Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ)

131 282 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:47

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến AnThực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến AnThực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến AnThực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến AnThực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến AnThực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến AnThực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến AnThực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến AnThực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 NGUY LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng 2017 i B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY TH C TR NG GI I M I C I CÁCH TH T M TC AT I Y BAN NHÂN DÂN QU N KI N AN LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: TS Nguy n Th ii iii Bài , q tôi ! iv - CBCC : - CCHC : - CMTND : C - L -TB&XH : - TN&MT : - TTHC : -T - XHCN : v q K An ····································· 41 ······································································ 56 ·································································· 59 ······················································································ 61 ····························································································· 63 ····························································································· 65 ································································································ 66 ·········································· 70 - An····························································································································· 71 10 ···················································································································· 106 vi q An····························································································································· 42 q ··················································································································· 43 ············································································ 73 hành 2013 2015······················································································ 74 D - 2015 79 ················································································ 83 .(2010 - 2015) ······················································································································· 84 vii M 33 13 14 14 15 20 20 23 23 25 viii 26 26 31 Phòng 34 1.4 Tình hình nghiê 36 M 38 38 2.1 2.1.3 40 43 45 45 45 2.2 47 48 48 49 50 ix 2.2.2.4 phòng ban chun mơn 51 51 52 52 54 54 quan 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 - x - háp: THC a hành 105 106 - Quan tâm - - UBND -C quan B * - - mô hình - , 107 - *Tru - 108 Hán- -NQ/TU -2015 - BXD ngày 30/06/2016 -BTPBXD-BTNMT-NHNN ngày 21-5-2007, H -CP ngày 04-5- -TTg ngày 22-6- -CP ngày 27-10-2007 -TTg, ngày 30-9-TTg ngày 20-6- 109 30c/NQ-CP -2020 10 An 11 - TTg -2010 12 -TTg -2010 13 -TTg ngày 04-9- 14 -CP ngày 29/8/2006 15 Phê -TTg ngày 10-01- -2010 16 - 2007 C 17 -CP 110 18 19 Hành 20 21 Hành cơng 22 23 Nam, 24 25 NQ/ 2012- 2015 26 Lê Chi Mai (2003), Nhà x 27 , 28 29 (2001), 30 111 31 , , , Hà 32 33 , - 34 , Nhà 35 36 37 38 39 -TTg ngày 04/02/2016 2016-2020 40 41 , Nhà 42 -UBND 112 43 UBND thàn -UBND ngày 25/12/2015 44 (2010 - 2015) 45 6), 46 -UBND ngày 30/3/2012 47 48 cách hành 49 50 chính, 2015 51 -UBND ngày 25/01/2016 52 12/01/2016 -UBND ngày 113 53 -UBND ngày 09/3/2016 54 114 A THÔNG TIN CHUNG Tên m B a b Khơng hay khơng? Khơng a rõ ràng b c d - Nh kích câu tr l l ch ( vào ô sau nh chu ch i 115 ôn i thông tin b b thông tin b file i t c , ho Khơng Khơng Khơng Khơng khơng? khơng? khơng? a b c d khai rõ ràng khơng? a b c d 116 Khơng a khơng? b c d Khơng a b c d Khơng 117 hai y khơng? Khơng a b Khơng khơng? 118 Lý : Lý do: Lý do: Khác: : 119 ...B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY TH C TR NG VÀ GI I M I C I CÁCH TH T M TC AT I Y BAN NHÂN DÂN QU N KI N AN LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01... UBND q q Phòng, An 10 vào tháng q , h CBCC nhi q - UBND bên , trách CBCC - q V q ên - -C q -T q ; - -C ban hành -N q ho u - không gian: n 2013- tháng không : +N + t hành t + hành u Minh qu... TM&MT, Tài chính- Th ng kê 10 Tràng - + T phòng hành chín An ( 2), a c 1) - N pháp thu N Websit P , báo cáo -2015 th Trong - Phân - theo công tác a theo th c hi xu ng m t s gi i pháp ti p t
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ), Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan