Báo cáo tổng kết công tác phổ cập năm 2008

5 1,036 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:41

UBND THỊ TRẤN BUÔN TRẤP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BCĐ PCGD THCS Độc lập –Tự do –Hạnh phúc Số : 14/ BC- PCGD Buôn Trấp , ngày 30 tháng 5 năm 2008 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2007-2008 VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN A – PHẦN THỨ NHẤT - Triển khai thực hiện kế hoạch số 64/KH-PC THCS của UBND huyện Krông Ana , nghò quyết của Đảng bộ Thò trấn Buôn Trấp khoá VI , nghò quyết của HĐND Thò trấn Buôn Trấp về công tác PCGDTHCS trên đòa bàn thò trấn năm 2007,2008 . - Nhận thức tầm quan trọng của công tác PCGD , xem đây là nhiệm vụ chính trò hàng đầu của các tổ chức cơ sở Đảng trong các trường học , các thôn buôn . Là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ sở Đảng ,chính quyền năm 2007 , 2008 . - Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp , BCĐ đề ra kế hoạch hoạt động PCGD THCS . - Giao chỉ tiêu PCGD cụ thể cho từng đơn vò trường học , thôn ,buôn . - Tổ chức theo dõi ,kiểm tra ,đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đề ra của các thôn , buôn, trường học theo các văn bản chỉ đạo của các cấp và hướng dẫn của ngành GD &ĐT Krông Ana về công tác PCGD để nhằm hoàn thành kế hoạch , chỉ tiêu của BCĐ huyện giao . - Những thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện : + Có đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo về công tác PCGD ( từ TƯ đến đòa phương ) đã đến các cơ cở một cách kòp thời . + Được sự quan tâm chỉ đạo ,tạo điều kiện của Phòng GD& ĐT Krông Ana , của các cấp uỷ Đảng chính quyền đòa phương trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo một cách cụ thể . Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra , đôn đốc thực hiện công tác PCGD THCS . - Đội ngũ GV cơ bản nhiệt tình , nhiều GV có năng lực trong chuyên môn và trong công tác quản lý , nhiều trường học , GV có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả trong việc huy động trẻ đến trường . Những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện : + Đời sống của một số bộ phận nhân dan còn gặp nhiều khó khăn , đặc biệt là những gia đình đông con , gia đình đồng bào dân tộc thiểu số . 1 + Một số bộ phận nhân dân chưa quan tâm đến việc học tập , giáo dục con em. Còn tư tưởng “ khoán trắng ” cho nhà trường. Bởi thế tình trạng HS bỏ học trong các trường vẫn thường xuyên diễn ra hàng năm ( từ 3% – 3,5 % ở cấp THCS). + Các tổ chức đoàn thể ở đòa phương ( Mặt trận tổ quốc , Phụ nữ , Đoàn TN … ) và lãnh đạo các thôn buôn đã quan tâm đến công tác PCGD nhưng rất ít và thiếu đồng bộ . Thiếu biện pháp đối với các hộ gia đình không tạo điều kiện cho con em đến trường . Sự phối hợp giữa thôn buôn và đoàn thể trong việc huy động HS đến trường còn nhiều hạn chế nên hiệu quả PCGD THCS không cao . + Tệ nạn xã hội trên đòa bàn con nhiều ,ảnh hưởng đến việc giáo dục đạo đức cho HS cũng như việc duy trì só số . B – PHẦN THỨ HAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2007-2008 I – PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ,ĐA DẠNG HOÁ LOẠI HÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN : Thực hiện mục tiêu xã hội hoá GD và đa dạng hoá các loại hình GD trên đòa bàn thò trấn Buôn Trấp , Đảng uỷ , HĐND , UBND và BCĐ PCGD tiến hành triển khai mục tiêu đến các đơn vò thôn buôn , trường học . 1- Đa dạng hoá các loại hình trường lớp : - Trung tâm học tập cộng đồng : 01 , đã đi vào hoạt động có hiệu quả ( đang mở 2 lớp may cho 67 học viên tại Nhà cộng đồng thôn Buôn Trấp , Thôn Buôn Rung, ), mở 03 nhóm ( 45 HV ) tập huấn nghiệp vụ trồng nấm rơm , nuôn ếch công nghiệp trên đòa bàn . Đến thời điểm này đã cấp chứng chỉ nghề cho 47 học viên . - Số trường đủ các đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi : 05 ( TH Krông Ana , Phan Bội Châu, Lý Tự Trọng, Trần Phú , Đinh Tiên Hoàng ). - Thò trấn đạt chuẩn PCGD THCS năm 2005 , 2006 , 2007. - Số trường THCS trên đòa bàn 02 . Đánh giá kết quả : 2- Về phát triển số lượng học viên : - Tổng số học sinh học PCTH : 6 nhóm với 28 học sinh ( lớp 2, 3, 4 ) học tại trường TH Trần Phú TH Lý Tự Trọng , Đinh Tiên Hoàng ( học ghép vào lớp phổ thông ) . - Tổng số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình GD BTTH .16 - Tổng số người trong độ tuổi 15 – 25: 5633 ; số người biết chữ 5348; đạt tỷ lệ 95 %. 2 - Tổng số người trong độ tuổi 26 - 35: 3890 ;số người biết chữ : 3540; đạt tỷ lệ 91 %. - Tổng số người từ 36 tuổi trở lên : 8257 ;số người biết chữ : 7101 ; đạt tỷ lệ 86 % - Huy động trẻ 6 tuổi các năm 2007,2008 vào lớp 1 đạt : 98, 5 % . - Học sinh hoàn thành hương trình TH ( 2 đợt ) 99 % . - Huy động HS hoàn thành chương trình TH vào lớp 6 các năm 2007,2008 đạt 98 % . - Học sinh từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình TH đạt trên 95 % - Học sinh từ 15 đến 18 tuổi TN THCS ( 2 đợt ) đạt 82 % - Tổng số học sinh học ôn tập văn hóa dự xét TN THCS lần 2 : - Năm 2007 : 26 HS . Được công nhận TNTHCS : 24 HS . - Năm 2008 : 49 HS . Được công nhận TNTHCS : 46 HS II – CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ : 1- Công tác chống mù chữ : a) Chỉ đạo công tác điều tra số người mù chữ tại thò trấn : Qua số liệu điều tra TĐVH của các trường. BCĐ PCGD căn cứ chỉ tiêu BCĐ huyện giao tổ chức giao chỉ tiêu cho các thôn buôn kết hợp vơi các trường tiểu học kiểm tra , vận động mở lớp XMC và sau XMC Do nhiều điều kiện khách quan và chủ quan chỉ tiêu BCĐ giao năm học 2007-2008 , đến thời điểm 30/5/2008 đòa phương chưa huy động được HV ra lớp XMC , sau XMC . 2 – Phổ cập GDTHCS : + Đánh giá kết quả Quán triệt những mục tiêu , kế hoạch của BCĐ PCGD Huyện . Được sự quan tâm của Phòng GD , Đảng uỷ , HĐND , UBND thò trấn và tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên thường trực trong BCĐ PCGD thò trấn băøng nhiều biện pháp năm học 2007-2008 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. 3- Công tác GD học sinh dân tộc a- Kế hoạch và bện pháp thực hiện : Đòa bàn thò trấn có 12 đơn vò hành chính , có 431 hộ dân tộc thiẻu số với 2062 khẩu. + Số học sinh dân tộc bậc Tiểu học : 536 HS. + Số học sinh dân tộc bậc THCS : 342 HS. - BGH các trường TH , THCS , THPTBC chỉ đạo đến GV bằng nhiều biện pháp trong dạy và học để duy trì só số , giảm tỷ lệ lưu ban bỏ học , nâng dần chất lượng học tập , tiếp thu kiến thức văn hoá của HS dân tộc . b- Kết quả đạt được : 3 +Tỉ lệ lưu ban ,bỏ học , chất lượng học tấp của HS DTTS có chuyển biến , HSDTTS bỏ học , lưu ban còn cao. c- Những kiến nghò : + Tổ chức phụ đạo văn hoá cho HS DT yếu kém trong hè 2008 . + GVCN có biện pháp thích hợp , kết hợp với cha mẹ học sinh , chính quyền thôn ,buôn tạo điều kiện thời gian , vật chất để các em ra lớp , nâng cao chất lượng học tập . 4 – Hoạt động chỉ đạo dạy học a- Giáo viên chuyên trách PCGD THCS : 01 . b- Thực hiện chương trình và quy chế chuyên môn : + Công tác quản lý : Thực hiện và triển khai kòp thời các văn bản , biểu mẫu đến các cơ sở ,nghiêm túc thực hiện các qui chế ,văn bản qui đònh của các cấp đối với ngành học . + Chỉ đạo thực hiện quy đònh hồ sơ : Chỉ đạo các đơn vò thực hiện các loại hồ sơ ( sổ GTGĐ , sổ ghi đầu bài , học bạ theo qui đònh của Phòng GD , Sở GD&ĐT ) + Chỉ đạo tổ chức các kỳ thi, kiểm tra ,xét tốt nghiệp : Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra chất lượng văn hóa của HV , HS trong các kỳ thi kiểm tra ,xét tốt nghiệp . Hưởng ứng và thực hiện cụôc vận động “ Hai không ” , “ Bốn nội dung ’’ của ngành GD&ĐT + Chỉ đạo đánh giá xếp loại : Thực hiện nghiêm túc theo qui chếmới ban hành năm 2007 của Bộ GD&ĐT . c- Đánh giá kết quả : Năm học 2007-2008 , hoạt động GDTX của thò trấn Buôn Trấp đã có nhiều cố gắng , hoạt động có hiệu quả và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu , kế hoạch của BCĐ huyện , Đảng uỷ , HĐND , UBND thò trấn giao . C – PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PCGD THCS NĂM HỌC 2008-2009: 1- Kế hoạch PC THCS năm 2008: + Duy trì kết quả PCGD THCS , tăng tỷ lệ số người từ 15 – 18 có bằng THCS + Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 của BCĐ huyện giao . + Hoạt động của TT HTCĐ có hiệu quả , thiết thực . + Cập nhật số liệu kòp thời , chính xác . + Hoàn thành các biễu mâũ theo qui đònh . 4 + Hoàn thiện các loại hồ sơ ,sổ sách biễu mẫu để BCĐ PCGD THCS huyện kiểm tra công nhận cuối tháng 9 năm 2008 . + BCĐ PCGD thò trấn làm hồ sơ đề nghò công nhận đat ïchuẩn PCGD TH đúng độ tuổi vào tháng 10 năm 2008 . 2- Biện pháp tổ chức thực hiện : - Tăng cường tuyên truyền công tác PCGD THCS nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của mục tiêu GD THCS của Đảng và Nhà nước cho mọi tầng lớp trong xã hội . - Củng cố , kiện toàn BCĐ PCGDTHCS của thò trấn , các thôn ,buôn, tổ dân phố . ( UBND thò trấn đã có QĐ số 301/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 về việc thành lập BCĐ PCGD THCS ) - Giao chỉ tiêu XMC , sau XMC , PCGD TH , PCGD THCS cho các thôn , buôn, trường học năm học 2008-2009 . ( UBND thò trấn đã có QĐ số 302/QĐ- UBND ngày 15/8/2008 về việc giao chỉ tiêu XMC , sau XMC , PCGD TH , PCGD THCS cho các thôn , buôn, trường học năm học 2008-2009 ) PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCGD 5 . : - Năm 2007 : 26 HS . Được công nhận TNTHCS : 24 HS . - Năm 2008 : 49 HS . Được công nhận TNTHCS : 46 HS II – CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ : 1- Công tác chống. –Hạnh phúc Số : 14/ BC- PCGD Buôn Trấp , ngày 30 tháng 5 năm 2008 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2007 -2008 VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN A – PHẦN THỨ NHẤT - Triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng kết công tác phổ cập năm 2008, Báo cáo tổng kết công tác phổ cập năm 2008, Báo cáo tổng kết công tác phổ cập năm 2008

Từ khóa liên quan