Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý KSCL THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 2 có lời giải chi tiết

11 611 19
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2018, 17:16

Đề KSCL THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 Câu 1: Trên sợi dây sóng dừng Hai điểm sợi dây cách π/3 độ lệch pha A 0,5π B π C 2π/3 D π/3 Câu 2: Khi ghép sát thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm đồng trục với thấu kính phân kì tiêu cự 10 cm ta thấu kính tương đương với tiêu cự A –15 cm B 15 cm C 50 cm D 20 cm Câu 3: Một lắc đơn chiều dài m dao động với α = 300 nơi g = 9,8 m/s Vận tốc lắc qua vị trí cân giá trị A 3,14 m/s B 1,62 m/s C 2,15 m/s D 2,16 m/s Câu 4: Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch là: A I = U AB + E R AB B I = U R C I = E R+r D I = U R+r Câu 5: Bước sóng khoảng cách hai điểm A gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha Câu 6: Một tụ điện điện dung 2000 pF mắc vào hai cực nguồn điện hiệu điện 5000 V Điện tích tụ điện giá trị A 40 μC B 20 μC C 30 μC D 10 μC Câu 7: Dao động trì dao động tắt dần mà ta A tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật B cung cấp thêm lượng để bù lại tiêu hao ma sát mà khơng làm thay đổi chu kì riêng vật C kích thích lại dao động dao động bị tắt dần D làm lực cản môi trường vật chuyển động x  Câu 8: Một sóng ngang mơ tả phương trình u = u sin 2π  ft − ÷cm Vận tốc dao λ  động cực đại phần tử môi trường lớn gấp lần vận tốc truyền sóng A λ = 2u π B λ = u0 π C λ = u π D λ = u0 π Câu 9: Một quan sát viên đứng bờ biển nhận thấy rằng: khoảng cách sóng liên tiếp 12 m Bước sóng là: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A m B m C m D 1,2 m Câu 10: Sóng dừng xảy dây AB = 20 cm với đầu B cố định, bước sóng cm Trên dây có: A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 11: Một vật dao động tắt dần đại lượng giảm liên tục theo thời gian là: A biên độ tốc độ B biên độ gia tốc C biên độ lượng D li độ tốc độ Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt cm Hỏi vật dao động điều hòa với biên độ bao nhiêu? A cm B cm C cm D cm Câu 13: Chọn công thức dùng để tính độ phóng đại ảnh qua thấu kính mỏng A k = − A′B′ AB B k = d′ d C k = − d′ d D k = f Câu 14: Thời gian liên tiếp để động liên tiếp 0,3 s Chu kì động A 0,6 s B 0,15 s C 0,5 s D 1,2 s Câu 15: Biết hiệu điện UAB = V Nhận xét đúng? A VB = V B VA = V C VA – VB =5 V D VB – VA = V Câu 16: Đặt vào hai đầu đoạn chứa biến trở R nguồn điện chiều ξ = 20 V điện trở r Thay đổi giá trị biến trở thấy R = Ω R2 = 12,5 Ω giá trị cơng suất mạch Công suất tiêu thụ cực đại mạch A 10 W B 30 W C 40 W D 20 W Câu 17: Phát biểu sau sai: dao động điều hòa A tổng động thời điểm B động vào thời điểm ban đầu C động vật qua vị trí cân D vật vị trí biên Câu 18: Cường độ dòng điện đo dụng cụ sau đây? A ampe kế B Công tơ điện C Lực kế D nhiệt kế Câu 19: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân O Ban đầu vật qua O theo chiều dương Sau thời gian t1 = π s vật chưa đổi chiều chuyển động tốc độ giảm nửa 15 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải so với tốc độ ban đầu Sau thời gian t = 0,3π s vật 18 cm Vận tốc ban đầu vật A 25 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 30 cm/s C T (Tes la) D V (Volt) Câu 20: Đơn vị độ tự cảm L A Wb (Vê be) B H (Hen ri) Câu 21: Một thấu kính phân kỳ tiêu cự 25 cm Độ tụ kính giá trị A D = 0,04 dp B D = dp C D = dp D D = –4 dp Câu 22: Cơng thức sau tính cảm ứng từ tâm vòng dây tròn bán kính R mang dòng điện I? −7 A B = 2π.10 I R −7 B B = 4π.10 NI l −7 C B = 2.10 I R −7 D B = 4π.10 I R Câu 23: Một vật dao động điều hòa vật li độ x = cm vận tốc vật v1 = 40 cm/s, vật qua vị trí cân vận tốc vật v = 50 cm/s Tần số dao động điều hòa A π Hz B 10 Hz π C 10 Hz D Hz π Câu 24: Điều kiện xảy phản xạ tồn phần là: A Tia sáng từ mơi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i < igh B Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i > igh C Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i ≥ igh D Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i < igh Câu 25: Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Đây thấu kính A hội tụ tiêu cự cm B phân kì tiêu cự 24 cm.hội tụ tiêu cự 12 cm C hội tụ tiêu cự 12 cm D phân kì tiêu cự cm Câu 26: Hai điện tích điểm đặt chân khơng cách đoạn cm, chúng hút lực 10-5 N Để lực hút chúng 2,5.10 -6 N chúng phải đặt cách khoảng A cm B cm C 2,5 cm D cm Câu 27: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với chu kì là: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 2π k m B 2π m k C m k D k m Câu 28: Sóng học lan truyền mơi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, tăng tần số sóng lên lần bước sóng A không đổi B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 29: Tại hai điểm AB phương truyền sóng cách cm phương trình π π   sau: u M = 2cos  4πt + ÷cm; u N = cos  4πt + ÷cm Hãy xác định sóng truyền 6 3   nào? A Truyền từ M đến N với vận tốc 96 m/s B Truyền từ N đến M với vận tốc 0,96 m/s C Truyền từ M đến N với vận tốc 0,96 m/s D Truyền từ N đến M với vận tốc 96 m/s Câu 30: Trên sợi dây sóng dừng tần số góc ω = 20 rad/s A nút sóng, điểm B bụng gần A nhất, điểm C A B Khi sợi dây thẳng khoảng cách AB = cm AB = 3AC Khi sợi dây biến dạng nhiều khoảng cách A C cm Tốc độ dao động điểm B li độ độ lớn biên độ điểm C A 80 cm/s B 160 cm/s C 160 cm/s Câu 31: Lăng kính góc chiết quang A = 60 0, chiết suất n = D 80 cm/s Góc lệch D đạt giá trị cực tiểu góc tới i giá trị: A i = 900 B i = 600 C i = 450 D i = 300 Câu 32: Cho đoạn mạch gồm ba điện trở R mắc với sơ đồ hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp không đổi U Điện trở tương đương đoạn mạch là: A R/3 B 3R C 4R D 0,25R Câu 33: Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm mức cường độ âm L; dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L – 20 dB Khoảng cách d A 10 m B m C m D m Câu 34: Mối liên hệ bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T tần số f sóng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A λ = T f = v v B λ = v = vf T C λ = T = f λ D f = v = T λ Câu 35: Gọi M, N, I điểm lò xo nhẹ, treo thẳng đứng điểm O cố định Khi lò xo chiều dài tự nhiên OM = MN = NI = 10 cm Gắn vật nhỏ vào đầu I lò xo kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong q trình dao động, tỉ số độ lớn lực kéo lớn độ lớn lực kéo nhỏ tác dụng lên O 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn hai điểm M N 12 cm Lấy π = 10 Vật dao động với tần số A 3,5 Hz B 2,9 Hz C 2,5 Hz D 1,7 Hz Câu 36: Một tụ điện phẳng hai dạng hình tròn bán kính cm đặt khơng khí cách mm Điện dung tụ điện là: A 0,87 pF B 5,6 pF C 1,2 pF D 1,8 p.F Câu 37: Một thấu kính thủy tinh suốt chiết suất n = 1,5, hai mặt lõm bán kính cong đặt khơng khí Đặt vật AB trước vng góc với trục thấu kính cho ảnh cao 0,8 lần vật Dịch vật đoạn thấy ảnh dịch khỏi vị trí cũ 12 cm cao 2/3 lần vật Bán kính cong thấu kính giá trị A –90 cm B –45 cm C 90 cm D 45 cm Câu 38: Một electron chuyển động từ trường cám ứng từ hướng từ xuống, electron chuyển động từ trái qua phải Chiều lực Lo – ren – xơ A hướng từ phải sang trái B hướng từ lên C hướng từ vào D hướng từ ngồi Câu 39: Đặt đoạn dây dẫn chiều dài m mang dòng điện 10 A vào từ trường cảm ứng từ 0,02 T Biết đường cảm ứng từ hợp với chiều dài dây góc 600 Lực từ tác dụng lên đoạn dây bao nhiêu? A 0,3 N B 0,519 N C 0,346 N D 0,15 N Câu 40: Một sóng hình sin lan truyền sợi dây theo chiều trục Ox Hình vẽ mơ tả dạng sợi dây thời điểm t (nét đứt) t2 = t1 + 0,3 s (nét liền) Tại thời điểm t vận tốc điểm N dây : Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 39,3 cm/s B – 65,4 cm/s C – 39,3 cm/s D 65,4 cm/s Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đáp án 1-B 11-C 21-D 31-C 2-A 12-D 22-A 32-A 3-B 13-C 23-D 33-B 4-C 14-A 24-C 34-D 5-A 15-C 25-A 35-C 6-D 16-C 26-A 36-C 7-B 17-B 27-B 37-A 8-D 18-A 28-C 38-D 9-C 19-D 29-B 39-C 10-D 20-B 30-A 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Với tượng sóng dừng phần tử dao động pha ngược pha Câu 2: Đáp án A + Ta D = D1 + D ⇔ 1 = + ⇒ f = −15 cm f 30 −10 Câu 3: Đáp án B + Vận tốc lắc qua vị trí cân v = 2gl ( − cos α ) = 1, 62 m s Câu 4: Đáp án C + Biểu thức định luật Om cho toàn mạch I = ξ R+r Câu 5: Đáp án A + Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha Câu 6: Đáp án D + Điện tích tụ q = CU = 10 µC Câu 7: Đáp án B + Dao động trì dao động tắt dần cung cấp lượng bù vào phần lượng mát ma sát mà khơng làm thay đổi chu kì dao động riêng hệ Câu 8: Đáp án D + Ta v max = 4v ⇔ ω = 4λωu πu ⇒λ= 2π Câu 9: Đáp án C + Khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 4λ = 12 m → λ = m Câu 10: Đáp án D + Điều kiện để sóng dừng với hai đầu cố định l = n λ 2l ⇒ n = = λ → Sóng dừng xảy dây với bó sóng → bụng nút Câu 11: Đáp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Một vật tắt dần biên độ lượng giảm dần theo thời gian Câu 12: Đáp án D + Biên độ dao động vật A = cm Câu 13: Đáp án C + Cơng thức tính độ phóng đại ảnh k = − d' d Câu 14: Đáp án A + Thời gian liên tiếp để động ∆t = 0, 25T = 0,3s → T = 1, s → Chu kì động 0, s Câu 15: Đáp án C + U AB = VA − VB = Câu 16: Đáp án C + Công suất tiêu thụ mạch P = I ( R + r ) = ξ2 R ( R + r) = ξ2 R R + 2Rr + r  ξ2  → Ta thu phương trình bậc hai với ẩn R: R2 −  − 2r ÷R + r = Phương trình cho P  ta hai nghiệm thỏa mãn R1 R = r ⇒ r = Ω + Mặt khác P= ξ2 R = R + 2Rr + r ξ2 → Pmax ξ2 R = r P = = 40 W r max R + + 2r 2r R Câu 17: Đáp án B + vật dao động điều hòa động vật vị trí cân → B sai Câu 18: Đáp án A + Cường độ dòng điện đo ampe kế Câu 19: Đáp án D + Ban đầu vật qua vị trí cân x = theo chiều dương, sau khoảng thời gian t1 = tốc độ giảm nửa → x = T 6π s A t1 = ⇒ T = 15 + Đến thời điểm t = 0,3π s = 0, 75T → quãng đường vật S = 3A = 18 cm → A = cm Tốc độ ban đầu v = v max = ωA = 30 cm s Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải π s 15 Câu 20: Đáp án B + Đơn vị độ tự cảm L henri Câu 21: Đáp án D + Độ tụ thấu kính D = = −4 dp f Câu 22: Đáp án A −7 + Cơng thức tính cảm ứng từ tâm vòng dây B = 2π.10 I R Câu 23: Đáp án D 2 x  v  + Ta  ÷ +  ÷ = ⇒ A = cm → ω = 10 rad s → f = Hz π  A   v max  Câu 24: Đáp án C + Điều kiện để xảy phản xạ tồn phần tia sáng từ mơi trường chiết quang sáng môi trường chiết quang i ≥ i gh Câu 25: Đáp án A + Ảnh vật thật cao vật lần → thấu kính hội tụ d'  k = − = −2 d = 12 → Với trường hợp ảnh thật  ⇒ cm → f = cm d d ' = 24   d + d ' = 36 Câu 26: Đáp án A + Để lực hút giảm xuống lần khoảng cách tăng lên lần → r ' = r = cm Câu 27: Đáp án B + Chu kì dao động lắc lò xo T = 2π m k Câu 28: Đáp án C + Ta λ = v → tăng tần số lên lần bước sóng giảm lần f Câu 29: Đáp án B + Ta ∆ϕMN = − π → M trễ pha N → sóng truyền từ N đến M Mặt khác ∆ϕMN = 2πMNf π = ⇒ v = 0,96 m s v Câu 30: Đáp án A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + AB khoảng cách nút bụng gần ⇒ AB = λ , mặt khác λ → điểm C dao động với biên độ nửa biên độ 12 AB = 3AC ⇒ AC = bụng sóng B + λ = 4AB = 36 cm + Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất, khoảng cách A C 2  λ  u  d =  ÷ +  B ÷ = ⇒ u B = cm  12    + Khi B đến vị trí li độ biên độ C (0,5a B) tốc độ vB = 3 v B max = ωa B = 80 cm s 2 Câu 31: Đáp án C + Khi góc lệch cực tiểu r1 = r2 = 0,5A = 30° Kết hợp với sin i = n sin r ⇒ i = 45° Câu 32: Đáp án A + Ba điện trở mắc song song với → R td = R Câu 33: Đáp án B + Ta L − L ' = 20 = 20 log d+9 ⇒ d = m d Câu 34: Đáp án D + Mối liên hệ f = v = T λ Câu 35: Đáp án C + Ở ta cần ý rằng, chắn lắc phải dao động với biên độ A nhỏ độ giãn ∆l0 lắc vị trí cân bằng, điều để đảm bảo lực kéo lò xo tác dụng lên lắc nhỏ phải khác khơng Ta Fmax k ( ∆l0 + A ) ∆l = =3⇒ A = Fmin k ( ∆l0 − A ) + Chiều dài tự nhiên lò xo l0 = 3MN = 30 cm Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải  A = cm + Chiều dài cực đại lò xo l = l0 + ∆l0 + A = 3MN = 36 cm ⇒   ∆l0 = cm Vậy tần số dao động f = g = 2,5 Hz 2π ∆l0 Câu 36: Đáp án C + Điện dung tụ điện phẳng C = S = 5, pF 4πkd Câu 37: Đáp án A + Thấu kính hai mặt lõm khơng khí thấu kính phân kì: 1 1  d + −0,8d = f  d2 = 2d1 Ta  1 ⇒ f = − d + =    d2 − d2 f      + Mặt khác d '1 − d '2 = 12 ⇔ −0,8d1 −  − d ÷ = 12 ⇔ −0,8d1 −  − 2d1 ÷ = 12     ⇒ d1 = 22,5 cm → f = −90 cm = ( n − 1) ⇒ R = −90 cm f R Câu 38: Đáp án D uur ur r + Các vecto qv, B F hợp thành tam diện thuận → Lực hướng từ Câu 39: Đáp án C + Lực từ tác dụng lên dòng điện F = IBlsin α = 0, 346 N Câu 40: Đáp án A + Tại thời điểm t điểm N qua vị trí cân theo chiều dương nên v N = ωA + Từ hình vẽ ta λ = 80 cm Mặt khác khoảng thời gian ∆t = 0,3 s , sóng truyền đoạn ∆x = 30 cm Vậy tốc độ truyền sóng dây v = v N = ωA = ∆x = 100 cm s ∆t 2πvA 25π = cm s λ Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đáp án 1-B 11-C 21 -D 31-C 2- A 1 2- D 22 -A 3 2- A 3-B 13-C 23 -D 33-B 4-C 14-A 24 -C 34-D 5-A 15-C 25 -A 35-C 6-D 16-C 26 -A 36-C 7-B 17-B... 7-B 17-B 27 -B 37-A 8-D 18-A 28 -C 38-D 9-C 19-D 29 -B 39-C 10-D 20 -B 30-A 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Với tượng sóng dừng phần tử dao động pha ngược pha Câu 2: Đáp án A + Ta có D = D1... O Ban đầu vật qua O theo chi u dương Sau thời gian t1 = π s vật chưa đổi chi u chuyển động tốc độ giảm nửa 15 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải so với
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý KSCL THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 2 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý KSCL THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 2 có lời giải chi tiết