Phát triển mạng lưới y tế cơ sở của quận tân bình thành phố hồ chí minh đến năm 2015 theo hướng xã hội hóa

127 132 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2018, 10:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ THANH HƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2006 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ THANH HƯƠNG Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.VŨ CÔNG TUẤN TP Hồ Chí Minh – Năm 2006 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA 1.1 MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ 1.1.1 Khái niệm ý nghóa mạng lưới y tế sở 6 1.1.1.1 Khái niệm mạng lưới y tế sở 1.1.1.2 Ý nghóa mạng lưới y tế sở 1.1.2 Phạm vi mạng lưới y tế sở 1.1.3 Thành tựu y tế sở nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân 1.2 XÃ HỘI HÓA MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ 1.2.1 Xã hội hóa y tế 7 13 13 1.2.1.1 Khái niệm xã hội hóa y tế 13 1.2.1.2 Nội dung xã hội hóa y tế 13 1.2.1.3 Tổng quan xã hội hóa y tế 16 1.2.2 Xã hội hóa mạng lưới y tế sở 19 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA 1.3.1 Cơ chế quản lý mạng lưới y tế sở 1.3.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật y tế 1.3.3 Trình độ nguồn nhân lực ngành y tế 1.3.4 Nguồn lực tài cho hoạt động y tế 1.3.5 Trình độ khoa học công nghệ chăm sóc y tế 1.3.6 Thông tin hóa việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật y tế 20 20 22 23 25 29 30 1.4 MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA, XÉT VÍ DỤ HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.4.1 Cơ chế quản lý mạng lưới y tế sở Huyện Củ Chi 1.4.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật y tế Huyện Củ Chi 1.4.3 Trình độ nguồn nhân lực ngành y tế Huyện Củ Chi 1.4.4 Nguồn lực tài cho hoạt động y tế Huyện Củ Chi 1.4.5 Trình độ khoa học công nghệ chăm sóc y tế Củ Chi 31 32 33 34 35 35 1.4.6 Thông tin hóa việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật y tế Củ Chi 36 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ QUẬN TÂN BÌNH THỜI GIAN QUA (TỪ 2001 ĐẾN 2005) 38 2.1 GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA QUẬN TÂN BÌNH 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Quận Tân Bình TP.HCM 2.1.2 Đặc điểm kinh tế Quận Tân Bình TP.HCM 2.1.3 Đặc điểm xã hội Quận Tân Bình TP.HCM 38 38 41 43 2.2 KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2001 – 2005 2.2.1 Kết phát triển mạng lưới y tế Quận Tân Bình giai đoạn 2001 – 2005 45 47 2.2.1.1 Kết phát triển mạng lưới y tế tuyến quận (huyện) 47 2.2.1.2 Kết phát triển mạng lưới y tế tuyến phường (xã) 51 2.2.1.3 Kết phát triển sở y tế tư nhân & sở y tế thuộc Hội chữ thập đỏ Quận Tân Bình 2.2.2 Kết hoạt động chuyên môn – tài mạng lưới y tế sở Quận Tân Bình TP.HCM giai đoạn 2001 – 2005 52 53 2.2.2.1 Kết hoạt động chuyên môn giai đoạn 2001 – 2005 53 2.2.2.2 Kết tài giai đoạn 2001 – 2005 62 2.3 ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH THỜI GIAN QUA 2.3.1 Cơ chế quản lý mạng lưới y tế sở 67 67 2.3.1.1 Mặt tích cực 67 2.3.1.2 Tồn 68 2.3.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật y tế 68 2.3.2.1 Mặt tích cực 68 2.3.2.2 Tồn 69 2.3.3 Trình độ nguồn nhân lực ngành y tế 69 2.3.3.1 Mặt tích cực 69 2.3.3.2 Tồn 70 2.3.4 Nguồn lực tài cho hoạt động y tế 70 2.3.4.1 Mặt tích cực 70 2.3.4.2 Tồn 70 2.3.5 Trình độ khoa học công nghệ chăm sóc y tế 2.3.6 Thông tin hóa việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật y tế 2.3.7 Thực nhiệm vụ chuyên môn 71 71 72 2.3.7.1 Mặt tích cực 72 2.3.7.2 Tồn 72 CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ QUẬN TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015 THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA 76 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ QUẬN TÂN BÌNH ĐẾN NĂM 2015 77 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 77 78 3.1.2.1 Kế hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh 78 3.1.2.2 Kế hoạch phát triển Trung Tâm Y Tế Dự Phòng 92 3.1.2.3 Kế hoạch phát triển y tế tư nhân theo hướng xã hội hóa đến năm 2015 3.2 QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.2.1 Quan điểm 1: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chăm sóc y tế lúc nơi theo nhu cầu Quận 3.2.2 Quan điểm 2: Bảo đảm tính công chăm sóc y tế mạng lưới nhiều thành phần Quận 3.2.3 Quan điểm 3: Động viên nguồn lực tài nhân dân Quận phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe 3.2.4 Quan điểm 4: Phát huy nhiều nguồn nhân lực y tế Quận phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 3.3.1.Giải pháp 1: Hoàn thiện chế quản lý sở vật chất mạng lưới y tế sở nhiều thành phần 102 106 107 107 108 109 109 109 3.3.1.1 Nội dung 110 3.3.1.2 Hiệu 110 3.3.1.3 Điều kiện thực 110 3.3.2 Giải pháp 2: Huy động phát triển nguồn nhân lực nhiều thành phần 111 3.3.2.1 Nội dung 111 3.3.2.2 Hiệu 112 3.3.2.3 Điều kiện thực 112 3.3.3 Giải pháp 3: Đa dạng hóa nguồn lực tài 113 3.3.3.1 Nội dung 113 3.3.3.2 Hiệu 114 3.3.3.3 Điều kiện thực 114 3.3.4 Giải pháp 4: Đa phương hóa công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật có nhiều thành phần tham gia 115 3.3.4.1 Nội dung 115 3.3.4.2 Hiệu 115 3.3.4.3 Điều kiện thực 116 3.3.5 Giải pháp 5: Liên thông hóa (liên kết nâng cấp) kỹ thuật y tế chuyên môn y tế thành phần mạng lưới y tế sở xã hội hóa 116 3.3.5.1 Nội dung 116 3.3.5.2 Hiệu 117 3.3.5.3 Điều kiện thực 117 3.4 KIẾN NGHỊ 118 3.4.1 Đối với Nhà nước 3.4.2 Đối với Bộ Y Tế 3.4.3 Đối với Thành Phố Hồ Chí Minh KẾT LUẬN 118 119 121 124 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thực chủ trương Đảng Nhà nước xã hội hóa lónh vực hoạt động xã hội (nói chung) xã hội hóa hoạt động y tế (nói riêng) nhằm huy động nguồn lực cho nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, Sở Y Tế TP HCM vừa cho phép tuyến y tế sở gồm trung tâm y tế quận, huyện, trạm y tế phường, xã thực chủ trương xã hội hóa y tế Tác giả chọn đề tài muốn nghiên cứu, tìm hiểu phản ứng tích cực từ tuyến y tế sở đònh Sở Y Tế TP.HCM việc triển khai quan điểm Đảng, chủ trương Nhà nước xã hội hóa, từ hiểu rõ nội dung xã hội hóa y tế, nội dung công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Đảng Nhà nước ta ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài lựa chọn đối tượng nghiên cứu mạng lưới y tế sở nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân điều kiện xã hội hóa y tế 2.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu mạng lưới y tế sở Quận Tân Bình TP.HCM bao gồm Trung Tâm Sức Khỏe Tân Bình; trạm y tế phường Quận; Các đơn vò Tổ đội, Khoa phòng; Các chương trình (vệ sinh phòng dòch, tiêm chủng, chương trình phòng chống HIV/AIDS,…); Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Trung tâm y tế Quận; Mạng lưới y dược tư nhân đòa bàn Quận hệ thống phòng khám từ thiện trực thuộc Hội chữ thập đỏ Quận MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài thực nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng đánh giá thực tiễn mạng lưới y tế sở TP.HCM Nghiên cứu nội dung xã hội hóa y tế để hiểu rõ ý nghóa chủ trương Đảng Nhà nước xã hội hóa kinh tế thò trường theo đònh hướng xã hội chủ nghóa nước ta Từ nghiên cứu trên, đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển mạng lưới y tế sở Quận Tân Bình ngắn hạn dài hạn (từ năm 2006 đến năm 2015) thực sách xã hội hóa lãnh vực y tế thuộc khu vực TP.HCM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hệ thống hóa lý luận phát triển mạng lưới y tế sở sách xã hội hóa y tế Đảng, Nhà nước nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân Thu thập số liệu thứ cấp mạng lưới y tế sở Quận Tân Bình để phân tích tổng hợp kiện Tìm hiểu thu thập tình hình, số liệu thống kê từ UBND Quận Tân Bình, Sở Y Tế TP.HCM, Trung Tâm Y Tế Tân Bình Bệnh viện Huyện Củ Chi Quan sát vấn trực tiếp để thu thập thông tin sơ cấp hoạt động chuyên môn mạng lưới y tế sở Quận Tân Bình thu thập ý kiến sở sách xã hội hóa y tế Sở Y Tế Ủy ban nhân dân TP.HCM Phương pháp phân tích: Ứng dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, dự báo phương pháp vật lòch sử, …xuyên suốt trình thực đề tài Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đề tài làm rõ chất, vai trò xã hội hóa y tế nghiệp phát triển ngành y tế kinh tế thò trường Tìm hiểu phân tích thực trạng mạng lưới y tế sở nước ta để phát ưu, nhược điểm Nghiên cứu phát triển mạng lưới y tế sở thực thực hiệu sách xã hội hóa Nghiên cứu tác động sách khuyến khích xã hội hóa y tế mạng lưới y tế Quận Tân Bình (nói riêng) mạng lưới y tế sở TP.HCM (nói chung) KẾT CẤU LUẬN VĂN Luận văn bố cục gồm chương sau: ° Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển mạng lưới y tế sở theo hướng xã hội hóa ° Chương 2: Thực trạng phát triển mạng lưới y tế sở Quận Tân Bình thời gian qua (từ 2001 đến 2005) ° Chương 3: Một số giải pháp phát triển mạng lưới y tế sở Quận Tân Bình giai đoạn từ 2006 đến năm 2015 theo hướng xã hội hóa Ngoài ra, luận văn có phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh muïc chữ viết tắt phụ lục kèm theo nhằm làm cho nội dung phân tích tham chiếu dễ dàng Quá trình thực đề tài, nỗ lực nhiều việc vận dụng kiến thức tiếp thu suốt thời gian học tập nghiên cứu, đồng thời tích cực tìm hiểu, học hỏi thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm từ thực tiễn đồng nghiệp, người trước với mong muốn làm cho đề tài chặt chẽ khoa học Tuy nhiên, thời gian kiến thức tác giả hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận ý kiến đóng góp, dẫn qúy thầy cô, anh chò bạn đồng nghiệp để có hội hoàn thiện phân tích mở rộng thêm luận văn CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA Con người nhân tố quan trọng đònh phát triển đất nước, sức khỏe lại vốn quý người, gia đình toàn xã hội Đònh hướng xã hội chủ nghóa hoạt động y tế đòi hỏi phải thực công chăm sóc sức khỏe, bảo đảm để người chăm sóc sức khỏe có chất lượng, phù hợp với khả kinh tế xã hội, chất nhân đạo Đảng Nhà nước ta Từ năm 1986 - thực đường lối Đảng, chủ trương Nhà nước việc chuyển đổi kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang kinh tế thò trường theo đònh hướng xã hội chủ nghóa - Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều sách tạo điều kiện cho ngành y tế thực xã hội hóa hoạt động y tế nhằm huy động nguồn lực xã hội cho nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Từ nghò IV ngày 14/01/1993 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII “Những vấn đề cấp bách nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân” đònh số 58/QĐ-TTg ngày 03/02/1994 Thủ tướng Chính phủ : “Qui đònh cụ thể số vấn đề tổ chức chế độ sách y tế sở”, mạng lưới y tế sở củng cố bước nhiều mặt như: Nội dung hoạt động (đã trọng tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu); Công tác tổ chức cán bộ; Trang thiết bò y tế;… Việc củng cố y tế sở tạo khả đẩy nhanh trình xã hội hóa công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe ban đầu gia đình, thôn, chất lượng dòch vụ, sản phẩm; bảo đảm quyền lợi hội tiếp cận bình đẳng người thụ hưởng Đổi chế độ thu phí đôi với việc thực tốt sách ưu đãi đối tượng sách trợ giúp người nghèo Mức phí quy đònh theo nguyên tắc đủ trang trải chi phí cần thiết, có tích luỹ để đầu tư phát triển xoá bỏ khoản thu khác Người thụ hưởng có quyền lựa chọn sở cung ứng dòch vụ phù hợp với lónh vực Phát triển mạnh sở công lập với hai loại hình: dân lập tư nhân Quyền sở hữu sở công lập xác đònh theo Bộ luật Dân Tiến tới không trì loại hình bán công Mỗi sở công lập hoạt động theo chế phi lợi nhuận theo chế lợi nhuận Theo chế phi lợi nhuận phần dùng để bảo đảm lợi ích hợp lý nhà đầu tư, phần để tham gia thực sách xã hội Đảng Nhà nước, trợ giúp người nghèo, lợi nhuận chủ yếu dùng để đầu tư phát triển Theo chế lợi nhuận lợi nhuận chia cho cá nhân phải chòu thuế Nhà nước khuyến khích phát triển sở phi lợi nhuận Tiến hành chuyển số sở thuộc loại hình công lập sang loại hình công lập để tập thể cá nhân quản lý hoàn trả vốn cho Nhà nước Khuyến khích đầu tư nước nhiều hình thức phù hợp với quy hoạch phát triển, yêu cầu đặc điểm lónh vực Các nhà đầu tư bảo đảm lợi ích hợp pháp vật chất tinh thần Nhà nước tăng cường hoạt động tra, kiểm tra việc thực luật pháp; phát huy vai trò đoàn thể, tổ chức quần chúng, đặc biệt hội nghề nghiệp việc giám sát hoạt động dòch vụ Nhà nước tạo môi trường phát triển, môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo luật pháp để thúc đẩy sở công lập công lập phát triển quy mô chất lượng, xây dựng sở đạt trình độ tiên tiến khu vực giới III ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HOÁ TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO Giáo dục - đào tạo a) Nhà nước tiếp tục tăng tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục - đào tạo Bảo đảm kinh phí cho giáo dục phổ cập; tập trung đầu tư cho nhiệm vụ trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia; đào tạo nhân lực cho ngành, nghề mũi nhọn, trọng điểm, khó huy động nguồn lực từ xã hội; ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc người Nhà nước có chế, sách đào tạo đủ số lượng bảo đảm chất lượng giáo viên, cán quản lý giáo dục nhân viên khác, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tiếp tục thực chế sách khuyến khích, thu hút học sinh, sinh viên giỏi làm giáo viên, giảng viên, gắn đào tạo với sử dụng b) Huy động nguồn lực ngành, cấp, tổ chức kinh tế - xã hội cá nhân để phát triển giáo dục - đào tạo Tăng cường quan hệ nhà trường với gia đình xã hội; huy động trí tuệ, nguồn lực toàn ngành, toàn xã hội vào việc đổi nội dung, chương trình, thực giáo dục toàn diện Ban hành chế sách cụ thể khuyến khích quy đònh trách nhiệm ngành, đòa phương, tổ chức kinh tế - xã hội người sử dụng lao động tham gia xây dựng trường, hỗ trợ kinh phí cho người học, thu hút nhân lực đào tạo giám sát hoạt động giáo dục c) Đổi chế độ học phí: phần hỗ trợ Nhà nước theo khả ngân sách, học phí cần bảo đảm trang trải chi phí cần thiết cho giảng dạy, học tập có tích luỹ để đầu tư phát triển nhà trường; bước đầu đủ bù đắp chi phí thường xuyên Xoá bỏ khoản thu khác học phí Nhà nước có sách trợ cấp học phí học bổng cho học sinh giáo dục phổ cập, cho người học đối tượng sách, người vùng khó khăn, người nghèo người học xuất sắc, không phân biệt học trường công lập hay công lập d) Khuyến khích thành lập sở giáo dục, đào tạo dạy nghề công lập; chuyển số sở công lập sang loại hình công lập Hạn chế mở thêm sở công lập vùng kinh tế phát triển Không trì sở bán công, lớp bán công trường công Khuyến khích việc hợp tác, liên kết đào tạo với sở đào tạo có chất lượng cao nước ngoài; khuyến khích mở các sở giáo dục đào tạo có chất lượng cao, có uy tín 100% vốn đầu tư nước ngoài; khuyến khích nhà khoa học, giáo dục có trình độ cao nước ngoài, người Việt Nam đònh cư nước tham gia giảng dạy Việt Nam đ) Củng cố, phát triển nâng cao chất lượng sở giáo dục từ xa, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên người, nơi, trình độ lứa tuổi e) Chỉ tiêu đònh hướng đến năm 2010: Chuyển phần lớn sở đào tạo dạy nghề công lập phần sở giáo dục không đảm nhận nhiệm vụ giáo dục phổ cập sang hoạt động theo chế cung ứng dòch vụ Chuyển tất sở bán công sang loại hình dân lập tư thục Tỷ lệ học sinh nhà trẻ công lập chiếm 80%, mẫu giáo 70%, trung học phổ thông 40%, trung học chuyên nghiệp 30%, sở dạy nghề 60%, đại học, cao đẳng khoảng 40% Y tế a) Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho y tế, bảo đảm ngân sách cho y tế công cộng, chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng sách, người nghèo trẻ em tuổi Ưu tiên đầu tư cho hệ thống y tế dự phòng, y tế sở, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, bệnh viện nhi, khoa nhi, chuyên khoa có khả thu hút đầu tư Triển khai đề án đào tạo bác só, dược só đại học cho vùng núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đồng sông Cửu Long Ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu dược sản xuất thuốc nước b) Tăng cường hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Vận động người tham gia chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho thân, gia đình cộng đồng Khuyến khích cá nhân, tổ chức nước nước hoạt động từ thiện, cung cấp, hỗ trợ thiết bò y tế hỗ trợ khám chữa bệnh c) Đẩy nhanh tiến độ phát triển nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế; củng cố mở rộng bảo hiểm y tế bắt buộc theo hướng đa dạng hoá loại hình bảo hiểm y tế đáp ứng nhu cầu nhân dân; phát triển mạnh bảo hiểm y tế cộng đồng dựa chủ yếu vào đóng góp người tham gia bảo hiểm, có trợ giúp Nhà nước nguồn tài trợ khác; khuyến khích loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện Mở rộng diện sở y tế đăng ký khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế Từng bước thực người đóng bảo hiểm y tế tự lựa chọn sở khám chữa bệnh phù hợp Nhà nước quy đònh chế độ toán bảo hiểm y tế, đồng thời có sách ưu đãi đối tượng sách, trẻ em tuổi, trợ giúp người nghèo, đồng bào dân tộc người, vùng khó khăn d) Đổi chế độ viện phí sở bước tính đúng, tính đủ chi phí trực tiếp phục vụ bệnh nhân Từng bước chuyển đổi việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho sở khám chữa bệnh sang cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng dòch vụ y tế Nhà nước cung cấp thông qua hình thức bảo hiểm y tế đ) Khuyến khích mở bệnh viện, phòng khám tư nhân, bác só gia đình e) Ngăn chặn, xoá bỏ độc quyền xuất nhập khẩu, sản xuất cung ứng thuốc chữa bệnh g) Chỉ tiêu đònh hướng đến năm 2010: Thực bảo hiểm y tế toàn dân Chuyển hầu hết bệnh viện công lập sang hoạt động theo chế cung ứng dòch vụ; hoàn thành việc chuyển sở y tế bán công sang dân lập tư nhân Các tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế phát triển có bệnh viện công lập Văn hoá a) Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động văn hoá Tăng đầu tư cho văn hoá, ưu tiên vùng nghèo, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản văn hoá vật thể phi vật thể Duy trì phát triển hình thức công lập đóng vai trò chủ chốt nghiệp phát triển văn hoá số đoàn nghệ thuật truyền thống tiêu biểu, bảo tàng, ban quản lý di tích, thư viện quốc gia, thư viện tỉnh, thành phố, quận huyện, đội thông tin, chiếu bóng lưu động, trường đào tạo nghệ thuật đỉnh cao, đào tạo cán văn hoá nghệ thuật đầu ngành, cán văn hoá nghệ thuật dân tộc thiểu số b) Có sách thu hút nguồn lực, thành phần kinh tế, tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động sáng tạo văn hoá nhằm cung cấp, phổ biến tạo nhiều sản phẩm, tác phẩm, công trình văn hoá có chất lượng, dân tộc không ngừng nâng cao mức hưởng thụ văn hoá nhân dân Khuyến khích khôi phục phát triển loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian dân tộc Việt Nam c) Có bước thích hợp việc xã hội hoá số hoạt động văn hoá chuyên ngành cho loại hình, vùng, miền, đặc biệt tập trung phát triển mạnh vùng kinh tế phát triển bao gồm: hoạt động nghệ thuật, đào tạo văn hoá nghệ thuật, điện ảnh, xuất - in - phát hành, bảo tồn di sản văn hoá, mỹ thuật - nhiếp ảnh, thư viện, dòch vụ bảo hộ quyền tác giả Khuyến khích phát triển bảo tàng tư nhân d) Từng bước chuyển sang loại hình công lập đoàn nghệ thuật, trường đào tạo văn hóa - nghệ thuật trung cấp Khuyến khích số khoa ngành đào tạo không chuyên sâu, có tính phổ thông, quần chúng trường văn hoá nghệ thuật công lập tách để thành lập sở văn hoá nghệ thuật công lập Khuyến khích đơn vò, tổ chức công lập phối hợp với tổ chức công lập xây dựng đời sống văn hoá sở theo đònh hướng nhà nước; xây dựng thiết chế văn hoá thông tin sở xã, phường, thò trấn, thôn, làng, ấp, bản, quan, đơn vò theo nguyên tắc tự tổ chức, tự quản lý chòu quản lý nhà nước quan có thẩm quyền đ) Chỉ tiêu đònh hướng đến năm 2010: Chuyển toàn số sở công lập có thuộc ngành văn hoá sang hoạt động theo chế cung ứng dòch vụ Thể dục, thể thao a) Nhà nước tăng đầu tư cho phát triển thể dục thể thao, tập trung cho môn thể thao thành tích cao, xây dựng số trung tâm thể thao quốc gia vùng đạt trình độ, tiêu chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế; phát hiện, bồi dưỡng tài thể dục thể thao; hỗ trợ thể thao quần chúng b) Tuyên truyền, vận động tổ chức để ngày có nhiều người tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao tầm vóc thể chất người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân dân hoạt động thể dục thể thao; phát hiện, bồi dưỡng tài thể dục thể thao đất nước c) Từng bước tạo lập phát triển thò trường dòch vụ thể dục thể thao Khuyến khích phát triển sở thể dục thể thao công lập, tổ chức xã hội thể dục thể thao Khuyến khích chuyên nghiệp hoá thể thao thành tích cao lónh vực thích hợp Đẩy mạnh hợp tác quốc tế thể dục thể thao d) Chỉ tiêu đònh hướng đến năm 2010: Hoàn thành việc chuyển sở thể dục thể thao công lập sang hoạt động theo chế cung ứng dòch vụ; chuyển số sở công lập có đủ điều kiện sang loại hình công lập Các sở thể dục thể thao công lập chiếm khoảng 80 - 85% tổng số sở toàn quốc Xây dựng hiệp hội, liên đoàn cấp quốc gia với tất môn thể thao; 80% số môn thể thao có hiệp hội liên đoàn cấp tỉnh Việt Nam có đại diện quốc gia hầu hết tổ chức thể thao khu vực, châu lục giới IV CÁC GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH LỚN Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, nâng cao nhận thức xã hội hoá Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, sách xã hội hoá để cấp ủy Đảng, quyền cấp, đơn vò công lập, công lập nhân dân có nhận thức đúng, đầy đủ, thực có hiệu chủ trương xã hội hoá lónh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, làm rõ vấn đề sở hữu, tính chất hoạt động lợi nhuận hoạt động phi lợi nhuận, trách nhiệm xã hội tổ chức, hình thức xã hội hoá lónh vực, để từ tiếp tục hoàn thiện chế, sách Phát động phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình xã hội hoá lónh vực Tiếp tục đổi sách chế quản lý a) Hoàn thiện quy chế Hoàn thiện quy đònh mô hình, quy chế hoạt động đơn vò công lập theo hướng: quy đònh rõ trách nhiệm, mục tiêu hoạt động, nội dung, chất lượng dòch vụ, sản phẩm, chế độ sở hữu chế hoạt động; quy đònh chế độ tài trách nhiệm thực sách nghóa vụ xã hội tổ chức hoạt động theo chế phi lợi nhuận áp dụng chế doanh nghiệp sở hoạt động theo chế lợi nhuận Hoàn thiện ban hành quy chế hoạt động loại quỹ; thể chế hoá vai trò chức tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia vào trình xã hội hoá Đơn giản thủ tục hành việc thành lập sở công lập sở quy đònh chặt chẽ, hướng dẫn chi tiết điều kiện thành lập, điều kiện hành nghề chế hậu kiểm Quy đònh điều kiện, thủ tục chuyển từ loại hình công lập sang loại hình công lập Sửa đổi Nghò đònh 73 chế sách khuyến khích xã hội hoá; rà soát, sửa đổi quy đònh, quy chế ban hành lónh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, đồng thời nghiên cứu mở rộng cho lónh vực khoa học công nghệ, môi trường lónh vực xã hội khác b) Chuyển chế hoạt động sở công lập sang chế cung ứng dòch vụ Sửa đổi Nghò đònh số 10/2002/NĐ-CP chế tài đơn vò nghiệp công lập có thu chuyển sang hoạt động theo chế cung ứng dòch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, dòch vụ tăng hiệu đầu tư nhà nước cho phúc lợi xã hội Hoạt động tài sở hoạt động theo chế cung ứng dòch vụ phải công khai kiểm toán Chênh lệch thu chi phải chủ yếu dùng để đầu tư phát triển sở c) Đổi chế sử dụng ngân sách nhà nước lónh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao Nghiên cứu xây dựng bước thực sách đấu thầu cung cấp dòch vụ nhà nước đặt hàng; khuyến khích sở thuộc thành phần kinh tế tham gia Nghiên cứu chuyển việc cấp phần kinh phí nhà nước hỗ trợ cho người hưởng thụ thông qua sở công lập sang cấp trực tiếp cho người hưởng thụ phù hợp với lónh vực; bước tạo điều kiện để người hưởng thụ lựa chọn sở dòch vụ không phân biệt công lập hay công lập; bước chuyển việc thực sách xã hội giao cho sở công lập sang cho quyền đòa phương cấp Nhà nước hỗ trợ ban đầu có thời hạn cho sở công lập chuyển sang loại hình công lập; hỗ trợ khuyến khích sở công lập đăng ký hoạt động theo chế phi lợi nhuận Các sở công lập tham gia bình đẳng việc nhận thầu dòch vụ nhà nước đặt hàng Thí điểm việc Nhà nước cho sở công lập (nhất vùng khó khăn, vùng phát triển) thuê dài hạn sở hạ tầng d) Chính sách thuế Có sách ưu đãi sở công lập, đặc biệt với sở hoạt động theo chế phi lợi nhuận đ) Chính sách huy động vốn tín dụng Ban hành quy đònh việc sở công lập hợp tác, liên kết với đòa phương, doanh nghiệp, cá nhân việc xây dựng sở vật chất, sở công lập huy động vốn để đầu tư phát triển sở vật chất hoàn trả theo thoả thuận Ban hành sách bảo đảm lợi ích đáng, hợp pháp vật chất tinh thần, quyền sở hữu thừa kế phần vốn góp lợi tức cá nhân, tập thể thuộc thành phần kinh tế, tầng lớp xã hội tham gia xã hội hoá sách ưu đãi tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển Nhà nước Tiếp tục phát triển loại quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo, quỹ phát triển văn hoá, quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ học nghề v.v nguyên tắc: công khai, minh bạch quản lý theo quy đònh pháp luật e) Chính sách đất đai Các đòa phương cần điều chỉnh quy hoạch đất đai dành quỹ đất ưu tiên cho việc xây dựng sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao công lập công lập Thực việc miễn tiền sử dụng đất, thuê đất sở công lập hoạt động theo chế phi lợi nhuận Công khai, đơn giản hoá thủ tục giao đất, cho thuê đất Xử lý kiên quyết, dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích g) Chính sách nhân lực Thực sách bình đẳng khu vực công lập công lập thi đua khen thưởng, công nhận danh hiệu nhà nước, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp nhận, thuyên chuyển cán từ khu vực công lập sang công lập ngược lại.Từng bước xoá bỏ khái niệm ''biên chế'' sở công lập, chuyển dần sang chế độ ''hợp đồng'' lao động dài hạn Ban hành sách cán hành nghề cán bộ, viên chức nhà nước tham gia hành nghề sở công lập; quy đònh trách nhiệm sở công lập bảo đảm chất lượng số lượng cán hữu, cán kiêm nhiệm phù hợp với quy mô ngành nghề, bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức Ban hành sách đào tạo lại, trẻ hoá đội ngũ giai đoạn chuyển đổi loại hình chuyển đổi chế hoạt động sở công lập, sách đào tạo hỗ trợ Nhà nước việc đào tạo, bồi dưỡng cán sở công lập, sách hỗ trợ sở công lập tự đào tạo, phát triển nhân lực, kể việc đào tạo nước thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà quản lý nước đến làm việc h) Đổi chế quản lý nhà nước Nhà nước quản lý thống sở công lập công lập; tạo điều kiện thuận lợi để sở phát triển ổn đònh, lâu dài; bảo đảm lợi ích cá nhân, tập thể toàn xã hội; phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm cấp, tập thể cá nhân người đứng đầu quan hành nhà nước cấp; gắn phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý tài chính, tổ chức nhân bảo đảm điều kiện vật chất khác Tách bạch quản lý nhà nước khỏi việc điều hành công việc thường xuyên sở Một mặt trao cho sở đầy đủ quyền tự chủ trách nhiệm; mặt khác bảo đảm quyền sở hữu vai trò đại diện chủ sở hữu sở công lập công lập Hoàn thiện việc phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động trách nhiệm đòa phương Các đòa phng vào chế, sách chung, đònh chế, sách cụ thể cho đòa phương, xây dựng quy hoạch phát triển xã hội hóa lónh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao đòa bàn Cấp quận, huyện có quyền cấp phép thành lập sở quận, huyện quản lý Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra Quy đònh chế độ trách nhiệm tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cấp, đồng thời, phát huy dân chủ sở để giám sát công việc quản lý cấp Phát huy vai trò giám sát Hội nghề nghiệp chất lượng hoạt động sở, tư cách hành nghề cá nhân Khen thưởng kòp thời cá nhân, quan, tổ chức làm tốt công tác xã hội hoá Xây dựng quy hoạch phát triển xã hội hoá Xây dựng quy hoạch chuyển đổi sở công lập có điều kiện phù hợp với yêu cầu, mục tiêu xã hội hoá sang hoạt động theo chế cung ứng dòch vụ sang loại hình công lập với bước thích hợp; đònh rõ tiêu, giải pháp, lộ trình chuyển đổi ngành, lónh vực, đòa phương giai đoạn 2005 - 2010 Phổ biến rộng rãi dự báo phát triển mạng lưới sở, nhu cầu huy động nguồn lực thực quy hoạch để thu hút nhà đầu tư nước Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, huy động đầu tư trực tiếp nước lónh vực thích hợp V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các Bộ, ngành Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá - Thông tin, Ủy ban Thể dục Thể thao vào đònh hướng nêu trên, hoàn chỉnh phê duyệt đề án xã hội hoá ngành làm sở cho việc phát triển xã hội hoá với bước thích hợp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 giai đoạn 2006 - 2010; đạo đòa phương xây dựng thực quy hoạch kế hoạch phát triển xã hội hoá Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội xây dựng đề án học phí; Bộ Y tế xây dựng đề án viện phí trình Thủ tướng Chính phủ quý II năm 2005 Bộ Tài chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan: + Trình Chính phủ sửa đổi Nghò đònh số 73/1999/NĐ-CP chế sách khuyến khích xã hội hoá lónh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao Nghò đònh số 10/2002/NĐ-CP Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2002 chế độ tài áp dụng cho đơn vò nghiệp có thu chuyển sang hoạt động theo chế cung ứng dòch vụ năm 2005 + Nghiên cứu làm rõ vấn đề sở hữu, tính chất lợi nhuận phi lợi nhuận, trách nhiệm sở hình thức xã hội hoá lónh vực, kiến nghò chế, sách phù hợp năm 2005 + Nghiên cứu xây dựng sách đấu thầu cung cấp dòch vụ Nhà nước đặt hàng Nghiên cứu phương thức thực việc chuyển phần kinh phí Nhà nước hỗ trợ cho người hưởng thụ thông qua sở công lập sang cấp trực tiếp cho người hưởng thụ Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đòa phương, tới xã, phường, thò trấn, thôn, nhằm bảo đảm đủ quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao…; phối hợp với Bộ Tài hướng dẫn chế độ phí sử dụng đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất phù hợp với Luật Đất đai hành, phù hợp với loại hình sở dòch vụ chuyển đổi loại hình Bộ Xây dựng chủ trì với Bộ Tài xây dựng chế thí điểm việc Nhà nước xây dựng sở hạ tầng cho đơn vò công lập thuê dài hạn Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng ban hành mô hình, cấu tổ chức, chế tự chủ trách nhiệm sở hoạt động theo chế cung ứng dòch vụ; chế độ sách xã hội phù hợp với chủ trương xã hội hoá hướng dẫn việc chuyển đổi sở công lập sang loại hình dân lập tư thục Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ban hành sách đầu tư hỗ trợ Nhà nước cho sở công lập lónh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, đặc biệt sở hoạt động theo chế phi lợi nhuận Bộ Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao Các Bộ: Giáo dục Đào tạo, Lao động - Thương binh Xã hội, Y tế, Văn hoá - Thông tin, Ủy ban Thể dục Thể thao Bộ, ngành liên quan thường xuyên tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật, quy đònh nhà nước nội dung, chất lượng hoạt động, tài chính, kòp thời xử lý nghiêm trường hợp sai phạm để ngăn chặn hành vi tiêu cực, gian lận, làm trái quy đònh, cạnh tranh thiếu lành mạnh trình xã hội hoá Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền sâu rộng mục đích, nội dung, phương thức, sách giải pháp phát triển xã hội hoá Các đòa phương Ủy ban nhân dân cấp đạo quan chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổ chức phát triển xã hội hoá phù hợp với chủ trương sách Nhà nước, với thẩm quyền điều kiện đòa phương Chỉ đạo ngành chức năng, huy động nguồn lực đòa phương để triển khai thực quy hoạch; thường xuyên giám sát việc thực thi pháp luật, quy đònh nhà nước, kòp thời chấn chỉnh lệch lạc, tiêu cực, xử lý nghiêm trường hợp sai phạm Đònh kỳ tổng kết rút kinh nghiệm, kòp thời biểu dương điển hình tốt Kòp thời đề xuất với Chính phủ chế sách cần điều chỉnh bổ sung, giải pháp mới, mô hình tốt cần nhân rộng Các sở công lập công lập có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực chủ trương, sách, quy đònh nhà nước, không ngừng nâng cao chất lượng dòch vụ, sản phẩm, đề cao trách nhiệm, tuân thủ mục tiêu hoạt động sở quy đònh Điều lệ Đề nghò Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội xã hội - nghề nghiệp có liên quan, quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng, vận động tổ chức quần chúng tham gia thực công tác xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thể dục thể thao Các Bộ: Giáo dục Đào tạo, Lao động - Thương binh Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Y tế, Ủy ban Thể dục Thể thao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đạo triển khai thực Nghò theo chức năng, thẩm quyền Đònh kỳ sáu tháng hàng năm có báo cáo trình Chính phủ kết thực / TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Phan Văn Khải ký Nơi nhận : - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tòch nước, - Văn phòng Trung ương Ban Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương đoàn thể, - Học viện Hành Quốc gia, - Công báo, - VPCP : BTCN, TBNC, PCN, BNC, BĐH 112, - Người phát ngôn Thủ tướng Chính phủ, Vụ, Cục, đơn vò trực thuộc, - Löu : VX (3), VT ... : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA 1.1 MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ 1.1.1 Khái niệm ý nghóa mạng lưới y tế sở 6 1.1.1.1 Khái niệm mạng lưới y tế sở 1.1.1.2 Ý nghóa... niệm xã hội hóa y tế 13 1.2.1.2 Nội dung xã hội hóa y tế 13 1.2.1.3 Tổng quan xã hội hóa y tế 16 1.2.2 Xã hội hóa mạng lưới y tế sở 19 1.3 CÁC Y U TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ... tuyến y tế cao 1.2 XÃ HỘI HÓA MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ 1.2.1 Xã hội hóa y tế 1.2.1.1 Khái niệm xã hội hóa y tế Theo quan điểm Đảng - Xã hội hóa lónh vực xã hội (nói chung) xã hội hóa lónh vực y tế (nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển mạng lưới y tế cơ sở của quận tân bình thành phố hồ chí minh đến năm 2015 theo hướng xã hội hóa , Phát triển mạng lưới y tế cơ sở của quận tân bình thành phố hồ chí minh đến năm 2015 theo hướng xã hội hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn