Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051 (Đồ án tốt nghiệp)

68 192 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:36

Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051 ISO 9001:2008 - 2016 T ISO 9001:2008 Sinh viên: - 2016 o0o - Sinh viên: Mã sv: 1513102015 CL901 : : : : : : : : : tháng tháng Sinh viên nh : 10 11 11 : 12 42 3: 45 45 50 50 51 53 54 59 60 Công p , ng ù rõ ràng Hình 3.2: g Hình 3.2.2.a 46 Hình 3.2.2.b Ch ( VCC ) - t 47 Hình 3.2.3 i 3.2.4 Hình 3.2.4 , nút 48 Hình 3.2.5 Hình 4.2.6 49 NG FSM CALL GRAPH: 50 3.5 51 52 3.6 T TOÁN: 53 3.7 N AT89C51: #include C_A BIT P0.5 D_A BIT P0.6 EN_A BIT P0.7 FW BIT P3.5 STOP BIT P3.4 REV BIT P3.3 START BIT P3.2 DATA1 EQU P1 DEM EQU R1 CHIEUQUAY EQU R5 PWM EQU 30H TRANGTHAI EQU R6 ORG 0000H LJMP SETUP ORG 000BH LJMP NGATT0 ORG 001BH LJMP NGATT1 ORG 0030H SETUP: SETB EA SETB ET0 SETB ET1 MOV DATA1,#255 SETB START 54 MOV TMOD,#11H MOV TH0,#HIGH(-1000) MOV TL0,#LOW(-1000) MOV TH1,#HIGH(-5000) MOV TL1,#LOW(-5000) SETB TR0 SETB TR1 MOV PWM,#1 MOV DEM,#0 MAIN: JB REV,KTREV JNB FW,$ MOV TRANGTHAI,#1 JMP MAIN KTREV: JB REV,KTSTOP JNB REV,$ MOV TRANGTHAI,#2 JMB MAIN KTSTOP: JB STOP,MAIN JNB STOP,$ LCALL DUNGCHAY MOV TRANGTHAI,#3 JMB MAIN NGATT1: CLR TR1 MOV TH1,#HIGH(-5000) 55 MOV TL1,#LOW(-5000) SETB TR1 LCALL READ_AD RETI NGATT0: CLR TR0 MOV TH0,#HIGH(-1000) MOV TL0,#LOW(-1000) SETB TR0 PUSH ACC MOV A,PWM CJNE A,#0,DIEUXUNG JMP THOAT_T0 DIEUXUNG: CJNE TRANGTHAI,#1,NGUOC INC DEM MOV A,DEM CJNE A,PWM,KTTIEP LCALL DUNGCHAY KTTIEP: CJNE DEM,#100,THOAT_T0 LCALL CHAYTHUAN MOV DEM,#0 LJMP THOAT_T0 NGUOC: CJNE TRANGTHAI,#2,THOAT_T0 INC DEM MOV A,DEM 56 CJNE A,PWM,KTTIEP1 LCALL DUNGCHAY KTTIEP1: CJNE DEM,#100,THOAT_T0 MOV DEM,#0 LCALL CHAYNGUOC THOAT_T0: POP ACC RETI READ_AD: CLR START LCALL DELAY100US SETB START MOV PWM,DATA1 RET CHAYTHUAN: SETB EN_A CLR C_A SETB D_A RET CHAYNGUOC: SETB EN_A SETB C_A CLR D_A RET DUNGCHAY: SETB EN_A CLR C_A 57 CLR D_A RET DELAY100US: MOV R7,#60 DJNZ R7,$ RET END 58 - - 59 THAM (2005) (2008), , NXB Thông tin http://codientu.org/, http://www.hocavr.com, google.com 60 ... : : : : : : : : : tháng tháng Sinh vi n ...T ISO 9001:2008 Sinh vi n: - 2016 o0o - Sinh vi n: Mã sv: 1513102015 CL901
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051 (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051 (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn