MẪU BÌA TIỂU LUẬN ĐẠI HỌC NỘI VỤ

3 5,791 330
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2018, 15:27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TÊN ĐỀ TÀI: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Quản trị học Giảng viên giảng dạy: Ths. Nguyễn Tiến Thành Mã phách:............................................. HÀ NỘI - 2017 PHIẾU LÀM PHÁCH HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Họ và tên sinh viên: Trần Thị Tình Ngày sinh: 08/07/1990 Mã sinh viên: 1607QTVA033 Lớp: ĐHLT.QTVP 16A Khoa: Quản trị văn phòng Tên đề tài: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ Học phần: Quản trị học Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Tiến Thành Sinh viên kí tên Trần Thị Tình PHIẾU CHẤM ĐIỂM HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Điểm, Chữ kí (Ghi rõ họ tên) của cán bộ chấm thiĐiểm thống nhất của bài thiChữ ký xác nhận của cán bộ nhận bài thi CB chấm thi số 1CB chấm thi số 2Bằng sốBằng chữ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TÊN ĐỀ TÀI: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Quản trị học Giảng viên giảng dạy: Ths Nguyễn Tiến Thành Mã phách: HÀ NỘI - 2017 PHIẾU LÀM PHÁCH HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Mã phách Họ tên sinh viên: Trần Thị Tình Mã sinh viên: 1607QTVA033 Lớp: ĐHLT.QTVP 16A Ngày sinh: 08/07/1990 Khoa: Quản trị văn phòng Tên đề tài: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ Học phần: Quản trị học Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Tiến Thành Sinh viên kí tên Trần Thị Tình PHIẾU CHẤM ĐIỂM HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Điểm, Chữ kí (Ghi rõ họ tên) Điểm thống Chữ ký xác cán chấm thi CB chấm thi CB chấm thi thi nhận số số Bằng số Bằng chữ cán nhận thi ... Tình Mã sinh viên: 1607QTVA033 Lớp: ĐHLT .QTVP 16A Ngày sinh: 08/07/1990 Khoa: Quản trị văn phòng Tên đề tài: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ Học phần: Quản trị học Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BÌA TIỂU LUẬN ĐẠI HỌC NỘI VỤ, MẪU BÌA TIỂU LUẬN ĐẠI HỌC NỘI VỤ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn