Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

54 321 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2018, 15:12

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Đối tượng,phạm vi nghiên cứu23.Mục đích nghiên cứu24.Lịch sử nghiên cứu35.Phương pháp36.Ý nghĩa(đóng góp của đề tài)47.Bố cục của bài nghiên cứu5Chương 1. Lý luận chung về cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc61.1Cơ sở lý luận về cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”61.1.1Một số khái niệm về cải cách thủ tục hành chính81.1.2. Nội dung của cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc91.1.2.1 Cải cách thể chế91.1.2.2 Cải cách thủ tục hành chính91.1.2.3. Cải cách tổ chức, bộ máy111.1.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức121.1.2.5. Cải cách tài chính công131.1.2.6. Hiện đại hóa hành chính131.1.3.Vai trò của cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc141.2.Tổng quan về Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc151.2.1.Sự hình thành và phát triển cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc151.2.1.1Vị trí địa lý151.2.1.2Cơ cấu tổ chức của UBND xã Yên Phúc .161.2.2.Chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn của UBND xã Yên Phúc và chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn của các chức danh trên :17Tiểu kết23Chương 2. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc242.1 Thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại UBND xã Yên Phúc.242.2 Nguyên nhân252.3 Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Yên Phúc262.3.1 Giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành của pháp luật trên lĩnh vực hộ tịch262.3.1.1 Giải quyết thủ tục hành chính về việc cấp giấy khai sinh theo quy định hiện hành của pháp luật262.3.1.2 Giải quyết thủ tục hành chính về việc cấp giấy khai tử theo quy định hiện hành của pháp luật282.3.1.3 Giải quyết thủ tục hành chính về việc cấp giấy chứng nhận kết hôn(không có yếu tố nước ngoài) theo quy định hiện hành của pháp luật292.3.1.4 Giải quyết thủ tục hành chính về việc cấp giấy đăng ký nuôi con nuôi theo quy định hiện hành của pháp luật312.3.2 Giải quyết thủ tục hành chính về việc cấp giấy tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật cụ thể trong lĩnh vực quản lý hộ khẩu342.3.3 Giải quyết thủ tục hành chính cụ thể trong lĩnh vực quản lý khiếu nại,tố cáo352.3.4 Giải quyết thủ tục hành chính cụ thể trong lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành372.3.5 Giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành của pháp luật cụ thể trong lĩnh vực quản lý xây dựng382.3.6 Giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành của pháp luật cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh doanh40Tiểu kết41Chương 3. Giải pháp và kiến nghị trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc423.1 Đánh giá về thực trạng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc423.1.1 Ưu điểm trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc423.1.2 Hạn chế trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc433.2 Đề xuất,giải pháp về việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xẫ Yên Phúc433.3 Những kiến nghị và ý kiến đóng góp của bản thân về cải cách thủ tục hành chính.44Tiểu kết46KẾT LUẬN47DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO48 LỜI CAM ĐOAN Nghiên cứu khoa học tìm hiểu,sự sâu vào vấn đề khoa học đó.Với lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học: Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã n Phúc Tơi xin cam đoan: số liệu,dữ liệu kết nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học trung thực thực tế cá nhân tôi.Nếu không nêu trên,tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu tiểu luận LỜI CẢM ƠN “Học đôi với hành” hai nhiệm vụ phải song song với nhau.Bên cạnh lý thuyết khơng thể thiếu thực hành thơng qua việc nghiên cứu đề tài.Nghiên cứu khoa học hoạt động quan trọng trình học tập sinh viên ngành nghề nói chung sinh viên khoa Hành học nói riêng ,vì hoạt động giúp sinh viên tiếp cận với thực tiễn ,học hỏi kinh nghiệm ,kỹ làm việc,tạo tiền đề