Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ sau mổ ung thư lưỡi tại BV k

100 115 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2018, 13:01

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ VIỆT ANH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ SAU MỔ UNG THƯ LƯỠI TẠI BỆNH VIỆN K LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Hà Nội - 2014 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Diệu CS (2014) Báo cáo tình hình hoạt động phòng chống ung thư giai đoạn 2011- 2014 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Y tế Tạp chí Ung thư học Việt Nam, số 2- 2014 Xie X, Clausen O.P, Angelis D.P, et al (1991) The prognostic value of spontaneous apoptosis, Bax, Bcl and P53 in oral squamous cell carcinoma of the tongue Cancer, 913-920 Nguyễn Đức Lợi (2002) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số yếu tố tiên lượng bệnh ung thư lưỡi điều trị bệnh viện K Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện, Trường đại học Y Hà Nội Decroix Y, Ghossein A.N (1987) Experience of the Curie Institute in treatment of cancer of the mobile tongue Cancer, 492-502 Ngô Xuân Quý (2010) Đánh giá kết điều trị ung thư lưỡi giai đoạn I,II bệnh viện K từ năm 2005- 2010 Luận văn thạc sỹ y học, Trường đại học Y Hà Nội Shabbir Akhtar, Mubasher Ikaram (2007) Neck involvement in early carcinoma of tongue, Is elective neck dissection warranted? Journal of Pakistan Medical Association Đỗ Xuân Hợp (1976) Lưỡi Giải phẫu đại cương- Giải phẫu đầu mặt cổ, Nhà xuất Y học, tr 403-408 Nguyễn Văn Huy (2001) Lưỡi miệng Giải phẫu học lâm sàng (sách dịch), Nhà xuất Y học, 316-320 Ridge J.A, Glission B.S, Horwitz E.M, and Myers M.O (2003) Head and neck tumors Cancer Management: A Multidisciplinary Approach (7th), The Oncology Group, 39-85 10 Taylor IV S.J (1999) Head and neck carcinomas Current Therapy in Cancer (2nd edition), W.B Saunders company, 29-41 11.Nguyễn Bá Đức CS (2010) Tình hình mắc ung thư Việt Nam năm 2010 qua số liệu vùng ghi nhận giai đoạn 2004-2008 Tạp chí ung thư học Việt Nam, (số 2-2010), 73-77 12.Ghehano P (1987) Les cancer de la langue Encyclope’die- MedicoChirurgicale, Paris, 260-271 13.Nguyễn Văn Vi, Huỳnh Anh Lan (2000) Khảo sát số đặc điểm lâm sang yếu tố nguy ung thư miệng Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học Răng- Hàm- mặt, trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 107-122 14 O’Sullivan B, Irish J, Siu L, Lee A (1999) Head and neck cancer Manual of clinical oncology (7th), United State of American, 341-358 15.Emani B (1998) Oral cavity Principles and Practice of Radiation Oncology (3rd), United State of America, 981- 1002 16.Nguyễn Quốc Bảo (2007) Ung thư biểu khoang miệng Chẩn đốn điều trị bệnh ung thư, Nhà xuất Y học, 113-131 17.Trần Thị Hợp (1997) Ung thư lưỡi Bài giảng ung thư học, Nhà xuất y học, 104-108 18.Trịnh Văn Quang (2002) Ung thư khoang miệng Bách khoa ung thư học, Nhà xuất y học, 231-241 19.Strimson P.S, Luis B.H, et al (2001) Tumors of the nasal cavity and paranasal sinuses, nasopharyns, oral cavity and oropharynx cancer Principles and Practice of oncology 5th Ed by Devita V.T, in Hellman S, Prosenbery A.S.J.B Lippincott-Raven publiskers, Philadelphia, 741-802 20.Lê Đình Roanh (2001) Cấu trúc số u phổ biến Bệnh học khối u, Nhà xuất Y học, 129-155 21.Vi Huyền Trác (2000) U ác tính hay ung thư Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất y học, 115-129 22.Wittlekind Ch., et al (2004) Lip and Oral Cavity TNM Atlas, UICC, 13-21 23.Hicks L W, North H J, Loree R Th, et al (1998) Sugery as single modality therapy for squamous cell carcinoma of the oral tongue Am J Otolarygol, 24-28 24.Yii W N, Patel G S, Breach M N, et al (1999) Management of the N0 neck in early cancer of the oral tongue Clin Otolaryngol, 75-79 25.Kiyoto Shiga, Takenori Ongawa, Shun Sagai, Kengokato and Toshimitsu Kobayashi (2007) Management ò the patients with early stage Oral tongue cancer 389- 396 26.Trần Văn Cơng, Phạm Đình Tn(1995) Nhận xét đặc điểm lâm sàng 135 bệnh nhân ung thư lưỡi BVK từ năm 1989- 1994 Tạp chí y học thực hành, chuyên san ung thư học, 22-25 27.Trần Đặng Ngọc Linh (1998) Khảo sát dịch tễ học, bệnh học, lâm sàng, điều trị ung thư hốc miệng Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ nội trú, trường Đại học y Dược thành phố Hồ Chí Minh 28.Lee JH, Song JH, Lee SN, Kang JH, Kim MS, Sun DI and Kim IS (2013) Adjuvant Postoperative Radiotherapy with or without Chemotherapy for Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: The Importance of Patient Selection for the Postoperative Chemoradiotherapy Cancer Res Treat 2013; 45:31-39 29.Bernier J, et al (2004) European Organization for Research and Treatment of Cancer Trial 22931 Postoperative iradiation with or without concomitant chemotherapy for Locally advanced Head and Neck cancer N Engl J Med 2004; 350: 1945- 1952 30.Jay S Cooper, et al (2004) Postoperative Concurrent Radiotherapy and Chemotherapy for High-Risk Squamous Cell Carcinoma of the Head and neck The New England Journal of Medicine, 31.Lapeyre M, et al (2000) Postoperative Brachytherapy alone for T1-2 N0 squamous cell carcinomas of the oral tongue and floor of mouth with close or positve margins Int J Radiat Oncol Biol Phys 48(1):3742 32.Su Jung Shim, Jihye Cha (2006) Clinical outcomes for T1-2, N0-1 Oral tongue cancer patients underwent surgery with and without postoperative radiotherapy Journal of Oncology 33 Daniel D, Lydiatt DDS, Thomas Robbins MD et al (2006) Treatment of stage I and II oral tongue cancer Head and neck, 15(a), 308- 312 34 RKC Ngan, RKY Wong, F Tang (2004) Interstitial Brachytherapy for early oral tongue cancer using Iridium Hairpin or wire JHK coll Radiol (7), 88- 94 35 Ogasawara C H, Okita M T, Sakagami M (1999) Cervical lympho nodes metastasis of early or late T2 tongue carcinoma Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho, 1242- 1248 36 Buisset E, Lefe’bvre L J, Vankemel B, et al (1989) Les cancers linguaux et et pelvi- linguaux Valeur pronostique de I’ envahissment ganglionaire A propos de 744 cas, Ann Otolaryn, Paris, 551- 555 37.Đoàn Hữu Nghị, Phạm Hoàng Anh, Trần Kim Chi (1995) Bước đầu nhận xét giai đoạn bệnh ung thư thường gặp BVK 19921994 Chống đau ung thư điều trị triệu chứng, Hà Nội, 15-17 38.Leedy A.D, Trune R.D, Kronz D.J et al (1994) Tumor angiogenesis, the p53 antigen and cervical metastasis in squamous cell carcinoma of the tongue Otolaryngol, head and neck Surg, 417-422 39.Liao CT, Chang JT, Wang HM, et al (2008) Analysis of risk factors of predictive local tumor control in oral cavity cancer Ann Surg Oncol, 15-115 40 Myers Y.J, Kakins T, Roberts D, et al (2005) Squamous cell carcinoma og the tongue in young adults Otolarygol head and neck Surg, 44-51 41 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines Head and Neck Cancers www.nccn.org (Accessed on February 04,2011) 42 Nguyễn Quốc Bảo, Hàn Thị Vân Thanh, Bùi Thị Xuân (1997) Chẩn đoán điều trị ung thư lưỡi bệnh viện K 1988-1995 Y học thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên đề ung thư, 167-171 43 Nguyễn Hữu Thợi (2003) Ung thư đầu mặt cổ Thực hành xạ trị bệnh ung thư, Nhà xuất Y học, 215-225 44.Chiu M Ho, Kam H.Lam, Wei I.W, et al (1992) Occult lympho node metastasis in small oral tongue cancers Head and Neck, 359-363 PHỤ LỤC Bảng phân loại tình trạng dinh dưỡng dành cho người trưởng thành (Sử dụng thang phân loại Tổ chức Y tế giới 2000) Tình trạng dinh dưỡng Chỉ số BMI Gầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ sau mổ ung thư lưỡi tại BV k , Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ sau mổ ung thư lưỡi tại BV k

Từ khóa liên quan