Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán và kiểm soát nội bộ trong chu trình mua nguyên liệu và thanh toán tiền tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh khánh hòa

136 134 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2018, 10:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM BÙI MẠNH CƯỜNG HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH MUA NGUN LIỆU THANH TOÁN TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chë Minh Á Năm: 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM BÙI MẠNH CƯỜNG HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH MUA NGUYÊN LIỆU THANH TOÁN TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ GIANG TÂN TP.Hồ Chë Minh Á Năm: 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài: “Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua ngun liệu tốn tiền doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hòa” thực trung thực cố vấn người hướng dẫn khoa học Cơ sở lý luận tham khảo từ tài liệu thu thập giáo trình, sách, báo, nghiên cứu nêu tài liệu tham khảo Dữ liệu thu thập luận văn thông tin sơ cấp thu thập thông qua bảng câu hỏi đến công ty chế biến thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hòa Tơi xin cam đoan luận văn chưa cơng bố hình thức khác TP Hồ Chë Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2012 Học viên Bùi Mạnh Cường LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chë Minh giảng dạy truyền đạt kiến thức suốt năm học Trường Tôi xin chân thành cám ơn Cô PGS.TS Trần Thị Giang Tân tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cám ơn doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện thuận lợi cho tơi trình thực luận văn đặc biệt, cảm ơn Gia đình động viên, ủng hộ tình thần cho tơi suốt khóa học TP Hồ Chë Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2012 Học viên Bùi Mạnh Cường i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH MUA NGUN LIỆU THANH TỐN TIỀN 1.1 Tổng quan hệ thống hệ thống thơng tin kế tốn 1.1.1 Tổng quan hệ thống 1.1.2 Tổng quan hệ thống thơng tin kế tốn 1.2 Tổng quan kiểm soát nội 14 1.2.1 Khuôn mẫu kiểm soát nội theo Báo cáo COSO 15 1.2.2 Theo COBIT (Control Objective for Information and related Technology) 17 1.3 Tổng quan thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua ngun liệu tốn tiền 19 1.3.1 Thơng tin chu trình mua ngun liệu 19 1.3.2 Thông tin chu trình tốn tiền 21 1.3.3 Kiểm soát nội chu trình mua nguyên liệu 23 1.3.4 Kiểm sốt nội chu trình toán tiền 32 Kết luận chương 39 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH MUA NGUN LIỆU THANH TỐN TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 40 2.1 Đặc điểm kinh doanh chế biến thủy sản địa bàn tỉnh Khánh Hoà 40 2.2 Mục đëch, đối tượng phương pháp khảo sát 42 2.2.1 Mục đëch khảo sát 42 2.2.2 Đối tượng khảo sát 43 2.2.3 Phương pháp khảo sát 43 2.2.4 Kết khảo sát 43 2.4 Tổng hợp đánh giá chung thực trạng hệ thống thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua ngun liệu tốn tiền 51 2.4.1 Khái quát tình hình thu mua nguyên liệu doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hòa 51 2.4.2 Thực trạng thơng tin kế tốn chu trình mua nguyên liệu toán tiền 52 2.4.3 Thực trạng kiểm soát nội chu trình mua ngun liệu tốn tiền 56 2.4.4 Đánh giá chung hệ thống thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua ngun liệu tốn tiền doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hòa 72 Kết luận chương 77 ii CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH MUA NGUN LIỆU THANH TỐN TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 78 3.1 Mục tiêu hoàn thiện 78 3.1.1 Nâng cao tënh hữu hiệu hiệu hoạt động mua nguyên liệu toán tiền 78 3.1.2 Nâng cao tënh đáng tin cậy báo cáo tài chënh 79 3.1.3 Kiểm soát việc tuân thủ luật lệ quy định hành 79 3.2 Các giải pháp hoàn thiện 79 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn chu trình mua nguyên liệu toán tiền 79 3.2.2 Hồn thiện kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn tiền doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hòa 92 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 109 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT IASB : International Accounting Standards Board COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COBIT : Control Objective for Information and related Technology AICPA : American Institute of Certified Public Accountants ISO : The International Organization for Standardization HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point System iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU Ký hiệu xử lý Ký hiệu lưu trữ liệu Ký hiệu mô tả nguồn liệu cho hệ thống hay đëch nhận thông tin hệ thống Ký hiệu mô tả luân chuyển liệu hay thông tin DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG LƯU ĐỒ CHỨNG TỪ Chứng từ, báo cáo hệ thống Sổ sách, nhật ký hệ thống Ký hiệu mô tả thông tin hiển thị thiết bị Video, hình, máy in khơng in giấy Ký hiệu có hai ý nghĩa: Sự bắt đầu hay kết thúc lưu đồ hay liệu hay thông tin đâu hay chuyển tới đâu Điểm nối lưu đồ trang giấy Điểm nối sang trang Xử lý tay Ký hiệu mô tả việc đưa liệu vào hệ thống thiết bị bàn phëm, cần gạt, máy quét… Xử lý máy Ký hiệu mô tả lưu trữ phương tiệnhệ thống máy truy suất trực tiếp khơng cần Lưu trữ chứng từ D: Phân loại theo ngày hồ sơ hay liệu N: Phân loại theo số hồ sơ hay số thứ tự liệu A: Phân loại theo tên hồ sơ hay liệu iv DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ mối quan hệ chu trình kế toán Sơ đồ 1.2 Sơ đồ dòng liệu cấp chu trình mua nguyên liệu 19 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ dòng liệu cấp chu trình tốn tiền 21 Bảng 2.1 Bảng danh mục loại hình quy mơ doanh nghiệp khảo sát .43 Bảng 2.2 Bảng tổng hợp câu hỏi khảo sát thực tế hệ thống thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua nguyên liệu toán tiền doanh nghiệp chế biến Thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hoà 51 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng danh mục loại hình quy mơ doanh nghiệp khảo sát .43 Bảng 2.2 Bảng tổng hợp câu hỏi khảo sát thực tế hệ thống thông tin kế toán kiểm soát nội chu trình mua ngun liệu tốn tiền doanh nghiệp chế biến Thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hoà 51 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các hoạt động doanh nghiệp Hình 1.2 Phân loại thơng tin hoạt động .12 Hình 2.1: Cơ cấu loại hình doanh nghiệp chế biến thủy sản Khánh hòa 40 Hình 2.2: Sản lượng kim ngạch xuất thủy sản doanh nghiệp chế biến thủy sản Khánh hòa giai đoạn 2007 – 2010 .41 Hình 2.3: Sản lượng tiêu thụ nội địa mặt hàng thủy sản doanh nghiệp chế biến thủy sản Khánh hòa giai đoạn 2007 – 2010 .42 LỜI MỞ ĐẦU Tënh cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Kinh tế thị trường tạo biến động mạnh mẽ, bất ngờ, cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp Hoạt động môi trường đó, với doanh nghiệp thơng tin hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu, đóng vai trò ngày quan trọng, giúp cho nhà quản trị hoạch định, thực hiện, đánh giá kiểm soát hoạt động doanh nghiệp Các doanh nghiệp thủy sản với đặc điểm chất lượng sản phẩm phụ thuộc chủ yếu vào nguyên liệu đầu vào Do đó, thơng tin kiểm sốt nội quy trình mua ngun liệu tốn tiền vơ quan trọng nhà quản trị việc định như: xác định lượng hàng tồn kho cần thiết; thời điểm đặt hàng; lựa chọn nhà cung cấp với giá cả, chất lượng phù hợp; toán nợ hạn cho nhà cung cấp Điều giúp cho đơn vị đảm bảo lượng nguyên liệu đầu vào phù hợp phục vụ cho trình sản xuất Các doanh nghiệp Thủy sản địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngành đóng góp chủ yếu cho thu nhập Tỉnh Tuy nhiên, thực trạng phổ biến hệ thống thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua ngun liệu số cơng ty hạn chế, cơng ty nhỏ quản lý dựa kinh nghiệm cá nhân mối quan hệ gia đình, cơng ty lớn lại phân quyền điều hành cho cấp mà thiếu kiểm tra, giám sát phận liên quan dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro hoạt động hệ thống thông tin chưa thực hữu ëch cho việc định Chënh lý trên, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua nguyên liệu toán tiền doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn tỉnh Khánh Hòa” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu chënh nhằm tìm hiểu thực trạng, từ thiết lập giải pháp nhằm hồn thiện việc kiểm sốt nội mua nguyên liệu toán tiền hoạt động đơn vị Mặt khác, đề tài hy vọng tài liệu tham khảo cho doanh nghiệp ngành sinh viên chun ngành kế tốn có thêm tài liệu tham khảo, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu, tổng hợp lý thuyết hệ thống thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua ngun liệu tốn tiền Từ đó, thấy vị trë, vai trò thơng tin kế toán kiểm soát nội chu trình mua hàng tốn tiền doanh nghiệp - Tìm hiểu thực trạng, ưu điểm hạn chế việc tổ chức hệ thông tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua nguyên liệu toán tiền doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hòa - Đề giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua ngun liệu tốn tiền Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trong giới hạn đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua ngun liệu toán tiền cho nhà cung cấp doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hòa Mặc dù theo nghĩa rộng, thơng tin kế tốn yếu tố kiểm soát nội bộ, nhiên, thông tin hệ thống thông tin theo kiểm sốt nội khơng đề cập chi tiết thơng tin kế tốn Vì người viết muốn tập trung nhiều hệ thống thơng tin kế tốn Tổng quan sở lý thuyết nghiên cứu 4.1 Lý thuyết: Kiểm soát nội (2011), Tập thể tác giả Bộ mơn Kiểm tốn, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chë Minh; Tổ chức cơng tác kế tốn điều kiện tin học hóa, (2010), Tập thể tác giả Bộ mơn Hệ thống thơng tin kế tốn, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chë Minh; Hệ thống thông tin kế tốn, (2012), Tập thể tác giả Bộ mơn Hệ thống thơng tin kế tốn, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chë Minh; Hệ 114 Giải thëch lưu đồ chứng từ nhận nguyên liệu: Bộ phận nhận nguyên liệu đơn đặt hàng duyệt liên từ phận thu mua lập kế hoạch nhận nguyên liệu Khi nhà cung cấp chuyển nguyên liệu tới kho, vào kế hoạch nhận nguyên liệu, đơn đặt hàng duyệt phiếu vận chuyển từ nhà cung cấp tiến hành kiểm tra, đối chiếu nguyên liệu nhận Nếu có vấn đề bất thường q trình nhận nguyên liệu báo cáo lập chuyển tới trưởng phận thu mua để xử lý Sau kiểm tra đối chiếu nguyên liệu, phận nhận nguyên liệu nhập liệu nhận nguyên liệu vào phần mềm, chương trình kiểm tra liệu nhận nguyên liệu tập tin đặt hàng, đóng tập tin đặt hàng, cập nhật liệu tăng nguyên liệu tập tin hàng tồn kho in báo cáo nhận nguyên liệu liên luân chuyển sau:  Liên với đơn đặt hàng duyệt liên phiếu vận chuyển lưu phận nhận hàng theo ngày  Liên chuyển cho kế tốn cơng nợ  Liên chuyển cho phận thu mua  Liên chuyển cho thủ kho Thủ kho nhận đơn đặt hàng duyệt liên từ phận thu mua lập kế hoạch lưu kho, nhận báo cáo nhận nguyên liệu từ phận nhận hàng chuyển sang cung với nguyên liệu, đối chiếu chứng từ liên quan cung với nguyên liệu nhận Sau vào thẻ kho lưu chứng từ liên quan phận theo ngày Định kỳ phần mềm kết xuất báo cáo nhận nguyên liệu cho trưởng phận thu mua kế toán trưởng để kiểm tra, giám sát hoạt động nhận nguyên liệu 115 Phụ lục 2.3 116 Giải thëch lưu đồ chứng từ ghi nhận nợ phải trả: Kế tốn cơng nợ đơn đặt hàng duyệt liên từ phận mua hàng, báo cáo nhận nguyên liệu liên từ phận nhận hàng hóa đơn từ nhà cung cấp, đối chiếu, kiểm tra chứng từ sau nhập liệu vào phần mềm, Chương trình kiểm tra, đối chiếu liệu tập tin mua hàng tạo tập tin mua hàng chưa toán Căn vào tập tin mua hàng chưa tốn, chương trình cập nhật nợ phải trả cho nhà cung cấp tập tin nhà cung cấp phản ánh nghiệp vụ mua nguyên liệu chưa toán tập tin sổ sách báo cáo tài chënh Lập kế hoạch toán nợ phải trả chuyển cho giám đốc xét duyệt Kế hoạch toán nợ sau xét duyệt chuyển tới cho kế tốn cơng nợ, kết hợp với chứng từ gồm: Đơn đặt hàng duyệt liên 4, báo cáo nhận nguyên liệu liên 3, đơn đặt hàng từ nhà cung cấp lưu phận theo hồ sơ mua nguyên liệu chưa toán Đến thời điểm toán vào hồ sơ mua nguyên liệu chưa tốn, kế tốn cơng nợ lập giấy đề nghị toán chuyển cho giám đốc phê duyệt Giấy đề nghị toán sau phê duyệt chuyển cho kế toán toán làm thủ tục toán tiền cho nhà cung cấp, Kế tốn cơng nợ nhận giấy báo nợ (hoặc phiếu chi) từ kế toán tốn lưu tồn chứng từ mua ngun liệu sang hồ sơ mua nguyên liệu toán lưu theo ngày Định kỳ, có nhu cầu phần mềm kết xuất báo cáo công nợ phải trả cho giám đốc kế toán trưởng nhằm cung cấp thông tin thực hoạt động đơn vị 117 Phụ lục 2.4: QUY TRÌNH THANH TỐN TIỀN KẾ TỐN THANH TỐN Kế tốn cơng nợ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH GIÁM ĐỐC Giấy báo nợ Kiểm tra tập tin mua hàng chưa toán In ủy nhiệm chi ủy nhiệm chi Giấy đề nghị toán ĐD Lập chứng từ toán Giấy báo nợ TT mua hàng chưa toán TT nhà cung cấp Ủy nhiệm chi ĐD Nhập liệu toán ủy nhiệm chi ĐD ủy nhiệm chi ủy nhiệm chi THỦ QUỸ Xét duyệt TT tiền Cập nhật liệu tốn Đóng tập tin mua hàng chưa toán In báo cáo hoạt động Ủy nhiệm chi ĐD Ủy nhiệm chi ĐD Ủy nhiệm chi ĐD Vào sổ quỹ tiền gửi ngân hàng Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng Giấy báo nợ ủy nhiệm chi ĐD Giấy báo nợ Kế tốn cơng nợ Giấy đề nghị TT duyệt HT sổ sách, báo cáo tài chënh Báo cáo hoạt động Giám đốc Ngân hàng Giấy báo nợ Kế toán trưởng Ủy nhiệm chi ĐD D D Giải thëch lưu đồ chứng từ toán nhà cung cấp chuyển khoản ngân hàng: Kế toán toán nhập liệu vào phần mềm nhận giấy đề nghị toán duyệt từ kế tốn cơng nợ, chương trình kiểm tra liệu tập tin mua hàng chưa toán, sau in ủy nhiệm chi liên chuyển cho giám đốc xét duyệt Ủy nhiệm chi sau ký giám đốc chuyển đến ngân hàng làm thủ tục toán cho nhà cung cấp, sau toán ngân hàng chuyển ủy nhiệm chi toán liên với giấy báo nợ cho thủ quỹ Căn vào giấy báo nợ ủy nhiệm chi chi tiền liên thủ quỹ vào sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, lưu giấy báo nợ theo ngày phận, chuyển giấy báo nợ ủy nhiệm chi chi tiền liên cho kế toán toán Bản 118 Kế toán toán nhận chứng từ từ thủ quỹ nhập liệu vào phần mềm, chương trình phản ánh liệu toán tiền vào tập tin nhà cung cấp, tập tin tiền tập tin sổ sách báo cáo đóng tập tin mua ngun liệu chưa tốn, sau chuyển giấy báo nợ cho kế tốn cơng nợ, ủy nhiệm chi chi tiền liên giấy đề nghị toán lưu phận theo ngày Định kỳ có u cầu chương trình kết xuất báo cáo tình hình tốn tiền cơng nợ toán cho giám đốc kế toán trưởng Phụ lục 2.5: QUY TRÌNH THANH TỐN TIỀN KẾ TỐN THANH TỐN CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH GIÁM ĐỐC THỦ QUỸ Kế tốn cơng nợ Phiếu chi Phiếu chi Phiếu chi ĐD Giấy đề nghị TT duyệt Lập chứng từ toán Kiểm tra tập tin mua hàng chưa toán In phiếu chi Xác nhận chi tiền Vào sổ quỹ Phiếu chi Phiếu chi Sổ quỹ tiền mặt Phiếu chi TT mua hàng chưa toán TT nhà cung cấp Phiếu chi Phiếu chi Phiếu chi ĐD Xét duyệt Phiếu chi chi tiền Nhà cung cấp Phiếu chi TT tiền Nhập liệu tốn Phiếu chi chi tiền Kế tốn cơng nợ Giấy đề nghị TT duyệt D Phiếu chi Phiếu chi ĐD Cập nhật liệu tốn Đóng tập tin mua hàng chưa tốn In báo cáo hoạt động Hệ thống sổ sách, báo cáo tài chënh Báo cáo hoạt động Giám đốc Kế toán trưởng Giải thëch lưu đồ chứng từ toán tiền cho nhà cung cấp tiền mặt: D 119 Kế toán toán nhập liệu vào phần mềm nhận giấy đề nghị toán duyệt từ kế tốn cơng nợ, chương trình kiểm tra liệu tập tin mua hàng chưa tốn, sau in phiếu chi chi liên chuyển cho giám đốc xét duyệt Ủy nhiệm chi sau ký giám đốc chuyển thủ quỹ làm thủ tục toán cho nhà cung cấp Căn vào phiếu chi ký giám đốc thủ quỹ vào sổ quỹ tiền mặt, phiếu chi liên gửi cho kế toán toán, liên cho nhà cung cấp liên lưu phận theo ngày Kế toán toán nhận chứng từ từ thủ quỹ nhập liệu vào phần mềm, chương trình phản ánh liệu tốn tiền vào tập tin nhà cung cấp, tập tin tiền tập tin sổ sách báo cáo đóng tập tin mua ngun liệu chưa tốn, sau chuyển phiếu chi liên cho kế tốn cơng nợ, lưu giấy đề nghị toán duyệt phận theo ngày chứng từ Định kỳ có yêu cầu chương trình kết xuất báo cáo tình hình tốn tiền cơng nợ tốn cho giám đốc kế toán trưởng 120 Phụ lục 03: Một số chứng từ, báo cáo sử dụng chu trình Phụ lục 3.1 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP (Tháng/năm) STT Mã nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Địa Mã số thuế Điện thoại Nguyên liệu cung cấp Ghi Phân nhóm nhà cung cấp: Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày … tháng…… Năm…… Trưởng phận thu mua Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 3.2 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: DANH MỤC NGUYÊN LIỆU (Tháng/năm) STT Mã nguyên liệu Tên nguyên liệu Đơn vị tënh Ghi Phân nhóm nguyên liệu: Người lập (Ký, họ tên) Ngày … tháng… Năm…… Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 121 Phụ lục 3.3 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: TÌNH TRẠNG NHÀ CUNG CẤP (Tháng/năm) Mã nhà cung cấp STT Tên nhà cung cấp Tên nguyên liệu Số lượng cung cấp Đặc điểm chất lượng Giá bán Điều kiện giao nhận Phân nhóm nhà cung cấp: Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày … tháng…… Năm…… Trưởng phận thu mua Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 3.4 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: TÌNH TRẠNG NGUYÊN LIỆU (Tháng/năm) STT Mã nguyên liệu Tên nguyên liệu Đơ n vị tënh Số lượng tồn Đơn giá tồn Tình trạng tồn kho Tại kho Thời Ghi gian lưu kho Phân nhóm nguyên liệu: Ngày … tháng…… Năm…… Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 122 Phụ lục 3.5 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: THÔNG BÁO NGUYÊN LIỆU CẦN MUA (Tháng/năm) Kënh gửi: Cơng ty chúng tơi có nhu cầu mua nguyên liệu sau: STT Mô tả nguyên liệu Số ĐVT lượng Yêu cầu chất lượng, điều kiện bảo quản Yêu cầu điều kiện giao, nhận Phương thức toán Ghi Tổng cộng Ngày … tháng… Năm…… Giám đốc (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Phụ lục 3.6 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: BẢNG MUA NGUYÊN LIỆU (Tháng/năm) STT Tên nguyên liệu Số lượng mua Đơn giá Số chứng từ Ngày chứng từ Nhà cung cấp Ghi Tổng cộng Người lập (Ký, họ tên) Ngày … tháng… Năm…… Trưởng phận thu mua (Ký, họ tên) 123 Phụ lục 3.7 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: KẾ HOẠCH NHẬN NGUYÊN LIỆU (Tháng/năm) STT Tên nguyên liệu Đơn vị tënh Số lượng Điều kiện giao nhận nguyên liệu Ngày mua Ngày nhận Tại kho Ngày … tháng… Năm…… Người lập (Ký, họ tên) Phụ lục 3.8 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: KẾ HOẠCH LƯU KHO NGUYÊN LIỆU (Tháng/năm) STT Tên nguyên liệu Đơn vị tënh Số lượng Tại kho Vị trë lưu Ngày nhập Ghi Ngày … tháng… Năm…… Người lập (Ký, họ tên) 124 Phụ lục 3.9 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: BẢNG NHẬN NGUYÊN LIỆU (Tháng/năm) ST T Tên nguyên liệu Đơn vị tënh Số lượng nhận Tình trạng nguyên liệu Số chứng từ Ngày chứng từ Nhà cung cấp Ngày … tháng… Năm…… Trưởng phận thu mua (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Phụ lục 3.10 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại BÁO CÁO PHÂN TÍCH NHÀ CUNG CẤP (Tháng/năm) Tên nhà cung cấp: Tên S Mã nguyên T nguyên liệu T liệu mua mua Đ V T Số lượng Số hóa đơn Số đơn đặt hàng Ngày Ngày Đánh giá yêu cầu thực tế nguyên đến SL CL ĐG liệu đến kho Thời hạn toán Ghi Tổng cộng Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày ….tháng… năm… Trưởng phận thu mua (Ký, họ tên) 125 Phụ lục 3.11 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại BÁO CÁO PHÂN TÍCH MUA NGUYÊN LIỆU THEO NHÂN VIÊN THU MUA (Tháng/năm) Mã Mã Tên Giá dự Chênh lệch Ghi Mua kỳ nhân nguyên nguyên ĐVT toán viên liệu liệu CL SL ĐG ĐG GT Tổng cộng Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày ….tháng… năm… Trưởng phận thu mua (Ký, họ tên) Phụ lục 3.12 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại Mã nhóm BÁO CÁO PHÂN TÍCH MUA NGUN LIỆU THEO NGUYÊN LIỆU (Tháng/năm) Mã Tên Theo yêu Tồn đầu nguyên nguyên ĐVT Mua kỳ Chênh lệch cầu sản xuất kỳ liệu liệu SL GT SL GT SL GT SL GT Ghi Tổng cộng Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày ….tháng… năm… Trưởng phận thu mua (Ký, họ tên) 126 Phụ lục 3.13 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại Mã nhóm Mã nguyên liệu Tên kho: Địa chỉ: Điện thoại: BÁO CÁO KIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU TỒN KHO (Tháng/năm) Tên nguyên ĐVT Sổ sách Thực tế Chênh lệch liêu SL GT SL GT SL GT Hư hỏng SL Ghi GT Tổng cộng: Người lập (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Ngày ….tháng… năm… Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ lục 3.14 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại Mã nhóm Mã nguyên liệu Người lập (Ký, họ tên) Tên kho: Địa chỉ: Điện thoại: BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU CHẬM LUÂN CHUYỂN (Tháng/năm) Tên Phát sinh kỳ nguyên ĐVT Tồn đầu kỳ Nhập Xuất liêu SL GT SL GT SL GT Thủ kho (Ký, họ tên) Tồn cuối kỳ SL Ghi GT Ngày ….tháng… năm… Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 127 Phụ lục 3.15 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại Mã nhà cung cấp BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ THEO TUỔI NỢ (Tháng/năm) Trong Nợ hạn toán Ngày Số Diễn Tổng hạn Dưới Từ 15 Từ 30 Trên chứng chứng giải số 15 đến 30 đến 45 45 từ từ toán ngày ngày Tổng cộng: Người lập (Ký, họ tên) Ngày ….tháng… năm… Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ lục 3.16 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại Mã nhà cung cấp BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ THEO NHÀ CUNG CẤP (Tháng/năm) Dự Điều Ngày Số Hạn Phát Phát Diễn nợ chỉnh chứng chứng sinh sinh giải đầu tăng từ từ toán tăng giảm kỳ (giảm) Dư nợ cuối kỳ Tổng cộng: Ngưởi lập (Ký, họ tên) Ngày ….tháng… năm… Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 128 Phụ lục 3.17 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: BẢNG THANH TOÁN TIỀN (Tháng/năm) Số chứng tư STT Ngày chứng từ Tên nhà cung cấp Diễn giải Số tiền Tiền gửi Tiền ngân mặt hàng Ghi Tổng cộng Người lập (Ký, họ tên) Ngày … tháng… Năm…… Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ lục 3.18 Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: STT Tên nhà cung cấp BÁO CÁO PHÂN TÍCH THANH TỐN TIỀN (Tháng/năm) Ngày Dư nợ Số tiền Số chứng Số ngày hạn chứng phải trả toán từ toán từ Ghi Tổng cộng Người lập (Ký, họ tên) Ngày … tháng… Năm…… Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ... kế tốn, kiểm sốt nội chu trình mua ngun liệu tốn tiền, từ ứng dụng kết để hoàn thiện hệ thống thống tin kế toán kiểm soát nội chu trình mua ngun liệu tốn tiền cho doanh nghiệp chế biến thủy sản. .. quan hệ thống thơng tin kế tốn kiểm sốt nội chu trình mua ngun liệu toán tiền doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn Tỉnh Khánh Hòa  Chương 2: Thực trạng hệ thống thông tin kế tốn kiểm sốt nội chu. .. tiền doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn tỉnh Khánh Hòa  Kết luận kiến nghị: CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN VÀ KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH MUA NGUYÊN LIỆU VÀ THANH TOÁN TIỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán và kiểm soát nội bộ trong chu trình mua nguyên liệu và thanh toán tiền tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh khánh hòa , Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán và kiểm soát nội bộ trong chu trình mua nguyên liệu và thanh toán tiền tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh khánh hòa

Từ khóa liên quan