vững vàng cho sinh viên,tìm hiểu nghiên cứu chuyên sâu đề tài.Bài nghiên cứu khoa học giúp cho sinh viên hiểu rõ ngành nghề mà theo học Địa điểm nghiên cứu UBND xã Yên Phúc ,huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định Vì dựa cở sở cân nhắc em thấy công việc phù hợp với chuyên ngành quản lý Nhà nước mà em theo học,hơn quy mô tổ chức UBND cấp xã,phạm vi quản lý địa bàn xã,phù hợp với thời gian nghiên cứu thuận tiện địa lý để tìm hiểu,học hỏi hồn thiện nghiên cứu khoa học Trước hết em xin chân thành cảm ơn giảng viên môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trường Đại học Nội Vụ Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên chúng em có lựa chọn đề tài nghiên cứu thiết thực bổ ích.Cảm ơn thầy khoa Hành học trang bị cho em kiến thức q báu để em hồn thiện đề tài nghiên cứu khoa học Mặc dù có nhiều cố gắng việc tìm hiểu nghiên cứu em nhiều hạn hẹp,thiếu kinh nghiệm vốn hiểu biết hạn chế nên viết khơng tránh khỏi thiếu sót,khuyết điểm định.Vậy em mong nhận phản hồi,chỉ bảo,góp ý chân thành thơng cảm giảng viên môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Một lần em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Đối tượng,phạm vi nghiên cứu 3.Mục đích nghiên cứu 4.Lịch sử nghiên cứu .3 5.Phương pháp 6.Ý nghĩa(đóng góp đề tài) .4 7.Bố cục nghiên cứu Chương Lý luận chung cải cách hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 1.1 1.1.1 Cơ sở lý luận cải cách hành theo chế “một cửa” Một số khái niệm cải cách thủ tục hành .8 1.1.2 Nội dung cải cách hành Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc .9 1.1.2.1 Cải cách thể chế 1.1.2.2 Cải cách thủ tục hành 1.1.2.3 Cải cách tổ chức, máy .11 1.1.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức 12 1.1.2.5 Cải cách tài cơng 13 1.1.2.6 Hiện đại hóa hành 13 1.1.3.Vai trò cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 14 1.2 Tổng quan Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 15 1.2.1.Sự hình thành phát triển cấu tổ chức Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc .15 1.2.1.1Vị trí địa lý .15 1.2.1.2Cơ cấu tổ chức UBND xã Yên Phúc 16 1.2.2.Chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn UBND xã Yên Phúc chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn chức danh : 17 Tiểu kết 23 Chương Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 24 2.1 Thực trạng cải cách thủ tục hành UBND xã Yên Phúc 24 2.2 Nguyên nhân 25 2.3 Giải thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã Yên Phúc .26 2.3.1 Giải thủ tục hành theo quy định hành pháp luật lĩnh vực hộ tịch 26 2.3.1.1 Giải thủ tục hành việc cấp giấy khai sinh theo quy định hành pháp luật 26 2.3.1.2 Giải thủ tục hành việc cấp giấy khai tử theo quy định hành pháp luật .28 2.3.1.3 Giải thủ tục hành việc cấp giấy chứng nhận kết hơn(khơng có yếu tố nước ngồi) theo quy định hành pháp luật .29 2.3.1.4 Giải thủ tục hành việc cấp giấy đăng ký ni ni theo quy định hành pháp luật .31 2.3.2 Giải thủ tục hành việc cấp giấy tạm trú theo quy định hành pháp luật cụ thể lĩnh vực quản lý hộ 34 2.3.3 Giải thủ tục hành cụ thể lĩnh vực quản lý khiếu nại,tố cáo .35 2.3.4 Giải thủ tục hành cụ thể lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định pháp luật hành 37 2.3.5 Giải thủ tục hành theo quy định hành pháp luật cụ thể lĩnh vực quản lý xây dựng .38 2.3.6 Giải thủ tục hành theo quy định hành pháp luật cụ thể lĩnh vực quản lý kinh doanh 40 Tiểu kết 41 Chương Giải pháp kiến nghị việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc .42 3.1 Đánh giá thực trạng việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 42 3.1.1 Ưu điểm việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 42 3.1.2 Hạn chế việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 43 3.2 Đề xuất,giải pháp việc cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xẫ Yên Phúc .43 3.3 Những kiến nghị ý kiến đóng góp thân cải cách thủ tục hành 44 Tiểu kết 46 KẾT LUẬN 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TTHC : Thủ tục hành CCTTHC : Cải cách thủ tục hành HCNN : Hành Nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân QPPL : Quy phạm pháp luật QLHCNN : Quản lý hành Nhà nước LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Thủ tục hành sở điều kiện cần thiết để quan Hành nhà nước giải cơng việc,thủ tục công dân tổ chức theo pháp luật Hiện thủ tục hành nhiều quan Nhà nước,các cấp ban hành thủ tục hành rườm rà,khơng rõ ràng.Mặt khác,một phận cán bộ,công chức nhà nước tiếp dân giải cơng việc có thái độ thiếu tơn trọng,cửa quyền.Tình hình giải khơng làm tốn nhiều cơng sức mà ngun nhân tạo nên tệ nạn quan liêu,gây lòng tin nhân dân Nhà nước.Hơn phát triển xã hội nên cần cải cách hành để tránh lạc hậu phải phù hợp với thời đại,với phát triển xã hội Tiến hành cải cách thủ tục hành làm thúc đẩy hoạt động máy hành Nhà nước ,thúc đẩy phát triển kinh tế nhiều thành phần,vận động theo chế thị trường ,mở cửa giao lưu hội nhập quốc Chúng ta tiến hành cải cách hành bước thận trọng thu nhiều kết đáng khích lệ Cải cách hành Việt Nam triển khai nhiều nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức máy hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức, cải cách tài cơng, đại hóa hành chính, cải cách thủ tục hành khâu quan trọng đặt từ giai đoạn đầu tiến trình cải cách Thủ tục hành khơng liên quan đến cơng việc nội quan, cấp quyền, mà đến tổ chức cơng dân mối quan hệ với Nhà nước Các quyền, nghĩa vụ công dân quy định Hiến pháp hay văn pháp luật khác có thực hay không, thực phải thơng qua thủ tục hành quan, cấp quyền nhà nước quy định trực tiếp giải Nhận rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng cơng tác cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ ban hành Nghị số 38/CP ngày tháng năm 1994 cải cách bước thủ tục hành mà mục tiêu quan trọng hướng đến việc giải tốt công việc công tế Ngày cải cách hành vấn đề mang tính tồn cầu Cả nước phát triển phát triển xem cải cách hành động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, phát triển dân chủ mặt khác đời sống xã hội Nằm vận động phát triển chung máy hành Nhà nước, cải cách hành UBND xã Yên Phúc bước thực hoàn thiện, khơng ngừng cải cách máy để ngày phát triển phù hợp với thực tế Được phân công môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học”của giảng viên trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội em đăng kí đề tài: cải cách hành Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc theo chế “một cửa”để thấy rõ tầm quan trọng thực trạng công tác cải cách hành Bản thân tơi nhận thức việc cải cách hành nhà nước vấn đề quan trọng cấp thiết.Tìm hiểu nhiệm vụ,chức năng, quyền hạn xã, đội ngũ cán công chức xã Yên Phúc Nhiều năm qua Hành nước ta có nhiều phát triển,từng bước lên,nhưng bộc lộ nhiều mặt tiêu cực tổ chức máy cồng kềnh,thủ tục rườm rà,nhiều giấy tờ.Vì vậy,cải cách hành đòi hỏi đáp ứng u cầu nhân dân,của xã hội tình hình hội nhập phát triển đất nước 2.Đối tượng,phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu cải cách thủ tục hành giải UBND xã Yên Phúc theo chế “một cửa”,đồng thời nghiên cứu cách thức,quy trình giải thủ tục hành địa phương để có nhìn tổng qt cải cách hành Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề giải lĩnh vực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã Yên Phúc 3.Mục đích nghiên cứu Cải cách thủ tục hành nhiệm vụ quan trọng mang tầm vóc chiến lược,để đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội Cải cách thủ tục hành với mục tiêu xây dựng hành sạch,cơng khai,minh bạch,nâng cao hiệu quản lý Nhà nước phục vụ nhân dân,tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển lĩnh vực với xu hướng hội nhập Nắm lịch sử hình thành, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội củaUBND xã Yên Phúc Nắm rõ chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn UBND xã n Phúc.Tìm hiểu, đánh giá thực trạng cơng tác cải cách hành UBND xã Yên Phúc Đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu cải cách hành tạiUBND xã Yên Phúc,huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định 4.Lịch sử nghiên cứu Trong cơng trình nghiên cứu, có nhiều viết liên quan đến tình hình cải cách hành nói chung cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa" nói riêng Một số cơng trình nghiên cứu vấn đề như: Đào Trí Úc (2007), Đánh giá kết cải cách hành giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành nước ta, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội; Phạm Hồng Thái Đinh Văn Mậu (2009), Luật hành Việt Nam, Nxb Giao thơng vận tải, Hà Nội; Đào Trí Úc (2006), Mơ hình tổ chức hoạt động Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nxb Tư pháp, Hà Nội; Trần Công Dũng (2010), Vách ngăn hay ngăn cách nơi giao dịch "một cửa", Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6; Nguyễn Ngọc Hiến (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 5.Phương pháp Áp dụng từ kiến thức học nhà trường thông qua việc giảng dạy giảng viên kiến thức,những kinh nghiệm hiểu biết thực tế công cải cách hành nước ta nay,đồng thời hướng dẫn tận tình giảng viên môn phương pháp nghiên cứu khoa học em chọn cho đề tài gắn với thực cải cách hành UBND xã Yên Phúc Sử dụng phương pháp phân tích tài liệu,phương pháp quan sát phương pháp tổng hợp để xây dựng cho thân phong cách làm việc,giải công việc Trong trình làm nghiên cứu,để làm sáng tỏ vấn đề em sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp lịch sử Xem xét pháp luật cải cách hành nói chung cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” nói riêng theo giai đoạn - Phương pháp thu thập số liệu, - Phương pháp phân tích số liệu, - Phương pháp phân tích,tổng hợp, - Phương pháp thống kê - Phương pháp nghiên cứu văn hành 6.Ý nghĩa(đóng góp đề tài) Cải cách thủ tục hành nâng cao hiệu quản lý,đóng vị trí quan trọng phát triển đất nước,giảm bớt cồng kềnh máy nhà nước,lại bỏ thủ tục rườm rà,phức tạp Hệ thống quan điểm,đánh giá trình thực cải cách thủ tục hành Việt Nam nói chung.Là tài liệu tham khảo mang tính hệ thống triển khai chương trình cải cách hành nước ta Chỉ ưu điểm,nhược điểm trình cải cách thủ tục hành qua kinh nghiệm thực tiễn xã Yên Phúc,huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định Bài nghiên cứu làm rõ công tác cải cách thủ tục hành UBND xã Yên Phúc, thành tựu đạt hạn chế cần khắc phục Đánh giá vị rí vai trò cơng tác cải cách hành xã cơng tác cải cách hành tỉnh Nam Định.Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạn cơng tác cải cách hành xã Yên Phúc,huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định Nhà nước ta giai đoạn 10.Cơ sở pháp -Bộ luật Dân ngày 14 tháng năm 2005; -Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng năm 2010 Bộ Tư pháp việc ban hành hướng dẫn việc ghi chép,lưu trữ ,sử dụng sổ,biểu mẫu hộ tịch; -Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; -Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng năm 2008 Bộ Tư pháp hướng dẫn thực số nội quy Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2015 Chính phủ đăng ký quản lý hộ tịch; -Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2012 Chính phủ sửa đổi,bổ sung số điều Nghị định hộ tịch,hơn nhân,gia đình chứng thực; -Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng năm 2012 Bộ Tư pháp sửa đổi,bổ sung số điều Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng năm 2010 Bộ Tư pháp việc ban hành hướng dẫn việc ghi chép,lưu trữ,sử dụng sổ,biểu mẫu hộ tịch; 2.3.2 Giải thủ tục hành việc cấp giấy tạm trú theo quy định hành pháp luật cụ thể lĩnh vực quản lý hộ 1.Tên thủ tục hành chính: thủ tục đăng ký tạm trú 2.Trình tự thực hiện: Bước 1.Cá nhân có nhu cầu thuộc diện đăng ký tạm trú nộp hồ sơ công an xã,phường,thị trấn Bước 2.Nộp hồ sơ trụ sở công an xã,phường,thị trấn Bước 3.Công dân nhận kết trụ sở công an xã,phường,thị trấn 3.Cách thức thực hiện:trực tiếp phòng cơng an UBND xã 4.Hồ sơ hành Bản khai nhân khẩu(bản chính) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu(bản chính) Chứng minh nhân dân giấy tờ có xác nhận cơng an 34 xã,phường,thị trấn nơi người đăng ký thường trú(bản sao) .5.Thời hạn giải quyết:03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định pháp luật 6.Đối tượng:cá nhân 7.Cơ quan thực hiện:tại UBND xã có thẩm quyền giải 8.Kết thực thủ tục hành chính: sổ đăng ký tạm trú 9.Phí lệ phí:10 nghìn đơng cho lần đăng ký 10.Cơ sở pháp lý Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng năm 2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật cư trú; Luật cư trú sửa đổi năm 2013; Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật cư trú; Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/07/2007 Bộ trưởng công an ban hành biểu mẫu để sử dụng công tác đăng ký,quản lý cư trú; Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 13/01/2008 trưởng Tài hướng dẫn phí lệ phí đăng ký cư trú 2.3.3 Giải thủ tục hành cụ thể lĩnh vực quản lý khiếu nại,tố cáo 1.Tên thủ tục hành chính: thủ tục giải khiếu nại,tố cáo 2.Trình tự thực hiện: Bước Công dân nộp đơn khiếu nại,tố cáo quan tiếp nhận hồ sơ Bước 2.Cán bộ,công chức thực kiểm tra tính đầy đủ,chính xác hình thức nội dung Bước 3.Cán bộ,công chức thực xem xét,giải đơn tố cáo 3.Cách thức thực hiện:trực tiếp UBND xã,gửi tới chủ tịch phó chủ tịch xã 4.Hồ sơ hành Xuất trình chứng minh thư nhân dân 35 Đơn khiếu nại,tố cáo Các tài liệu,giấy tờ có liên quan người khiếu nại cung cấp 5.Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định pháp luật văn thụ lý tố cáo,khiếu nại;nếu phức tạp kéo dài giải 90 ngày 6.Đối tượng:cá nhân,tổ chức 7.Cơ quan thực hiện:tại UBND xã có thẩm quyền giải 8.Kết thực thủ tục hành chính: Văn thụ lý Văn thơng báo việc không thụ lý Phiếu trả đơn hướng dẫn Phiếu chuyển đơn Văn đôn đốc việc giải 9.Phí lệ phí:miễn phí 10.Cơ sở pháp lý Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiếp công dân; Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 Thanh tra phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại,đơn tố cáo,đơn kiến nghị,phản ánh; Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng năm 2008 Tổng Thanh tra việc ban hành mẫu văn hoạt động tra,giải khiếu nại,tố cáo 36 2.3.4 Giải thủ tục hành cụ thể lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định pháp luật hành 1.Tên thủ tục hành chính: thủ tục giải khiếu nại,tố cáo 2.Trình tự thực hiện: Bước Công dân nộp đơn khiếu nại,tố cáo quan tiếp nhận hồ sơ,đơn tố cáo tranh chấp đất đai Bước 2.Cán bộ,công chức thực kiểm tra tính đầy đủ,chính xác hình thức nội dung Bước 3.Cán bộ,công chức thực xem xét,giải đơn tố cáo 3.Cách thức thực hiện:trực tiếp UBND xã,gửi tới chủ tịch phó chủ tịch xã 4.Hồ sơ hành Xuất trình chứng minh thư nhân dân Đơn khiếu nại,tố cáo tranh chấp đất đai Các tài liệu,giấy tờ có liên quan người khiếu nại,tố cáo đất đai cung cấp 5.Thời hạn giải quyết:60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định pháp luật thụ lý tố cáo,khiếu nại tranh chấp đất đai;nếu phức tạp kéo dài giải 90 ngày 6.Đối tượng:cá nhân,tổ chức 7.Cơ quan thực hiện:tại UBND xã,có thơng qua cấp huyện 8.Kết thực thủ tục hành chính: Văn thụ lý Văn thông báo việc không thụ lý Phiếu trả đơn hướng dẫn Phiếu chuyển đơn Văn đơn đốc giải Biên hòa giải tranh chấp đất đai 9.Phí lệ phí:miễn phí 10.Cơ sở pháp lý 37 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều đất đai Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiếp công dân; Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 Thanh tra phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại,đơn tố cáo,đơn kiến nghị,phản ánh; Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng năm 2008 Tổng Thanh tra việc ban hành mẫu văn hoạt động tra,giải khiếu nại,tố cáo 2.3.5 Giải thủ tục hành theo quy định hành pháp luật cụ thể lĩnh vực quản lý xây dựng 1.Tên thủ tục hành chính: cấp giấy phép xây dựng 2.Trình tự thực hiện: Bước 1.Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp phép xây dựng(sửa chữa,cải tạo;có thời hạn;gia hạn giấy phép xây dựng;giấy phép xây dựng mới, )tại UBND xã,phường,thị trấn lên trực tiếp UBND huyện Bước 2.Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ;cán bộ,công chức kiểm tra hình thức pháp lý hồ sơ nội dung hồ sơ Bước 3.Công dân nhận kết trụ sở UBND xã,thị trấn;hoặc trực tiếp 38 UBND huyện 3.Cách thức thực hiện:trực tiếp trụ sở UBND huyện,sau UBND xã chuyển hồ sơ gián tiếp nhận qua UBND xã;UBND xã trực tiếp giải có hướng dẫn UBND huyện 4.Hồ sơ hành Xuất trình chứng minh thư nhân dân Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng Bản giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Bản giấy phép xây dựng cấp,đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm 5.Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định pháp luật 6.Đối tượng:cá nhân,tổ chức 7.Cơ quan thực hiện:tại UBND xã có thẩm quyền giải UBND huyện 8.Kết thực thủ tục hành chính: giấy phép xây dựng 9.Phí lệ phí:tùy thuộc vào cơng trình xây dựng mà mức thu từ 15000 150000 đồng 10.Cơ sở pháp lý Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà tài sản khac gắn liền với đất Luật đất đai ngày 26 tháng năm 2003; Luật xây dựng ngày 26 tháng năm 2003; Luật nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi,bổ sung Điều 126 Luật Nhà Điều 121 luật đất đai ngày 28 tháng năm 2009; 39 2.3.6 Giải thủ tục hành theo quy định hành pháp luật cụ thể lĩnh vực quản lý kinh doanh 1.Tên thủ tục hành chính: cấp giấy phép kinh doanh 2.Trình tự thực hiện: Bước 1.Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp phép kinh doanh UBND xã,phường,thị trấn Bước 2.Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ;cán bộ,cơng chức kiểm tra hình thức pháp lý hồ sơ nội dung hồ sơ,giải hồ sơ Bước 3.Công dân nhận kết trụ sở UBND cấp xã 3.Cách thức thực hiện:trực tiếp UBND xã 4.Hồ sơ hành Xuất trình chứng minh thư nhân dân Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Bản giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất kinh doanh,mặt kinh doanh theo quy định pháp luật 5.Thời hạn giải quyết:03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định pháp luật 6.Đối tượng:cá nhân,tổ chức 7.Cơ quan thực hiện:tại UBND xã có thẩm quyền giải UBND huyện 8.Kết thực thủ tục hành chính: giấy phép kinh doanh 9.Phí lệ phí: tùy thuộc vào tổ chức,cá nhân để có mức thu phí từ 20.000- 100.000 đồng 10.Cơ sở pháp lý Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp năm 2005; 40 Tiểu kết Cùng với yêu cầu phát triển hội nhập,cải cách thủ tục hành xã bước định hình nội dung,phương thức triển khai với bước đi,cách làm nhằm đảm bảo máy hành phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.Tuy nhiên tồn đọng nhiều vấn đề bất cập trình độ chun mơn,cách thức tun truyền hay rườm rà số thủ tục Việc cải cách theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành gắn với việc thực chế “một cửa”,được triển khai mạnh trình thực chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước Có thể nhận thấy chế “một cửa” giải pháp hữu hiệu phương thức làm việc quan hành Nhà nước xã,nhằm tạo chuyển biến quan hệ quan hành Nhà nước với tổ chức công dân,đơn giản hóa thủ tục hành chính,giảm thực trạng phiền hà,chi phí,thời gian,cơng sức Từ ngun nhân,những thực trạng cho thấy chuyên môn chưa cao nhận thức làm việc chưa tốt cán bộ,cơng chức,chính cần có giải pháp,những ý kiến đóng góp để thực tốt cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” đảm bảo,nâng cao chất lượng cán công chức nhằm triển khai,thực cải cách thủ tục hành tốt hơn,hạn chế giảm thiểu vấn đề bất cập trước thực trạng Thủ tục hành sở pháp lý,là cách thức tổ chức giải cho quan nhà nước thực chức nhằm bảo đảm tính hiệu lực hiệu thủ tục.Do cải cách thủ tục hành cơng quan trọng cho nước nhà nói chung cho xã Yên Phúc nói riêng 41 Chương Giải pháp kiến nghị việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 3.1 Đánh giá thực trạng việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 3.1.1 Ưu điểm việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc Việc cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” đáp ứng nguyện vọng tổ chức,công dân xã việc giải TTHC,hạn chế tối đa phiền hà cho nhân dân Việc công khai thủ tục hành ,thời gian giải loại,thủ tục,lệ phí giúp đỡ cho tổ chức,cơng dân tiết kiệm cơng sức,thời gian mình.Điều góp phần tích cực vào việc thực quy chế dân chủ,tránh tượng tiêu cực,sách nhiễu;từng bước tạo niềm tin cho nhân dân Thực tốt quy chế “một cửa” theo hướng dẫn quan HCNN cấp việc thiết lập sổ sách,phiếu,biểu mẫu,giúp cho cán bộ,công chức thuận lợi công tác theo dõi,kiểm tra,giám sát hoạt động phận “một cửa”.Nhờ khối lượng hồ sơ ngày nhiều đáp ứng yêu cầu giải tổ chức,các nhân theo thời gian quy định Việc thực CCTTHC giúp cho cán công chức nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm cơng việc công dân,từ bỏ thái độ cửa quyền sách nhiễu nhân dân,thay vào thái độ tận tình cơng việc cán bộ,cơng chức ,có thể đóng góp ý kiến hay kiến nghị phẩm chất đạo đức người cán bộ,công chức Việc thực chế “một cửa” để tạp trung đầu mối giải thủ tục hành từ phòng ban chun môn đầu mối UBND thông qua “bộ phận tiếp nhận trả kết quả” thực cơng khai : cơng khai lệ phí giải hồ sơ;công khai giai đoạn thủ tục hành chính;cơng khai thời gian quy trình giải loại hồ sơ 42 Nó tạo chuyển biến đáng kể hoạt động quan hành Nhà nước,tạo đồng tình cao nhân dân,góp phần nâng cao hiệu lực,hiệu cán bộ,cơng chức chấm dứt quan niệm “xin – cho” nơi máy cơng quyền Cơ chế góp phần thúc đẩy nhanh q trình cải cách thủ tục hành chính,xây dựng hành Nhà nước lành mạnh,sử dụng đứng quyền lực hoạt động hiệu quả.Việc thực chế bước hoàn thiện chế kéo theo nhiều cải cách,thể chế,chế độ phân cấp mạnh mẽ cho cấp quyền,chuyển giao sang khu vực tư 3.1.2 Hạn chế việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc Mặc dù thủ tục hành có chuyển biến tích cực tồn số mặt chưa tốt như: Các văn hành hướng dẫn thủ tục hành chồng chéo,điều gay khó khăn cho việc tiếp nhận cán bộ,lãng phí nguồn ngân sách nhà nước Tốc độ cải cách chậm,hiệu đạt khơng cao so với mục tiêu đề ra,tiến hành cải cách thủ tục hành số khâu thực chưa tốt Chương trình tập huấn nghiệp vụ bổ sung chuyên mơn cho cán bộ,cơng chức chưa nâng cao Chưa tổng quát thủ tục hành để từ có hệ thống thống thủ tục hành cải cách thủ tục hành Cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đảm bảo áp dụng công nghệ thông tin vào giải cải cách thủ tục hành 3.2 Đề xuất,giải pháp việc cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xẫ Yên Phúc Cần cải cách thủ tục hành quy định cụ thể hơn,thiết thực rõ ràng Xây dựng tác phong,phương pháp làm việc khoa học,sáng tạo công tác Những thủ tục công khai khoản thu phí lệ phí 43 Đẩy mạnh trách nhiệm nâng cao hiệu làm việc,tiết kiệm thời gian.giải hồ sơ nhanh chóng,chính xác Thủ tục hành xây dựng theo chiều hướng tích cực,đã lược bỏ thủ tục rườm rà,sửa đổi bổ sung có tính đồng hóa,vẫn đảm bảo yêu cầu quy định chặt chẽ pháp luật Thực tinh thần cải cách theo hướng đơn giả hóa thủ tục hành ,tránh rườm rà;rút ngắn thời gian giải công việc giấy tờ cho người dân Thực tốt chế “một cửa,một cửa liên thơng” việc gải thủ tục hành Bảo đảm tăng cường công tác kiểm tra q trình thực cải cách thủ tục hành cấp xã.Thực đơn giản hóa thủ tục hành chính,tăng cường giám sát nhân dân Duy trì bảo đảm nguồn lực công tác thực thủ tục hành cơng tác cải cách thủ tục hành Áp dụng triệt để ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình giải thủ tục hành chính.Tiếp tục chấn chỉnh,rà sốt thủ tục hành UBND xã thực Đảm bảo khen thưởng cho cán bộ,đặc biệt cán thực đúng,đủ xuất sắc công việc giao Cảnh cáo,khiển trách cán làm việc đối phó,kém chất lượng,ảnh hưởng đến cơng việc UBND xã Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật,xây dựng phong cách kỹ giao tiếp cán bộ,công chức.Tiếp tục bồi dưỡng,nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ,công chức 3.3 Những kiến nghị ý kiến đóng góp thân cải cách thủ tục hành Tập trung vào cơng tác bồi dưỡng chuyên môn kỹ cho cán bộ,công chức.Tiến hành rà sốt,chấn chỉnh cán bộ,cơng chức q trình thực nhiệm vụ Áp dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình làm việc nhằm đạt hiệu cơng việc cao,khoa học,chính xác xử lý thơng tin nhanh chóng qúa 44 trình làm việc Đảm bảo hình thức khen thưởng,kỷ luật để tạo động viên khuyến khích cho cán bộ,cơng chức làm việc có hiệu quả,có trách nhiệm phát huy tinh thần sáng tạo Khắc phục kịp thời khó khăn công việc,phát huy công tác tuyên truyền thủ tục hành cải cách thủ tục hành cho người dân để người dân tránh hiểu sai lệch thủ tục Đưa định hướng làm việc,triển khai định hướng so sánh kết đạt với mục tiêu,định hướng đề để từ rút kinh nghiệm cơng tác phát huy mặt tích cực Quản lý văn triển khai thực chế “một cửa”,tạo thống công việc ,hệ thống tổ chức,nâng cao trách nhiệm trọng tâm cán bộ,công chức,trách nhiệm liền với quyền hạn Nếu công việc chồng chất không giải kịp thời cần bổ sung cán bộ,cơng chức biên chế vào làm việc để giảm tải sức ép công việc,tạo hiệu cao công việc Việc cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” q trình thực chốc lát trải qua nhiều khó khăn có thành Để khắc phục khó khăn thực tốt nhiệm vụ UBND xã Yên Phúc cần phối hợp,liên kết với quan,đồn thể ,các cán bộ,cơng chức xã để hồn thành tốt nhiệm vụ giao đạt hiệu mong đợi 45 Tiểu kết Để củng cố kiến thức cho sinh viên nhằm tạo cho sinh viên có hội quan sát,tìm hiểu thực tế liên quan đến ngành nghề mà theo học Vì đề tài nghiên cứu khoa học tạo cho sinh viên có nhìn tổng quan hoạt động cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã Yên Phúc nắm chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn cấu tổ chức, nhận biết vị trí,vai trò cơng việc cụ thể cán cơng chức làm việc quan Hành Nhà nước Nêu rõ đánh giá,những đề xuất,kiến nghị thân việc khắc phục tình trạng thủ tục rườm rà,cán bộ,cơng chức chưa bồi dưỡng kiến thức nhiều chuyên môn,nghiệp vụ…,chỉ ưu điểm nhược điểm xã thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc Xây dựng hồn thiện hành nước ta đòi hỏi lãnh đạo Đảng nhà nước,sự nỗ lực khơng ngừng sách,các cán bộ,cơng chức cơng dân.Đổi xây dựng hệ thống hành nhà nước trách nhiệm toàn xã hội.Tuy nhiên để thực tốt cần có cố gắng khắc phục vấn đề bất cập cán bộ,công chức 46 KẾT LUẬN Xây dựng phát triển để hoàn thiện Nhà nước trọng tâm cải cách bước hành nhà nước vấn để quan trọng cấp thiết, nhân tố có ý nghĩa quan trọng bảo đảm thành cơng công đổi đất nước bảo vệ Tổ Quốc Trong bối cảnh nước quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước đứng trước thời cơ, vận hội đồng thời có nhiều thách thức Công đổi sâu, rộng đồng đòi hỏi phải đổi hồn thiện hệ thống pháp luật phương thức điều hành quản lý nhà nước cho có hiệu lực, hiệu cao Mặt khác trước âm mưu thủ đoạn lực thù địch đòi hỏi phải sức tăng cường lãnh đạo Đảng nhà nước, xây dựng hoàn thiện nhà nước thật vững mạnh sạch, có hiệu lực, hiệu cần phải đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.Song trước mắt có nhiều việc phải làm, đòi hỏi người cần có tâm cao,có nỗ lực khơng nghừng từ cán bộ,công chức, cần phối hợp đồng cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương tạo bước chuyển vững cho cơng đổi tồn diện xã n Phúc theo hướng “ cơng nghiệp hóa, đại hóa” 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2016 Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên ban hành kế hoạch cải cách hành năm 2016 - Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 24/01/2014 Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên ban hành kế hoạch cải cách hành năm 2014; - Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 15/01/2017 Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên ban hành kế hoạch cải cách hành năm 2017; - Kế hoạch số: 05/KH-UBND ngày 08/2/2013 Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên ban hành kế hoạch cải cách hành năm 2013; - Nghị số 16-NQ/HU ngày 07/5/2013 BTV huyện Ủy tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác cải cách hành giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 07/2/2015 Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên ban hành kế hoạch cải cách hành năm 2015; - Quyết định số: 642/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 Ủy ban nhân dân kiện toàn Ban đạo cải cách hành xã; 48 ... điểm việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 42 3.1.2 Hạn chế việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 43... cách hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc Chương Lý luận chung cải cách hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc Cơ sở lý luận cải cách hành theo chế “một cửa” Trên... việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc .42 3.1 Đánh giá thực trạng việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 42
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

Từ khóa liên quan