Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu

126 1,042 4
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 20:16

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ÐỒNG DIỄM THÚY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ÐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI THÀNH PHỐ ÐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ÐỒNG DIỄM THÚY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ÐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI THÀNH PHỐ ÐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: GS TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đồng Diễm Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài 6 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 12NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 12 1.1 TỔNG QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 12 1.1.1 Khái niệm hoạt động xuất nhập 12 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập 13 1.1.3 Sự cần thiết quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập 14 1.1.4 Một số lý thuyết quản lý nhà nước xuất nhập 15 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 18 1.2.1 Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch XNK 18 1.2.2 Xây dựng tổ chức thực sách quy định pháp luật XNK 19 1.2.3 Thiết lập sử dụng hiệu công cụ quản lý XNK 23 1.2.4 Tổ chức máy quản lý nhà nước hoạt động XNK 24 1.2.5 Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hoạt động XNK 25 1.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU Ở NƯỚC TA 27 1.3.1 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lý 27 1.3.2 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lý 28 1.3.3 Các yếu tố môi trường bên 28 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XNK 30 1.4.1 Kinh nghiệm thành phố Hồ Chí Minh 30 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Bắc Ninh 31 1.4.3 Tổng quan kinh nghiệm địa phương 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 35 2.1 ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 35 2.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 35 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 2.1.3 Đặc điểm ngoại giao 37 2.2 TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012-2016 38 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 41 2.3.1 Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch XNK 41 2.3.2 Xây dựng tổ chức thực sách quy định pháp luật hoạt động XNK 48 2.3.3 Thiết lập sử dụng hiệu công cụ quản lý XNK 53 2.3.4 Tổ chức máy quản lý nhà nước hoạt động XNK 59 2.3.5 Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hoạt động XNK 64 2.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 69 2.4.1 Thành tựu 69 2.4.2 Hạn chế 70 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 76 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 76 3.1.1 Dự báo tình hình XNK thành phố năm tới 76 3.1.2 Chiến lược phát triển XNK thành phố 77 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI ĐÀ NẴNG 78 3.2.1 Hoàn thiện việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch XNK 78 3.2.2 Hoàn thiện việc xây dựng tổ chức thực sách quy định pháp luật hoạt động XNK 80 3.2.3 Hoàn thiện việc thiết lập sử dụng hiệu công cụ quản lý XNK 82 3.2.4 Hoàn thiện tổ chức máy quản lý nhà nước hoạt động XNK85 3.2.5 Hồn thiện việc kiểm tra, kiểm sốt, xử lý vi phạm hoạt động XNK 87 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CNXH Chủ nghĩa xã hội DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước EWEC Hành lang kinh tế Đông Tây EVFTA Hiệp định thương mại tự - EU FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước FTA Hiệp định thương mại tự GRDP Tổng sản phẩm địa bàn KCN Khu công nghiệp KTCN Kiểm tra chuyên ngành NK Nhập ODA Hỗ trợ phát triển thức PPP Đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư QLNN Quản lý nhà nước TMQT Thương mại quốc tế TNHH Trách nhiệm hữu hạn WTO Tổ chức thương mại giới XHCN Xã hội chủ nghĩa XK Xuất XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) bình quân đầu 36 người 2.2 Đầu tư trực tiếp từ nước cấp giấy phép 37 2.3 Số liệu tình hình hoạt động XNK địa bàn TP Đà 39 Nẵng 2.4 Một số mặt hàng xuất chủ yếu 39 2.5 Một số mặt hàng nhập chủ yếu 40 2.6 Thống kê số lượng hàng hóa thơng qua cảng Đà Nẵng 44 2.7 Thống kê số liệu đầu tư thành phố qua năm 46 2.8 Trị giá hàng hóa xuất địa bàn phân theo loại 54 hình kinh tế 2.9 Trị giá hàng hóa nhập địa bàn phân theo loại 55 hình kinh tế 2.10 Giá trị sản xuất cơng nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước 57 theo giá so sánh 2010 phân theo ngành cơng nghiệp 2.11 Số liệu hàng hóa XNK thực kiểm tra chuyên ngành giai đoạn 2012-2016 65 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên hình Trang Câu hỏi khảo sát đánh giá khả tiếp cận thơng tin, tài 47 hình 2.1 liệu doanh nghiệp 2.2 Câu hỏi khảo sát thời gian DN tìm hiểu thực 51 quy định pháp luật hoạt động XNK 2.3 Câu hỏi khảo sát nhận định sách XNK thành 52 phố 2.4 Câu hỏi khảo sát DN tham gia góp ý kiến quy định, 53 sách hoạt động XNK 2.5 Câu hỏi khảo sát số lần quan thuế tra kiểm tra 59 2.6 Cơ cấu tổ chức máy quản lý hoạt động XNK nước ta 60 2.7 Câu hỏi khảo sát tính hiệu minh bạch 63 quan quản lý 2.8 Câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp đối 64 với cán làm việc quan quản lý 2.9 Câu hỏi khảo sát quan tra, kiểm tra DN năm 2016 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xuất nhập thuật ngữ dùng để miêu tả hàng hóa dịch vụ bn bán quốc gia Xuất nhập (XNK) ngành kinh tế quan trọng, góp phần vào việc phát triển quốc gia Nhờ có XNK mà q trình cung cầu hàng hóa dịch vụ thị trường nước số lượng, chất lượng thời gian cải thiện Giải thích đóng góp hoạt động xuất nhập ảnh hưởng đến tăng trưởng khu vực Đơng Á có số quan điểm tác Balassa (1971), Krueger (1993), Hughes (1992) cho mở cửa thương mại nguồn quan trọng tăng trưởng nhanh chóng Đơng Á Một số quan điểm khác đặt câu hỏi cụ thể nhấn mạnh vào sách thương mại Theo Rodrik (1995), sách cơng nghiệp đóng vai trò quan trọng cách tạo môi trường đặc biệt thuận lợi cho đầu tư nước EastAsian (Ngân hàng Thế giới, 1993) đưa nghiên cứu nhấn mạnh đến tầm quan trọng việc thực xuất hàng hoá Nghiên cứu không cho tăng trưởng xuất nhanh chóng đóng vai trò quan trọng việc cho phép kinh tế Đông Á tránh gặp khó khăn ngoại hối Nó cho thấy sách xuất nhập đóng vai trò quan trọng việc kích thích tăng trưởng Các tác giả ủng hộ hỗ trợ rộng rãi phủ hàng xuất "phương thức hiệu cao để tăng cường đầu tư từ quốc tế tăng suất tăng trưởng đầu [27].” Vì quốc gia coi trọng đến XNK Tọa lạc vị trí chiến lược cơng ty nước ngồi hoạt động khắp khu vực Đơng Nam Á, Việt Nam coi hoạt động XNK nhiệm vụ chiến lược hàng đầu đất nước Với vị trí trung độ nước điểm cuối hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC), Đà Nẵng có nhiều thuận lợi 18 Đặc quyền mà thành phố dành cho doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngồi gì? (Vui lòng đánh dấu vào lựa chọn phù hợp) Chọn tất mục phù hợp Thuận lợi tiếp cận đất đai Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Thủ tục hành nhanh chóng đơn giản Được quyền địa phương quan tâm hỗ trợ hoạt động Mục khác: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Hà An (2013), "Hiệp định thương mại tự (FTA) Việt NamEU: Cơ hội thách thức cho kinh tế Việt Nam", Nghiên cứu Châu Âu, tr 14-15, Số 05, Năm 2013 [2] Chính Phủ, "Quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hoá hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hố doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam", Số 23/2007/NĐ-CP [3] Chính Phủ, "Quy định quyền xuất khẩu, quyền nhập thương nhân nước ngồi khơng có diện Việt Nam", Số 90/2007/NĐCP [4] Chính Phủ (2013), "Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia cơng q cảnh hàng hóa với nước ngồi", Số: 187/2013/NĐ-CP [5] Cổng thơng tin điện tử thành phố Đà Nẵng (2016), "Báo cáo tình hình xử lý buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại" [6] Đặng Đình Đào (2007), "Giáo trình Kinh Tế Thương Mại" [7] Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên Nguyễn Thị Loan (2011), "Quản trị học", Nhà xuất Tài [8] Lê Thị Thanh Huyền (2016), "Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam: Vài đánh giá trao đổi ", Tạp chí tài chính, tr 07-08, số tháng 11/2016 [9] Nguyễn Hữu Khải (2005), "Hàng rào phi thuế quan sách thương mại quốc tế", Nhà xuất Lao động xã hội Hà Nội [10] Nguyễn Hữu Khải Bùi Xuân Lưu (2006), "Giáo trình kinh tế ngoại thương", NXB Lao động-Xã hội [11] Đoàn Hồng Lê (2009), "Quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập nước ta điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế", Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đà Nẵng [12] Ngô Thắng Lợi Vũ Thành Hưởng, "Nhận diện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển", Tạp chí Tài chính, tr 01, số 1, tháng 12/2003 [13] Đinh Văn Mậu, Nguyễn Văn Thâm Võ Kim Sơn (2010), "Giáo trình quản lý hành nhà nước, Tập 1", Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [14] Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, "Phiếu khảo sát doanh nghiệp", Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh PCI, 2015 [15] Quốc Hội (2005), "Luật Thương mại", Số: 36/2005/QH11 [16] Quốc Hội (2017), "Luật quản lý ngoại thương", Số 05/2017/QH14 [17] Sở Công thương (2017), "Báo cáo tình hình sản xuất cơng nghiệp hoạt động thương mại 2016 nhiệm vụ phương hướng năm 2017" [18] Khổng Văn Thắng (2013), "Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập tỉnh Bắc Ninh", Xuất phát triển bền vững, Số 12(22), Tháng 09-10/2013 [19] Đỗ Hồng Tồn Mai Văn Bưu (2005), "Giáo trình Quản lý nhà nước kinh tế", NXB: Lao động-Xã hội [20] Tổng cục Thống kê (2006), "Xuất nhập hàng hóa Việt Nam: 20 năm đổi (1986-2005)" [21] Trần Thu Trang (2012), "Quản lý nhà nước lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập theo pháp luật Việt Nam", Luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế, Đà Nẵng [22] Đinh Đức Trường (2015), "Quản lý môi trường doanh nghiệp đầu tư nước (FDI) Việt Nam", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Trang 46-55, Tập 31, Số (2015) [23] Lê Xuân Trường (2014), "Xóa bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan: Xu tất yếu q trình hội nhập", Tạp chí Tài chính, tr 01-03, Số - 2014 [24] Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng (2017), "Báo cáo 221/BC-UBND kết thực đề án Phát triển doanh nghiệp ĐN đến năm 2020; 06 tháng đầu năm 2017 kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm" [25] Ngọc Yến (2015), "Cải cách hành chính, động lực thu hút đầu tư nước Bắc Ninh", Tạp chí Kinh tế tỉnh Bắc Ninh, số 12, tr 11-12 năm 2015 Tiếng Anh [26] Feenstra Robert C and Shang-Jin Wei (2009), "Introduction to" China's Growing Role in World Trade"," National Bureau of Economic Research, [27] Lawrence Robert Z and David E Weinstein (2001), "Trade and growth: import-led or export-led? Evidence from Japan and Korea" Rethinking the East Asian Miracle, pp 379-408 [28] Matsushita Mitsuo, Thomas J Schoenbaum, Petros C Mavroidis, and Michael Hahn (2015), The World Trade Organization: law, practice, and policy Oxford University Press ... niệm quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập 13 1.1.3 Sự cần thiết quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập 14 1.1.4 Một số lý thuyết quản lý nhà nước xuất nhập 15 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 12 1.1 TỔNG QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 12 1.1.1 Khái niệm hoạt động xuất nhập ... đề lý luận quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu, Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn