Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)

83 496 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2018, 18:29

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ THÙY LINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƢỚC SINH HOẠT THEO QUI MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ TỰ LẠN, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học mơi trƣờng Khoa : Mơi trƣờng Khóa học : 2012 - 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ THÙY LINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƢỚC SINH HOẠT THEO QUI MƠ HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ TỰ LẠN, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trƣờng Lớp : K44 – KHMT – N01 Khoa : Mơi trƣờng Khóa học : 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Lƣơng Văn Hinh Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Môi trường với hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Lương Văn Hinh, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mơ hộ gia đình địa bàn xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ” Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Lương Văn Hinh, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực tập hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt thầy giáo, cô giáo Khoa Môi trường nhiệt tình dạy dỗ em trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Mặc dù thân có nhiều cố gắng, song trình độ thời gian có hạn, bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu nên đề tài em không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, em mong đóng góp ý kiến thầy giáo bạn bè đồng nghiệp để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày … tháng …năm 2016 Sinh viên Lê Thị Thùy Linh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Những điểm khác nước ngầm nước mặt .7 Bảng 2.2 Hiện trạng khai thác sử dụng nước đất nước Thế Giới 11 Bảng 2.3 Một số bệnh xảy lây lan sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh Việt Nam .14 Bảng 3.1 Vị trí lấy mẫu phân tích chất lượng nước 21 Bảng 3.2 Các tiêu phương pháp phân tích mẫu nước 22 Bảng 4.1: Hiện trạng dân số thôn .30 Bảng 4.2 Tình hình sử dụng nước cho sinh hoạt người dân 34 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt hộ gia đình xã Tự Lạn 32 Bảng 4.4 Kết phân tích chất lượng nước giếng đào hộ gia đình xã Tự Lạn 34 Bảng 4.5 Kết phân tích chất lượng nước giếng khoan số hộ gia đình xã Tự Lạn 36 Bảng 4.6 Kết phân tích chất lượng nước giếng đào hộ gia đình xã Tự Lạn 38 Bảng 4.7 Biện pháp xử lý nước sinh hoạt áp dụng hộ gia đình xã Tự lạn, huyện Việt Yên .39 Bảng 4.8 Chất lượng nước giếng trước sau xử lí qua bể lọc 41 Bảng 4.9 Chất lượng nước GĐ GK trước sau xử lí qua máy lọc 45 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Diễn biến hàm lượng NH + nước sông đoạn chảy qua khu vực nông thôn giai đoạn 2012 – 2014 16 Hình 2.2: Diễn biến hàm lượng TSS nước sông đoạn chảy qua khu vực nông thôn giai đoạn 2012-2014 16 Hình 2.3: Diễn biến hàm lượng BOD nước số hồ1 khu vực nông thôn tỉnh Bắc Giang 17 Hình 2.4: Diễn biến hàm lượng COD nước ao, kênh mương nội đồng2 khu vực nông thôn tỉnh Bắc Giang năm 2014 17 Hình 4.1: Bản đồ hành huyện Việt n, tỉnh Bắc Giang 24 Hình 4.2 Biểu đồ nồng độ Fe mẫu nước giếng đào số hộ gia đình xã Tự Lạn 35 Hình 4.3 Biểu đồ nồng độ Fe mẫu nước giếng khoan số hộ gia đình xã Tự Lạn 37 Hình 4.4 Biểu đồ biện pháp xử lý nước giếng đào hộ gia đình xã Tự Lạn Error! Bookmark not defined Hình 4.5 Biểu đồ biện pháp xử lý nước giếng khoan hộ gia đình xã Tự Lạn 41 Hình 4.6 Hiệu xử lý Fe (của nước giếng đào 1) qua bể lọc 43 Hình 4.7 Hiệu xử lý Fe (của nước giếng khoan 1) qua bể lọc 44 Hình 4.8 Biểu đồ thể hiệu xử lý Fe (của nước giếng khoan ) qua máy lọc 47 Hình 4.9 Biểu đồ thể hiệu xử lý Fe (của nước giếng đào ) qua máy lọc 47 Hình 4.10 Cấu trúc bể lọc nước than hoạt tính 53 Hình 4.11: Mơ hình bể lọc cát quy mơ hộ gia đình 54 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BNN : Bộ Nông nghiệp BTNMT : Bộ Tài nguyên môi trường BYT : Bộ Y tế BTC : Bộ Tài DTTN : Diện tích tự nhiên GDP : Tổng sản phẩm nội địa UBND : Ủy ban nhân dân TTMNBB : Trung du miền núi Bắc Bộ SH : Sinh hoạt NN : Nông nghiệp CN : Công nghiệp GĐ : Giếng đào GK : Giếng khoan KCN : Khu công nghiệp v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp lý đề tài 2.2 Cơ sở lý luận đề tài 2.2.1 Khái quát tài nguyên nước 2.2 Vai trò tài nguyên nước 2.3 Cơ sở thực tiễn .11 2.3.1 Tình hình khai thác sử dụng nước giới Việt Nam 11 2.3.2 Chất lượng nước sinh hoạt Việt Nam 12 2.3.3 Thực trạng ô nhiễm nước Việt Nam 15 2.3.4 Thực trạng ô nghiễm môi trường nước Bắc Giang 16 2.3.5 Nguy thường có nhiễm nước 18 Phần NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 20 vi 3.2.2 Thời gian nghiên cứu .20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu .20 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .20 3.4.2 Phương pháp kế thừa .21 3.4.3 Phương pháp điều tra thực địa 21 3.4.4 Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu 21 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu .23 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .24 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 4.1.2 Hiện trạng kinh tế - xã hội .28 4.1.3 Hiện trạng xã hội .30 4.2 Tình hình sử dụng nước sinh hoạt hộ gia đình địa bàn khu vực nghiên cứu 34 4.2.1 Hiện trạng nguồn nước phục vụ sinh hoạt địa bàn khu vực nghiên cứu 34 4.2.2 Mục đích sử dụng nguồn nước hộ gia đình 32 4.3 Chất lượng nguồn nước sinh hoạt khu vực nghiên cứu .32 4.3.1 Kết khảo sát chất lượng nước ngầm người dân sử dụng 33 4.3.2 Kết khảo sát chất lượng nước mặt người dân sử dụng 38 4.4 Đánh giá hiệu số phương pháp xử lý nước áp dụng hộ gia đình khu vực nghiên cứu .39 4.4.1 Tình hình áp dụng biện pháp xử lý nước hộ gia đình 39 4.4.2 Đánh giá hiệu biện pháp xử lý nước quy mơ hộ gia đình địa bàn nghiên cứu .41 4.5 Đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt qui mơ hộ gia đình địa bàn khu vực nghiên cứu 47 vii 4.5.1 Đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước địa bàn khu vực nghiên cứu 47 4.5.2 Các giải pháp chung quản lý, bảo vệ nguồn nước địa bàn khu vực nghiên cứu 48 4.5.3 Đề xuất biện pháp xử lý nước quy mơ hộ gia đình 51 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cũng khơng khí ánh sáng, nước khơng thể thiếu đời sống người Mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp gắn chặt với nguồn nước Thiếu nước đất đai khô cằn cối, động vật mn lồi khơng thể tồn Vậy nước cội nguồn tồn tại, sống bắt nguồn từ nước Nước quan trọng vậy, Việt Nam phát triển cách bùng nổ ngành cơng nghiệp hóa đại hóa, kéo theo vấn đề khí thải, nước thải, chất thải gây nhiễm môi trường, với gia tăng dân số, lũ lụt, hạn hán khiến nguồn nước ngày bị đe dọa có nguy cạn kiệt Chính để phát triển kinh tế - xã hội cách bền vững cơng tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước cần trọng Việt Yên huyện trọng điểm phát triển cơng nghiệp tỉnh Bắc Giang, điển hình KCN Đình Trám (máy tơ Huyndai lớn Việt Nam), khu cơng nghiệp Hồng Mai, khu cơng nghiệp Quang Châu, làng nghề trồng rau Quảng Minh, làng giết mổ gia súc Phúc Lâm có quy mơ lớn miền Bắc Việt Nam, giải việc làm cho khoảng 34 nghìn lao động Ngồi nơi tập trung số lượng lớn sinh viên địa bàn huyện có trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang Tuy nhiên số khu công nghiệp, làng nghề hoạt động với công nghệ cũ hạn chế việc xử lý chất thải làm cho môi trường sông, suối, hồ bị ô nhiễm chất độc hại từ nguồn thải công nghiệp, nông nghiệp, hoạt động chế biến Hiện tượng ô nhiễm có chiều hướng ngày gia tăng số lượng, diện tích khơng có biện pháp xử lý triệt để Xã Tự Lạn, không tránh khỏi việc bị tác động tới chất lượng nguồn nước Để bảo vệ sử dụng nguồn tài nguyên nước cách hợp lý đồng thời có biện pháp xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt trước sử dụng điều cần thiết ... biện pháp xử lý nước hộ gia đình 39 4.4.2 Đánh giá hiệu biện pháp xử lý nước quy mơ hộ gia đình địa bàn nghiên cứu .41 4.5 Đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt qui mô hộ gia đình địa. .. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ THÙY LINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƢỚC SINH HOẠT THEO QUI MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ TỰ LẠN, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT... số hộ gia đình xã Tự Lạn 36 Bảng 4.6 Kết phân tích chất lượng nước giếng đào hộ gia đình xã Tự Lạn 38 Bảng 4.7 Biện pháp xử lý nước sinh hoạt áp dụng hộ gia đình xã Tự lạn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan