Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả

103 476 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2018, 17:00

Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả gồm có 12 chương nội dung tài liệu gồm có: Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất, giống và gốc ghép, Quản lý đất, phân bón và chất bón bổ sung, thuốc BVTV và hóa chất, ghi chép, lưu trữ hồ sơ và truy nguyên nguồn gốc,... BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ CANADA SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VietGAP CHO CÂY ĂN QUẢ Hà Nội, tháng 12, 2009 Q trình phê duyệt Tài liệu xây dựng chuyên gia Việt Nam Canada sử dụng cho Pha I mơ hình thí ñiểm ăn Hướng dẫn kỹ thuật ñược ñưa vào áp dụng Pha I mô hình thí điểm khơng thay đổi ñiểm Nếu phát có ñiểm bất cập lớn q trình triển khai gây ảnh hưởng đến kết mơ hình thí điểm, điểu chỉnh tài liệu Tuy nhiên, ñiều chỉnh cần ñược Giám ñốc Dự án Giám ñốc quan tư vấn Canada chấp thuận trước thực Tơi đồng ý với nội dung tài liệu kỹ thuật ñể thực Pha I mơ hình thí điểm ăn Giám ñốc Dự án Nguyễn Như Tiệp Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 Giám ñốc CCA Dr Sylvain Quessy MỤC LỤC Trang Nội dung Mục lục Lời cảm ơn Lời giới thiệu Phần I Mở ñầu Phần II ñồ trình, sản xuất, thu hoạch ăn 11 Phần III Hướng dẫn thực hành VietGAP cho ăn …………………… 13 Chương Đánh giá lựa chọn vùng sản xuất……………… 13 Chương Giống gốc ghép …………………………… 16 Chương Quản lý ñất …………………………………… 17 Chương Phân bón chất bón bổ sung ……… 20 Chương Nguồn nước …………… 29 Chương Thuốc BVTV hóa chất ……………… 39 Chương Thu hoạch chế …………………………… 50 Chương Quản lý rác thải …………………………… 68 Chương Người lao ñộng …… 69 Chương 10 Ghi chép, lưu trữ hồ truy nguyên nguồn gốc ………………… 71 Chương 11 Kiểm tra nội ……………………………………………………… 75 Chương 12 Khiếu nại giải khiếu nại 76 Phụ lục Các biểu mẫu ghi chép 77 Phụ lục Các ngưỡng tối ña chép (ñất, nước, sản phẩm) 92 Phụ lục Các văn pháp luật có liên quan … 95 Phụ lục Bảng kiểm tra ñánh giá………………… … 96 Tài liệu tham khảo Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 103 NHÓM TÁC GIẢ (Theo thứ tự bảng chữ cái) Thạc sỹ Đỗ Hồng Khanh Thạc sỹ Jean Coulombe Cử nhân Pham Minh Thu Cử nhân René Cardinal Thạc sỹ Trần Thế Tưởng Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 LỜI CÁM ƠN Cuốn Sổ tay ñược tài trợ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) khn khổ Dự án Xây dựng Kiểm sốt chất lượng nông sản thực phẩm Các tác giả xin ñược gửi lời cám ơn sâu sắc tới Ông Nguyễn Như Tiệp – Giám đốc Dự án, Ơng Sylvain Quessy – Giám đốc quan điều phối Canada, Ơng Serge Charron – Cố vấn dự án, Ông Nguyễn Văn Doăng – Điều phối viên, Bà Đinh Thị Kim Dung – Quản lý văn phòng Bà Đinh Kim Oanh – Phiên dịch hỗ trợ góp ý nhiều để chúng tơi hồn thiện phiên Nhóm tác giả Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 LỜI GIỚI THIỆU Sản xuất trái Việt Nam năm vừa qua có phát triển nhanh chóng sản lượng chất lượng, khơng đáp ứng nhu cầu nước mà hướng xuất với nhiều loại trái ngon, người tiêu dùng u thích xồi cát Hòa Lộc, long Hồng Hậu, vú sữa Lò Rèn Tuy nhiên, bên cạnh điều kiện thuận lợi thiên nhiên ưu đãi khí hậu, ñất ñai ña dạng, chủng loại trái phong phú, sản xuất trái Việt Nam gặp phải thách thức quy mơ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, kỹ thuật canh tác chậm phát triển, dẫn ñến sản phẩm chưa ñáp ứng yêu cầu chất lượng, vệ sinh an tồn thực phẩm Vì vậy, ñể ñáp ứng yêu cầu nước xuất chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất trái phải hướng ñến việc áp dụng quy trình thực hành nơng nghiệp tốt Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt-VietGAP cho rau tươi an tồn Bộ NN&PTNT ban hành năm 2008, tiêu chuẩn thực hành nhằm giảm thiểu nguy nhiễm hóa học, sinh học vật lý trình trồng trọt, thu hái, đóng gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm Với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng, an tồn vệ sinh thực phẩm rau quả, có việc áp dụng thí điểm VietGAP nhân rộng phạm vi nước, Dự án Xây dựng Kiểm sốt chất lượng nơng sản, CIDA tài trợ, ñã tổ chức biên soạn Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho ăn nhằm cung cấp tài liệu kỹ thuật hướng dẫn chi tiết việc triển khai VietGAP cho cán kỹ thuật nhà sản xuất Cuốn sổ tay ñược biên soạn theo nguyên tắc phân tích rủi ro, bao gồm việc đánh giá, phân tích mối nguy có khả ảnh hưởng đến chất lượng, vệ sinh an tồn sản phẩm thiết lập biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro Tham gia biên soạn tài liệu có chuyên gia tư vấn Canada chuyên gia kỹ thuật Việt Nam lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm Tài liệu tiếp tục ñược ñánh giá hiệu lực rà sốt, hiệu chỉnh triển khai mơ hình thí điểm áp dụng VietGAP khn khổ Dự án Xây dựng Kiểm sốt chất lượng nơng sản Trong bối cảnh đó, nhóm tác giả mong muốn nhận ñược ý kiến góp ý từ nhà khoa học, cán quản lý, kỹ thuật nhà sản xuất để tiếp tục hồn thiện Sổ tay Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 Phần I – MỞ ĐẦU Mục đích Mục đích sổ tay cung cấp hướng dẫn chi tiết cho việc thực hành áp dụng Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt VietGAP cho ăn Tài liệu kỹ thuật giúp cho nhà nông dân trồng ăn nhận dạng phân tích mối nguy tiềm tàng nêu giải pháp phòng ngừa cần phải thực ñể giảm thiểu rủi ro Các hướng dẫn nhằm ñảm bảo rủi ro mối nguy phải ñược nhận dạng, ghi chép lại ñược giảm thiểu ñể cải thiện chất lượng an toàn thực phẩm tươi trang trại Cuối quan trọng, sổ tay giúp nhà sản xuất tươi có khả đáp ứng yêu cầu chứng nhận VietGAP Một ñiều dễ nhận thấy cấu bữa ăn có nhiều rau tươi có lợi cho sức khoẻ người Một số nghiên cứu giới cho thấy chế ñộ ăn nhiều rau tươi giảm ñược nguy bị bệnh ung thư tim mạch Tuy nhiên, vấn đề an tồn rau tươi Việt Nam ñang gặp phải thách thức nhiễm hóa học, vi sinh vật lý… mà chúng làm giảm lợi ích sức khoẻ việc ăn rau tươi Nhằm giải vấn đề này, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn ban hành Thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt cho rau tươi an toàn (VietGAP) vào tháng năm 2008 nhằm hướng dẫn thực hành sản xuất tốt sản xuất, thu hoạch, đóng gói chế rau tươi Việt Nam Tài liệu hướng dẫn ñược xây dựng dạng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhằm trợ giúp cho nhà sản xuất, đóng gói hiểu thực u cầu VietGAP Tài liệu bao gồm hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) phạm vi trang trại Cuốn sổ tay thứ thực hành chế biến tốt (GMP) bao gồm hướng dẫn thực hành cơng đoạn sau thu hoạch, phân phối vận chuyển dành cho nhà đóng gói, thương lái, người bán bn siêu thị Cả hai sổ tay ñược xây dựng ñể cung cấp tài liệu cho nhà quản lý, tư vấn kỹ thuật đại diện quan nhà nước có liên quan ngành rau Thêm vào đó, sổ tay cung cấp quy phạm thực hành chuẩn (SOP) để giúp cho nhà sản xuất, đóng gói, người lao động trang trại thành phần khác chuỗi cung ứng thực phẩm ñáp ứng yêu cầu VietGAP SOP tài liệu mô tả chi tiết thủ tục hành ñộng ñược chấp nhận phương pháp ñể thực hoạt động thường xun có tính chất lặp lại Sản xuất tươi thực tế có khác lớn tuỳ theo điều kiện khí hậu ñiều kiện ñịa lý công nghệ vật tư đầu vào Vì vậy, Sổ tay này, SOP cung cấp hướng dẫn với mong muốn ñạt ñược ñồng việc áp dụng VietGAP Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 Cuối cùng, bảng kiểm tra tự ñánh giá phần cuối sổ tay cho phép ñánh giá mức ñộ tuân thủ VietGAP nhà sản xuất Phạm vi ñối tượng 2.1 Phạm vi Cuốn sổ tay bao gồm hướng dẫn thực hành vệ sinh chung ñiều kiện an tồn cho người lao động trồng trọt, thu hoạch, đóng gói trái Các hướng dẫn thực hành áp dụng rộng rãi sản xuất nhiều loại trái như: long, cam, quýt, chuối, sầu riêng, nho, vải, nhãn, xoài, mãng cầu, ñu ñủ, dứa chôm chôm Sổ tay bao gồm quy trình thực hành sản xuất tốt nhằm giảm thiểu mối nguy hóa học, sinh học, vật lý rủi ro liên quan Cuốn sổ tay hướng dẫn thực số yêu cầu VietGAP chất lượng, mơi trường, an tồn lao ñộng phúc lợi xã hội Tuy nhiên, tài liệu chưa bao gồm hướng dẫn ñối với tất yêu cầu VietGAP chất lượng, môi trường, an tồn lao động phúc lợi xã hội Sổ tay GAP bao gồm tất thực hành nông nghiệp ñược tiến hành cấp ñộ trang trại, ñặc biệt vườn trồng Sổ tay cung cấp hướng dẫn thực hành ñơn giản phân loại, làm sạch/rửa đóng gói trái vườn trồng Các quy trình thực hành sau thu hoạch sử dụng lại nước rửa sản phẩm, làm khô làm mát sản phẩm, xử lý sau thu hoạch, đóng gói, trình bày Sổ tay GMP 2.2 Đối tượng sử dụng Đối tượng sử dụng mà sổ tay hướng ñến chủ/ quản lý trang trại, cán kỹ thuật, giảng viên ñào tạo, tổ chức chứng nhận nông dân trồng ăn Việt Nam Giải thích từ ngữ Vật tư nông nghiệp: tất loại vật tư đầu vào, ví dụ hạt giống, giống, ghép, chất bổ sung vào đất trồng, phân bón hữu cơ, phân bón vơ cơ, hóa chất nơng nghiệp, bạt che phủ, v.v… sử dụng q trình sản xuất nông nghiệp Nước dùng nông nghiệp: nước ñược sử dụng hoạt ñộng sản xuất tưới, bón phân pha thuốc bảo vệ thực vật Hiệu chuẩn: việc xác định độ xác dụng cụ, thực cách ño lường biến thiên chúng so với mức chuẩn ñể xác ñịnh yếu tố cần ñiều chỉnh Làm sạch: việc loại bỏ ñất, tàn dư thực vật, dầu, mỡ, chất bẩn vật lạ khác khỏi trang thiết bị dụng cụ Phân ủ: phân ñộng vật chất thải rắn hữu khác trải qua q trình ủ phân Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 Ủ phân: trình xử lý loại vật liệu hữu phân chuồng, chất thải hữu rắn khác loại vật liệu thực vật phương pháp lên men vi sinh vật điều kiện kỵ khí hiếu khí Chất ô nhiễm: tác nhân sinh học hóa học, vật lạ chất lạ không mong muốn ñược ñưa vào sản phẩm ảnh hưởng ñến tính an tồn tính phù hợp rau tươi Ơ nhiễm: xâm nhiễm chất nhiễm vào tươi mơi trường có thực phẩm Vật liệu chứa ñựng: thùng chứa vật liệu chứa ñựng trái tươi ví dụ: hộp, thùng nhựa, bao tải, sọt … không bao gồm loại dây buộc bao gói Trang trại: sở vườn trồng trái khu vực phụ cận đặt kiểm sốt hệ thống quản lý Thực hành nông nghiệp tốt (GAP): hành ñộng thực hành sản xuất diễn trang trại, vườn trồng GAP bao gồm thực hành chế đóng gói ñơn giản trang trại Nước ngầm: nguồn nước phía mặt đất, lắng đọng tầng bão hồ tiếp xúc trực tiếp với đất Vật lạ: vật không mong muốn xung quanh trái tươi ảnh hưởng đến an tồn chất lượng, VD: thủy tinh, kim loại, gỗ, ñá, ñất, nhựa tàn dư thực vật Giai ñoạn sản xuất: giai ñoạn ăn ñủ trưởng thành ñể thu hoạch thương phẩm lần ñầu Giai ñoạn bao gồm tất thực hành nơng nghiệp đến từ thời ñiểm hoa ñến thu hoạch Mối nguy: tác nhân sinh học, hoá học vật lý liên quan đến thực phẩm có khả gây tác động có hại đến sức khoẻ người Phân bón vơ cơ: hay gọi phân hóa học loại phân bón chứa chất dinh dưỡng dạng khống chất Các chất có thơng qua q trình triết xuất chế biến cơng nghiệp theo phương pháp vật lý, hố học Lơ sản phẩm: tập hợp sản phẩm ñược thu hoạch ñóng gói ngày, có nguồn gốc xuất xứ ñược xử lý theo phương pháp Đối với trang trại sở đóng gói lớn, thời điểm để xác định lơ sản phẩm nhỏ ngày, ví dụ: nửa ngày ca sản xuất Giới hạn dư lượng tối ña (MRL): hàm lượng tối ña chất hóa học sản phẩm dùng làm thực phẩm, cho phép quan có thẩm quyền chấp nhận sản phẩm nơng nghiệp Phân hữu cơ: loại phân hữu gồm nguyên liệu có nguồn gốc động thực vật sử dụng để trì cải thiện dinh dưỡng cho trồng đặc tính lý hố hoạt động mặt sinh học ñất trồng Các loại phân phân chuồng, phân ủ cặn bã tiêu hoá phối trộn với dạng riêng rẽ Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 Tưới phun: phương pháp tưới mà nước rơi xuống trồng ñất dạng mưa nhân tạo Phương pháp tưới bao gồm tưới thủ cơng bình chứa nước dụng cụ doa khơng có có bát sen dụng cụ xé nhỏ tia nước phun ngồi Phương pháp tưới ống nước có áp suất cao gắn thiết bị chuyên dụng tưới phun mưa thuộc dạng Nhà đóng gói: sở bên bên trang trại, nơi thực hoạt động chế đóng gói trái trước phân phối Vật liệu đóng gói: bao gồm thùng chứa, dây buộc, vật liệu bao gói dùng để bao gói sản phẩm Nhà đóng gói: sở bên bên ngồi trang trại, nơi thực hoạt ñộng chế đóng gói trái trước phân phối Thuốc bảo vệ thực vật: hóa chất hỗn hợp hóa chất sử dụng để kiểm sốt trùng, cỏ dại, nấm mốc, sinh vật gây hại, bao gồm chất điều hòa sinh trưởng Nước xử lý sau thu hoạch: nước sử dụng hoạt ñộng sau thu hoạch tươi làm sạch, rửa, làm khơ … Giai đoạn sinh trưởng: giai đoạn kể từ thời ñiểm gieo hạt, trồng cây, ghép tới ñạt tới ñộ tuổi trưởng thành cho lứa hàng hố Giai đoạn vài tháng tới vài năm tuỳ theo loại ăn Thời gian cách ly trước thu hoạch (PHI): khoảng thời gian tối thiểu lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cuối thời ñiểm thu hoạch sản phẩm (để đảm bảo sản phẩm khơng có dư lượng thuốc BVTV vượt giới hạn cho phép) Nhà sản xuất: người chịu trách nhiệm quản lý trang trại vườn trồng thu hoạch sản phẩm, ví dụ: chủ trang trại chủ nhiệm hợp tác xã Vật liệu chứa ñựng tái sử dụng: thùng chứa sử dụng lại nhiều lần, ví dụ như: sọt tre, rổ, xô, thùng nhựa hộp gỗ Chất tẩy rửa: loại hóa chất có tác dụng tiêu diệt làm giảm số lượng vi sinh vật nước rửa nước làm lạnh Cây giống: trẻ mọc từ hạt; chiều cao thấp mét Chất bón bổ sung: hóa chất vật liệu ñược bổ sung ñể cải thiện ñặc tính lý hóa đất, ví dụ: vơi vỏ để tăng pH than bùn để giảm pH Chất bón bổ sung cho đất bao gồm vật liệu hữu để tăng độ phì ñặc tính sinh học ñất Quy phạm thực hành chuẩn (SOP): tài liệu hướng dẫn quy trình thực hành động hoạt động, mơ tả chi tiết cách thức tiến hành cơng nhận phổ biến phương pháp thực hoạt ñộng thường xun có tính chất lặp lại Tưới mặt: tất phương pháp mà nước tưới bề mặt ñất Các phương pháp bao gồm tưới rãnh, tưới tràn, tưới theo hệ thống bờ bao … Ngồi có phương pháp tưới bình chứa nước vòi nước tưới trực tiếp lên bề mặt ñất Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 Biểu mẫu 7.3 Tham gia người lao ñộng tập huấn vệ sinh cá nhân Tên người ñược tập huấn Ngày tập huấn Chủ ñề tập huấn Tên giảng viên Chữ ký người tham gia tập huấn Người kiểm tra: (Tên chữ ký) _Ngày: (Nhà sản xuất nhân viên kỹ thuật kiểm tra Biểu mẫu ghi đầy thơng tin) Biểu mẫu 7.4 Dụng cụ, thùng chứa, đóng gói nơi bảo quản Ngày tháng vật dụng vệ sinh Hóa chất Tên người thực dùng ñể làm vệ sinh Ký tên sai lệch/ sai xót phát Hành động khắc phục Người kiểm tra: (Tên chữ ký) _Ngày: (Nhà sản xuất nhân viên kỹ thuật kiểm tra Biểu mẫu ghi đầy thơng tin) Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 90 Biểu mẫu 9.1 Ghi chép thơng tin đào tạo người lao đơng Ngày tập huấn: Nội dung tập huấn: Ngày bắt ñầu Ngày kết thúc Loại hình đào tạo Tên giảng viên Địa người Người/cơ tập huẩn quan tổ chức Ghi Người kiểm tra: (Tên chữ ký) _Ngày: (Nhà sản xuất nhân viên kỹ thuật kiểm tra Biểu mẫu ghi đầy thơng tin) Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 91 Phụ lục Các ngưỡng dư lượng tối ña cho phép (MRLs) Bảng Mức giới hạn tối ña cho phép số kim loại nặng ñất (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) TT Nguyên tố Mức giới hạn tối ña cho phép (mg/kg ñất khô) Arsen (As) 12 Cadimi (Cd) Chì (Pb) 70 Đồng (Cu) 50 Kẽm (Zn) 200 Phương pháp thử * TCVN 6649:2000 (ISO11466:1995) TCVN 6496:1999 (ISO11047:1995) * Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ xác tương đương Bảng Mức giới hạn tối ña cho phép số kim loại nặng nước tưới (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) TT Nguyên tố Mức giới hạn tối ña cho phép (mg/lít) Phương pháp thử* Thuỷ ngân (Hg) 0,001 TCVN 5941:1995 Cadimi (Cd) 0,01 TCVN 665:2000 Arsen (As) 0,1 TCVN 665:2000 Chì (Pb) 0,1 TCVN 665:2000 * Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ xác tương đương Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 92 Bảng Mức giới hạn tối ña cho phép số vi sinh vật hoá chất gây hại sản phẩm rau, quả, chè (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) STT Chỉ tiêu Mức giới hạn tối ña cho phép Phương pháp thử* TCVN 5247:1990 I Hàm lượng nitrat NO3 (quy ñịnh cho rau) mg/kg Xà lách 1.500 Rau gia vị Bắp cải, Su hào, Suplơ, Củ cải, tỏi Hành lá, Bầu bí, Ớt cây, Cà tím 600 500 400 Ngơ rau 300 Khoai tây, Cà rốt 250 Đậu ăn quả, Măng tây, Ớt 200 Cà chua, Dưa chuột 150 Dưa bở 90 10 Hành tây 80 11 Dưa hấu 60 II Vi sinh vật gây hại (quy ñịnh cho rau, quả) Salmonella TCVN 4829:2005 Coliforms 200 TCVN 4883:1993; TCVN 6848:2007 Escherichia coli 10 TCVN 6846:2007 III Hàm lượng kim loại nặng (quy ñịnh cho rau, quả, chè) CFU/g ** mg/kg Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 93 Arsen (As) 1,0 TCVN 7601:2007; TCVN 5367:1991 TCVN 7602:2007 Chì (Pb) - Cải bắp, rau ăn 0,3 - Quả, rau khác 0,1 - Chè 2,0 Thủy Ngân (Hg) 0,05 TCVN 7604:2007 Cadimi (Cd) TCVN 7603:2007 - Rau ăn lá, rau thơm, nấm 0,1 - Rau ăn thân, rau ăn củ, 0,2 khoai tây - Rau khác 0,05 - Chè 1,0 Dư lượng thuốc bảo vệ thực IV vật (quy ñịnh cho rau, quả, chè) Theo Quyết định Theo TCVN Những hóa chất có Quyết ñịnh 46/2007/QĐ-BYT 46/2007/QĐ-BYT ISO, CODEX tương ngày 19/12/2007 Bộ Y tế ngày 19/12/2007 ứng Bộ Y tế Những hóa chất khơng có Theo CODEX Quyết ñịnh ASEAN 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Bộ Y tế Ghi chú: Căn thực tế tình hình sử dụng thuốc BVTV sở sản xuất ñể xác định hóa chất có nguy gây nhiễm cao cần phân tích * Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ xác tương đương ** Tính 25 g Salmonella Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 94 Phụ lục Các văn pháp luật có liên quan Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 Bộ Nơng nghiệp PTNT Ban hành quy định quy chế chứng nhận VietGAP Quyết ñịnh số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 Bộ Nông nghiệp PTNT Ban hành Quy ñịnh sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an tồn Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 Bộ Nơng nghiệp PTNT Ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh sử dụng phân bón Việt Nam Danh mục phân bón phép sản xuất, kinh doanh sử dụng Việt Nam Ban hành định kỳ Bộ Nơng nghiệp PTNT Tra cứu www.cuctrongtrot.gov.vn Danh mục thuốc BVTV ñược phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành Tra cứu www.ppd.gov.vn or www.mard.gov.vn Tiêu chuẩn vệ sinh nước sinh hoạt QCVN 02: 2009 Bộ Y tế ban hành ngày 17/6/2009, có hiệu lực từ 1/12/2009 Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 95 Phụ lục Bảng tiêu kiểm tra phương pháp ñánh giá (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) I BẢNG CHỈ TIÊU KIỂM TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: TT Chỉ tiêu Đánh giá lựa chọn vùng sản xuất Vùng sản xuất có phù hợp với quy hoạch Nhà nước ñịa phương ñối với loại trồng dự kiến sản xuất khơng? Đã đánh giá nguy nhiễm hố học, sinh vật, vật lý vùng sản xuất gây nhiễm bẩn sản phẩm chưa? Đã có đủ sở khoa học để khắc phục giảm nguy nhiễm hố học, sinh vật, vật lý chưa? 2.Giống gốc ghép Đã có hồ ghi lại ñầy ñủ biện pháp xử lý giống gốc ghép tự sản xuất chưa? Trong trường hợp phải mua, có hồ ghi lại đầy đủ nguồn gốc giống gốc ghép chưa? Quản lý ñất giá thể Đã tiến hành hàng năm cơng tác phân tích, đánh giá nguy tiềm ẩn hố học, sinh vật, vật lý đất giá thể vùng sản xuất gây nhiễm bẩn sản phẩm chưa? Đã có biện pháp chống xói mòn thối hố đất khơng? Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 Mức ñộ A A B B B A B Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp ñánh giá Vùng sản xuất phù hợp với quy hoạch Nhà nước ñịa phương ñối với loại trồng dự kiến sản xuất Vùng sản xuất khơng có mối nguy nhiễm hố học, sinh vật, vật lý sản phẩm vượt mức giới hạn cho phép theo quy ñịnh Có đủ sở khoa học để khắc phục giảm nguy nhiễm hố học, sinh vật, vật lý Kiểm tra quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt Kiểm tra số liệu phân tích nhiễm kiểm tra thực ñịa Kiểm tra số liệu phân tích nhiễm kiểm tra thực địa Lập hồ giống gốc ghép theo biểu mẫu quy ñịnh VietGAP Lập hồ giống gốc ghép theo biểu mẫu quy ñịnh VietGAP Kiểm tra hồ kiểm tra thực ñịa Kiểm tra hồ kiểm tra thực địa Kết phân tích mối nguy hoá học, sinh học, vật lý ñất giá thể vùng sản xuất không vượt q mức tối đa cho phép theo quy định Có biện pháp phù hợp để chống xói mòn thối hố đất trồng ghi chép lưu hồ Kiểm tra số liệu phân tích kiểm tra thực ñịa Kiểm tra hồ kiểm tra thực địa Chỉ tiêu Có chăn thả vật ni gây ô nhiễm ñất, nguồn nước vùng sản xuất không? Nếu có chăn thả vật ni, có biện pháp xử lý để bảo đảm khơng làm nhiễm mơi trường sản phẩm chưa? Phân bón chất phụ gia Đã đánh giá nguy nhiễm hố học, sinh vật, vật lý gây nhiễm bẩn sản phẩm từ việc sử dụng phân bón chất phụ gia chưa? Mức ñộ B Chỉ sử dụng loại phân bón có danh mục phép kinh doanh Việt Nam phải không? Chỉ sử dụng loại phân hữu qua xử lý có ñầy ñủ hồ loại phân hữu phải không? A 13 Dụng cụ, nơi trộn lưu giữ phân bón chất phụ gia bảo dưỡng, giữ vệ sinh nhằm giảm nguy gây ô nhiễm phải không? A 14 Đã ghi chép lưu vào hồ mua sử dụng phân bón chất phụ gia chưa? Nước tưới Chất lượng nước tưới nước sử dụng sau thu hoạch cho sản xuất ñã ñảm bảo theo tiêu chuẩn hành chưa? A TT 10 11 12 15 Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 A B A A Yêu cầu theo VietGAP Không chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm nguồn ñất, nước vùng sản xuất Có chuồng trại biện pháp xử lý chất thải đảm bảo khơng gây ô nhiễm môi trường sản phẩm sau thu hoạch Phương pháp ñánh giá Kiểm tra thực ñịa Phương pháp, kết đánh giá nguy nhiễm hố học, sinh vật, vật lý gây nhiễm bẩn sản phẩm từ việc sử dụng phân bón chất phụ gia ñược ghi chép lưu giữ hồ Sử dụng loại phân bón có danh mục ñược phép kinh doanh Việt Nam Kiểm tra hồ vấn tổ chức, cá nhân Sử dụng loại phân hữu ñã qua xử lý (ủ hoai mục) Trường hợp phân hữu ñược xử lý chỗ, phải ghi lại thời gian phương pháp xử lý Dụng cụ sau bón phân phải ñược vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên Nơi trộn lưu giữ phân bón chất phụ gia xây dựng bảo dưỡng ñể ñảm bảo giảm nguy gây ô nhiễm vùng sản xuất nguồn nước Ghi chép lưu giữ hồ mua sử dụng phân bón chất phụ gia Kết