Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)

69 195 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2018, 07:01

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp) - : N RAU : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : CNSH - CNTP : 2010 - 2014 Thái Nguyên, 2014 - : NGHIÊN : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : : 2010 2014 : Khoa CNSH & CNTP - Thái Nguyên, 2014 , sinh viên , , , , 126 Kính, Trung Hòa, , , Thái ngun, ngày 29 tháng Sinh viên 1-MCP ACC cm CT 1- Methylcyclopropene 1- Aminocyclopropene 1- cacboxylic acid Centimet g HL MET mg ppm SAM TCVN cal kcal kcl gr mcg IU Gam Methionine Miligam S- adenosyl methionine ca-lo kilo ca-lo kali crorua Grain microgram (Pascat B, 1986) 19 (Pascat B, 1986) 19 28 33 39 45 Trang -Methylcyclopropene (1-MCP) 14 20 27 41 42 43 Hình q 44 29 30 31 32 35 36 -MC 37 38 47 48 49 50 2.3.1.1 Trang 10 10 11 11 - 12 12 13 13 13 13 14 -Methylcyclopropene (1-MCP) 14 -Methylcyclopropene 14 -MCP 15 16 18 18 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3.4.1.1 Nghiên 21 22 3.4.1.3 23 3.4.1.4 23 4.1.1.1 4.1.2.1 23 23 24 24 24 25 -MCP 26 26 27 27 27 29 30 31 32 33 35 íp 36 37 38 38 44 HL vitamin C (%) 30.00% 25.00% 20.00% 0.02m m 0.03m m 0.04m m 0.05m 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Hình 4.13 Hình 4.13 bao gói LDPE 0,01mm; LDPE 0,02mm LDPE 0,04mm -13% 45 - 60C, 80C, 100C, 120 60C 80C 46 100C 120C C 20 Rau c 60C, 80C, 100C, 120 hình 4.14 -MCP 47 30% 25% 20% CT1 15% CT2 10% CT3 CT4 5% 0% ng trình 0 C (CT1) 80 0 C 48 7% 6% 5% CT1 CT2 CT3 CT4 4% 3% 2% 1% 0% 0 100 49 HL acid (%) 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% CT1 0.40% CT2 0.30% CT3 0.20% CT4 0.10% 0.00% 0 ng acid 0 C, 0 C, 12 C 50 híp HL vitamin C (%) 30.00% 25.00% 20.00% CT1 15.00% CT2 10.00% CT3 CT4 5.00% 0.00% 0 C, 80C 120 o C 51 4.4 xông 100C 52 - 100 sau: - c 53 , Nhà - rau, trái hoa màu - 770 - 805 12 Blankenship S., (2001) Ethylen effects and benefits of 1-MCP Perishables handling quarterly., 108 13.Chris Watkins M.I and Randy B., Department of Horticulture, Michigan State University, East Lansing (2001) Departmen of Horticulture, Cornell University, Ithaca, NY Use of 1-MCP on Apples, PerishablesnHandling Quarterly, Issue No 108 14 Salvador A., Cuquerella J., Martisnez - Javerga J., Monterde A., and Navarro P., (2004) 1-MCP preserves the Firmness of Stored Journal of Food Science, 69: 69- 73 15 Watkins B.C., (2008) Overview of 1- methylcyclopropene Trails and Uses for Edible Horticultural Crop Horticulture science 43: 85- 93 54 nternet http://www.vuonrausach.com.vn/2014/03/ky-thuat-trong-mot-so-loairau-dua-hau.html http://doan.edu.vn/do-an/de-tai-cong-nghe-sinh-hoc-trong-bao-quanrau-cu-quap://luanvan.co/luan-van/luan-vannghien-cuu-tinh-hinh-san-xuat-rau-theo-tieu-chuan-vietgap-o-huyenan-duong-hai-phong19 A.K Thompson Postharvest Technology of fruits and vegetable Colleege, Lagun, 4031, Philippines, 1998 20 M.Mathlouthi (1985), Food packaging and preservation, Elsevier applied science publishers, London and New York g ng STT Bx (%) Axit (%) VTMC (%) 6,00 0.66 25.96 12,39 4,00 0,45 18,00 Trung bình Khá 200ppm 10,59 4,70 0,52 20,00 300ppm 9,93 5,00 0,55 21,00 400ppm 11,90 4,50 0,49 19,00 Trung bình 23,80 2,80 0,26 10,00 Kém 200ppm 19,00 3,20 0,38 13,00 Trung bình 300ppm 15,00 3,70 0,43 15,00 Khá 400ppm 22,32 3,00 0,33 12,00 Trung bình - STT Bx (%) Axit (%) VTMC (%) 6,00 0,68 25,99 12,39 4,00 0,45 18,00 Trung bình 11,00 4,70 0,50 19,70 Khá 10,50 4,80 0,52 20,40 Khá4 9,30 5,00 0,55 21,00 11,50 4,50 0,49 18,70 Trung bình 25,00 2,50 0,30 10,50 Kém 22,00 3,30 0,38 12,00 Trung bình 21,00 3,50 0,42 13,50 Khá 10 18,00 3,80 0,45 15,00 11 23,50 2,70 0,35 11,50 Kém STT Bx (%) Axit (%) VTMC (%) ngày 6,00 0.68 26,00 10,82 4,00 0,50 17,00 Trung bình Khá 0,02mm 10,92 4,50 0,57 19,30 0,03mm 8,94 5,00 0,60 20,39 0,04mm 10,91 4,20 0,59 19,00 Khá 0,03mm 11,41 4,00 0,55 18,00 Trung bình 23,82 3,00 0,30 10,00 Kém 0,02mm 20,00 3,30 0,38 13,00 Trung bình 0,03mm 17,00 3,50 0,45 14,00 Khá 10 0,04mm 21,82 3,20 0,40 12,00 Trung bình 11 0,05mm 22,32 3,00 0,35 10,90 Kém STT Côn Bx (%) Axit (%) VTMC (%) 6,00 0,66 25.97 12,50 4,00 0,45 19,00 Trung bình 60C 10,30 4,70 0,49 20,40 Khá 80C 11,00 4,50 0,52 20,80 Khá 100C 9,00 5,00 0,55 21,50 120C 12,00 4,30 0,48 19,70 Trung bình 25,00 3,00 0,30 10,00 Kém 60C 21,50 3,50 0,40 11,00 Trung bình 80C 21,83 3,70 0,38 11,70 Khá 10 100C 18,00 4,00 0,43 13,00 11 120C 23,00 3,30 0,34 10,70 Trung bình ... 49 4.4 50 51 52 52 52 53 lo nh Nghiên - Nghiên - - hay (Brassica rapa chinensis) màu xanh calcium, vitamin C, vitamin A [16] -xit Protein... (C2H4 -oxydase Etylen hóa 10 ylene ylene etylen 1-Methylcyclopropene (1- e -MCP Vi sinh 11 r [4] Sau thu ho - C [17] 12 - o (Thomson, A K., 1999) omil (benlat), carbendazim, topsin, funginex, rovral... - : NGHIÊN : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : : 2010 2014 : Khoa CNSH & CNTP - Thái Nguyên, 2014 , sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan