Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay

110 388 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2018, 08:57

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiChi bộ là “nền tảng”, “gốc rễ” của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo HTCT (hệ thống chính trị) ở cơ sở, chi bộ là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân; chi bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cơ sở; xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên; làm công tác vận động quần chúng. Chi bộ có mạnh thì nền tảng của Đảng mới vững chắc, muốn chi bộ mạnh, trước hết cấp ủy, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng. Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.Sinh hoạt chi bộ có vai trò, tác dụng to lớn đối với xây dựng nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của TCCSĐ (tổ chức cơ sở đảng), là khâu cuối cùng bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Cho nên, nếu sinh hoạt của chi bộ bị buông lỏng, rời rạc, thiếu nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể, thiết thực, thì vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng có nguy cơ suy yếu, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên không được phát huy, kỷ luật lỏng lẻo, các hiện tượng tiêu cực nảy sinh và phát triển, sự gắn bó giữa Đảng và quần chúng giảm sút. Thực tế cho thấy, cấp ủy chi bộ, đảng viên nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ thì ở chi bộ đó tính đảng được phát huy, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, vai trò của cấp ủy, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và các nhiệm vụ chính trị của chi bộ đạt kết quả tốt.Nhận thức rõ điều này, trong những năm qua Đảng ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương các cấp uỷ, các tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, tạo được chuyển biến tích cực về các mặt công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chi bộ và TCCSĐ bộc lộ những khuyết điểm, yếu kém. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng đó là do chất lượng sinh hoạt đảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa đạt yêu cầu. Do đó, trong Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (121986) đã nhấn mạnh “Phải nâng cao chất lượng sinh hoạt của các TCCSĐ từ trung ương đến chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy là vấn đề quan trọng”. Sau đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, VIII và IX của Đảng đều nêu rõ sự lúng túng, nghèo nàn cả về nội dung và hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (42006) tiếp tục khẳng định “Không ít cơ sở đảng yếu kém, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp, sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên lỏng lẻo, nội dung sinh hoạt nghèo nàn; tự phê bình và phê bình yếu” 19, tr. 27.Chỉ thị số 10 – CTTW, ngày 3032007 của Ban Bí thư Trung ương đã chỉ rõ: Vẫn còn không ít TCCSĐ và chi bộ yếu kém; một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả đảng viên lẫn lãnh đạo quản lý ở các cấp suy thoái về phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; nhiều cấp uỷ, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đảng viên; nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn thiếu nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức, kỷ luật yếu kém; tinh thần đoàn kết và tình đồng chí bị giảm sút; chi bộ chưa thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Tình hình đó làm Suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngay từ chi bộ”2, tr.3.Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, là đảng bộ đặc thù, TCCSĐ là các cơ quan lãnh đạo và quản lý đầu não trong HTCT của Thành phố, đảng viên của đảng bộ bao gồm nhiều đồng chí là lãnh đạo cán bộ chủ chốt của Thành phố. Do vậy, hoạt động của các TCCSĐ, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội không chỉ có tác động đến phạm vi trong các cơ quan, đơn vị mà vai trò ảnh hưởng của chúng có sức lan tỏa đến toàn Thành phố.Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đã có những chủ trương, biện pháp tích cực lãnh đạo và chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc đẩy mạnh mọi hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XI, Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình toàn khóa số 03 – CTrĐUK, với nội dung tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ của Đảng bộ Khối, trong đó đã thẳng thắn đánh giá: “Không ít nơi, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo còn mờ nhạt, chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình yếu, kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm”.Trên thực tế, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối đã đạt được nhiều kết quả tích cực; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới đang đặt ra. Chính vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục một cách có hiệu quả những khuyết điểm, yếu kém, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trên cơ sở đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ là vấn đề mang tính cấp bách. Với lý do đó, tác giả chọn đề tài: “Chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sỹ.2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tàiNhững vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài đã được các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội các cơ quan tham mưu, các cơ quan nghiên cứu khoa học và nhiều nhà khoa học nước ta đã tập trung nghiên cứu, nhờ vậy các cơ quan lãnh đạo của Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, các quy định; các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học đã có nhiều quan điểm thể hiện trên sách báo, tạp chí, các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể như: Các đề tài khoa học, sách:+ Ngô Đức Tính, “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng”, tập I, II, Nxb Tư tưởng – Văn hóa, Hà Nội, 1992.+ Ngô Đức Tính, “Công tác Đảng ở cơ sở”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994.+ Ngô Đức Tính, “Chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn”, Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trọng điểm năm 2006, Hà Nội, 2006.+ TS. Trương Ngọc Nam, (chủ nhiệm đề tài) “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội”, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 2009.+ PGS,TS Đỗ Ngọc Ninh, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố của các quận ở thành phố Hà Nội trong điều kiện hiện nay”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.+ Đức Lượng (chủ biên), “Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.+ Ban Tổ chức Trung ương: “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng”, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986.+ Ban Tổ chức Trung ương: “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên”, tập 1, Tạp chí Xây dựng Đảng, Hà Nội 2004.+ Ban Tổ chức Trung ương: “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên”, tập 2, Tạp chí Xây dựng Đảng, Hà Nội, 2006.Các đề tài khoa học và sách nêu trên đã đưa ra những căn cứ lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với đặc điểm từng loại hình chi bộ (chi bộ thôn, chi bộ tổ dân phố, chi bộ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp); từ đó đánh giá thực trạng, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các đề tài cũng đã đưa ra những phương hướng và giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình khác nhau; đồng thời, có những hướng dẫn và định hướng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Các luận văn thạc sỹ:+ Cao Duy Tiến, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ khối nghiên cứu, giảng dạy ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”, luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Đảng, 2001.+ Huỳnh Ngọc Thanh, Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ ở Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Đảng, 2005.+ Lê Hồng Sơn, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trong các trường phổ thông công lập tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Đảng, 2005.Các luận văn thạc sỹ nêu trên, mặc dù có những góc độ tiếp cận khác nhau nhưng đều tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, nêu ra những cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm, các vấn đề đặt ra; đồng thời đã đưa ra các phương hướng và giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các bài viết trên báo, tạp chí:+ Phạm Văn Thành, “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Tạp chí xây dựng Đảng, số 52002.+ Bùi Trọng Vy, “Cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ”, Tạp chí xây dựng Đảng, số 62002.+ Phương Thảo, “Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đảng bbộ cơ quan”, Tạp chí xây dựng Đảng, số 72004.+ Hoàng Định: “Sinh hoạt chi bộ nông thôn”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 72004 + Nguyễn Công Huyên: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 92004. + Minh Hiếu: “Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng ở xã ngoại thành Hà Nội”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 102004.+ Hồng Phúc: “Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 82005. + Hà Văn Tài, “Từ một đại hội chi bộ ở khu dân cư”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 82005.+ Bạch Kim: “Chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ quan Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 82005. + Phạm Thu Huyền: “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ quan khối đoàn thể”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 72006. + Trần Thu Thuỷ: “Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bệnh viên”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 72006. + Phúc Sơn, “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Ban cơ yếu Chính phủ”, Tạp chí xây dựng Đảng, số 92007.+ Minh Hoàn: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 92007+ Hà Triều, “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ quan hành chính”, Tạp chí xây dựng Đảng, số 12008.Các bài viết trên xem xét chất lượng sinh hoạt chi bộ dưới các góc độ khác nhau, đều đã đưa ra các căn cứ lý luận và thực tiễn, đánh giá những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ, từ đó khái quát thành những kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình chi bộ khác nhau; đồng thời đã đưa ra cách thức, biện pháp tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt chi bộ có hiệu quả, và một số bài viết đã nêu ra được phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ cơ sở.Nhìn chung, các công trình nghiên cứu nêu trên đều đã đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các góc độ khác nhau, hoặc ở dạng chung nhất hoặc đặt nó trong phạm vi nghiên cứu tổ chức hoạt động của những đơn vị khác nhau; các công trình nghiên cứu trên đã có những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn về sinh hoạt đảng hiện nay. Tuy vậy, cho đến nay chưa có công trình, đề tài nghiên cứu nào đi sâu nghiên cứu có hệ thống dưới góc độ luận văn khoa học về chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứuĐề tài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ những cơ sở lý luận và thực tiễn của chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay, từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau: Làm rõ một số vấn đề lý luận về chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Khảo sát, phân tích, đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm về chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay. Xác định phương hướng và đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu4.1. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay.4.2. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Các chi bộ ở các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội (chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Về phạm vi khảo sát: Khảo sát sinh hoạt chi bộ tại 45 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và 10 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội (trong tổng số 543 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 18 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố) Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến nay.5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu5.1. Cơ sở lý luận và phương pháp luậnĐề tài nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, đồng thời trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.5.2. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đề tài sử dụng các phương pháp cụ thể sau: Phương pháp lôgic lịch sử, phân tích – tổng hợp, khái quát hóa, thống kê, so sánh, khảo sát thực tế, điều tra xã hội học…6. Những đóng góp mới và ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn6.1. Những đóng góp mới Hệ thống hoá một số lý lý luận về chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khái quát hoá thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay và nêu lên một số kinh nghiệm. Đề xuất những phương hướng và giải pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.6.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn Luận văn có thể cung cấp thêm những luận cứ khoa học giúp các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho dạy và học bậc đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước trong những vấn đề có liên quan.7. Cấu trúc của luận vănNgoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 8 tiết.CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ1.1. Sinh hoạt chi bộ Khái niệm, vai trò, nội dung, tính chất, hình thức 1.1.1. Khái niệm sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ 1.1.1.1. Khái niệm sinh hoạtTheo từ Điển Hán Việt, đây là khái niệm ghép lại từ hai từ đơn “sinh” và “ hoạt”, theo đó, “sinh” có nghĩa là sinh trưởng, sinh tồn, sinh mệnh, người có học, phát ra (sinh bệnh, sinh biến). Còn “ hoạt” có nghĩa là sinh tồn, sống mãi, làm việc bằng thể lực. Vậy sinh hoạt là hoạt động của con người để sinh tồn và phát triển.Theo Đại từ điển tiếng Việt: “sinh hoạt” là những hoạt động tập thể của một tổ chức; sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt tổ đảng; tiến hành những hoạt động tập thể; sinh hoạt văn nghệ tại câu lạc bộ 55, tr.1446Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh cho rằng: Sinh hoạt là “sống”, “sinh kế”, là đời sống hoạt động của con người và tổ chức 1, tr.359.Như vậy, sinh hoạt là một loại hoạt động, một phương thức hoạt động của con người, hoạt động đó, phương thức đó được tiến hành bởi một tập thể, một cá nhân nhằm thực hiện một công việc nhất định nào đó bằng cách bàn bạc, thảo luận, quyết định các biện pháp để duy trì sự tồn tại của tổ chức, cá nhân. Sinh hoạt là một điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của con người trong cộng đồng xã hội.1.1.1.2. Khái niệm chi bộTheo Từ điển Tiếng Việt của Nhà xuất bản Đà Nẵng thì “chi bộ là tổ chức cơ sở đảng thấp nhất của một đảng chính trị”Cuốn sách “về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng” do đồng chí Đức Lượng chủ biên đã đưa ra khái niệm: “chi bộ là một hình thức tổ chức của Đảng, được lập ra ở các đơn vị cơ sở ( địa bàn dân cư, nơi sinh sống hoặc công tác của đảng viên). Chi bộ là đơn vị chiến đấu của cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo của đảng ở cơ sở” 39, tr.51.Ngày từ thời C.Mac và Ăngghen, các ông đã đưa ra quan niệm của mình về chi bộ. Hai ông chỉ ra rằng chi bộ được thành lập bí mật trong các hiệp hội công nhân, là “trung tâm hạt nhân của các hiệp hội công nhân, là mắt xích quan trọng, là chỗ dựa vững chắc của Đảng” 40, tr.348. Nếu các chi bộ này bị buông lỏng về mặt tổ chức thì sẽ dẫn tới cắt đứt liên lạc với Ban chấp hành trung ương, làm cho Đảng mất chỗ dựa “ vững mạnh và duy nhất”. V.I.Lênin người kế thừa và phát triển những quan điểm của C.Mac và Ăngghen về Đảng và xây dựng đảng thì cho rằng: chi bộ là nơi rèn luyện, phân công công tác, quản lý, sang lọc đảng viên để họ luôn là người chiến sĩ tiên phong của giai cấp. Chi bộ còn là nền tảng của quần chúng, là hạt nhân chính trị của các tập thể lao động. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ do chi ủy lãnh đạo, các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy” 42, tr.240. Hiện nay trong hệ thống tổ chức của Đảng có hai loại hình chi bộ:Loại hình chi bộ là một bộ phận của đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng ủy cơ sở, được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên, mỗi chi bộ có từ 3 đến 30 đảng viên.Loại hình chi bộ cơ sở là TCCSĐ được tổ chức thành lập với những đơn vị cơ sở có từ 3 đến 30 đảng viên, không đủ điều kiện thành lập đảng bộ cơ sở ” 6, tr.47.Từ các cách hiểu như trên về chi bộ, ta có thể hiểu chi bộ thực chất là những tổ chức đảng tạo nên các đảng bộ cơ sở và toàn Đảng, đó là những tế bào của Đảng, hạt nhân lãnh đạo chính trị ở các địa bàn dân cư, trong các tổ chức và các lĩnh vực của đời sống xã hội.1.1.1.3. Khái niệm sinh hoạt chi bộ Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm sinh hoạt chi bộ ta tìm hiểu khái niệm sinh hoạt Đảng.Trong cuốn “Sách tra cứu các mục từ về tổ chức”, đưa ra định nghĩa rõ hơn về “sinh hoạt đảng”: “Sinh hoạt đảng là sự gắn kết về trách nhiệm chính trị và tình đồng chí của người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh hoạt đảng trực tiếp và thường xuyên nhất là ở các chi bộ, ở hội nghị đảng viên và hội nghị đại biểu đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ, ở đại hội đảng viên và đại hội đại biểu đảng bộ thường kỳ hay bất thường ở các cấp, ở hội nghị thường kỳ hay bất thường của cấp ủy các cấp” 49, tr.590. Định nghĩa này đề cập đến sinh hoạt đảng ở tất cả các tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng, kể cả đại hội và hội nghị đảng các cấp và coi đại hội và hội nghị đảng là một hình thức sinh hoạt đảng. Cũng có nhiều cấp uỷ và đảng viên cho rằng, sinh hoạt chi bộ là các hội nghị của chi bộ, gồm đại hội chi bộ thường kỳ, hội nghị chi bộ giữa nhiệm kỳ, hội nghị chi bộ cuối năm, giữa năm, hội nghị chi bộ thường kỳ hàng tháng... Cách hiểu này, thường gắn từng hội nghị chi bộ với nội dung của hội nghị tạo thành tên gọi của hội nghị đó. Ta nhận thấy, sinh hoạt chi bộ là hoạt động tập thể của một tổ chức đảng của một đảng chính trị. Sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ được thực hiện bằng các hình thức: sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt học tập. Sinh hoạt chi bộ là nguyên tắc cơ bản của Đảng, đó là quy luật tồn tại và phát triển bền vững của các TCCSĐ, nhằm tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ.Từ những phân tích ở trên, có thể hiểu: sinh hoạt chi bộ là các hoạt động tập thể của đảng viên trong chi bộ để thảo luận và quyết định những vấn đề cần thiết, gồm các cuộc họp chi bộ thường kỳ (có thể gọi là các cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ), các hội nghị chi bộ và đại hội chi bộ.Như vậy sinh hoạt chi bộ là sự phản ảnh quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách thông qua hoạt động của tập thể, của đảng viên và tổ chức đảng để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng; là sự phản ảnh quá trình hoạt động xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, rèn luyện đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đủ sức gánh vác trọng trách đối với giai cấp, đối với dân tộc; là sự phản ảnh mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân.1.1.1.4. Quan niệm về chất lượng sinh hoạt chi bộĐể đưa ra quan niệm về chất lượng sinh hoạt chi bộ cần làm rõ khái niệm “chất lượng”. Thuật ngữ “ chất lượng” đã được sử dụng từ lâu để mô tả các thuộc tính như: tốt, đẹp, đắt tươi và xa xỉ. Vì thế chất lượng dường như là một khái niệm rất đa dạng và được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.Triết học MácLênin định nghĩa: “chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật và hiện tượng, là sự thống nhất hữu cơ các thuộc tính làm cho nó là nó mà không phải là cái khác” 56, tr.307.Theo Đại Từ điển Tiếng Việt: “chất lượng: cái làm nên phẩm chất, giá trị của con người, sự vật... Cái tạo nên bản chất sự vật, làm cho sự vật này khác với sự vật kia; phân biệt với số lượng” 55, tr.331. Từ điển Triết học chỉ rõ: “chất lượng (chất) là tính quy định bản chất của sự vật, tính quy định những đặc điểm và tính cách vốn có của sự vật; do tính quy định đó, sự vật là sự vật như nó đang tồn tại chứ không phải là sự vật nào khác; tính quy định đó, phân biệt sự vật ấy với những sự vật khác” 54, tr.150. Trong lĩnh vực kinh tế, “chất lượng” được quan niệm là tập hợp những tính chất của sản phẩm thể hiện mức độ thoả mãn những yêu cầu định trước cho nó, trong điều kiện xác định về kỹ thuật, kinh tế, xã hội.Mỗi lĩnh vực khác nhau, có phương pháp khác nhau để đánh giá chất lượng sự vật, sự việc, sản phẩm, song có điểm chung là: chất lượng của đối tượng được đánh giá là tổng hợp các yếu tố tạo nên bản chất của đối tượng, làm nên tác dụng, giá trị của đối tượng đó. Nói đến chất lượng là phải nói tới 2 phương diện: thứ nhất, chất lượng là tổng hợp những phẩm chất, tính chất (thuộc tính) tạo nên giá trị của một con người, một sự vật; thứ hai, những phẩm chất, tính chất đó đáp ứng đến đâu những yêu cầu đã đặt ra. Nói đến chất lượng là nói đến tốt hay xấu, đạt hay không đạt một chuẩn mực nào đó.Từ sự phân tích trên, có thể quan niệm: chất lượng sinh hoạt chi bộ là tổng hợp của các yếu tố làm cho sinh hoạt chi bộ phát huy tác dụng đối với mọi hoạt động của chi bộ, trước hết là đề ra các chủ trương, nghị quyết đúng,, góp phần để chi bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.Hoạt động của chi bộ gồm: hoạt động xây dựng chi bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoạt động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo chính quyền, ban công tác Mặt trận Tổ quốc, các chi hội đoàn thể chính trịxã hội trên địa bàn; hoạt động lãnh đạo các lĩnh vực đời sống của xã hội. Hoạt động lãnh đạo của chi bộ gồm: xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị của mình cùng các giải pháp thực hiện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đó; xác định đúng đắn các chủ trương, giải pháp và lãnh đạo thực hiện thắng lợi chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần rất quan trọng để chi bộ thực hiện có kết quả những công việc này. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được tạo nên bởi các nhân tố chủ yếu tố như: nền nếp sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ; hình thức sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ; số lượng, chất lượng đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ; năng lực điều hành chủ trì sinh hoạt chi bộ của bí thư hoặc phó bí thư chi bộ; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt chi bộ; sự chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra của cấp ủy cấp trên. 1.1.2. Vai trò của sinh hoạt chi bộSinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên của chi bộ; hình thức lãnh đạo chủ yếu của chi bộ. Chi bộ là tế bào cấu tạo nên Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phụ thuộc và được quyết định chủ yếu bởi năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ. Các chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, là một nhân tố quyết định trên thực tế đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được thực hiện ở cơ sở. Các chi bộ có vai trò rất quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng ở cơ sở. Vai trò của sinh hoạt chi bộ thể hiện ở các khía cạnh sau:Thứ nhất, đây là một hoạt động rất quan trọng đối với việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của TCCSĐ. Nó bảo đảm cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện được chức năng nhiệm vụ của mình. Hiện nay, trong Đảng ta đang tồn tại ba loại hình đảng bộ cơ sở: Một là: Những đảng bộ cơ sở có các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở và có các chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận. Hai là; Những đảng bộ cơ sở có các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Ba là: Chi bộ cơ sở có vai trò đảng bộ cơ sở.Phần lớn hoạt động của đảng bộ cơ sở được diễn ra ở chi bộ, vì vậy chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của đảng bộ cơ sở. Chi bộ trong sạch, vững mạnh thì đảng bộ cơ sở mới vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Vì thế, củng cố, nâng cao chất lượng các chi bộ là vấn đề thường xuyên, trọng yếu của các đảng bộ cơ sở, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là việc làm không thể thiếu. Chi bộ là tế bào của đảng bộ trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ TCCSĐ, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công việc, quản lý đảng viên và tiến hành các thủ tục để kết nạp đảng viên, đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng…Chi bộ trực tiếp tuyên truyền đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của đảng uỷ cơ sở tới nhân dân và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Vì thế, sinh hoạt chi bộ có vai trò, tác dụng to lớn đối với xây dựng nội bộ Đảng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, 1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chi “nền tảng”, “gốc rễ” Đảng, hạt nhân lãnh đạo HTCT (hệ thống trị) sở, chi cầu nối trực tiếp Đảng với nhân dân; chi lãnh đạo đơn vị sở thực thắng lợi đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước thực nhiệm vụ trị đơn vị sở; xây dựng tổ chức đảng phát triển đảng viên; làm cơng tác vận động quần chúng Chi có mạnh tảng Đảng vững chắc, muốn chi mạnh, trước hết cấp ủy, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng Sinh hoạt chi chất lượng sinh hoạt chi nhân tố định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức trị, tư tưởng thực chức lãnh đạo, giáo dục chi Sinh hoạt chi có vai trò, tác dụng to lớn xây dựng nội Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo toàn diện sức chiến đấu TCCSĐ (tổ chức sở đảng), khâu cuối bảo đảm thực thắng lợi nhiệm vụ trị đề Cho nên, sinh hoạt chi bị bng lỏng, rời rạc, thiếu nội dung trị, tư tưởng cụ thể, thiết thực, vai trò lãnh đạo tổ chức đảng có nguy suy yếu, vai trò tiên phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên không phát huy, kỷ luật lỏng lẻo, tượng tiêu cực nảy sinh phát triển, gắn bó Đảng quần chúng giảm sút Thực tế cho thấy, cấp ủy chi bộ, đảng viên nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng sinh hoạt chi chi tính đảng phát huy, công tác xây dựng Đảng trọng, vai trò cấp ủy, tính tiền phong gương mẫu đảng viên nhiệm vụ trị chi đạt kết tốt Nhận thức rõ điều này, năm qua Đảng ta có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng củng cố, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCSĐ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Thực đạo Trung ương cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến tích cực mặt cơng tác xây dựng Đảng Tuy nhiên, khơng chi TCCSĐ bộc lộ khuyết điểm, yếu Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng sinh hoạt đảng chi bộ, đảng sở chưa đạt yêu cầu Do đó, Báo cáo xây dựng Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (12/1986) nhấn mạnh “Phải nâng cao chất lượng sinh hoạt TCCSĐ từ trung ương đến chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy vấn đề quan trọng” Sau đó, Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII, VIII IX Đảng nêu rõ lúng túng, nghèo nàn nội dung hình thức sinh hoạt chi Báo cáo xây dựng Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng (4/2006) tiếp tục khẳng định “Khơng sở đảng yếu kém, lực lãnh đạo sức chiến đấu thấp, sinh hoạt đảng quản lý đảng viên lỏng lẻo, nội dung sinh hoạt nghèo nàn; tự phê bình phê bình yếu” [19, tr 27] Chỉ thị số 10 – CT/TW, ngày 30/3/2007 Ban Bí thư Trung ương rõ: Vẫn khơng TCCSĐ chi yếu kém; phận cán bộ, đảng viên, có đảng viên lẫn lãnh đạo quản lý cấp suy thoái phẩm chất trị đạo đức, lối sống; nhiều cấp uỷ, chi chưa thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đảng viên; nội dung sinh hoạt chi nghèo nàn thiếu nội dung trị, tư tưởng cụ thể; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình phê bình, ý thức tổ chức, kỷ luật yếu kém; tinh thần đoàn kết tình đồng chí bị giảm sút; chi chưa thực nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm hiểu tâm tư, nguyện vọng đảng viên; chi chưa thể tốt vai trò nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát rèn luyện đội ngũ đảng viên Tình hình làm "Suy giảm lòng tin nhân dân Đảng, giảm lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng từ chi bộ”[2, tr.3] Đảng Khối quan thành phố Hà Nội, đảng đặc thù, TCCSĐ quan lãnh đạo quản lý đầu não HTCT Thành phố, đảng viên đảng bao gồm nhiều đồng chí lãnh đạo cán chủ chốt Thành phố Do vậy, hoạt động TCCSĐ, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng Khối quan thành phố Hà Nội khơng có tác động đến phạm vi quan, đơn vị mà vai trò ảnh hưởng chúng có sức lan tỏa đến toàn Thành phố Thực nghị quyết, thị Trung ương Thành ủy nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu TCCSĐ Đảng Khối quan Thành phố có chủ trương, biện pháp tích cực lãnh đạo đạo TCCSĐ trực thuộc đẩy mạnh hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng Thực nhiệm vụ xây dựng Đảng Đại hội đại biểu Đảng Khối quan thành phố Hà Nội lần thứ XI, Đảng ủy Khối xây dựng chương trình tồn khóa số 03 – CTr/ĐUK, với nội dung tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến đấu TCCSĐ Đảng Khối, thẳng thắn đánh giá: “Khơng nơi, lực lãnh đạo sức chiến đấu TCCSĐ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo mờ nhạt, chất lượng sinh hoạt tự phê bình phê bình yếu, kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm” Trên thực tế, chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ trực thuộc Đảng Khối đạt nhiều kết tích cực; nhiên, bên cạnh số mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị đặt Chính vậy, việc đánh giá thực trạng, xác định rõ nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm khắc phục cách có hiệu khuyết điểm, yếu kém, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sở nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu TCCSĐ vấn đề mang tính cấp bách Với lý đó, tác giả chọn đề tài: “Chất lượng sinh hoạt chi Đảng Khối quan thành phố Hà Nội nay” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến đề tài quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể trị - xã hội quan tham mưu, quan nghiên cứu khoa học nhiều nhà khoa học nước ta tập trung nghiên cứu, nhờ quan lãnh đạo Đảng ban hành nhiều nghị quyết, thị, quy định; quan nghiên cứu, nhà khoa học có nhiều quan điểm thể sách báo, tạp chí, phương tiện thông tin đại chúng Cụ thể như: - Các đề tài khoa học, sách: + Ngô Đức Tính, “Hướng dẫn nghiệp vụ cơng tác Đảng”, tập I, II, Nxb Tư tưởng – Văn hóa, Hà Nội, 1992 + Ngơ Đức Tính, “Cơng tác Đảng sở”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994 + Ngơ Đức Tính, “Chất lượng sinh hoạt chi thơn”, Đề tài nghiên cứu cấp sở trọng điểm năm 2006, Hà Nội, 2006 + TS Trương Ngọc Nam, (chủ nhiệm đề tài) “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đơn vị hành chính, nghiệp thành phố Hà Nội”, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 2009 + PGS,TS Đỗ Ngọc Ninh, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi tổ dân phố quận thành phố Hà Nội điều kiện nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 + Đức Lượng (chủ biên), “Về đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007 + Ban Tổ chức Trung ương: “Nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình sinh hoạt Đảng”, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986 + Ban Tổ chức Trung ương: “Nâng cao chất lượng TCCSĐ đảng viên”, tập 1, Tạp chí Xây dựng Đảng, Hà Nội 2004 + Ban Tổ chức Trung ương: “Nâng cao chất lượng TCCSĐ đảng viên”, tập 2, Tạp chí Xây dựng Đảng, Hà Nội, 2006 Các đề tài khoa học sách nêu đưa lý luận thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi sinh hoạt chi cho phù hợp với đặc điểm loại hình chi (chi thơn, chi tổ dân phố, chi đơn vị hành chính, nghiệp); từ đánh giá thực trạng, nguyên nhân, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đề tài đưa phương hướng giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi loại hình khác nhau; đồng thời, có hướng dẫn định hướng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng TCCSĐ đảng viên - Các luận văn thạc sỹ: + Cao Duy Tiến, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi khối nghiên cứu, giảng dạy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”, luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Đảng, 2001 + Huỳnh Ngọc Thanh, "Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi Huyện Hóc Mơn Thành phố Hồ Chí Minh", Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Đảng, 2005 + Lê Hồng Sơn, “Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi trường phổ thông công lập thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn nay”, luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Đảng, 2005 Các luận văn thạc sỹ nêu trên, có góc độ tiếp cận khác tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi bộ, nêu sở khoa học việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá thực trạng, nguyên nhân rút kinh nghiệm, vấn đề đặt ra; đồng thời đưa phương hướng giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi - Các viết báo, tạp chí: + Phạm Văn Thành, “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Tạp chí xây dựng Đảng, số 5/2002 + Bùi Trọng Vy, “Cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ”, Tạp chí xây dựng Đảng, số 6/2002 + Phương Thảo, “Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi số đảng quan”, Tạp chí xây dựng Đảng, số 7/2004 + Hồng Định: “Sinh hoạt chi nơng thơn”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 7/2004 + Nguyễn Công Huyên: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi doanh nghiệp tư nhân”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 9/2004 + Minh Hiếu: “Phát huy dân chủ sinh hoạt đảng xã ngoại thành Hà Nội”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 10/2004 + Hồng Phúc: “Sinh hoạt chi Đảng khối Cơng nghiệp Hà Nội”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 8/2005 + Hà Văn Tài, “Từ đại hội chi khu dân cư”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 8/2005 + Bạch Kim: “Chất lượng sinh hoạt chi quan - Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 8/2005 + Phạm Thu Huyền: “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi quan khối đoàn thể”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 7/2006 + Trần Thu Thuỷ: “Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bệnh viên”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 7/2006 + Phúc Sơn, “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đảng Ban yếu Chính phủ”, Tạp chí xây dựng Đảng, số 9/2007 + Minh Hồn: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 9/2007 + Hà Triều, “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi quan hành chính”, Tạp chí xây dựng Đảng, số 1/2008 Các viết xem xét chất lượng sinh hoạt chi góc độ khác nhau, đưa lý luận thực tiễn, đánh giá hạn chế, yếu sinh hoạt chi bộ, từ khái quát thành kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi loại hình chi khác nhau; đồng thời đưa cách thức, biện pháp tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt chi có hiệu quả, số viết nêu phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi bộ, đảng sở Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu nêu đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi góc độ khác nhau, dạng chung đặt phạm vi nghiên cứu tổ chức hoạt động đơn vị khác nhau; cơng trình nghiên cứu có đóng góp mặt lý luận thực tiễn sinh hoạt đảng Tuy vậy, chưa có cơng trình, đề tài nghiên cứu sâu nghiên cứu có hệ thống góc độ luận văn khoa học chất lượng sinh hoạt chi Đảng Khối quan thành phố Hà Nội giai đoạn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ trực thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội nay, từ đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ trực thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau: - Làm rõ số vấn đề lý luận chi chất lượng sinh hoạt chi - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân, rút số kinh nghiệm chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ trực thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội - Xác định phương hướng đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ trực thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ trực thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Các chi TCCSĐ thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội (chi sở, chi trực thuộc đảng ủy sở) - Về phạm vi khảo sát: Khảo sát sinh hoạt chi 45 chi trực thuộc Đảng uỷ sở 10 chi sở trực thuộc Đảng ủy Khối quan thành phố Hà Nội (trong tổng số 543 chi trực thuộc Đảng ủy sở 18 chi sở trực thuộc Đảng ủy Khối quan Thành phố) - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận phương pháp luận Đề tài nghiên cứu dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, đồng thời sở tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam chi nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 5.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử Đề tài sử dụng phương pháp cụ thể sau: Phương pháp lôgic - lịch sử, phân tích – tổng hợp, khái qt hóa, thống kê, so sánh, khảo sát thực tế, điều tra xã hội học… Những đóng góp ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Những đóng góp - Hệ thống hố số lý lý luận chất lượng sinh hoạt chi Đảng Cộng sản Việt Nam - Khái quát hoá thực trạng chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ trực thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội nêu lên số kinh nghiệm - Đề xuất phương hướng giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu giai đoạn 6.2 Ý nghĩa lý luận thực tiễn - Luận văn cung cấp thêm luận khoa học giúp TCCSĐ thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội thực việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi - Luận văn làm tài liệu tham khảo cho dạy học bậc đại học chuyên ngành xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước vấn đề có liên quan Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm chương, tiết 10 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ 1.1 Sinh hoạt chi - Khái niệm, vai trò, nội dung, tính chất, hình thức 1.1.1 Khái niệm sinh hoạt chi chất lượng sinh hoạt chi 1.1.1.1 Khái niệm sinh hoạt Theo từ Điển Hán Việt, khái niệm ghép lại từ hai từ đơn “sinh” “ hoạt”, theo đó, “sinh” có nghĩa sinh trưởng, sinh tồn, sinh mệnh, người có học, phát (sinh bệnh, sinh biến) Còn “ hoạt” có nghĩa sinh tồn, sống mãi, làm việc thể lực Vậy sinh hoạt hoạt động người để sinh tồn phát triển Theo Đại từ điển tiếng Việt: “sinh hoạt” hoạt động tập thể tổ chức; sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt tổ đảng; tiến hành hoạt động tập thể; sinh hoạt văn nghệ câu lạc [55, tr.1446] Từ điển Hán Việt Đào Duy Anh cho rằng: Sinh hoạt “sống”, “sinh kế”, đời sống hoạt động người tổ chức [1, tr.359] Như vậy, sinh hoạt loại hoạt động, phương thức hoạt động người, hoạt động đó, phương thức tiến hành tập thể, cá nhân nhằm thực công việc định cách bàn bạc, thảo luận, định biện pháp để trì tồn tổ chức, cá nhân Sinh hoạt điều kiện cho tồn phát triển người cộng đồng xã hội 1.1.1.2 Khái niệm chi 96 Như việc xây dựng, ban hành tổ chức thực nghị chi khâu cuối tồn q trình sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi khâu quan trọng có ý nghĩa định Chính vậy, chi ủy, chi cần đặc biệt quan tâm đến khâu này, cần cải tiến, đổi quy trình, cách thức xây dựng, ban hành tổ chức thực nghị cho phù hợp với đặc thù chi bộ, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi 3.2.5 Phát huy dân chủ sinh hoạt cấp ủy sinh hoạt chi gắn với việc tăng cường tự phê bình phê bình Mở rộng dân chủ sinh hoạt chi bộ, phát huy tốt trí tuệ đảng viên tham gia xây dựng nghị định chi ; đề cao ý thức tổ chức, kỷ luật; thực nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình Tránh biểu khơng đúng, không lành mạnh sinh hoạt chi : lợi dụng tự phê bình phê bình sinh hoạt chi để thực ý định cá nhân; có nhận định, đánh giá thiếu Đảng cấp trên; tranh luận, bàn cãi nhiều thời gian vấn đề vĩ mơ, tình hình giới, đó, vấn đề xúc lên địa bàn lại không bàn bạc, thảo luận tìm cách giải Mỗi đảng viên phải thể rõ ý thức trách nhiệm sinh hoạt chi Để thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nhân tố quan trọng bảo đảm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi trước hết cần mở rộng dân chủ nội Đảng, nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ sức sáng tạo cán bộ, đảng viên quần chúng quan, đơn vị, tạo điều kiện để họ tham gia xây dựng chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo cấp ủy, chi nhằm nâng cao hiệu lãnh đạo thực nhiệm vụ trị Bên cạnh phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương Đảng; cấp ủy viên, đảng viên chi phải chấp hành nghiêm chinh nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, thị, nghị cấp nghị chi bộ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu người đảng viên vị trí cơng tác Đồng thời, cấp ủy cần làm tốt việc thu thập thông tin ưu khuyết điểm lãnh đạo chi bộ, cán bộ, đảng viên cán chủ 97 chốt để định hướng tổ chức thực tự phê bình phê bình kỳ sinh hoạt Cần tạo khơng khí cởi mở, chân tình khích lệ người phát huy tính chủ động, dân chủ, mạnh dạn góp ý, phê bình lãnh đạo cấp ủy, chi tự phê bình phê bình lẫn cách thẳng thắn, mang tính xây dựng cao, giúp tiến Nghị Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” nêu bốn nhóm giải pháp quan trọng cơng tác xây dựng đảng, nhóm giải pháp tự phê bình phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu cấp có ý nghĩa quan trọng Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi gắn với thực tốt chế độ tự phê bình phê bình thiết thực quán triệt thực nghiêm túc Nghị Trung ương 4, góp phần xây dựng đảng ta thực sạch, vững mạnh Mặt khác, việc phát huy dân chủ sinh hoạt cấp ủy sinh hoạt chi gắn với tự phê bình phê bình, làm cho cán bộ, đảng viên, cán chủ chốt nhận thức rõ quyền nghĩa vụ sinh hoạt đảng; thấy rõ việc thực tốt dân chủ sinh hoạt đảng sở để nâng cao tính đảng Càng mở rộng dân chủ phải giữ vững nguyên tắc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình ngun tắc đồn kết thơng nhất… Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “trong Đảng thực hành dân chủ rông rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình phê bình cách tốt để củng cố phát triển đoàn kết thống Đảng” Cho nên, cấp ủy, tổ chức đảng đồng thời với nhận thức đúng, có trách nhiệm cao phải xem mở rộng dân chủ đề cao tự phê bình phê bình nhân tố quan trọng bảo đảm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, thể lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức đảng 3.2.6 Duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, thực nghiêm quy trình sinh hoạt chi * Duy trì nề nếp sinh hoạt chi Sinh hoạt chi hoạt động bắt buộc tổ chức đảng đảng viên Điều lệ Đảng ghi rõ: chi hàng tháng sinh hoạt định kỳ lần; đảng viên phải sinh hoạt tổ chức đảng, ba tháng năm bỏ 98 sinh hoạt đảng khơng đóng đảng phí mà khơng có lý đáng xóa tên danh sách đảng viên Thông qua sinh hoạt đảng mà chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước quán triệt tới đảng viên, đảng viên biết mà thực Mặt khác, qua sinh hoạt đảng, chi giáo dục cho đảng viên lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống, sinh hoạt đảng điều kiện để đảng viên trình bày tâm tư, nguyện vọng mình, phản ánh nguyện vọng quần chúng với Đảng; đóng góp, cống hiến sức lực, trí tuệ cho Đảng Chính điều này, việc trì nề nếp sinh hoạt đảng tất yếu có tính bắt buộc Đảng viên người ưu tú xét kết nạp vào Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tính tự giác tuân thủ nghiêm túc kỷ luật Đảng Tuy nhiên, có số đảng viên nhiều yếu tố chưa tự giác chấp hành kỷ luật Đảng có quy định sinh hoạt Đảng, mà chi - nơi quản lý đảng viên trực tiếp cần có biện pháp giáo dục tư tưởng kỷ luật để khép đảng viên vào khn khổ kỷ luật đảng, có ý thực tham gia sinh hoạt đảng đầy đủ Việc trì nề nếp sinh hoạt đảng góp phần nâng cao chất lượng họp chi Nhưng chi ủy, đứng đầu bí thư chi cần có biện pháp để làm cho đảng viên tự giác chấp hành nề nếp sinh hoạt chi bộ, đến sinh hoạt chiếu lệ cho có mặt, cho qua kỷ luật đảng Để trì nề nếp sinh hoạt chi cần thực tốt số nội dung sau: Một là, thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng Điều lệ Đảng quy định Cần trì thành nếp thời điểm tổ chức sinh hoạt chi thường kỳ, để đảng viên chủ động xếp thời gian, bố trí cơng việc để tham gia sinh hoạt đầy đủ Nếu có thay đổi lịch họp chi bộ, chi ủy, bí thư chi thơng báo sớm ngày để đảng viên chủ động hơn; trì thời gian cần thiết cho sinh hoạt chi thường kỳ, trừ số sinh hoạt chi bất thường, sinh hoạt sơ kết, tổng kết hoạt động chi bộ, tự phê bình phê bình, đánh giá, phân loại đảng viên sinh hoạt học tập Hai là, cần quán triệt cho đảng viên chi thực nghiêm túc, tự giác việc tham gia sinh hoạt chi bộ, coi tham gia sinh hoạt chi vừa quyền vừa trách nhiệm đảng viên 99 Ba là, tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc tham gia sinh hoạt đảng đảng viên Cử đồng chí chi ủy điểm danh đảng viên sinh hoạt quán triệt cho đảng viên biết đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm Có biện pháp tác động nhắc nhở đảng viên có ý thức việc tham gia sinh hoạt : muộn, nghỉ họp… bên cạnh đồng chí chi ủy, đứng đầu bí thư phải làm gương cho đảng viên chi tham gia sinh hoạt đảng * Thực nghiêm quy trình sinh hoạt chi Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi cần thực nghiêm quy trình sinh hoạt chi bộ, gồm bước sau đây: Bước một: Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi - Xây dựng chương trình sinh hoạt chi bộ: Chi ủy dự kiến nội dung sinh hoạt chi Trong trình chuẩn bị nội dung sinh hoạt cần phân công rõ người thực hiện, tạo điều kiện để nhiều đảng viên chi tham gia vào công việc Cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho chi uỷ viên số đảng viên chi - Xây dựng nội dung sinh hoạt chi tháng: Nội dung sinh hoạt cốt lõi buổi sinh hoạt chi Nội dung chuẩn bị xây dựng chu đáo, thiết thực, sát thực tế hiệu sinh hoạt chi cao Nội dung sinh hoạt chi xây dựng cần có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực nhiệm vụ trị quan, đơn vị Nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn chặt với hai loại thơng tin: thơng tin mang tính chất thơng báo để biết cho đảng viên, không thảo luận thông tin cần thảo luận để thống nhận thức nghị Những để xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ: Căn vào chức năng, nhiệm vụ chi bộ; bám sát nhiệm vụ trị chi bộ; vào đạo cấp ủy cấp nội dung sinh hoạt chi như: học tập thị, nghị quyết, đợt sinh hoạt trị chung, thơng tin, thông báo thời sự; kế hoạch công tác đại hội chi bộ; nắm hoạt động chi để lựa chọn vấn đề cụ thể, đưa vào nội dung sinh hoạt cho 100 phù hợp, đáp ứng đòi hỏi thực tế tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên Đồng chí bí thư chi (hoặc đồng chí chi ủy viên phân công) dự kiến nội dung, chương trình thời gian sinh hoạt - Nội dung sinh hoạt chi chuẩn bị trước buổi sinh hoạt phải đảm bảo phần sau: + Các văn cấp trên, tình hình kinh tế - xã hội đất nước, Thành phố, Đảng khối: chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, nghị thị cấp ủy cấp trên, văn bản, báo cáo trực tiếp liên quan đến quan đơn vị Đảng Khối + Báo cao đánh giá kết hoạt động chi tháng trước, rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân Phương hướng, nhiệm vụ tháng + Phần dự thảo kế hoạch công tác: cần dự kiến rõ việc phân công nhiệm vụ chi uỷ đảng viên chi - Sinh hoạt chi theo chuyên đề: Ngoài nội dung sinh hoạt thường lệ, kỳ nên chọn đề tài có tính thời (sát với tình hình thực tế) để trao đổi thảo luận: giới thiệu kinh nghiệm thực nhiệm vụ trị chi bộ; kỹ năng, nghiệp vụ cơng tác, văn hóa giao tiếp cơng sở, văn hóa tự phê bình phê bình; nghiệp vụ công tác đảng; - Gắn nội dung sinh hoạt chi với trì thành nếp việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Chi ủy thống lựa chọn hình thức sinh hoạt: Hình thức sinh hoạt cần đổi hấp dẫn, cần xác định hình thức sinh hoạt phù hợp, phong phú, hấp dẫn: kết hợp cung cấp thông tin với sinh hoạt chuyên đề, kết hợp báo cáo theo kiểu truyền thống với báo cáo có sử dụng phương tiện đại kết hợp kênh chữ với kênh hình ảnh; tham luận, kể chuyện, văn nghệ Xác định thời điểm tổ chức sinh hoạt chi thời gian dành cho sinh hoạt chi bộ: Xác định rõ thời điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ, cố gắng trì thành 101 nếp thời điểm tổ chức sinh hoạt chi Việc làm này, có tác dụng tốt việc chủ động chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi uỷ, xếp công việc để tham gia sinh hoạt chi viên chuẩn bị ý kiến phát biểu sinh hoạt chi Căn vào nội dung sinh hoạt để xác định thời gian sinh hoạt cho phù hợp Thời gian cần xác định phù hợp không ngắn dài, dài gây mệt mỏi, căng thẳng cho đảng viên Thời gian sinh hoạt chi thường khoảng Chương trình nội dung sinh hoạt chi cấp uỷ thống thông báo trước cho đảng viên trước ngày tổ chức sinh hoạt chi bộ, để đảng viên bố trí xếp cơng việc, tham gia sinh hoạt chi đầy đủ chủ động chuẩn bị nội dung phân cơng, đảm bảo có chất lượng để tham gia phát biểu họp Các báo cáo chuyên đề, tham luận phải có văn để lưu trữ, tránh tình trạng chuẩn bị sơ sài, chiếu lệ tham gia phát biểu đột xuất lời Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phương tiện, tài liệu phục vụ sinh hoạt: Phòng họp, máy chiếu, hình, máy vi tính, báo cáo, chương trình, dự thảo kế hoạch…và địa điểm sinh hoạt chi Bước hai: Tiến hành sinh hoạt chi - Tổ chức sinh hoạt chi ngày thông báo (hoặc theo lịch cố định thống nhất), sinh hoạt không để chuông điện thoại reo, không nói chuyện làm việc riêng - Trong sinh hoạt chi phải thực nguyên tắc sinh hoạt Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục tính chiến đấu sinh hoạt chi Cần thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tinh thần tự phê bình phê bình, tạo khơng khí cởi mở, chân thành để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến bộc lộ tâm tư, nguyện vọng mình; sinh hoạt nghiêm túc, có chất lượng không gay gắt, căng thẳng - Phát huy vai trò trách nhiệm đảng viên sinh hoạt chi bộ, tích cực nghiên cứu đề xuất vấn đề có liên quan cần thiết đến nội dung sinh hoạt chi bộ, tham gia ý kiến để sinh hoạt chi có 102 chất lượng dân chủ Cần tập trung thảo luận xây dựng chương trình hành động nhằm đưa nghị cấp vào sống - Trong sinh hoạt chủ toạ nên gợi ý trước để việc thảo luận tập trung, không tản mạn Khi đảng viên phát biểu, chi cần tập trung, bình tĩnh, lắng nghe tổng hợp đầy đủ ý kiến - Đảng viên cán lãnh đạo, quản lý, chi hội đoàn thể phải thực gương mẫu sinh hoạt chi để người noi theo.Trước hết đồng chí bí thư, chi uỷ viên phải nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu thực nhiệm vụ phân công - Thư ký họp cần ghi chép đầy đủ, xác diễn biến họp chi kết luận chủ tọa, ý kiến tán thành, không tán thành chiếm tỷ lệ phần trăm Những vấn đề thuộc kết luận, chủ trương hay nghị chi bộ, cần ghi rõ việc, ngắn gọn để đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện, tránh tình trạng kết luận ghi biên cách chung chung, dài dòng - Đánh giá, kết luận sinh hoạt giao nhiệm vụ chuẩn bị cho sinh hoạt chi lần sau: + Đánh giá kết buổi sinh hoạt, biểu dương ghi nhận đảng viên có thành tích bật, đảng viên có báo cáo ý kiến có chất lượng, đồng thời rút kinh nghiệm đảng viên phân công chuẩn bị báo cáo phát biểu ý kiến thực chưa chu đáo, chất lượng không cao + Tổng hợp ý kiến đảng viên, ý kiến đa số đảng viên tán thành, thành kết luận chung chi kỳ họp + Nêu số nội dung phân công chuẩn bị nội dung đó, cho kỳ họp sau, nội dung sinh hoạt chuyên đề Bước 3: Tổ chức thực nghị chi Tổ chức thực thắng lợi nghị chi bước định hành động chi bộ, thể cụ thể vai trò hiệu lãnh đạo chi bộ, sở thực tiễn để rút kinh nghiệm cho kỳ họp Trên sở 103 nội dung thông qua, nghị chi bộ, cần tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, sở nhiệm vụ cụ thể khả năng, sức khỏe, điều kiện, lực đảng viên; thực tốt công tác kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc đảng viên việc thực nhiệm vụ giao Kết thực công việc giao phải đảng viên báo cáo theo mẫu thống thực thường xuyên hàng tháng Trong trình tổ chức thực nghị chi bộ, cần coi trọng công tác kiểm tra giám sát; tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất 3.2.7 Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ mặt nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ chi uỷ viên Muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cấp uỷ TCCSĐ trực thuộc cần quan tâm có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên, đặc biệt bồi dưỡng nghiệp vụ cơng tác đảng Bởi chi ủy quan lãnh đạo chi bộ, người trực tiếp điều hành hoạt động chi bộ, có hoạt động sinh hoạt chi Chi ủy, đứng đầu bí thư chi người có nhiệm vụ chuẩn bị mặt cho họp chi bộ, từ nội dung sinh hoạt, chọn lựa thời gian, cách thức tiến hành họp tới điều hành, chủ trì họp chi Do có chuẩn bị chu đáo nội dung hình thức phục vụ họp tốt họp chi có chất lượng hiệu Đội ngũ chi ủy viên chi TCCSĐ trực thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội cán lãnh đạo quản lý, có trình độ học vấn cao, nhiên nhiều đồng chí chưa am hiểu, chưa tinh thông nghiệp vụ công tác đảng, đặc biệt chưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi Do đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi thời gian tới cấp ủy lãnh đạo Đảng Khối quan thành phố Hà Nội cần mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ chi ủy viên Để bồi dưỡng nâng cao trình độ mặt nghiệp vụ cơng tác đảng cho đội ngũ chi ủy viên, Đảng Khối quan thành phố Hà Nội cần làm tốt cơng việc sau: 104 Một là, có sách khuyến khích đồng chí chi ủy học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Cử đồng chí diện quy hoạch đào tạo nâng cao trình độ, có sách hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện thời gian cho đồng chí học tập Hai là, phối hợp với trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong, Học viện Hành khu vực mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ chi ủy viên Ba là, cần coi trọng trao đổi, thảo luận ý đưa người tham dự lớp học tham quan, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi chi có chất lượng sinh hoạt chi tốt Thành phố 3.2.8 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ cấp cơng tác xây dựng Đảng nói chung vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi nói riêng Đổi sinh hoạt chi nhằm nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi nhiệm vụ quan trọng cấp đảng Đảng Khối quan thành phố Hà Nội Những năm gần đây, việc đổi sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi nhận quan tâm Trung ương, Thành ủy Hà Nội Trung ương, Thành ủy có nhiều văn hướng dẫn đạo đổi sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Khối quan thành phố Hà Nội vừa đạo tiến hành đổi sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi vừa tiến hành công tác kiểm tra, giám sát chi vấn đề đổi sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi Tăng cường đạo, kiểm tra, giám sát cấp ủy đảng cấp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi cần thực tốt nội dung sau đây: - Cấp ủy cấp cần xác định rõ trách nhiệm mình, người trực tiếp nâng cao nhận thức cho đội ngũ chi uỷ viên đảng viên vị trí, vai trò sinh hoạt chi bộ, tính chất sinh hoạt chi cần thiết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Trong kỳ sinh hoạt nêu cấp ủy cấp cần làm rõ vai trò, trách nhiệm chi ủy, đảng viên chi Bằng dẫn chứng cụ thể từ 105 chi làm tốt chi chưa thực tốt quy định sinh hoạt chi bộ, cấp ủy cấp làm rõ vai trò, trách nhiệm chi uỷ đảng viên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Ngay sau nhiệm kỳ đại hội, việc quán triệt nghị đại hội đảng cấp cần gắn với yêu cầu đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, trước hết chất lượng sinh hoạt chi Cấp ủy cấp cần chuẩn bị tốt tài liệu phục vụ hội nghị quán triệt nghị quyết, hội nghị học tập, triển khai văn cấp có liên quan đến sinh hoạt chi - Cấp ủy cấp cần tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 Ban Bí thư Trung ương Đảng “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ“; Hướng dẫn số 57HD/BTCTW ngày 16-3-2006 “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 Ban Tổ chức Trung ương nội dung sinh hoạt chi để chi ủy viên, đảng viên chi hiểu rõ thực nghiêm túc Ngoài ra, cần tổ chức cho đảng viên học tập nắm vững Điều lệ Đảng, qui định Trung ương thi hành Điều lệ Đảng, quản lý đảng viên, điểm quy định Hội nghị Trung ương ba khóa XI thi hành Điều lệ Đảng; thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình nguyên tắc đoàn kết, thống Đảng - Xử lý kịp thời nghiêm đảng viên vi phạm quy định Điều Điều lệ Đảng “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi khơng đóng đảng phí ba tháng năm mà khơng có lý đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, khơng làm nhiệm vụ đảng viên, chi giáo dục mà khơng tiến chi xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xố tên danh sách đảng viên” Những đảng viên không tham gia sinh hoạt chi đặn nhiều lần bị đưa khỏi Đảng Các đồng chí chi ủy cần làm gương tham gia sinh hoạt chi cách nghiêm túc, đầy đủ - Căn vào hướng dẫn cấp ủy cấp trên, cấp ủy cấp tiếp tục xây dựng hướng dẫn chi trực thuộc thực chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động quan đơn vị Trên sở, chi 106 chọn nội dung phù hợp để thảo luận tổ chức sinh hoạt chi theo chuyên đề để tìm giải pháp thực có kết nội dung - Cấp ủy cấp tiếp tục coi trọng đạo chi thực tự phê bình phê bình thành nếp, thường xuyên sinh hoạt thường kỳ tháng, không để dồn đến cuối năm tổng kết, đánh giá hoạt động chi uỷ, chi thực tự phê bình phê bình - Từng đồng chí cấp ủy viên phân công phụ trách chi cần có kế hoạch dự sinh hoạt chi - Cấp ủy cấp cần thực tốt việc kiểm tra định kỳ tháng lần sinh hoạt chi chi thực quy định sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi nội dung khác liên quan đến sinh hoạt chi - Thành uỷ Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, cấp uỷ TCCSĐ cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho chi nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Tập trung vào cụ thể hoá văn Đảng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn kịp thời cấp uỷ trực thuộc để thực hiện; bồi dưỡng cấp uỷ viên sở đội ngũ chi uỷ viên; cải thiện phụ cấp cho chi uỷ viên - Thành uỷ, trước hết Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan Thành phố cần tập trung đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng viên theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 Bộ Chính trị đảng viên cơng tác quan, doanh nghiệp, đơn vị nghiệp giữ mối quan hệ với chi uỷ, đảng uỷ sở gương mẫu thực nghĩa vụ công dân nơi cư trú Tiểu kết chương Qua nghiên cứu khảo sát thực tế sinh hoạt chi TCCSĐ thuộc Đảng khối quan thành phố Hà Nội, tác giả nhận thấy bên cạnh ưu điểm, công tác sinh hoạt chi có số hạn chế định Từ thực tế sinh hoạt chi Đảng Khối quan thành phố Hà Nội việc nghiên cứu đề tài, tác giả đưa phương hướng 107 số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đảng khối quan thành phố Trong chương 3, luận văn nêu lên phương hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ thuộc Đảng khối quan thành phố Hà Nội thời gian tới Để từ sở đó, trọng tâm chương tác giả đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội thời gian tới KIẾN NGHỊ Đối với Thành uỷ Hà Nội - Thứ nhất, xây dựng thực tốt Quy chế phối hợp Cấp ủy đảng với Đảng đoàn, Ban cán sự, Lãnh đạo quan, đơn vị, tạo chế, phối hợp điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động chi xây 108 dựng quan, đơn vị vững mạnh; xác định rõ mối quan hệ chi ủy, bí thư chi với ban lãnh đạo, thủ trưởng quan, đơn vị - Thứ hai, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 31-CTr/TU “Nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng chất lượng đội ngũ cán đảng viên” Tuy nhiên theo tác giả Thành ủy cần nhanh chóng xây dựng ban hành chương trình riêng “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Với quan tâm lãnh đạo, đạo Thành ủy, hướng dẫn Ban đảng Thành ủy hoạt động sinh hoạt chi chất lượng sinh hoạt chi Đảng Khối quan Thành phố nói riêng tồn Đảng thành phố Hà Nội nói chung nâng lên nhiều - Thứ ba, Ban Thường vụ Thành ủy cần đạo Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong phối hợp với cấp uỷ đảng mở định kỳ năm lớp bồi dường kiến thức tồn diện cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên sở Đối với Đảng Khối quan thành phố Hà Nội - Thứ nhất, cần tổ chức hội nghị chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Trước tiên, chi tiến hành sinh hoạt chuyên đề để tập trung thảo luận chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Sau đồng chí bí thư chi tiến hành tổng hợp ý kiến đảng viên đưa buổi thảo luận báo cáo lên cấp ủy cấp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan Thành phố giao Ban Tổ chức, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối để tổng hợp ý kiến tham luận từ hội nghị chuyên đề hội nghị sinh hoạt chi bộ, đưa hội nghị Ban chấp hành Đảng Khối mở rộng để thảo luận Sau hoàn thiện chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, cần tiến hành tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực 109 chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ” tới chi cán đảng viên Đảng Khối - Thứ hai, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập tổ công tác Đảng ủy Khối, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm tổ trưởng, để trực tiếp đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, dự sinh hoạt chi điểm để rút kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên đề “đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Đảng Khối Định kỳ sáu tháng lần, đảng ủy kiểm tra sinh hoạt chi bộ; nghe chi phản ánh tình hình kiểm tra sổ biên bản, phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi để rút kinh nghiệm, sau thơng báo để chi biết, trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn - Thứ ba, Ban thường vụ Đảng ủy Khối quan Thành phố giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối xây dựng “Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”, làm sở cho việc đánh giá chất lượng sinh hoạt đảng chi toàn Đảng Khối KẾT LUẬN Sinh hoạt chi có vai trò quan trọng việc cố kiện tồn nâng cao chất lượng TCCSĐ Chất lượng sinh hoạt chi tác động trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo xây dựng nội chi Do vậy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi phải tiến hành thường xuyên có chất lượng Mỗi chi có nội dung hình thức sinh hoạt cụ thể, phù hợp với 110 yêu cầu, tính chất điều kiện cụ thể đơn vị công tác Song điều quan trọng sinh hoạt chi phải kỳ, có nội dung thích hợp bảo đảm tính chất sinh hoạt Đảng Chất lượng sinh hoạt chi phụ thuộc vào đạo trực tiếp đảng ủy sở, chuẩn bị chu đáo ban chi ủy nội dung, việc cung cấp thông tin cho đảng viên thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thời gian sinh hoạt Chất lượng sinh hoạt chi phụ thuộc vào trình, tinh thần trách nhiệm tham gia lãnh đạo tập thể, đấu tranh khắc phục tượng tiêu cực, nghiêm túc tự phê bình phê bình, xây dựng đồn kết thống chi đảng viên Đảng không chấp nhận đảng viên coi thường sinh hoạt chi bộ, đến họp với tư cách cấp trên, thủ trưởng Hiện nay, nhiều chi ủy, chi thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội giữ sinh hoạt định kỳ tháng lần, có thơng báo nội dung sinh hoạt cho đảng viên trước, hướng dẫn nội dung sinh hoạt cho đảng viên, có kết luận phần rõ ràng, phát ý kiến tập thể, phân công cụ thể tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Tuy nhiên chất lượng sinh hoạt chi hạn chế, bất cập Trên sở khảo sát thực trạng, rõ nguyên nhân đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đảng Khối quan thành phố Hà Nội Hy vọng việc thực đồng giải pháp giúp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ Đảng Khối quan Thành phố ... lượng sinh hoạt chi TCCSĐ trực thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội nay, từ đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi TCCSĐ trực thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà. .. định cách khoa học, thực nghiêm túc nhân tố đảm bảo cho chất lượng sinh hoạt chi chi thuộc Đảng Khối quan thành phố Hà Nội có chất lượng cao Sinh hoạt chi đánh giá có chất lượng sinh hoạt chi. .. nội dung sinh hoạt chi bộ; hình thức sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ; số lượng, chất lượng đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ; lực điều hành chủ trì sinh hoạt chi bí thư
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay, Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay

Từ khóa liên quan