phân tích chất lượng nước tưới nước sử dụng sau thu hoạch phù hợp với tiêu chuẩn hành Kiểm tra thực ñịa Kiểm tra hồ kiểm tra thực ñịa Kiểm tra hồ kiểm tra thực ñịa Kiểm tra thực ñịa Kiểm tra hồ Kiểm tra kết phân tích mẫu nước phòng kiểm nghiệm cơng nhận định tiến hành 97 TT 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Chỉ tiêu Đã lưu vào hồ đánh giá nguy nhiễm hố chất sinh học từ nguồn nước sử dụng chưa? Sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật Tổ chức, cá nhân sử dụng lao ñộng ñã ñược tập huấn hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật cách sử dụng chưa? Người lao ñộng sử dụng hay hướng dẫn sử dụng hố chất huấn luyện chưa? Mức ñộ A Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp xử lý, kết đánh giá nguy nhiễm hố chất sinh học từ nguồn nước sử dụng ñược ghi chép lưu hồ Phương pháp ñánh giá Kiểm tra hồ B Tổ chức, cá nhân ñược tập huấn hoá chất cách sử dụng hoá chất Kiểm tra hồ vấn A Người lao ñộng ñược tập huấn cách sử dụng hố chất Phỏng vấn kiểm tra thực địa Có áp dụng biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) quản lý trồng tổng hợp (ICM) khơng? Hố chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học mua có danh mục phép sử dụng khơng? Có mua loại hố chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học từ cửa hàng có giấy phép kinh doanh khơng? Có sử dụng hố chất, thuốc bảo vệ thực vật ñúng theo hướng dẫn ghi nhãn không? C Nên áp dụng biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) quản lý trồng tổng hợp (ICM) Hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học có Danh mục phép sử dụng Kiểm tra hồ vấn Đã lập nhật ký hồ theo dõi việc sử dụng xử lý hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật chưa? Kho chứa, cách xếp, bảo quản, sử dụng xử lý loại hố chất thực ñúng VietGAP ñã hướng dẫn chưa? Các loại nhiên liệu xăng, dầu, hố chất khác có bảo quản riêng nơi phù hợp khơng? Có tiến hành kiểm tra thường xun kho hố chất để loại bỏ hố chất hết hạn sử Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 A B A A A B B Mua loại hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học từ cửa hàng có giấy phép kinh doanh Sử dụng hố chất theo hướng dẫn ghi nhãn hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quyền Lập, ghi chép lưu giữ ñầy ñủ hố sử dụng xử lý hoá chất Kho chứa hoá chất, cách xếp, bảo quản, sử dụng xử lý loại hố chất thực theo hướng dẫn VietGAP Các loại nhiên liệu xăng, dầu hố chất bảo quản riêng nơi phù hợp Có quy định kiểm tra định kỳ kho hố chất để loại bỏ hố chất hết hạn sử dụng bị cấm sử Kiểm tra hồ kiểm tra thực ñịa Kiểm tra hồ vấn Kiểm tra hồ vấn Kiểm tra hồ Kiểm tra thực ñịa Kiểm tra thực ñịa Kiểm tra hồ kiểm tra thực ñịa 98 TT 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Chỉ tiêu dụng, bị cấm sử dụng không? Khi thay bao bì, thùng chứa có ghi đầy đủ tên hố chất, hướng dẫn sử dụng bao bì, thùng chứa gốc khơng? Việc tiêu huỷ hố chất bao bì có thực theo quy định nhà nước khơng? Có thường xun kiểm tra việc thực quy trình sản xuất dư lượng hố chất không? 7A Thu hoạch xử lý sau thu hoạch (đối với rau, quả) Việc thu hoạch sản phẩm có ñúng thời gian cách ly không? Dụng cụ thu hoạch, chế, bảo quản sản phẩm có bảo đảm sẽ, an tồn phù hợp khơng? Có tn thủ việc khơng để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với đất khơng? Khu vực chế, đóng gói bảo quản sản phẩm có cách ly với kho, bãi chứa hố chất hay vật tư khác khơng? Có sử dụng nguồn nước để rửa sản phẩm sau thu hoạch khơng? Sản phẩm có chế, phân loại đóng gói qui định để đảm bảo không gây nhiễm bẩn hay không? Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 Mức ñộ Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp ñánh giá Kiểm tra hồ kiểm tra thực ñịa B Khi thay bao bì, thùng chứa hố chất ghi ñầy ñủ tên hoá chất, hướng dẫn sử dụng bao bì, thùng chứa gốc Tiêu huỷ hố chất bao bì theo quy định nhà nước Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực quy trình sản xuất lấy mẫu kiểm tra dư lượng hoá chất sản phẩm phòng kiểm nghiệm cơng nhận định Kết phân tích dư lượng hố chất khơng vượt q mức giới hạn tối đa theo quy ñịnh A Thu hoạch sản phẩm ñúng thời gian cách ly A Dụng cụ thu hoạch, chế, bảo quản sản phẩm ñược vệ sinh, bảo dưỡng thường xun A Khơng để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ñất Kiểm tra thực ñịa A Khu vực chế, đóng gói bảo quản sản phẩm cách ly với kho chứa hoá chất vật tư khác Kết phân tích chất lượng nguồn nước để rửa sản phẩm sau thu hoạch phù hợp với quy ñịnh hành Sản phẩm ñược chế, phân loại đóng gói đảm bảo khơng gây nhiễm bẩn Kiểm tra thực ñịa dụng A B A A Kiểm tra hồ vấn Kiểm tra hồ vấn Kiểm tra hồ kiểm tra thực ñịa Kiểm tra thực ñịa Kiểm tra thực ñịa kết phân tích mẫu nước Kiểm tra hồ kiểm tra thực ñịa 99 TT 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Chỉ tiêu Việc sử dụng hố chất để xử lý sản phẩm sau thu hoạch ñã thực ñúng quy ñịnh sử dụng an tồn hố chất khơng? Có nghiêm chỉnh thực điều kiện an tồn vệ sinh, bảo vệ bóng ñèn nơi khu vực chế chưa? Nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ có thường xun vệ sinh khơng? Gia súc, gia cầm có cách ly khỏi khu vực chế khơng? Đã có biện pháp ngăn chặn loài sinh vật lây nhiễm khu vực chế, đóng gói chưa? Đã ghi bả, bẫy để phòng trừ dịch hại đảm bảo khơng làm ô nhiễm sản phẩm chưa? Đã thiết kế xây dựng nhà vệ sinh vị trí phù hợp ban hành nội quy vệ sinh cá nhân chưa? Các loại hoá chất, chế phẩm, màng sáp sử dụng sau thu hoạch có Nhà nước cho phép sử dụng không? Chất lượng nước sử dụng sau thu hoạch có với qui định khơng? Dụng cụ sau thu hoạch, chế, bảo quản sản phẩm có bảo đảm sẽ, an tồn phù hợp khơng? 7B Thu hoạch, bảo quản vận chuyển (ñối với chè) Việc thu hoạch sản phẩm có thời gian cách ly không? Dụng cụ thu hoạch, chế, bảo quản sản phẩm có bảo đảm sẽ, an tồn phù hợp Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 Mức ñộ A B Yêu cầu theo VietGAP Thực ñúng quy ñịnh sử dụng an tồn hố chất sử dụng hố chất để xử lý sản phẩm sau thu hoạch Có biện pháp bảo vệ bóng đèn khu vực chế Phương pháp ñánh giá Kiểm tra hồ vấn Kiểm tra thực địa Có quy định vệ sinh thường xuyên nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ nơi chế Có biện pháp cách ly gia súc, gia cầm khỏi khu vực chế Có biện pháp ngăn chặn sinh vật lây nhiễm khu vực chế, đóng gói Kiểm tra thực địa vấn Kiểm tra thực địa B Có ghi bả, bẫy ñể phòng trừ dịch hại Kiểm tra thực ñịa B Có nhà vệ sinh cá nhân trang thiết bị cần thiết ñể ñảm bảo vệ sinh cho người lao ñộng Có quy ñịnh vệ sinh cá nhân Chỉ sử dụng hố chất, chế phẩm, màng sáp phép sử dụng Kiểm tra thực ñịa vấn B A A A Kiểm tra thực ñịa Kiểm tra hồ kiểm tra thực địa Kết phân tích nước sử dụng sau thu hoạch phù hợp với quy ñịnh hành Dụng cụ sau thu hoạch, chế, bảo quản sản phẩm ñược vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên Kiểm tra kết phân tích mẫu nước Kiểm tra thực ñịa A Thu hoạch sản phẩm ñúng thời gian cách ly A Dụng cụ thu hoạch, chế, bảo quản sản phẩm ñược vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên Kiểm tra hồ kiểm tra thực ñịa Kiểm tra thực ñịa A A 100 TT 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Chỉ tiêu khơng? Có tn thủ việc khơng để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với đất khơng? Khu vực bảo quản chè có xây dựng cách xa kho chứa xăng dầu, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật khơng? Gia súc, gia cầm có cách ly khỏi khu vực bảo quản khơng? Đã có biện pháp ngăn chặn loại sinh vật lây nhiễm khu vực bảo quản chưa? Quản lý xử lý chất thải Nước thải, rác thải có thu gom xử lý theo ñúng quy ñịnh ñể giảm thiểu nguy gây nhiễm bẩn ñến người lao ñộng sản phẩm khơng? Người lao động Mức độ u cầu theo VietGAP Phương pháp đánh giá A Khơng để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ñất Kiểm tra thực ñịa A Nhà bảo quản sản phẩm chè búp tươi phải ñược xây dựng cách xa kho chứa xăng dầu, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật Nhà bảo quản sản phẩm chè búp tươi phải cách ly khu chăn thả gia súc, gia cầm Có biện pháp ngăn chặn loại sinh vật lây nhiễm khu vực bảo quản Kiểm tra thực địa A Có biện pháp thu gom xử lý nước thải, rác thải ñể giảm thiểu nguy gây nhiễm bẩn theo quy ñịnh Kiểm tra thực ñịa vấn Người lao động làm việc vùng sản xuất có hồ cá nhân khơng? Người lao động có nằm ñộ tuổi lao ñộng theo quy ñịnh pháp luật khơng? Người lao động tập huấn vận hành máy móc, sử dụng hố chất, an tồn lao ñộng trang bị ñầy ñủ bảo hộ lao ñộng chưa? Người lao động có cung cấp điều kiện làm việc sinh hoạt theo VietGAP khơng? C Có hồ cá nhân người lao ñộng Kiểm tra hồ B Độ tuổi người lao ñộng phù hợp với quy ñịnh pháp luật Người lao ñộng ñược tập huấn vận hành máy móc, sử dụng hố chất, an tồn lao động trang bị bảo hộ lao ñộng Điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ người lao ñộng Kiểm tra hồ Người lao động tham gia vận chuyển, bốc dỡ có tập huấn thao tác để thực nhiệm vụ khơng? Đã trang bị ñầy ñủ thuốc, dụng cụ y tế bảng hướng dẫn cứu bị ngộ ñộc hố C Người lao động tập huấn thao tác vận chuyển, bốc dỡ Phỏng vấn kiểm tra hồ B Có trang bị thuốc, dụng cụ y tế tài liệu hướng Kiểm tra thực ñịa dẫn cứu ngộ độc hố chất Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 A A B B Kiểm tra thực ñịa Kiểm tra thực ñịa Kiểm tra hồ vấn Kiểm tra thực ñịa vấn 101 TT 59 60 61 62 63 64 65 Chỉ tiêu chất chưa? Đã có biển cảnh báo vùng sản xuất rau, vừa ñược phun thuốc chưa? 10 Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc thu hồi sản phẩm Đã ghi chép ñầy ñủ nhật ký thu hoạch, bán sản phẩm v.v… chưa? Có kiểm tra nội bộ, ghi chép lưu trữ hồ chưa? Đã ghi rõ vị trí lơ sản xuất chưa? Bao bì, thùng chứa sản phẩm dán nhãn hàng hố để việc truy ngun nguồn gốc dễ dàng khơng? Có ghi chép thời gian bán sản phẩm, tên ñịa bên mua lưu giữ hồ cho lô sản phẩm xuất hàng không? Khi phát sản phẩm bị nhiễm có nguy nhiễm, ñã cách ly ngừng phân phối; ñồng thời thông báo cho người tiêu dùng chưa? 11 Kiểm tra nội Mức độ Có biển cảnh báo khu vực sản xuất ñược phun thuốc bảo vệ thực vật Kiểm tra thực ñịa A Ghi chép ñầy ñủ nhật ký thu hoạch, bán sản phẩm theo quy ñịnh VietGAP Có quy định ghi chép, lưu giữ hồ kiểm tra nội Ghi rõ vị trí lô sản xuất Kiểm tra hồ vấn Kiểm tra hồ vấn Kiểm tra hồ vấn Kiểm tra thực ñịa A A A A Bao bì, thùng chứa sản phẩm dán nhãn hàng hoá thuận lợi cho việc truy nguyên nguồn gốc Lập ghi chép hồ tiêu thụ sản phẩm theo quy ñịnh VietGAP Kiểm tra hồ A Có biện pháp cách ly sản phẩm bị ô nhiễm có nguy ô nhiễm Có biện pháp ñiều tra ghi chép lại nguy gây ô nhiễm giải pháp xử lý Kiểm tra hồ Tiến hành kiểm tra nội năm lần có kết kiểm tra ñáp ứng yêu cầu củaVietGAP Tự kiểm tra thuê kiểm tra viên nội Kiểm tra hồ Đã tiến hành kiểm tra nội năm lần chưa? A 67 Có phải thuê kiểm tra viên kiểm tra nội không? Đã ký vào bảng kiểm tra ñánh giá/kiểm tra nội chưa? C Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 Phương pháp ñánh giá A 66 68 Yêu cầu theo VietGAP B Bảng kiểm tra ñánh giá/kiểm tra nội ký người có thẩm quyền Kiểm tra hồ Kiểm tra hồ 102 TT 69 Chỉ tiêu Đã tổng kết báo cáo kết kiểm tra cho quan quản lý chất lượng có yêu cầu chưa? 12 Khiếu nại giải khiếu nại Mức ñộ B Yêu cầu theo VietGAP Tổng kết báo cáo kết kiểm tra cho quan quản lý chất lượng có yêu cầu Phương pháp ñánh giá Kiểm tra hồ 70 Tổ chức cá nhân sản xuất có sẵn mẫu đơn khiếu nại khách hàng có yêu cầu chưa? Tổ chức cá nhân sản xuất ñã giải ñơn khiếu nại quy định pháp luật chưa? Có lưu hồ khơng? B Có mẫu đơn khiếu nại khách hàng có yêu cầu Kiểm tra hồ B Có quy định giải đơn khiếu nại khách hàng theo quy ñịnh pháp luật Kiểm tra hồ 71 Ghi chú: A: Chỉ tiêu bắt buộc thực hiện; B: Chỉ tiêu cần thực hiện; C: Chỉ tiêu khuyến khích thực II HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ: Nhà sản xuất ñược cấp Giấy chứng nhận VietGAP ñạt 100% tiêu mức ñộ A tối thiểu 90% tiêu mức ñộ B Đối với nhà sản xuất gồm nhiều thành viên, việc xử lý kết kiểm tra ñược quy ñịnh sau: a Nhà sản xuất ñược ñánh giá ñạt tiêu mức ñộ A 100% thành viên ñược kiểm tra tuân thủ ñúng tiêu b Nhà sản xuất đánh giá ñạt tiêu mức ñộ B có tối thiểu 90% thành viên ñược kiểm tra tuân thủ ñúng tiêu Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 103 Tài liệu tham khảo: • Codex Alimentarius Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene CAC/RPC 1-1969, Rev 4-2003 • Codex Alimentarius Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables CAC/RPC 53 – 2003 • Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruit and Vegetables U.S, Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, October 1968 • Improving the Safety and Quality of Fresh Fruit and Vegetables: A Training Manual for Trainers University of Maryland, USA 2002 • Interpretative Guide for ASEAN GAP – Food Safety Module, Good Agricultural Practices for Production of Fresh Fruit and Vegetables in ASEAN Countries, December 2007 Sổ tay áp dụng VietGAP cho ăn – Phiên 1.0 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả, Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn