Mon Tin hoc 7 HKI 2017-2018

6 68 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2018, 10:28

De kiem tra Mon Tin hoc 7 HKI 2017-2018 TRƯỜNG THCS XÃ BÌNH NGUYÊN TỔ KHOA HỌC TƯ NHIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC NĂM HỌC: 2017  2018 Tên Chủ đề (nội dung, chương) Nhận biết TN Biết ưu điểm thông tin lưu dạng bảng tính Số câu Số điểm: 0,25 Các thành phần Biết vai trò đặc liệu trang tính biệt cơng thức Số câu Số điểm: 0,75 Thực tính tốn Biết liệu trang tính tính cơng thức Số câu Số điểm: 0,25 Sử dụng hàm để tính Biết cơng dụng tốn hàm trang bảng tính Số câu Số điểm: 0,75 Thao tác với bảng tính Biết thao tác với trang tính Số câu Số điểm: 0,50 TL TN Hiểu chương trình bảng tính Chương trình bảng tính Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Vận dụ Thông hiểu TL TN Vai trò đặc biệt cơng thức (Câu 1) 1,5 1,00 Hiểu cách chỉnh sửa liệu trang tính 0,50 0,50 Hiểu cơng dụng hàm trang bảng tính 0,50 12 Vận dụng Vậ hàm để hàm tính tốn 4 0,50 1,00 10 4,00 3,0 40% 30% TRƯỜNG THCS XÃ BÌNH NGUYÊN TỔ KHOA HỌC TƯ NHIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC 25 % ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC NĂM HỌC: 2017  2018 Thời gian: 25 phút (không kể thời gian giao đề) A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) I Hãy khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho (3,0 điểm) Câu 1: (NB) Đâu biểu tượng chương trình bảng tính Microsoft Excel? A B C D Câu 2: (NB) Khối tập hợp ô kề tạo thành hình chữ nhật Địa khối thể sau: A H1…H5 B H1:H5 C H1 - H5 D H1->H5 Câu 3: (NB) Trong Excel kí hiệu sau dùng để kí hiệu phép tốn nhân cơng thức: A x B Dấu chấm (.) C.* D / C File  Save D File  Close Câu 4: (NB) Để lưu bảng tính ta thực hiện: A File  Open B File  New Câu 5: (NB) Để chép nội dung tính ta sử dụng lệnh sau đây? A (copy) B (Cut) C (paste) D (new) Câu 6: (NB) Muốn xóa hàng cột, ta chọn hàng cột cần xóa sử dụng lệnh sau đây? A Delete B Clear C Cut D Insert C Hàng B, hàng D Cột B, hàng Câu 7: (NB) Địa ô B3 nằm : A Cột B, cột B Hàng B, cột Câu 8: (NB) Để tìm giá trị lớn ta sử dụng hàm: A MAX B SUM C MIN D AVERAGE Câu (NB) Câu sau đúng: A Để tăng số chữ số thập phân ta chọn lệnh B Để tăng số chữ số thập phân ta chọn lệnh C Để giảm số chữ số thập phân ta chọn lệnh D Để giảm số chữ số thập phân ta chọn lệnh Câu 10 (NB) Để gộp ô liệu vào ta sử dụng lệnh: A B Câu 11: (TH) Hộp tên C D cho biết thông tin: A Tên cột B2 B Tên hàng C Địa tính chọn B2 D Khơng có ý Câu 12: (TH) Để sửa liệu ta: A Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa B Nháy nút chuột trái vào ô cần sửa C Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa D Nháy nút chuột phải vào ô cần sửa Câu 13: (TH) Cơng thức =Sum(A5:A10) có ý nghĩa gì? A Tính tổng A5 A10 B Tìm giá trị lớn ô A5 ô A10 C Tính tổng từ A5 đến A10 D Tìm giá trị lớn từ ô A5 đến ô A10 Câu 14: (TH) Trong liệu sau, liệu liệu kiểu kí tự? A 20/08/2005 B “21233” C =(20*A1)/10 D 7A Câu 15: (TH) Giả sử ô A2 có giá trị 5, ô B8 có giá trị 27 Xác định giá trị ô E2, biết E2 = MIN(A2,B8) A 30 B 27 C 34 D Câu 16: (TH) Muốn nhập công thức vào trang tính, cách nhập sau sai? A 152 + : B = 152 + : C = 15^2 + 4/2 D Tất sai Câu 17: (VDT) Để tính giá trị trung bình cộng A1, B1, C1 cách tính sau đúng? A = Average(A1+B1+C1)/3 B = AVERAGE (A1, B1, C1) C = (A1+ B1+ C1)/3 D =Average(A1:C1) Câu 18: (VDT) Cơng thức =Max(49,8,15,2007,30) có kết là? A 2109 B 2007 C D Công thức sai Câu 19: (VDC) Cho biết kết hàm =Average(4,10,average(2,-6),15)? A B 30 C 16 D Câu 20: (VDC) Cho biết kết hàm =Average(-2, sum(6,8,-10), 4,6)? A 12 B C D II Hãy điền từ (biểu đồ, bảng tính, tính tốn, hàng, cột, kích hoạt, , viền đậm, phần mềm, bảng, trang tính, giao nhau) để điền vào chỗ trống cho thích hợp (1,0 điểm) Chương trình bảng tính (21) ………… …… giúp ghi lại trình bày thông tin dạng (22) ………… …… , thực (23) ……… …… (từ đơn giản đến phức tạp) xây dựng (24) ………… .…… biểu diễn cách trực quan số liệu bảng Hết TRƯỜNG THCS XÃ BÌNH NGUYÊN TỔ KHOA HỌC TƯ NHIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC NĂM HỌC: 2017  2018 Thời gian: 20 phút (không kể thời gian giao đề) B PHẦN TƯ LUẬN: (4,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Hãy cho biết ý nghĩa nút lệnh công cụ định dạng (Formatting) Excel hình đây: Câu 2: (2,5 điểm) Cho bảng tính: a) Tính điểm Trung bình F5? b) Sử dụng hàm tìm điểm lớn mơn Tốn C11) c) Sử dụng hàm tìm điểm thấp mơn Văn (D12) d) Sử dụng hàm tìm điểm trung bình mơn Tin (E13) e) Sử dụng hàm tính tổng điểm Trung bình (F14) Hết TRƯỜNG THCS SỐ BÌNH NGUYÊN TỔ KHOA HỌC TƯ NHIÊN HDC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC NĂM HỌC: 2017  2018 A TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) I 3,0 điểm - Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án A B C D A II 1,0 điểm - Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án Đ B C S D A 10 B S 11 C 12 D S III 1,0 điểm - Mỗi câu 0,25 điểm 1+c 2+b 3+d 4+a III 1,0 điểm - Mỗi câu 0,25 điểm Kích hoạt viền đậm bảng tính cột B TƯ LUẬN (4,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Các thao tác với bảng tính - Chèn thêm cột hàng - Xóa cột hàng - Sao chép nội dung tính - Di chuyển nội dung tính - Sao chép nội dung có cơng thức - Di chuyển nội dung có cơng thức 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Câu 2: (2,5 điểm) a) =Average(C5:E5) b) = Max(C5:D9) c) = Min(D5:D9) d) = Average(E11:E12) e) = Average(F5:F9) 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm ... tự? A 20/08/2005 B “21233” C =(20*A1)/10 D 7A Câu 15: (TH) Giả sử A2 có giá trị 5, B8 có giá trị 27 Xác định giá trị ô E2, biết E2 = MIN(A2,B8) A 30 B 27 C 34 D Câu 16: (TH) Muốn nhập cơng thức... I MÔN TIN HỌC NĂM HỌC: 20 17  2018 Thời gian: 20 phút (không kể thời gian giao đề) B PHẦN TƯ LUẬN: (4,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Hãy cho biết ý nghĩa nút lệnh cơng cụ định dạng (Formatting)... Tin (E13) e) Sử dụng hàm tính tổng điểm Trung bình (F14) Hết TRƯỜNG THCS SỐ BÌNH NGUYÊN TỔ KHOA HỌC TƯ NHIÊN HDC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC NĂM HỌC: 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Mon Tin hoc 7 HKI 2017-2018, Mon Tin hoc 7 HKI 2017-2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn