Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21 ( Đại học mở TP.HCM)

109 953 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2018, 22:43

Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21SDT: 0981693130 ( file excel tính toán + bản vẻ.dwg )Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21 Đồ án móng Mục lục PHẦN 1: MĨNG BĂNG 1.1 THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT: 1.2 THIẾT KẾ MÓNG BĂNG 1.2.1 Sơ đồ móng băng số liệu tính toán 1.2.2 Chọn vật liệu cho móng 1.2.3 Chọn chiều sâu chơn móng 1.2.4 Xác định sơ kích thước móng (B  L) 1.2.5 Chọn sơ kích thước tiết diện ngang 10 1.2.6 Xác định nội lực dầm móng 11 PHẦN : THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 28 2.1.Lớp A: lớp bê tông xà bầng sang lấp 28 Khơng có mẫu 28 2.2 Lớp 1: lớp sét pha, xám đen, dẻo mềm: 28 2.3 Lớp 2: sét lẫn sỏi sạn laterit, nâu đỏ - xám trắng vàng, trạng thái dẻo cứng: 30 2.4 Lớp 3: lớp sét pha vàng nâu đỏ trắng xám – dẻo cứng: 34 2.5 Lớp 4: cát pha, nâu vàng đỏ đóm trắng, dẻo: 37 2.6 Lớp TK: sét nâu đóm trắng, dẻo cứng: 44 2.7 Lớp 5: sét nâu đỏ loang xám vàng, cứng: 46 PHẦN 3: MÓNG CỌC 51 3.1 SỐ LIỆU TẢI TRỌNG TÍNH TỐN CHO MĨNG CỌC 51 3.1.1.Tải trọng tính tốn( tính cho TTGH I) 51 3.1.2.Tải trọng tiêu chuẩn( tính cho TTGH II) 51 3.2 TÍNH TỐN MĨNG CỌC 51 3.2.1 Chọn chiều sâu chôn đài 51 51 3.2.2 Chọn thông số cho cọc 3.2.3 Xác định sức chịu tải cọc 53 3.3 CHỌN SỐ LƯỢNG VÀ BỐ TRÍ CỌC 59 3.3.1.Chọn số lượng cọc 59 3.3.2.Kiểm tra tiết diện cọc 59 3.3.3.Bố trí cọc 60 3.4.KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 60 3.4.1.Tổng tải trọng lên trọng tâm hệ cọc trọng tâm đáy đài cọc 60 3.4.2.Tổng momen tính tốn tác dụng lên đáy đài 61 3.4.3.Xác định tải trọng tác dụng lên cọc đơn 61 3.4.5.Kiểm tra sức chịu tải cọc làm việc nhóm 63 3.5 KIỂM TRA ĐỘ LÚN CỦA MÓNG CỌC 64 3.5.1.Kiểm tra ứng suất mũi cọc (móng khối quy ước): ta dùng giá trị TTGH II cận 64 3.5.2.Kiểm tra điều kiện ổn định đất đáy móng khối quy ước 65 Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Trang Đồ án móng 3.5.3 Kiểm tra độ lún (móng khối quy ước) 67 69 3.6.XÁC ĐỊNH NỘI LỰC VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP TRONG ĐÀI 70 3.7.KIỂM TRA CỌC KHI VẬN CHUYỂN VÀ THI CÔNG CỌC 72 3.7.1.Tính cốt thép dọc cọc lắp cọc dùng gai móc cẩu 73 3.7.2.Tính cốt thép dọc cọc lắp cọc dùng móc cẩu 74 3.7.3.Tính cốt thép móc cẩu để vận chuyển lắp dựng cọc 75 3.8.KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN XUYÊN THỦNG CỦA ĐÀI 76 3.9.KIỂM TRA CỌC KHI CỌC CHỊU TẢI TRỌNG NGANG 77 PHẦN 4: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 83 4.1.SỐ LIỆU TẢI TRỌNG TÍNH TỐN CHO MĨNG CỌC 83 4.1.1.Tải trọng tính tốn ( tính cho TTGH I) 83 4.1.2.Tải trọng tiêu chuẩn ( tính cho TTGH II) 83 4.2.TÍNH TỐN MĨNG CỌC KHOAN NHỒI 83 4.2.1.Các thông số cọc khoan nhồi 83 4.2.2.Chọn kích thước sơ 83 4.2.3 Xác định sức chịu tải cọc 85 4.3 CHỌN SỐ LƯỢNG VÀ BỐ TRÍ CỌC 90 4.3.1.Chọn số lượng cọc 90 3.3.2.Kiểm tra tiết diện cọc 91 4.3.3.Bố trí cọc 91 4.4.KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 91 4.4.1.Tổng tải trọng lên trọng tâm hệ cọc trọng tâm đáy đài cọc 91 4.4.2.Tổng momen tính tốn tác dụng lên đáy đài 92 4.4.3.Xác định tải trọng tác dụng lên cọc đơn: 92 4.4.6.Kiểm tra sức chịu tải cọc làm việc nhóm 94 4.5 KIỂM TRA ĐỘ LÚN CỦA MÓNG CỌC 94 4.5.1.Kiểm tra ứng suất mũi cọc (móng khối quy ước) 94 4.5.2.Kiểm tra điều kiện ổn định đất đáy móng khối quy ước 96 4.5.3 Kiểm tra độ lún (móng khối quy ước) 97 4.6.XÁC ĐỊNH NỘI LỰC VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP TRONG ĐÀI 101 4.7.KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN XUYÊN THỦNG CỦA ĐÀI 103 4.8.KIỂM TRA CỌC KHI CỌC CHỊU TẢI TRỌNG NGANG………………………………104 Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Trang Đồ án móng PHẦN 1: MĨNG BĂNG 1.1 THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT: Giả thiết lớp số địa chất thống kê phần 2, để tính tốn móng băng Đất có dung trọng khơ   17.0(kN / m ) , dung trọng bảo hòa  sat  20.2(kN / m ) , góc ma sát   23.36 , lực dính c  9.3(kN / m ) Mực nước ngầm đáy móng 1.2 THIẾT KẾ MĨNG BĂNG 1.2.1 Sơ đồ móng băng số liệu tính tốn ±0.000 N1tt H1tt N2tt M1tt N3tt N4tt H3tt M2tt H2tt M4tt H4tt M3tt N5tt H5tt N6tt M5tt M6tt H6tt -2.000 4400 A 5300 B 5600 C 5300 D 4400 E F 1.2.1.1 Giá trị tính tốn Cột A B C D E F Lực dọc Ntt Lực ngang Htt Momem Mtt (KN) 596 661 765 787 716 586 (KN) 64 64 83 81 62 59 ( KN.m) 48 68 79 66 70 67 1.2.1.2 Giá trị tiêu chuẩn Cột A B C D E F Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Lực dọc Ntc (KN) 518.26 574.78 665.22 684.35 622.61 509.57 Lực ngang Htc (KN) 55.65 55.65 72.17 70.43 53.91 51.30 tc Momem M ( KN.m) 41.74 59.13 68.7 57.39 60.87 58.26 Trang Đồ án móng - 1.2.2 Chọn vật liệu cho móng Móng đúc bê tơng B20(M250) có Rbt  0.9MPa ( cường độ chịu kéo bê tông), Rb  11.5MPa (cường dộ chịu nén bê tông), đun đàn hồi E  2.65 104 (MPa)  2.65 107 (kN / m2 ) - Cốt thép móng loại AII, có cường độ chịu kéo cốt thép dọc Rs  280MPa - Cốt thép móng loại AI, có cường độ chịu kéo cốt thép dọc Rs  225MPa - Hệ số vượt tải n = 1,15 -  tb ( bê tông đất) = 22kN / m3  2.2T / m3 1.2.3 Chọn chiều sâu chơn móng Đáy móng nên đặt lớp đất tốt, tránh đặt rễ lớp đất đắp, lớp đất yếu - Chọn chiều sâu chôn móng: D f  2m - Chọn sơ chiều cao h:  1  1 h     li max     5.6  (0.47  0.93)  h  0.7m  12   12  1.2.4 Xác định sơ kích thước móng (B  L) Tổng chiều dài móng băng là: L  0.5  4.4  5.3  5.6  5.3  4.4  0.5  26m 1.2.4.1 Xác định bề rộng móng B Chọn sơ B=1m 1.2.4.2 Các tiêu lý lớp đất - D f  2m - H (chiều cao mực nước ngầm) = 2m   17(kN / m3 ) - Dung trọng lớp đất mực nước ngầm  sat  20.2(kN / m ) - Dung trọng lớp đất mực nước ngầm - Góc ma sát   23.36 - Lực dính c  9.3(kN / m ) - Với góc ma sát   23.36 (dùng phương pháp nội suy): { Lưu Văn Nhựt - 1451020106 { Trang Đồ án móng 1.2.4.2.1 Điều kiện ổn định đất đáy móng tc Pmax  1.2 R tc PTBtc  R tc (1) tc { Pmin  Trong đó: + Rtc : cường độ ( sức chịu tải tiêu chuẩn) đất đáy móng mm + Rtc  ( A.b.  B.D f  *  D.c) Ktc tc tc + Pmax Pmin : áp lực tiêu chuẩn cực đại cực tiểu móng tác dung lên đất N tc M tc P     tb D f B.L B.L2 P tc  P tc Ptbtc  max tc max,min *Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm đáy móng L 26 d1   la   0.5  12.5m 2 L 26 d   (la  l1 )   (0.5  4.4)  8.1m 2 L 26 d3   (la  l1  l2 )   (0.5  4.4  5.3)  2.8m 2 d  d3  2.8m d5  d  8.1m d  d1  12.5m * Tổng tải trọng tác dụng theo phương đứng N tt  N1tt  N 2tt  N3tt  N 4tt  N5tt  N 6tt  596  661  765  787  716  586  4111( kN ) H tt  H1tt  H 2tt  H 3tt  H 4tt  H 5tt  H 6tt  64  64  83  81  62  59  413(kN ) M tt   M tt   Nitt di   H itt di Ta có:  M  48  68  79  66  70  67  398(kNm) N d  N d N d N d N d N d N tt tt i i tt 1 tt 2 tt 3 tt 4 tt 5 tt d6  596*12.5  661*8.1  765* 2.8  787 * 2.8  716*8.1  586*12.5  382.1(kNm) H tt i  M di  413  0.7  289.1(kNm) tt  398  382  289.1  1069(kNm) Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Trang Đồ án móng *Tải trọng tiêu chuẩn N tt 4111   3574.78(kN ) n 1.15 H tt 413 H tc    359.13(kN ) n 1.15 M tt 1069 M tc    930(kNm) n 1.15 N tc  *Cường độ (sức chiu tải tiêu chuẩn) đất đáy móng: m1m2 ( A.b.  B.D f  *  D.c) K tc R tc    1   0.683  1 (20.2  10)  3.733   17  6.317  9.3  192.64(kN / m ) Ta có: N tc 3574.78 F  tc   24.05(m2 ) R   tb D f 192.64  22   B   F 24.05   0.925(m) L 26 Chọn B=1 m ( thỏa b giả thuyết) * Kiểm tra 3574.78  930 tc Pmax    22   189.75(kN / m ) 1 26 1 262 3574.78  930 tc Pmin    22   173.24(kN / m ) 1 26 1 26 189.75  173.24 Ptbtc   181.5(kN / m ) { tc Pmax  189.75(kN / m )  1.2 R tc  1.2  192.64  231.168(kN / m ) tc  173.24(kN / m )  { Pmin Ptbtc  181.5(kN / m )  R tc  192.64(kN / m ) Thỏa mãn điều kiện ổn định 1.2.4.2.2 Điều kiện cường độ Hệ số an toàn cường độ: q F  ult   Fs   tt Pmax Ta có: Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Trang Đồ án móng qult  cN c   * D f N q  0.5 bN  9.3  22.371  17   10.693  0.5  (20.2  10)  1 8.257  614(kN / m ) N tt M tt 4111 1069    tb D f    22   211.6(kN / m ) 2 B.L B.L 1 26 1 26 614  F   2.9   Fs   211.6 1.2.4.2.3 Điều kiện ổn định tâm đáy móng (ĐK lún) - Để xác định ứng suất gây lún tâm đáy móng, ta có: Pgl  Ptbtc   *.D f  181.5  17   147.5(kN / m2 ) tt Pmax  Độ lún: S   Si   e1i  e2i hi   S   8cm  e1i - Chia lớp đất đáy móng thành đoạn nhỏ: B hi   0.5m - Áp lực ban đầu ( trọng lượng thân đất gây ra) lớp đất i: Pli   'vi   'v (i 1)  e1i - Áp lực lớp đất i sau xây dựng móng: P2i  P1i  Trong đó:  gli   gl (i 1)  gli  k0i Pgl (  e2i l  b hệ số phân bố ứng suất tra bảng SGK) k0i   Z  b Giá trị Ko ( tra bảng 2.3/ trang 29 HDDA) BẢNG TRA CHO TẢI BĂNG ( trang 25/ HDDA Ch.Ng.Ẩn) z/b x/b 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.75 1.25 1.5 0.99 68 0.97 73 0.93 68 0.88 10 0.81 83 0.75 54 0.69 60 0.64 17 0.99 60 0.97 28 0.92 77 0.86 89 0.80 55 0.74 32 0.68 52 0.63 25 0.99 25 0.95 52 0.89 55 0.82 95 0.76 56 0.70 66 0.65 33 0.60 54 0.97 93 0.90 61 0.82 45 0.75 46 0.69 61 0.64 59 0.60 16 0.56 20 0.90 89 0.77 27 0.69 10 0.63 79 0.59 78 0.56 39 0.53 36 0.50 55 0.49 98 0.49 84 0.49 48 0.48 86 0.47 97 0.46 84 0.45 51 0.44 05 0.01 12 0.05 87 0.11 96 0.17 29 0.21 37 0.24 31 0.26 32 0.27 63 0.00 16 0.01 09 0.03 00 0.05 58 0.08 39 0.11 10 0.13 50 0.15 53 0.00 05 0.00 34 0.01 03 0.02 14 0.03 58 0.05 20 0.06 89 0.08 53 0.00 02 0.00 14 0.00 45 0.00 97 0.01 72 0.02 64 0.03 69 0.04 81 0.00 00 0.00 04 0.00 13 0.00 29 0.00 53 0.00 86 0.01 27 0.01 76 0.00 00 0.00 00 0.00 02 0.00 05 0.00 10 0.00 17 0.00 26 0.00 38 Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Trang Đồ án móng 0.9 1.25 1.5 1.75 10 20 0.59 31 0.54 98 0.46 18 0.39 58 0.34 53 0.30 58 0.20 84 0.15 75 0.12 65 0.06 36 0.03 18 0.58 53 0.54 33 0.45 76 0.39 31 0.34 35 0.30 44 0.20 79 0.15 73 0.12 64 0.06 35 0.03 18 0.56 26 0.52 43 0.44 54 0.38 50 0.33 79 0.30 05 0.20 66 0.15 68 0.12 61 0.06 35 0.03 18 0.52 64 0.49 41 0.42 59 0.37 20 0.32 90 0.29 41 0.20 45 0.15 58 0.12 56 0.06 34 0.03 18 0.47 93 0.45 48 0.40 03 0.35 48 0.31 70 0.28 55 0.20 16 0.15 45 0.12 49 0.06 34 0.03 18 0.42 50 0.40 92 0.37 00 0.33 41 0.30 24 0.27 49 0.19 79 0.15 29 0.12 40 0.06 32 0.03 18 0.28 40 0.28 76 0.28 51 0.27 35 0.25 83 0.24 21 0.18 59 0.14 73 0.12 11 0.06 29 0.03 17 0.17 19 0.18 48 0.20 45 0.21 12 0.21 02 0.20 47 0.17 07 0.14 01 0.11 71 0.06 23 0.03 17 0.10 06 0.11 42 0.14 07 0.15 68 0.16 50 0.16 77 0.15 38 0.13 15 0.11 23 0.06 16 0.03 16 0.05 95 0.07 06 0.09 52 0.11 39 0.12 66 0.13 42 0.13 62 0.12 20 0.10 68 0.06 08 0.03 15 0.02 30 0.02 89 0.04 43 0.05 93 0.07 23 0.08 29 0.10 28 0.10 20 0.09 45 0.05 88 0.03 12 0.52 00 0.00 69 0.01 19 0.01 80 0.02 46 0.03 14 0.05 40 0.06 57 0.06 90 0.05 35 0.03 04 Thí nén nhanh ( Thống kê địa chất lớp 4) P(kN/m2) Hệ số rỗng e 100 200 400 800 0.574 0.538 0.523 0.51 0.497  Do thí nghiệm nén nhanh phần bảng tổng hợp phần hồ sơ địa chất có giá trị hệ số rỗng tương ứng với cấp áp lực ei nên ta không cần vẽ biểu đồ Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Trang Đồ án móng Ta có bảng tính tốn độ lún sau: lớp Hi (m) độ sâu z từ mặt đất tới điểm lớp thứ i 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 Tổng độ lún: z/b (m) 0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 S i Ko ứng suất thân (KN) ứng suất gây lún (KN) P1 (Kn) P2 (KN) e1 0.957 45.450 141.165 45.450 186.615 0.558 0.669 55.550 98.655 55.550 154.205 0.554 0.462 65.650 68.116 65.650 133.766 0.550 0.345 75.750 50.932 75.750 126.682 0.547 0.281 85.850 41.514 85.850 127.364 0.543 0.233 95.950 34.331 95.950 130.281 0.539 0.196 106.050 28.862 106.050 134.912 0.537 0.170 116.150 25.108 116.150 141.258 0.536 0.150 126.250 22.088 126.250 148.338 0.534 e2 Si (m) 0.525 0.530 0.533 0.534 0.534 0.533 0.533 0.532 0.531 0.010 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001  0.03662m  0.037 Sau ta phân chia lớp đất đến lớp phân tố thứ 9, ta có: 5 9gl   22  110(kN )   9bt  126.25(kN ) => Vậy độ lún ổn định tâm móng là: e e S   Si   1i 2i hi  3.7cm   S   8cm  e1i =>Vậy ta có tốn thỏa mãn điều kiện độ lún Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Trang Đồ án móng 1.2.5 Chọn sơ kích thước tiết diện ngang 1.2.5.1 Xác định Fcột N tt 787 Fcot  max   684.35cm Rb 1.15 Chọn bc  hc  (30  30)cm - - Fchon  900cm2 1.2.5.2 Xác định chiều cao móng Chọn bề rộng sườn bb  0.45m  1  1 Chọn hb     Li max     5.6  12   12  => h  0.7m (chiều cao sườn móng móng) Chọn bề rộng móng b  B  1m Chọn chiều cao hb b  bb tt Pmax( 1m  0.6 Rbt hbo 1m net ) Ta có: N tt 6M tt 4111 1069 tt Pmax(      167.6(kN / m ) net ) 2 B.L B.L 1 26 1 26 b  bb tt  Pmax( 1m  0.6 Rbt hbo 1m net )  0.45  167.6  1m  0.6  (0.9 103 )  hbo 1m  hbo  0.09m  hbo  0.25m Chọn chiều cao cánh móng  0.2m (theo điều kiện thi công >=200) Chọn chiều dày lớp bảo vệ bê tơng đáy móng a  0.1m hb  hbo  a  0.25  0.1  0.26m  0.3m =>Độ dốc móng  bb 0.45   2.25  0.2 =>Thỏa điều kiện độ dốc móng từ  (Trang 146/ Sổ tay kết cấu Vũ Mạnh Hùng) Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Trang 10 Đồ án móng 5°12' 300 100 Y 400 2400 Ø8 00 800 X 3800 1200 X 1200 800 Ø8 00 100 300 400 100 300 400 1200 1200 400 300 100 3800 Y Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Trang 95 Đồ án móng - Bề rộng khối móng quy ước: Bqu  2.tg Lcoc  Y   tg (5012')  23.3  3.2  7.44(m) - Chiều dài móng khối quy ước : Lqu  2tg Lcoc  X   tg (5012' )  23.3  3.2  7.44(m) - Diện tích khối móng quy ước: Fqu  Bqu  Lqu  7.44  7.44  55.35(m2 ) - Dung trọng bình quân đất khối móng quy ước:  tbqu    i hi h i  19.73  0.3  9.73  0.5  10.65  3.7  10.47  3.8  10.24  14.5  10.46(kN / m3 ) 0.3  0.5  3.7  3.8  14.5 - Thể tích đài: Vdai  Bd  Ld  hd  3.8  3.8  1.5  21.66(m3 ) - Thể tích cọc: Vcoc  n  Lcoc  Fcoc   23.3  3.14  0.82  46.82(m3 ) - Thể tích đất: Vdat  Fqu  L  (Vdai  Vcoc )  55.35  23.3  (21.66  46.82)  1221(m3 ) - Trọng lượng đất khối móng quy ước: Qdat  Vdat   tbqu  1221 10.46  12772(kN ) - Trọng lượng bê tông: Qbt  Vbt  25  (21.66  46.82)  25  1712( kN ) 4.5.2.Kiểm tra điều kiện ổn định đất đáy móng khối quy ước - Tổng tải trọng móng khối quy ước:  N qutc  M P tc qu N tt 6661  Qdat  Qbt   12772  1712  20276(kN ) 1.15 1.15  M y tc  H xtc  hd  tc max/  N tc qu Lqu  Bqu  84 30   1.5  112.17(kN ) 1.15 1.15 tc  M qu L2qu  Bqu 20276  112.17   368(kN / m ) 7.44  7.44 7.442  7.44 20276  112.17 tc  Pmin    365(kN / m ) 7.44  7.44 7.44  7.44 tc tc P  Pmin 368  365  Ptbtc  max   367(kN / m ) 2 tc  Pmax  Lưu Văn Nhựt - 1451020106 Trang 96 Đồ án móng - Đất mũi cọc:   20.24kN / m  II c  12.1kN / m   23.86  Trong đó: Theo TCVN9362:2012 bảng 15 ta chọn m1=1.2 (IL=0.45
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21 ( Đại học mở TP.HCM), Đồ án nền móng GVHD: Trần Thanh Danh Mã đề 21 ( Đại học mở TP.HCM), PHẦN 1: MÓNG BĂNG, 2 THIẾT KẾ MÓNG BĂNG, PHẦN 2 : THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT, 3 Lớp 2: sét lẫn sỏi sạn laterit, nâu đỏ - xám trắng vàng, trạng thái dẻo cứng:, 4 Lớp 3: lớp sét pha vàng nâu đỏ trắng xám – dẻo cứng:, 5 Lớp 4: cát pha, nâu vàng đỏ đóm trắng, dẻo:, 7 Lớp 5: sét nâu đỏ loang xám vàng, cứng:, PHẦN 3: MÓNG CỌC, 2 TÍNH TOÁN MÓNG CỌC, 5 KIỂM TRA ĐỘ LÚN CỦA MÓNG CỌC, PHẦN 4: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI

Mục lục

Xem thêm