Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

77 155 0
  • Loading ...
1/77 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2018, 15:32

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình. I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM TR NH TH VÂN ANH tài: TH C TR NG GI I PH P PHÁT TRI N KINH T H NÔNG DÂN TRÊN A NG B NG, HUY N MAI CHÂU, T NH HỊA BÌNH KHĨA LU N T T NGHI H o IH C : Liên thơng quy Chuyên ngành : Kinh t Nông nghi p Khoa : KT&PTNT Khoá h c : 2012 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM TR NH TH VÂN ANH tài: TH C TR NG GI I PH P PHÁT TRI N KINH T H NÔNG DÂN TRÊN A NG B NG, HUY N MAI CHÂU, T NH HỊA BÌNH KHĨA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành L p Khoa Khoá h c Gi ng viên HD IH C : Liên thơng quy : Kinh t Nông nghi p : K9 - KTNN : KT&PTNT : 2012 2015 : ThS Tr n Bích H ng i L cs ng ý t u ki n c a Ban giám hi ch nhi m khoa Kinh t nghi ng, Ban n hành th c hi n khóa lu n t t c tr ng nh ng gi i pháp phát tri n kinh t h nông dân ng B ng- huy n Mai Châu- t u tiên th c hi n khóa lu n Vì v y khóa lu n nhi u thi u sót, em r t mong nh giáo, b c s góp ý phê bình t q th y khóa lu n c a em Em xin trân tr ng g i l i c c hoàn thi i toàn th th ng i H c Nơng Lâm nói chung, th y giáo khoa Kinh t Phát tri n nông t tình gi ng d y truy n lu n r t nh ng ki n th lý c nh n th c trình th c t u c bi t em xin g i l i c i Ths.Tr n Bích H n tình ng d n, ch b o, dìu d t em su t trình th c t tài Cu i cùng, em xin chân thành c ng B em trình thu th p s li u áp d ng nh ng ki n th c vào th c ti n Em xin chân thành c Thái Nguyên ngày 20 tháng 05 Sinh viên Tr nh Th Vân Anh ii Trang B ng 4.1: Tình hình s d ng B B ng 4.2: Tình hình dân s 26 ng c B ng 4.3 S u nông dân B n v ch h - 2014 29 h 33 u tra 34 B u tra 37 B ng nhân kh u c a nhóm h B ng 4.7: Tình hình v n vay c a h u tra 39 u tra 40 B ng 4.8 Tình hình trang b cơng c s n xu t c a nông h 41 B ng 4.9: Doanh thu t SXN- LN nhóm h 42 B ng 4.10: Chi phí cho SXN - LN c a nhóm h 44 B ng 4.11: T ng thu nh p bình quân t SXN LN c a h 45 B ng 4.12: Doanh thu t ngồi SXNL-N c a nhóm h 46 B ng 4.13: M n xu t N-LN c a nông h 47 B ng 4.14: Tình hình thu nh p th c t t ngồi SX NLN c a nhóm h u tra 48 B ng 4.15: Tình hình thu nh p c a nông h B ng 4.16: Thu nh p BQ c a nông h B ng 4.17: Chi tiêu bình qn c a nhóm nơng h B ng 4.18: Phân tích SWOT y u t u tra 49 ng, nhân kh 49 50 n phát tri n kinh t nông h 54 iii T vi t t t Di n gi i ANQP An ninh qu c phòng BQ Bình qn BQC Bình qn chung CC u CNH- Cơng nghi p hóa Hi DTBQ Di n tích bình qn i hóa tính GO Giá tr s n xu t H KT-XH ng nhân dân Kinh t - h i ng N-LN Nông lâm nghi p SXNL-N S n xu t nông lâm nghi p SWOT mm TB Trung bình TDTT Th d c th thao TNBQ Thu nh p bình quân Tri UBND ng U ban nhân dân my i, thách th c iv Trang L IC i DANH M C B NG ii DANH M C T VI T T T iii DANH M C T VI T T T iii M C L C iv PH N 1: M U 1.1 Tính c p thi t c tài 1.2 Yêu c u c tài 1.3 M c tiêu c tài tài c t p nghiên c u khoa h c 1.4.2 Ý ngh a th c ti n PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U lý lu n c tài 2.1.1 M t s khái ni m v h , h nông dân kinh t nông h 2.1.2 Vai trò c a kinh t h nông dân 2.1.3 a kinh t h nông dân 2.1.4 Phân lo i h nông dân 2.1.5 Nh ng nhân t ng t i s phát tri n c a kinh t h nông dân th c ti n 12 2.2.1 Tình hình kinh nghi m phát tri n kinh t h nông dân c th gi i 12 2.2.2 Quá trình kinh nghi m phát tri n kinh t h nông dân m ts a c ta 15 v ng phát tri n c a kinh t h nông dân nh ng h c kinh nghi m rút 17 ng phát tri n c a kinh t h nông dân 17 2.3.2 Nh ng h c kinh nghi dân Vi PH N 3: i v i phát tri n kinh t h nông ng B ng nói riêng 18 NG, N C U 20 ng ph m vi nghiên c u 20 ng nghiên c u 20 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 20 m th i gian nghiên c u 20 m nghiên c u 20 3.2.2 Th i gian nghiên c u 20 3.3 N i dung nghiên c u 20 m t nhiên, kinh t - h ng B ng nh ng thu n l i, n phát tri n kinh t h 20 3.3.2 Th c tr ng s n xu t kinh doanh c a h 21 3.3.3 Phân tích nh ng y u t n phát tri n kinh t nông h ng B ng 21 ng m t s gi i pháp ch y u phát tri n kinh t nông h ng B ng 21 u 21 th p s li p 21 p s li u th c p 22 n m u ph ng v n 22 lý thông tin, s li u 23 3.5 H th ng ch tiêu c a nghiên c u c tài 23 vi 3.5.1 H th ng ch tiêu ph hi u qu s n xu t kinh doanh c a kinh t h nông dân 23 3.5.2 Các ch tiêu ph n ánh k t qu s n xu t công th c tính 24 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 25 m t nhiên, kinh t , h i c a bàn nghiên c u 25 u ki n t nhiên 25 u ki n kinh t h i 27 4.1.3 Nh ng thu n l i- u ki n t nhiên kinh t i n phát tri n kinh t nông h 31 4.2 Th c tr ng s n xu t kinh doanh c a h 33 4.2.1 Khái quát v nhóm h u tra 33 n v ch h 34 u ki n s n xu t kinh doanh c a nông h 36 4.2.4 K t qu s n xu t c a nông h 42 4.2.5 T ng thu nh p c a nông h 49 4.2.6 Tình hình v i s ng c a nơng h 49 4.3 Phân tích y u t n phát tri n kinh t h nông dân ng B ng 51 PH N 5: NG M T S GI I PHÁP PHÁT TRI N KINH T NÔNG H NG B NG 55 ng phát tri n kinh t nông h t ng B ng 55 5.2 M t s gi i pháp ch y u phát tri n kinh t nông h x 5.2.1 Gi i pháp v ng B ng 55 56 5.2.2 Gi i pháp v v n 56 5.2.3 Gi i pháp v phát tri n ngu n nhân l c 56 5.2.4 Gi i pháp v khoa h c k thu t 57 5.2.5 Gi i pháp v th ng 58 vii 5.2.6 Gi i pháp v sách 58 5.3 Gi i pháp c th cho t ng nhóm h ng B ng 59 K T LU N KI N NGH 61 K t lu n 61 Ki n ngh 62 iv c 62 iv 62 i v i h nông dân 62 TÀI LI U THAM KH O 64 PH BI U 1.1 Nông nghi p m t hai nghành s n xu t v t ch t ch y u, gi v trí quan tr ng n n kinh t qu c dân Nó tr lên quan tr qu c gia v i g n 80% dân s ngành thu nơng thơn g c nơng nghi Có th kh iv i ng làm vi c c Vi t Nam nh q trình phát tri n nơng nghi p nông thôn, kinh t h nông dân gi vai trò quan tr ng khơng th thi t kinh c thù phù h p v i th c tr ng phát tri n s n xu t nông nghi p c ta hi n S t n t i phát tri n c a m t t t y u khách quan Trong nh i s chuy ch th i m nh m v ng có s qu n lý kinh t c coi tr u t ch c, kinh t h c y s phát tri n c a ngành nông nghi c ta t ch thi xu t kh c th c ph m tr c có kh ng g o ng th ba th gi i Kinh t h nông dân m t hình th c ph bi trí r t to l n ch th quan tr ng phát tri n nông nghi v i c ta c ta hi n bên c nh nh ng h nh t c a v n t n t i m t b ph n l n h nơng dân thi u tính t ch tâm lý l i s n xu n nh Do v y, v u ki n s n xu t r t khó n xu i s ng t cho nông nghi p nông thôn hi n phát tri n nông nghi p toàn di mb c qu c gia m i tình hu ng Chuy n d u nơng nghi p nơng thơn có hi u qu 54 ng 4.18 m m nh - Có ngu my u ng s n có,c n cù, ch u khó - S nhân kh u BQ/h kh - Di d ng nhi u, t nhi u, s n -Hi u qu s d u ki n m r ng di n tích cao,khơng có quy ho ch, nhi u lãng cach tác phí - H th ng giao thơng thu n l i cho vi c phát tri n kinh t ch ng qu c l a bàn xã) - ng khoa h c k thu t - g th c, t i dân b o th ,l c h u(nhi u h khơng mu n d ng nghèo, s m - Nhi a nhà c c) - Còn mang n ng nh th c canh tác l c h u - n nơng ít, mang n ng tính hình th c - h t ng nhi u y u i - T_Thách th c u ki n t nhiên thích h p v i nhi u lo i tr ng - - u s n ph m nông nghi p không i áp d ng khoa h c k thu t nh - Ch ng nông s m i c yêu c u c - c h i kinh nghi m s n tiêu dùng xu t - Giá c m t hàng nông s n lên - Th ng s n ph m nông xu ng th nghi p ngày m r ng c p i c s quan tâm c a lãnh ng - Th t nghi o - Thi u v n s n xu t - S n xu t manh mún, nh l 55 5.1 C n phát huy vai trò kinh t h d s n có, t m khai thác m i ngu n l c o chuy n bi n m nh m s n xu t nông nghi n c n t o u ki n khuy n khích nơng dân làm giàu, bi n m i h thành m s n xu t kinh doanh hàng hóa y m nh chuy n d u kinh t n i b s n xu t nghành nông nghi p phát tri tr ng tr ng ngành tr ng tr gi ng h p v mt n b khoa h c k thu t, gi ng u ki n t u tr ng v ah d u mùa v sa d ng m i ngu n l c s b trí h p t hi u qu cao nh t T n ng hóa s n xu t nông nghi p Phát tri n m nh m ngành phi nông ngi p, ti u th công nghi p Góp ph n gi i quy a ng th T n d ng th m nh s n có c u tích t ru p cho h m phát tri n kinh t t gi a thành viên nông h s n n t ng q trình tích t ru t quy mô l n t u ki cho s phát tri n c a n n s n xu t hàng hóa v i quy mơ l n Ti p t c công tác xây d h t y nhanh ti hồn thi n cơng trình xây d ng Xu t phát t m kinh t - h i c a huy n, d a vào th c tr ng s n xu t, kinh doanh c a nông h ut nh ng t i s phát tri n kinh t c a nông h , nh ng nhóm gi i pháp ch y u y kinh t nông h phát tri 56 5.2.1 Trong ho ng s n xu t nông nghi y u Vi c s d t có hi u qu i nông dân Hi v u s n xu t ch c bi t quan tr t canh tác manh mún, nh l Vì v y, c n i dân ti n hành d t p trung t iv i i th có di u ki t canh tác ch Hoàn thi n vi c quy ho ch s d h t ng thi t y u s n xu t nơng nghi p hàng hóa Quy ho ch phát tri n h t ng kinh t ng m i, quy ho ch phát tri nh mb ngu n l ot p 5.2.2 n V u ki m b o cho h nông dân v u s n xu t, v t ti n hành s n xu t hàng hóa nơng nghi p r t c n có v u tr ng ho d ch chuy n ng phi nông nghi p c n có v n v y gi i pháp v v n r t c n thi i v i trình phát tri n kinh t nông h c h t h nông dân ph i bi thân, v n vay t b ng v n t có c a b n c bi t quan tr ng c n ph ck ho ch c n s d ng v n phân b ngu n v n cho t ng khâu s n xu t cho phù h i hi u qu kinh t cao nh t c c n t p trung m dân.C n có nh r cho vay vùng, c n ph i ki m soát vi c s d ng v bi a ngu n v ng phù h p v i u ki n t ng u qu c i v i h nghèo 5.2.3 h cv nc c n có k ho ch nh m nâng cao dân trí i th p nên 57 c m t c n m thêm l o, t p hu n trình di n, h p m t i kinh nghi m, thông tin t ch c mơ hình s n xu t a b n t chuy n bi n v nh n th c, giúp nông h làm quen v i th nh ng t p quán l c h u, l a ch n nh ng, xóa b p v i ti m l c kinh t c a Phát tri n ngu n nhân l ng tr c dân Hình thành m t l chun mơn, có k h cv n lý t t S s n xu t không g n v i th i i t p quán canh tác(t túc t c p, ng), sang s n xu t t p chung có quy ho ch n v i nhu c u th i tâm lý e ng i( l i, trông ch s h tr ) c g 5.2.4 u ki n s n xu t phát tri ng hàng hóa, áp d ng ti n b khoa h c ngày có vai trò quan tr ng l y hàng hóa phát tri n Khoa h c phát tri n chìa khóa phát tri n nơng nghi p Ngày nay, ng d ng khoa h c k thu c th a nh n m t nh ng bi n pháp kinh t nh t s n xu t nông nghi i nông dân ti n hành s n xu t kinh doanh áp d ng ti n b khoa h c k thu t m t, nâng cao ch nâng cao kh nh tranh th i ch có t cao ngh sau thu ho ng, h giá thành s n ph m, t ng canh tác l c h u, s d ng gi ng tr ng, v t nuôi i gi y m nh ho áp d ng khuy n nông t nguy n i c i ti n h th ng canh tác, công ng khuy c bi t 58 5.2.5 i v i th ng cung ng y u t u vào cho s n xu t nông nghi có vai trò quan tr ng vi thu , tr giá y u t i v i th quy u ti u vào ng tiêu th s n ph c n khuy n khích doanh nghi p ký k t h ng tiêu th s n ph m cho h hàng hóa l n ph c v cho vi c tiêu th nông s n vùng Bên c n khuy n khích phát tri n lo i hình doanh nghi p cung ng d ch v b o hi m r i v giá nông s n cho h a bàn theo nguyên t c th a thu n t nguy ính quy s c n có sách h tránh tình tr n 5.2.6 c Chính quy n có sách tr xu t Cung c p gi ng m i, v u vào cho s n p v c ng h cho h nghèo C n gi i quy t t t ch sách vùng núi, c s m nghèo ng công tác d y ngh gi i quy t vi c làm Phát tri n t t ngh truy n th t th c m c Ti p t c c ng c t i Thái h p tác, hình thành nhóm h giúp i h c t p l n s n xu v hoá gia sách h i khác t n khai cu c m nghèo g n v i th c hi n cơng trình dân s k ho ch c kh e, giáo d o, xoá mù ch 59 5.3 Kinh t h nơng dân s n xu t hàng hóa ch u s lu t n n kinh t th ng, ngày có nhi u h chuy n sang s n xu t có quy mơ l c ng c a quy a cung c cho nhu c u v t ch t tinh th n a cung c p s n ph m cho h i - Gi i pháp cho nhóm h khá: i v i h nhóm có ti v n ti p c n khoa h c k thu t v y h nhóm ph u vi c áp d ng gi ng tr ng, v t nuôi m i nh ph m ch t nơng s mơ s n xu nhóm h i v i h ng l n nên m r ng quy ng nông tr i nh m nâng cao hi u qu kinh t Ngoài u ki v n, có th t p chung vào s n xu t hay m thêm d ch v nông nghi p cho nông h - Gi i pháp cho nhóm h trung bình: i v i nhóm h nh ác h ng ti m l c nh phát tri n kinh t nhiên h nh d n vi n xu t, vào ngành ngh d ch v nâng cao hi u qu kinh t h c n ch nh ng ti n b v khoa h c nông nghi v t cao, ph m ch t t u i v i h ng vi c ti p thu c s d ng lo i tr ng thu t gieo tr ng thi u v n s n xu t h c n vay thêm t bên m r ng quy mô s n xu t nh m nâng cao hi u qu kinh t th i gian t i - Gi i pháp cho nhóm h nghèo: + V tr ng tr t: Trong th i gian t i nên m nh d n vay v ng gi ng tr c ch ch i kinh nghi m s n xu t cao vào s n xu t Tích nâng cao hi u qu s n xu t 60 +V y u h cung t c p, h th ng chu ng tr c h u nên hi u qu s n xu cao Các h nên c i thi n h th ng chu ng tr t cao nuôi v i quy mô l ng m i m ph c v cho s n xu t nông nghi p c i thu nh p l n Ngoài ra, nên t n d ng s n ph m t tr ng tr làm th a tránh lãng phí l i ti t ki m chi tiêu m v n có c a h lên s ng l ng s n xu i m t ngu n thu nh p cho h nh n th c h n ch ch h nên m nh d n ti p c n ki n th c m i, ch u khó h c h i trao i kinh nghi m s n xu t M nh d n vay v n m r ng s n xu t c a h + Tóm l i v i nhóm h Nghèo h g p r t nhi s n xu t nơng nghi p quy h có th phát tri n s n xu i kinh nghi m s n xu n có sách h tr l p ph bi n, trang b ki n th c, trao y m nh công tác khuy i dân h g thu n l i cho h vay v n phát tri n s n xu t ng tr a bàn giúp u ki n 61 Sau nghiên c ghiên c u th c tr ng gi i pháp phát tri n kinh t nông h t ng B ng- huy n Mai Châu- t t lu ng B ng m t mi n núi n n kinh t ch m phát tri theo k ng phát tri n c a c ph c v cho s n xu nhi u y c hi h t ng nông thôn i s ng phát tri n kinh t h c a c bi t h th ng giao thông liên thôn, h th ng th y l i Tuy nhiên quy a tr h nơng dân phát tri giá gi ng, ho n s n xu t, sách tr ng khuy ym hu n k thu t m i , cung c nh t thông tin th i nông dân nh ng ki n th c m i, c p có nh ng quy ki n th c n m b t th Bên c l pt p nh s n xu t phù h p nâng cao ng ng phát tri n kinh t c a v n g p nhi u n xu t nông nghi p v n mang tính thu n nơng, nh l , mang tính ch t t cung t c nông nghi p Kh ch c th s n xu t d u h n ch , hi u qu s d ng v n vay th p M i khuy n nơng t ch c c vai trò tác d ng c a vi c kinh h phát tri n Th c hi n gi i pháp kinh t ch y u nh c a phát tri n c n ph vi c b o v t i vi c gi i quy t v y kinh t ông h h i, g n v i ng Trong trình phát tri n, có th s n y sinh nh ng v n m i c n gi i quy nb nv u ngành h p lý n b sung gi i pháp m ng nh có th ti p t c t 62 2.1 - Xây d h t ng nông nghi p nông thôn, t u ki n thu n l i giúp nông h phát tri n s n xu t b dân trí thơng qua vi ng ki n th n tín d ng thơng qua qu tín d ng i gian th t - Ti p t c h tr t nghèo, h n u ki n ph c v sinh ho t khác cho h c bi - o, i dân -M r v i lãi su ym u ki nhóm yên tâm s n xu t ng khuy n khích phát tri n d ch v nông nghi p, ngành ngh h c v nông nghi p - C n t p trung quan tâm ch bi h nghèo h c n s n xu t 2.2 - Chính quy n c kh o sát th c t u tra có nh ng gi i quy t h p lý phù h p v i nguy n v - L a ch n mơ hình kinh t s n xu t kinh t h mang l i hi u qu kinh t cao,t ng 2.3 - Các ch nông h nh ng ng nông h không s n xu t c a b ng cách t b n thân ph i ph n u coi tr ng vi c h c h i kinh nghi m s n xu t - t h c t p k thu t, chuy n giao gi ng m i vào s n xu t nh m t n d ng t t m i ngu n l c 63 - C n phát huy tính c ng làng nh t nh ng h nghèo khó giúp h phát tri n s n xu t b ng cách liên k t v i v v n,k thu tiêu th s n ph m m t cách hi u qu nhanh chóng - Bi t k t h p có hi u qu y u t ngu n l có th giúp gi m chi phí b tl - M nh d n vay v n xu t m nh d ngành có kh i thu nh p cao s n xu t h p lý, t ts 64 I.TI NG VI T Nguy n Sinh Cúc, nh ng thành t u n i b t c a nông nghi i m i, T p chí nghiên c u kinh t s 260, 2000 Ph - iv dân s ng vi c làm nông thôn, Nxb Nông nghi p, Hà N i Trung Hi u (2011) Giáo trình nơng h trang tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên) Th 5.Nguy h , khái ni m, v trí, vai trò, ch p chí nghiên c u kinh t Tr n Công Quân, Giáo trình lâm nghi i H c Nơng Lâm Thái Ngun) n cs(1997), kinh t h l ch s tri n v ng phát tri n, Nxb Khoa h c h i, Hà N i ng B ng, báo cáo t ng k t cu ng Th VAC q trình phát tri n nơng nghi p nơng thơn, Nxb tr qu c gia, Hà N i II TI NG ANH 10 Frank Ellis, Kinh t h Nông nghi p, TP HCM 1993 n nông nghi p, Nxb ... ng phát tri n c a kinh t h nông dân nh ng h c kinh nghi m rút 17 ng phát tri n c a kinh t h nông dân 17 2.3.2 Nh ng h c kinh nghi dân Vi PH N 3: i v i phát tri n kinh t h nông. .. n kinh t h nông dân xã ng B ng 51 PH N 5: NG VÀ M T S GI I PHÁP PHÁT TRI N KINH T NÔNG H NG B NG 55 ng phát tri n kinh t nông h t ng B ng 55 5.2 M t s gi i pháp ch y u phát. .. i nông dân v giá v thông tin v nhu c u c a th p ng C n phá v tính t phát s n xu t nông nghi p c cc i nông ng, h tr i nông dân phát tri n kinh t nông h iv ng B ng Phát tri n kinh t h nông dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn