Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

58 1,061 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2018, 14:57

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài1 2. Mục đích nghiên cứu3 3. Đối tượng nghiên cứu3 4. Phạm vi nghiên cứu4 5. Phương pháp nghiên cứu4 6. Bố cục của báo cáo4 PHẦN NỘI DUNG5 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND PHƯỜNG XUÂN LA – QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI5 1.1. Khái quát về phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội5 1.1.1 Vị trí địa lý5 1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội6 1.2 Khái quát chung về UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội7 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội7 1.2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ7 1.2.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn7 1.2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND phường Xuân La8 1.2.2 Đội ngũ nhân sự của UBND phường Xuân La10 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng thống kê13 1.2.4 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ hành chính14 1.2.5 Trang thiết bị và cơ sở vật chất của UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG XUÂN LA - QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI18 2.1 Cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”18 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản18 2.1.2 Nguyên tắc quy định và thực hiện thủ tục hành chính20 2.1.3 Nguyên tắc thực hiện cơ chế “một cửa”21 2.1.4 Phạm vi và quy trình thực hiện cơ chế “một cửa”22 2.1.5. Sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính25 2.2 Cơ sở pháp lý về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”29 2.3 Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội30 2.4 Đánh giá thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội35 2.4.1 Những kết quả đạt được35 2.4.2 Những mặt hạn chế39 2.4.3 Nguyên nhân của hạn chế40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG XUÂN LA – QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI42 3.1 Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một của trong thời gian tới tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội42 3.1.1. Tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy Đảng và lãnh đạo địa phương42 3.1.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế hành chính42 3.1.3. Xây dựng mô hình “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, nhanh gọn43 3.1.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức43 3.1.5. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách thủ tục hành chính43 3.1.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát44 3.2 Một số giải kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO52 PHỤ LỤC MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu .3 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục báo cáo PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND PHƯỜNG XUÂN LA – QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.1 Khái quát phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .6 1.2 Khái quát chung UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội .7 1.2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ 1.2.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 1.2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy UBND phường Xuân La .8 1.2.2 Đội ngũ nhân UBND phường Xuân La 10 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ cụ thể Văn phòng thống kê .13 1.2.4 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết hồ sơ hành 14 1.2.5 Trang thiết bị sở vật chất UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội .15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG XUÂN LA - QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 18 2.1 Cơ sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” 18 2.1.1 Một số khái niệm 18 2.1.2 Nguyên tắc quy định thực thủ tục hành .20 2.1.3 Nguyên tắc thực chế “một cửa” 21 2.1.4 Phạm vi quy trình thực chế “một cửa” .22 2.1.5 Sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 25 2.2 Cơ sở pháp lý cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” 29 2.3 Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội 30 2.4 Đánh giá thực trạng công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội .35 2.4.1 Những kết đạt .35 2.4.2 Những mặt hạn chế 39 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG XUÂN LA – QUẬN TÂY HỒ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 42 3.1 Một số giải pháp để nâng cao hiệu công tác cải cách thủ tục hành theo chế thời gian tới UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội .42 3.1.1 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng lãnh đạo địa phương 42 3.1.2 Tiếp tục hồn thiện thể chế hành .42 3.1.3 Xây dựng mô hình “một cửa” giải thủ tục hành theo hướng đại, nhanh gọn 43 3.1.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 43 3.1.5 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức cải cách thủ tục hành 43 3.1.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 44 3.2 Một số giải kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội .45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .52 PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo thực tập này, em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Hành học – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tận tình hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho em Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu báo cáo mà hành trang quý báu để em bước vào đời cách vững vững tin Em xin chân thành cảm ơn UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ – Thành phố Hà Nội cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập UBND phường Cuối em xin kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe thành công nghiệp Đồng thời kính chúc anh, chị, cơ, công tác làm việc UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ – Thành phố Hà Nội dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công công việc Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu ! Sinh viên Nguyễn Hoàng Giang PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lâu nay, mắt người dân thủ tục hành ln phức tạp, rườm rà, thiếu công khai, minh bạch Điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải công việc người dân, giảm lòng tin nhân dân nhà nước máy hành nhà nước Điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải công việc người dân, giảm lòng tin nhân dân nhà nước máy hành nhà nước Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thành phần kinh tế thu hút nguồn đầu tư nước ngồi cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hố khâu q trình giải cơng việc cá nhân, tổ chức có vai trò ý nghĩa vơ quan trọng Trong trình xây dựng phát triển đất nước, Đảng ta rõ cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính, coi giải pháp quan trọng góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Chúng ta tiến hành cải cách hành bước thận trọng thu nhiều kết đáng khích lệ Cải cách hành Việt Nam triển khai nhiều nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức máy hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài cơng đại hóa hành chính, cải cách thủ tục hành khâu quan trọng đặt từ giai đoạn đầu tiến trình cải cách Thủ tục hành liên quan khơng đến cơng việc nội quan, cấp quyền, mà đến tổ chức cơng dân mối quan hệ với Nhà nước Các quyền, nghĩa vụ công dân quy định Hiến pháp hay văn pháp luật khác có thực hay không, thực nào, bản, phải thơng qua thủ tục hành quan, cấp quyền nhà nước quy định trực tiếp giải Nhận rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ ban hành Nghị số 38/CP ngày 4/5/1994 cải cách bước thủ tục hành mà mục tiêu quan trọng hướng đến việc giải tốt công việc công dân, tổ chức, đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp Yêu cầu Nghị "nhằm tạo bước chuyển quan hệ thủ tục giải công việc quan nhà nước với nhau, quan nhà nước với tổ chức xã hội quan nhà nước với công dân" Cùng với yêu cầu phát triển hội nhập, cải cách thủ tục hành nước ta bước định hình nội dung, phương hướng triển khai với bước đi, cách làm nhằm bảo đảm máy hành phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Trong q trình cải cách hành Nhà nước, đặc biệt sau Chính phủ ban hành Nghị số 30c/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, nội dung trọng tâm cải cách hành giai đoạn là: “cải cách thể chế, xây dựng, nâng co chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng cải cách sách tiền lương nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi cơng vụ có chất lượng đạt kết cao, nâng cao chất lượng dịch vụ hành dịch vụ cơng” hay Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Từ đó, tạo lối chuyển biến mạnh mẽ lề lối làm việc hệ thống quan hành nhà nước việc giải hồ sơ thủ tục hành cho cơng dân tổ chức Hiện nay, thủ tục tiếp nhận giải công việc cá nhân tổ chức cải cách rườm rà, phức tạp, kỉ cương chưa nghiêm; việc thu phí lệ phí số nơi chưa theo qui định Mặt khác, phận cán bộ, công chức nhà nước tiếp xúc giải công việc cho nhân dân có thái độ thiếu tơn trọng, cửa quyền, sách nhiễu…Tình hình giải cơng việc khơng làm thời gian, công sức, tiền bạc nhân dân, nhà nước, mà ngun nhân tệ quan liêu, tham nhũng phát tiển, gây lòng tin nhân dân Nhà nước Vì vậy, cải cách thủ tục hành đòi hỏi xúc, đáp ứng u cầu đáng nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước thời kì đổi hội nhập Xuất phát từ lý mà nước nói chung địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng, quan quản lý nhà nước đặc biệt UBND cấp hoạt động mơ hình “một cửa” giải thủ tục hành đẩy mạnh Trong trình thực tập UBND phường Xuân La – Quận Tây Hồ – Thành phố Hà Nội, em tìm hiểu quy chế UBND phường nói chung đặc biệt hoạt động phận “tiếp nhận hồ sơ giải thủ tục hành chính” UBND phường Em nhận thấy qui trình giải thủ tục hành theo chế “một cửa” “một cửa liên thơng” có ý nghĩa lớn người dân quan hành nhà nước, nhiên trình giải thủ tục hành số điểm cần phải đổi Vì vậy, em xin chọn đề tài làm báo cáo thực tập là: “Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội” Mục đích nghiên cứu Đề tài hướng đến mục đích sau: - Thứ nhất, cung cấp khoa học cho việc xác định nguyên nhân mặt hạn chế tồn mơ hình “một cửa” vận hành UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội; - Thứ hai, tìm hiểu thực trạng triển khai hoạt động cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội; - Trên sở đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa”, phục vụ cho công tác quản lý điều hành hoạt động địa phương giai đoạn Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thủ tục hành giải UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ – Thành phố Hà Nội, tổng hợp tình hình thực tiễn để cung cấp xác cho việc đánh giá hiệu hoạt động cải cách thủ tục hành Đồng thời, biết qui trình xử lí giải thủ tục hành địa phương để có nhìn tổng qt thủ tục hành giải thủ tục hành áp dụng thực tế Phạm vi nghiên cứu - Về mặt không gian: UBND phường Xuân La – Quận Tây Hồ – Thành phố Hà Nội - Về mặt thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề, lĩnh vực giải công việc thực theo chế “một cửa” UBND phường Xuân La – Quận Tây Hồ – Thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa phương pháp: Phân tích thống kê, quan sát thực tế, tham khảo tài liệu quan, phương pháp so sánh, sưu tầm tài liệu thu thập thông tin từ thực tế… Bố cục báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo nội dung báo cáo thực tập bao gồm chương chính: CHƯƠNG 1: Khái quát chung UBND phường Xuân La - quận Tây Hồ - TP Hà Nội CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND phường Xuân La - quận Tây Hồ - TP Hà Nội CHƯƠNG 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND phường Xuân La - quận Tây Hồ - TP Hà Nội PHẦN NỘI DUNG Vị trí thực tập: Văn phòng UBND phường Xn La – quận Tây Hồ Thành phố Hà Nội Nhiệm vụ giao: Thực công việc UBND phường (Photo tài liệu, xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, trực phòng cửa) CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND PHƯỜNG XUÂN LA – QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.1 Khái quát phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội 1.1.1 Vị trí địa lý Xã Xuân La (nay phường Xuân La) thành lập thời kì kháng chiến chống Pháp sở sáp nhập làng Quán La xã, Quán La sở, Xuân Tảo sở Vệ Hồ Khi thành lập, xã Xuân La thuộc quận Lãng Bạc, sau thuộc huyện Ngoại thành Sau Hà Nội giải phóng vào năm 1954, xã Xuân La thuộc quận V ngoại thành Hà Nội Từ năm 1961, xã Xuân La thuộc huyện Từ Liêm Tháng 10 năm 1995, xã Xuân La chuyển thành phường thuộc quận Tây Hồ thành lập Xuân La vùng đất tiếng vốn có truyền thống yêu nước từ bao đời với nhiều gương hy sinh liệt sỹ làm rạng rỡ truyền thống cách mạng vùng đất anh hùng Trong thời kỳ với đội ngũ cán công chức hoạt động lĩnh vực hành nhà nước phường góp phần thúc đẩy phát triển mặt đời sống nhân dân phường Xuân La Thực Nghị Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường khơng ngừng nỗ lực phấn đấu tâm hồn thành tiêu đề Xuân La phường trực thuộc quận Tây Hồ Phường Xuân La nằm phía Tây hồ Tây, phường Xuân La thành lập Nghị định số 69/CP ngày 28 tháng 10 năm 1995 Chính phủ Việt Nam, sở tách phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ thuộc quận Ba Đình xã: Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng thuộc huyện Từ Liêm để thành lập quận Tây Hồ với phường Phường Xn La có diện tích 235,074 ha, dân số 18.903 người (theo tổng điều tra dân số năm 2009), mật độ dân số trung bình khoảng 3.500 người/km2, chia thành địa bàn dân cư với 40 tổ dân phố Địa giới hành phường Xn La: phía Đơng giáp phường Quảng An (ranh giới hồ Tây), phường Bưởi - quận Tây Hồ phường Nghĩa Đơ – quận Cầu Giấy; phía Nam giáp phường Nghĩa Đô – quận Cầu Giấy phường Cổ Nhuế – quận Bắc Từ Liêm; phía Tây giáp phường Xuân Tảo – quận Bắc Từ Liêm; phía Bắc giáp phường Phú Thượng, Nhật Tân – quận Tây Hồ 1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Phường Xuân La nằm phía Tây hồ Tây nên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội Trong thời kỳ với đội ngũ cán công chức hoạt động lĩnh vực hành nhà nước phường góp phần thúc đẩy phát triển mặt đời sống nhân dân phường Xuân La Thực Nghị Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường không ngừng nỗ lực phấn đấu tâm hoàn thành tiêu đề Dưới lãnh đạo Đảng ủy, quyền với nỗ lực cố gắng tồn thể đội ngũ cán bộ, cơng chức Nhân dân địa phương năm 2016 đề nhiều biện pháp, nhiều việc làm thiết thực, cụ thể để tổ chức thực đạt hiệu cao, toàn diện tất lĩnh vực kinh tế - xã hội phường Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 19,6% Tổng thu ngân sách năm 2016 phường đạt 13,9 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 Kết cầu hạ tầng đô thị tăng cường đầu tư, địa bàn phường có nhiều dự án đầu tư phải kể đến xây dựng khu đô thị Tây Hồ Tây, sở hạ tầng mạng lưới giao thông địa bàn không ngừng hoàn thiện giúp kinh tế phường ngày lên ; lĩnh vực văn hóa xã hội phường Xuân La nằm phía Tây hồ Tây vùng đất cổ tập trung nhiều chùa tiếng Khai Nguyên, Vạn Niên có hồ Tây thơ mộng nên có nhiều điều kiện để phát triển du lịch phục vụ văn hóa tâm linh tín ngưỡng người dân Hiện địa bàn phường Xuân La điều kiện đời sống có nhiều - Cán làm việc phận “tiếp nhận hồ sơ hành chính” số vấn đề cần hồn thiện như: Có nhiều kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn chưa đào tạo kỹ phát văn giả, dấu, chữ kỹ giả tinh vi…; Chế độ đãi ngộ với cán phận chưa quan tâm mức, cán phận “một cửa” thực làm thêm vào ngày thứ chế độ phụ cấp chưa thỏa đáng - Công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa", "một cửa liên thông" tiến hành chưa mạnh thiếu chiều sâu, chưa tạo chuyển biến nhận thức trách nhiệm thực công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức hiểu biết nhân dân chế "một cửa", "một cửa liên thơng" - Trang thiết bị máy móc chưa đồng bộ, thiếu máy photocopy dành riêng cho phận “một cửa” cần thiết phận dùng máy photocopy chung quan nên không tiện lợi thường để người dân photocopy ngồi dẫn đến tính xác khơng cao thực dịch vụ công chức, chứng thực 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế - Thứ nhất, quan tâm đạo cấp trên, lãnh đạo phường chưa sâu sát có lúc chưa tập trung thống quan điểm ý kiến - Thứ hai, trình độ cán làm việc phận “ tiếp nhận hồ sơ hành chính” cao trước áp dụng mơ hình “ cửa liên thơng” với trang thiết bị đại nên lúng túng sử dụng nên chưa đáp ứng yêu cầu công việc ngày cao Chế độ lương, thưởng, phụ cấp chưa tạo động lực mạnh thúc đẩy cán toàn tâm, toàn ý hoàn thành cơng việc - Thứ ba, q trình thực triển khai cải cách hành chính, nhận thức trình độ số lãnh đạo phòng, ban phường, xã hạn chế; số cán cơng chức có tâm lý ngại thực quy trình thích giải công việc theo kiểu Một số cán cơng chức chưa tạo thói quen, lề lối làm việc phần mềm tin học nên hiệu công việc chưa cao Trong thời 40 gian dài quản lý Nhà nước theo chế tập trung, quan liêu, bao cấp nên đổi chế quản lý cán bộ, cơng chức chưa xóa bỏ hết lề lối tác phong làm việc cũ, khả thay đổi thích nghi chậm Tư cai trị nặng nề - Thứ tư, phận nhân dân trình độ dân trí thấp, ý thức, hiểu biết pháp luật chưa cao, họ không nắm rõ quyền lợi vị mình, gặp phải tượng tiêu cực xảy Bộ phận “một cửa” e ngại, không mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, chí tiếp tay cho Bộ phận cán cơng chức hình thức bồi dưỡng để họ giải công việc nhanh Chính điều làm cho việc thực cải cách thủ tục hành theo mơ hình “một cửa” chưa thể phát huy nghĩa mặt kinh tế- trị, văn hóa chủ trương đường lối cấp ủy Đảng quyền đề văn pháp lý - Thứ năm, công tác tra, kiểm tra thực chưa nghiêm túc, thường xuyên, liên tục 41 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG XUÂN LA – QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Một số giải pháp để nâng cao hiệu cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế thời gian tới UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội 3.1.1 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng lãnh đạo địa phương - Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, thống phối hợp quản lý Đảng ủy với UBND việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” phải dựa sở quan điểm, đường lối trị, chủ trương, sách Đảng Đồng thời để cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” đạt kết quả, trước hết cần có lãnh đạo, đạo sâu sát cấp ủy Đảng quyền với tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết tâm cao, phấn đấu lợi ích nhân dân Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND, cần lắng nghe ý kiến đóng góp người dân cán bộ, công chức công tác cải cách thủ tục hành thơng qua kênh thơng tin hòm thư góp ý, đơn thư khiếu nại, báo cáo tổng kết, tiếp xúc với người dân để sâu, bám sát thực tiễn, đảm bảo hiệu công tác quản lý 3.1.2 Tiếp tục hoàn thiện thể chế hành Việc gắn liền với đẩy mạnh cải cách hành mặt thủ tục, giấy tờ nhiều hình thức phương pháp khác nhau, áp dụng phương pháp điện tử Thủ tục hành rườm rà, phức tạp nguyên nhân nhiều tiêu cực máy quan hành nhà nước người dân yêu cầu cung ứng dịch vụ cơng Thủ tục hành cần phải cải cách theo hướng nhanh gọn, thuận tiện, nhanh chóng, với thái độ phục vụ tốt từ phía công chức nhà nước 42 giải pháp quan trọng tháo gỡ hạn chế UBND phường Xuân La 3.1.3 Xây dựng mô hình “một cửa” giải thủ tục hành theo hướng đại, nhanh gọn Trước hết, cần hoàn thiện chế cửa với quy trình chế phối hợp thực khoa học đem lại hiệu cao việc giải thủ tục hành cơng dân tổ chức cách nhanh chóng thuận tiện Đồng thời mở rộng loại việc giải thông qua chế cửa phù hợp với tình hình nhu cầu địa phương Bên cạnh tiếp tục xây dựng cổng thông tin điện tử để công khai thủ tục hành quy trình giải cơng việc cho công dân tổ chức, tiến tới thực khai báo thủ tục hành cổng thơng tin điện tử để đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức lại nhân dân đồng thời hạn chế tình trạng sách nhiễu, phiền hà…của cán bộ, cơng chức giải hồ sơ hành 3.1.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Với hướng cải cách nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có chun mơn, có thái độ phục vụ chu đáo, có đạo đức tinh thần tận tụy với trách nhiệm công việc giao Đây nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cơng, dịch vụ hành chính, tạo tin cậy nhân dân Nhà nước, xóa bỏ quan liêu, quan hệ “xin – cho” cố hữu mối quan hệ quan Nhà nước với cơng dân Bên cạnh đó, chế độ tiền lương sách phù hợp cán bộ, cơng chức làm việc quan giải pháp để giảm tượng tiêu cực quan công quyền hối lộ, tham ô, cửa quyền 3.1.5 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức cải cách thủ tục hành Cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đội ngũ cán tầng lớp nhân dân vai trò, ý nghĩa việc thực chế “một cửa” “một cửa liên thông”, để họ hiểu thực phối hợp giải công việc hợp lí, khoa học, hiệu Thường xuyên tổ chức công tác 43 tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nói chung cải cách hành phường nói riêng để họ ý thức quyền lợi trách nhiệm mình, tránh thiếu sót khơng đáng có tham gia phối hợp thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa, tiến tới cửa liên thông thực địa phương Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức cải cách hành nói chung cải cách thủ tục hành riêng nói chung cần phải tiến hành thường xuyên nhiều hình thức Đối với cán cơng chức Sở Nội vụ phối hợp với cấp quyền tuyên truyền cho họ hiểu chức , nhiệm vụ… để họ hiểu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đối với người dân thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng đài phát truyền hình Thị xã, xã, phường; thơng qua buổi họp tổ dân phố, khu dân cư phường… để tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, trọng nâng cao ý thức người dân đến liên hệ làm việc với phận cửa, kịp thời phản ánh biểu quan liêu, hách dịch, nhiễu cán bộ, công chức; nâng cao ý thức họ việc đấu tranh chống tiêu cực việc giải hồ sơ hành cơng việc người dân cán bộ, công chức Thường xuyên tổ chức buổi lấy ý kiến, điều tra xã hội học cụ thể mức độ hài lòng ý kiến đóng góp cho việc hồn thiện tổ chức.Tận dụng tốt hội hỗ trợ quản lý, tài tổ chức phi phủ hoạt động địa phương lĩnh vực cải cách hành thủ tục hành 3.1.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát Thẩm quyền kiểm tra giám sát nhiều chủ thể chịu trách nhiệm, dó tổ chức công dân tham gia giám sát công việc quan Nhà nước, giám sát công việc cán bộ, công chức cấp kiểm tra giám sát cấp dưới, cấp giám sát cấp giám sát cấp với nội dung hình thức giám sát đa dạng phong phú Cụ thể là, cán bộ, công chức phận “một cửa” phòng ban chun mơn lãnh đạo thực chế độ báo cáo theo quy định Hàng tuần, hàng tháng cần có báo cáo kết quả, số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải 44 tồn đọng khâu nào, lý tồn đọng để cấp nắm tình hình làm việc phòng ban chun mơn phận “một cửa” để lãnh đạo nắm bắt tình hình, kịp thời điều chỉnh bất cập thiếu sót, đơn đốc cán bộ, cơng chức việc thực giải hồ sơ hành cho cơng dân đảm bảo kịp thời, tiến độ Tiếp đó, cần tăng cường cơng tác kiểm tra, tra công vụ giải thủ tục hành thường xuyên đột xuất để đảm bảo xử lý sai phạm cán bộ, công chức cách kịp thời, tránh tiêu cực việc thực thi cơng vụ cán bộ, cơng chức có hình thức khuyến khích kịp thời cá nhân, phận thực tốt nhiệm vụ giao Nhân dân tham gia giám sát hoạt động quan hành Nhà nước cán bộ, công chức thông qua quy chế làm việc quy trình, thủ tục, trách nhiệm niêm yết cơng khai quan Khi cán bộ, cơng chức có biểu hành động nhũng nhiễu gây phiền hà biểu tiêu cực khác trực tiếp phản ánh với trưởng phận đóng góp ý kiến thơng qua hình thức khiếu nại, tố cáo, nhận xét qua phiếu thăm dò ý kiến… Để chế giám sát, kiểm tra đạt hiệu cao lãnh đạo quan cần thường xuyên tiến hành thu thập ý kiến, phản hồi từ phía người dân cán bộ, công chức xây dựng thực thủ tục hành theo chế “một cửa” Đây ý kiến quan trọng để lãnh đạo rút kinh nghiệm quý báu cho hiệu hoạt động mơ hình “một cửa”, tiếp tục phát huy ưu điểm của chế mang lại, hạn chế nhược điểm giải cơng việc dân Ngồi ra, tiếp thu ý kiến tổ chức, công dân, UBND phường chọn lọc mặt tích cực chấn chỉnh kịp thời, thun chuyển cán bộ, cơng chức có hành vi tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ, đồng thời, việc làm tăng cường tính dân chủ, làm chủ nhân dân thu hút quản lý, giám sát nhân dân hoạt động cấp quyền Đảm bảo chủ trương Nhà nước dân, dân Và nhân dân Đảng Nhà nước nêu 3.2 Một số giải kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác 45 cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội Qua thực tế tìm hiểu cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND phường Xuân La - quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội, em xin đưa số kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND phường Xuân La sau: - Để cải cách thủ tục hành thực trở thành khâu đột phá, thúc đẩy tiến trình cải cách hành nói chung, cần tổ chức nghiên cứu cách tồn diện để hình thành cho hệ thống nguyên tắc, giải pháp đồng cải cách thủ tục hành Theo đó, vấn đề cần đặt khuôn khổ đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Cải cách thủ tục hành nói riêng Cải cách hành nói chung vấn đề cần thiết với đất nước ta trình phát triển hội nhập sâu rộng - Về mặt thể chế, thủ tục hành xét cho thân mặt hình thức chế, sách quản lý Một chế, sách đổi triệt để, tổ chức máy quản lý đổi chức năng, thẩm quyền trách nhiệm tất yếu thủ tục hành có sở, điều kiện để cải cách cách bản, triệt để Ngược lại, cải cách hành chưa tiến hành đồng bộ, khắp chưa thể đòi hỏi cải cách thủ tục hành Do vậy, cải cách thủ tục hành phải tiến hành đồng thời với đổi chế, sách, hồn thiện chức quản lý nhà nước, tăng cường phân công, phâp cấp quản lý, điều chỉnh trách nhiệm, thẩm quyền quan hành chế độ công vụ - Thiết lập chế giám sát thường xuyên, có hiệu với Đảng viên, cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý công việc dân doanh nghiệp Coi trọng chế giám sát nội quan, đơn vị, kiên không để tình trạng khép kín nội xử lý công việc liên quan đến công việc người 46 dân; thiết lập chế giám sát từ bên ngoài, từ xuống Một mặt tăng cường thực công khai đầy đủ, cụ thể thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải UBND phường Xuân La trách nhiệm quan, cán bộ, công chức để nhân dân giám sát Cần nhanh chóng thiết lập đồng khuôn khổ thể chế thực thường xuyên công tác tra, kiểm tra công vụ hoạt động máy hành để phòng ngừa kịp thời phát hiện, kiên xử lý vi phạm - Thủ tục hành hình thức pháp lý thể cụ thể nội dung chế, sách, thể chế quản lý lĩnh vực, công cụ thực chức năng, thẩm quyền trách nhiệm quản lý quan hành quan hành với với công dân, tổ chức Nhưng thân thủ tục hành có nội dung u cầu riêng, phải bảo đảm tính cơng khai, minh bạch, đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ thực người dân… Để tạo sở pháp lý vững chắc, qn, có hiệu cao cho q trình cải cách thủ tục hành chính, xin đề nghị nghiên cứu xây dựng pháp lệnh luật thủ tục hành - Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết hồn thiện mơ hình "một cửa" giải cơng việc công dân doanh nghiệp, mở rộng áp dụng mơ hình vào quan hệ tiếp nhận xử lý cơng việc quan hành với - Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo việc triển khai thực chế "một cửa", "một cửa liên thông", tăng cường trách nhiệm, vai trò người đứng đầu quan hành cấp việc đạo triển khai thực hiện, lựa chọn, bố trí cán cơng chức, kiểm tra chất lượng, hiệu cung cấp dịch vụ cho công dân tổ chức thông qua phận "một cửa" - Tiếp tục quán triệt chủ trương đẩy mạnh cải cách hành nhà nước, nâng cao chất lượng thực chế "một cửa", "một cửa liên thơng" cách sâu rộng, tồn diện, đồng từ Trung ương đến địa phương, sở theo nghị Đảng, Quốc hội chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 47 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút phát huy vai trò nhân dân, tổ chức xã hội, hiệp hội vào công cải cách thủ tục hành chính, trước hết phát bất hợp lý thủ tục hành giám sát quan hành nhà nước, giám sát người thi hành công vụ việc thực thủ tục hành Khen thưởng khuyến khích sáng kiến, cách làm hay thực chế "một cửa", "một cửa liên thông", nhân dân đồng tình, ủng hộ 48 PHẦN KẾT LUẬN Bây sống làm việc kinh tế phát triển nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước thời kỳ Đất nước đổi hội nhập, công tác thực thủ tục hành hoạt động quan trọng, đóng góp trực tiếp cho phát triển quốc gia bước khẳng dịnh vị trí, vai trò nhiệm vụ nâng cao hiệu hoạt động quản lý quan nhà nước Việc áp dụng mơ hình “một cửa” “một cửa liên thông” giải thủ tục hành riêng cải cách thủ tục hành nói riêng tạo bước đột phá nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý hành nhà nước lĩnh vực kinh tế - xã hội Thủ tục hành rà sốt đơn giản hóa, thơng thống hơn, hoạt động có hiệu hơn, phục vụ nhân dân ngày pháp luật, tốt tiết kiệm nhất, dần bước chuyển hành từ quan cai quản thành quan phục vụ nhân dân, làm dịch vụ hành dân, cơng dân khách hàng hành Chính điều nâng cao hiệu lực, hiệu quản lí máy hành nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội nói chung phường Xuân La nói riêng ngày phát triển Tuy nhiên bên cạnh tồn số hạn chế yếu nguyên nhân chủ quan khách quan mang lại Do việc nghiên cứu khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND phường Xuân La việc cần thiết giai đoạn nay, sở nhìn nhận khách quan mặt hạn chế, yếu tìm hiểu nguyên nhân thực trạng nêu trên, vận dụng kiến thức lý luận cải cách thủ tục hành chế “một cửa” Trong q trình thực tập tại UBND phường Xuân La, quan sát trình giải thủ tục hành UBND phường, với kết đạt tồn số hạn chế trình giải thủ tục hành Vì vậy, tơi xin đưa số kiến nghị, đề xuất hy vọng góp phần nâng cao hiệu hoạt động phận “tiếp nhận hồ sơ hành 49 chính” nói riêng hoạt động UBND phường Xuân La nói chung, phát huy tiềm kinh tế - xã hội vốn có địa phương, góp phần củng cố niềm tin nhân dân vào quản lý máy hành nhà nước địa phương Như vậy, thực tập trình cần thiết q trình đào tạo sinh viên nói chung sinh viên quản lý nhà nước nói riêng Ý thức tầm quan trọng ý nghĩa thực tiễn tơi cố gắng tìm hiểu, học hỏi vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác với mong muốn rút ngắn khoảng cách lý luận thực tiễn Từ thấy lý luận tảng thực tiễn hoạt động thực tiễn luôn biến đổi để phù hợp với công việc thực tế Trong trình thực tập tơi nhận thấy lý luận học tảng nhất, vững nhân tố để áp dụng vào thực tế Quá trình thực tập tìm hiểu việc giải thủ tục hành UBND phường Xuân La tiếp thu nhiều kiến thức thực tế, bên cạnh nhận số khuyết điểm người cán công chức thân công dân tham gia giải thủ tục hành Để cho tơi có định hướng đắn cho đường nghiệp tương lai Trong q trình thực tập tơi giúp đỡ tận tình anh chị UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội, tơi hồn thành báo cáo thực tập Qua đó, tơi học tập rút kinh nghiệm thực tiễn công tác cải cách thủ tục hành để từ hiểu rõ ràng sáng tỏ lý luận học tập nhà trường Đồng thời, tơi học tập văn hóa nơi cơng sở, tự rèn luyện cho thân tác phong làm việc nhanh nhẹn, có trách nhiệm với thân công việc Những kinh nghiệm tiếp thu qua thời gian thực tập giúp tự tin trước làm việc thức quan hành nhà nước sau Một lần em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên Ths Hoàng Thị Thúy Vân cán bộ, công chức UBND phường Xuân La giúp cho em hoàn thành báo cáo thực tập 50 Bài báo cáo thực tập tất chúng em học tiếp thu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội để áp dụng vào thực tiễn công việc Em mong nhận đóng góp, giúp đỡ thầy cô để Báo cáo thực tập em hoàn chỉnh Một lần em xin trân trọng cảm ơn! 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định số 30c/NĐ-CP ngày 8/11/2011 Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định liên quan đến kiểm sốt thủ tục hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 Bộ Nội vụ việc cơng bố thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lí Bộ Nội vụ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông giải công việc cá nhân, tổ chức quan hành nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 5/8/2016 UBND phường Xuân La việc ban hành Quy chế làm việc UBND phường Xuân La nhiệm kì 2016 – 2021 Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 UBND phường Xuân La việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 UBND phường Xuân La việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành Thơng tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 Bộ Nội vụ, ban hành hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thủ tục hành lĩnh vực tín ngưỡng, tơn giáo 52 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Phường Xuân La – Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội Phụ lục 02: Người dân đến thực Thủ tục hành Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết UBND Phường Xuân La 53 Phụ lục 03: Bàn viết hồ sơ máy tính cho cơng dân nhập liệu hồ sơ trực tuyến Phụ lục 04: Bảng niêm yết công khai danh mục Thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải UBND Phường Xuân La – Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội 54 ... mạnh cải cách thủ tục hành 25 2.2 Cơ sở pháp lý cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 29 2.3 Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố. .. 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG XUÂN LA - QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 18 2.1 Cơ sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ... hành UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội; - Thứ hai, tìm hiểu thực trạng triển khai hoạt động cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội, Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm