti t biên t p b n b ng ph n m m Microstation, Famis 46 4.3.1 o v chi ti t 46 4.3.2 ng d ng ph n m m FAMIS Microstation thành l p b n a 47 4.3.3 Ki m tra nghi m thu tài li u 65 PH N 5: K T LU N KI N NGH 66 5.1 K t lu n 66 5.2 Ki n ngh 66 TÀI LI U THAM KH O 67 PH N M 1.1 Tính c p thi t c a U tài t tài nguyên c a m i qu c gia ,là c i ngu n cho m i ho t s ng c a ng trí quan tr ng; i Trong s nghi p phát tri n t ngu n tn c, s ng c a ng i Song s phân b m i quan h v t c ng r t ph c t p V n tn cv l nc a cb n t ã c quy ng Nhà n c n t l i r t khác d n t n n y sinh ây qu n lý t t ai, thúc ys c ch ng nh n quy n s d ng n t khơng gian góp ph n gi i quy t t t quan h phát tri n n n kinh t Công tác o t chi m gi m t v u vào c a nhi u ngành kinh t khác nhau, ngu n t li u s n xu t c a ngành nông nghi p Không nh ng th , m t cách có hi u qu ng a chính, l p h s a chính, ng ký, c p Gi y t nh ng cơng vi c c a công tác qu n lý Nhà nh Lu t t n m 2013 ây ch tr c, m t nhu c u c p bách c a ngành c nói chung c a t nh Phú Th nói riêng qu n lý ng a t m t cách ch t ch theo m t h th ng t li u mang tính khoa h c k thu t cao, c n thi t ph i có b b n a chính quy h s c a B Tài nguyên Môi tr B n th ng kê t ai, làm c s gi y ch ng nh n quy n s d ng t i t ng th a t th hi n lý cao, tr giúp Hi n d t M c c c v lo i chi ti t c a b n a chính; tài t, thu h i t, ch s d ng Vì v y có tính pháp t t b c ó s khác nhau: Thành l p b n t, c p a th hi n ng c a khoa h c công ngh , ngành o có nh ng chuy n bi n phát tri n v ph quy ho ch, giao c l c cho công tác qu n lý i s tác nh ng a tài li u quan tr ng m t b h s li u c b n l p b n a hoàn ch nh theo quy t ng pháp biên t p cho s n ph m d nh, ph cb n i c a nhi u ph ã ng pháp ng pháp o v tr c ti p, i d ng khác M i ph ng pháp có u nh c i m khác có nh ng m t m nh, m t y u, nhiên ph pháp o v tr c ti p ph b n khu ph a áp ng t t nh t v yêu c u thành l p c áp d ng cho m i t l , phù h p v i nh ng khu t th , t có giá tr kinh t cao, di n tích o v nh h p, n khu t không th dùng ng pháp khác ho c dùng ph c uv b n ng pháp khác không c ta, vi c thành l p b n a ang c nh m áp ng nhu c u qu n lý s d ng Trong ó, ph ng pháp thành l p b n h p s d ng GPS ang khoa Qu n lý Tài nguyên – Tr ab n t quy ho ch s d ng a b ng máy tồn cs ng ng ý giúp t c i n t có k t c a Ban ch nhi m i H c Nông Lâm Thái Nguyên, Công ty c i Thành v i s h V n Hi u em ti n hành nghiên c u toàn c ti n hành ph m vi c áp d ng tri n khai r ng rãi Xu t phát t th c ti n , ph n Tr c t hi u qu kinh t yêu n c n ng pháp có th ng ng d n c a th y Th.s Nguy n tài: “ ng d ng công ngh tin h c máy c i n t thành l p t b n a s 20 Tranh- huy n H Hòa- t nh Phú Th ” 1.2 M c ích nghiên c u c a kh ng ch tài ng d ng cơng ngh tin h c máy tồn o v , o v chi ti t biên t p m t t b n c i n t vào thành l p l i a t l 1:1000 t i Tranh, huy n H Hòa , t nh Phú Th - H tr vi c qu n lý h s a chínhnh ngồi th c a ta làm nh b t c sau: 4.3.2.2 Hi n th s a ch a s li u o - Hi n th tr o T c s d li u tr o Hi n th T o mô t tr o ch n thông s hi n th DX = ( T c tâm s th t cách tâm i m chi ti t theo tr c X = DY = ( T c tâm s th t cách tâm i m chi ti t theo tr c Y = Ch n kích th c ch b ng ho c l n h n tu theo i m chi ti t v i cho rõ nét r nhìn s th t Ch n màu ch s th t i m i m cho ch s n i so v i màu n n Microstation, ví d nh hình 4.10 màu n n c a Microstation ta màu ch s th t th ân ti n cho vi c n i màu xanh có th ch n i m chi tiêt màu vàng ch n xong ta n ch p nh n ... tài: “ ng d ng công ngh tin h c máy c i n t thành l p t b n a s 20 xã Vơ Tranh- huy n H Hòa- t nh Phú Th ” 1.2 M c ích nghiên c u c a kh ng ch tài ng d ng công ngh tin h c máy toàn o v , o v... V V N ANH Tên tài: NG D NG CÔNG NGH TIN H C VÀ MÁY TỒN THÀNH L P T B N A CHÍNH S C I NT 20 XÃ VÔ TRANH, HUY N H HỊA, T NH PHÚ TH KHĨA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chun ngành : a mơi... tài nguyên Mơi tr ng, (200 5), Quy trình o v thành l p b n a chính, Hà N i Báo cáo thuy t minh th ng kê, ki m kê t c a xã Vô Tranh, huy n H Hòa, t nh Phú Th (201 3) Lê V n Th (200 9), Bài gi ng môn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn