Công tác xã hội nhóm trong hỗ trợ đời sống của lao động nữ di cư từ nông thôn ra thành phố tại phường yên hòa, quận cầu giấy, thành phố hà nội tt

25 267 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2017, 00:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG NGUYN TH MAI HNG C00273 CÔNG TáC Xã HộI NHóM TRONG Hỗ TRợ ĐờI SốNG CủA LAO ĐộNG Nữ DI CƯ Từ NÔNG THÔN RA THàNH PHố TạI PHƯờNG YÊN HòA, QUậN CầU GIấY, THàNH PHố Hà NộI TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUN NGÀNH : CƠNG TÁC XÃ HỘI MÃ SỐ : 60 90 01 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS LÊ THỊ QUÝ HÀ NỘI - 2016 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với q trình cơng nghiệp hố thị hố, dòng lao động di cư từ nông thôn thành thị KCN-KCX ngày gia tăng Quá trình diễn tất quốc gia giới, có Việt Nam Ở nước ta xu hướng người lao động di cư từ nông thôn thành thị diễn mạnh mẽ Theo thống kê nay, dòng di cư nông thôn thành thị phổ biến chiếm 53% luồng di cư, tập trung thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng [7] Di cư lao động nông thôn – thành thị tạo lợi đặc biệt cho kinh tế, góp phần giải việc làm cho lao động nhàn rỗi nông thôn, tăng nguồn thu nhập đáng kể cho người lao động, từ rút ngắn khoảng cách giàu – nghèo; đồng thời nhờ có dòng di cư lao động cung cấp nguồn lao động giá rẻ cho khu vực xây dựng, dịch vụ khu vực kinh tế phi thức đô thị Tuy nhiên, bên cạnh hội việc làm thu nhập, người lao động di cư thành phố phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức thương tổn, đặc biệt nhóm người lao động di cư tự Những người lao động di cư tự phải tự trang trải tồn chi phí cho sống, như: Họ phải thuê chỗ vấn đề nhà nên họ thường bị ép giá, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn thấp kém; Người lao động di cư thường bị sức ép tìm kiếm việc làm thu nhập nên phải chấp nhận làm công việc giản đơn, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với thời làm việc kéo dài nguy tiềm tàng làm suy giảm, chí huỷ hoại sức khoẻ họ Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế họ nhóm có nguy cao bị việc làm công việc không ổn định nên thu nhập người vốn thấp lại thấp bấp bênh hơn; Nhóm lao động nữ di cư tự thành phố gặp khó khăn tiếp cận sử dụng dịch vụ xã hội y tế, giáo dục; Ngoài ra, người lao động di cư thành phố có nguy dễ bị nhiễm tệ nạn xã hội nghiện hút, mại dâm, cờ bạc; dễ bị bệnh hiểm nghèo HIV/AIDS , gây hậu lâu dài, ảnh hưởng nặng nề đến sống họ Như vậy, rủi ro khó khăn lao động nữ di cư tự từ nông thôn thành thị lớn Điều không ảnh hưởng trực tiếp thân người lao động mà gây xáo trộn đô thị, ảnh hưởng đến trật tự xã hội Hiện nay, có nhiều nghiên cứu góc độ khác nhau, như: xã hội học, quản lý xã hội, dân tộc học nhóm người lao động di cư thành phố hay ảnh hưởng lao động di cư tới trật tự an toàn xã hội thành phố, an sinh xã hội cho người lao động tự từ nơng thơn thành phố…để góp phần quản lý trật tự xã hội nơi đến lao động di cư hay để nâng cao chất lượng sống cho người lao động di cư Tuy nhiên, góc độ cơng tác xã hội chưa có nhiều nghiên cứu người lao động di cư từ nông thơn thành phố Do đó, cần phải có biện pháp can thiệp hỗ trợ giải khó khăn cho người lao động thành phố nói chung lao động nữ di cư nói riêng, điều cần thiết Công tác xã hội bao gồm phương pháp bản: phương pháp với cá nhân, phương pháp với nhóm phương pháp tổ chức phát triển cộng đồng Với mục đích đưa biện pháp can thiệp, phòng ngừa nhằm giảm rủi ro cho nhóm nữ lao động di cư có biện pháp hỗ trợ giải khó khăn đối tượng cách bền vững lựa chọn đề tài “Cơng tác xã hội nhóm hỗ trợ đời sống lao động nữ di cư từ nơng thơn thành phố phường n Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp góp phần vào phát triển ổn định bền vững cho xã hội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Làm rõ thực trạng di cư từ nông thôn thành phố Hà Nội, khó khăn vấn đề gặp phải nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố Hà Nội Phường n Hòa, Quận Cầu Giấy - Trình bày ctxh nhóm để hỗ trợ phụ nữ di cư từ nông thôn thành phố Hà Nội 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Thơng qua việc phân tích tài liệu thứ cấp tiến hành điều tra xã hội học để phân tích thực trạng khó khăn gặp phải nhóm nữ lao động di cư từ nơng thơn thành phố Hà Nội - Vận dụng lý thuyết CTXH liên quan đặc biệt ctxh nhóm với nhóm nữ lao động di cư để hỗ trợ họ giải vấn đề gặp phải góp phần làm nâng cao chất lượng sống cho người lao động di cư thành phố Hà Nội - Đề xuất giải pháp CTXH thơng qua mơ hình nhóm hỗ trợ giải vấn đề khó khăn nữ lao động di cư Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tổng quan vấn đề nghiên cứu Hiện nhiều quốc gia đặc biệt nước phát triển có nghiên cứu thực trạng lao động di cư từ nông thôn thành thị ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội đất nước thân người di cư Theo nhóm tác giả Winkels, Alexvara trình bày “Sự yếu người dân di cư: Vai trò chưa rõ ràng mạng lưới xã hội” hội thảo Quốc gia có di cư, Canberra (Úc) từ 19 – 20/11/2009 Tác giả phân tích ngun nhân tình trạng di cư người lao động người nghèo, có sống bấp bênh nên họ phải lên thành thị kiếm sống Tuy nhiên, sống người đô thị lại gặp nhiều thách thức thực tế chưa có sách mạng lưới xã hội an toàn để hỗ trợ cho người di cư Theo tác giả Mark VanLandingham (2005) Tác động di dân nông thôn thành thị lên sức khỏe người di cư độ tuổi lao động TP Hồ Chí Minh, Viet Nam Hội thảo Dân số Quốc tế-Tours, Pháp-Tháng 7, 2005 (Impacts of rural to urban migration on the health of working-age adult migrants in Ho Chi Minh city, Vietnam XXV International Population Conference – Tours, France – July, 2005.) Trong báo cáo tác giả phân tích nguy sức khoẻ mà người lao động di cư gặp phải, dễ bị nhiễm bệnh hiểm nghèo HIV/AIDS , họ thường bị sức ép tăng thêm thu nhập nên phải chấp nhận làm công việc giản đơn, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, với thời làm việc kéo dài nên họ thường không quan tâm đến chăm sóc sức khoẻ khơng có hội tiếp cận dịch vụ y tế Một báo cáo United Nation Vietnam về, Di cư nước, hội thách thức phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, 2010 Nghiên cứu đưa tranh tổng quát tình trạng di cư nước, nhấn mạnh đến hình thức di cư từ nông thôn thành thị phổ biến Dòng di cư mang lại hội việc làm, thu nhập người lao động tạo thách thức phát triển, tình trạng trật tự xã hội, sức ép di dân đô thị Trong nước: Ở Việt Nam, nghiên cứu di cư từ nông thôn thành thị đề cập nhiều, nhiều góc độ cách tiếp cận khác Nội dung nghiên cứu thực trạng số lao động di cư từ nông thôn thành thị; ảnh hưởng di cư lao động đến phát triển kinh tế; khó khăn người lao động di cư gặp phải; sách nhà nước hỗ trợ cho lao động di cư… Hiện tại, có số nghiên cứu tiêu biểu sau: Thứ nhất, bàn thực trạng lao động di cư nước ta di cư từ nơng thơn thành thị có tác giả nghiên cứu: Tác giả Đặng Nguyên Anh, Trong “Di cư phát triển bối cảnh đổi kinh tế xã hội đất nước” đăng Tạp chí Xã hội học, số 1(68), năm 1998 Tác giả nghiên cứu kinh nghiệm quốc gia châu Á, như: Trung Quốc, Malaixia, Philippin… sách di cư trình di cư biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam Tác giả phân tích vai trò yếu tố phát triển di cư nước ta Đặc biệt, tác giả đưa mơ hình hồi quy di cư Trong “Di dân quản lý di dân giai đoạn phát triển mới: Một số suy nghĩ từ góc độ nghiên cứu”, Tạp chí xã hội học số 4, năm 1999, tác giả đề cập đến loại hình di cư tự phát, phát triển với quy mô ngày lớn, đặt nhiều hội thách thức Bài viết xem xét trình bình diện quản lý Những suy nghĩ, trao đổi ý kiến đóng góp cho cơng tác đổi sách di dân quản lý dân cư Việt Nam Theo tác giả Khuất Thu Hồng, nghiên cứu “Di cư nước: Cơ hội thách thức phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”, tháng năm 2010 Tác giả phân tích tình hình di cư nước, có luồng di cư nơng thơn – thị, từ đưa số kiến nghị giải pháp Tác giả tác động phụ thuộc vào mơi trường trị, kinh tế xã hội đồng thời phụ thuộc vào hành vi nguồn lực cá nhân người di cư gia đình họ Để tận dụng tối đa lợi ích q trình di cư, Chính phủ, quyền địa phương khu vực tư nhân có vai trò việc tạo môi trường đầy đủ cho người di cư, cho hộ gia đình cho xã hội Ngồi ra, số thống kê, nghiên cứu khác như: Tồng cục thống kê, UNFPA, Di cư sức khỏe, Hà Nội, tháng 11 năm 2006; Tổng cục thống kê, Di cư nước mối liên hệ với kiện sống, Hà Nội, tháng 11 năm 2006; Ủy ban vấn đề xã hội Quốc hội khóa XI, Báo cáo kết nghiên cứu đánh giá sách di dân tới đô thị, Hà Nội, 2005 Về di cư nông thôn – đô thị nữ lao động di cư, Tác giả Đặng Nguyên Anh, với nghiên cứu “Chiều cạnh giới di dân lao động thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Tạp chí xã hội học số (90), 2005,tác giả xem xét đặc trưng di dân nhìn từ góc độ giới, tập trung đánh giá loại hình di dân lao động nữ đô thị đến khu công nghiệp, chế xuất Khía cạnh giới di dân quan trọng song thường bị lãng quên nghiên cứu, chí bị phủ nhận số sách Bài viết đề cập đến động lực di cư, trở ngại khó khăn q trình di cư vị pháp lý người lao động nữ đô thị Trong viết khác ông “Về vai trò di cư nông thôn – đô thị kiện phát triển nông thôn nay” Tạp chí xã hội học số 4, 1997, tác giả xem xét đánh giá vai trò di cư nơng thơn – thị, từ tìm giải pháp sách phù hợp nhằm phát huy yếu tố tích cực di cư nơng thơn – đô thị giai đoạn CNH, HĐH nông thôn, tác giả đưa giải pháp cần phát triển nơi tức khu vực nông thôn để hạn chế dòng di cư từ nơng thơn thị Thứ hai, nghiên cứu tác động di cư đến phát triển kinh tế - xã hội: Theo tác giả Lê Bạch Dương, Nguyễn Thanh Liêm (chủ biên) tác phẩm “Từ nông thôn thành phố: Tác động kinh tế - xã hội di cư Việt Nam”, Nhà xuất lao động Nhóm tác giả tác động kinh tế thị trường, q trình thị hố dẫn đến hệ tất yếu trình di cư lao động từ nông thôn thành thị để giải vấn đề việc làm cho người lao động nông thơn Q trình di cư có tác động tích cực, tiêu cực mặt kinh tế, xã hội thành thị nông thôn Tác giả Trần Nguyệt Minh Thu, Viện Xã hội học, viết “Vài nét nhóm lao động di cư tự nơng thơn – thị vai trò hỗ trợ kinh tế gia đình” Nghiên cứu phân tích đặc điểm nhóm lao động di cư tự từ nông thôn – đô thị Sự tham gia vào thị trường lao động thị nhóm lao động dòng thu nhập nhóm lao động hỗ trợ kinh tế gia đình họ Nghiên cứu đặt vấn đề xã hội nhóm người lao động tự thị Trong viết khác tác giải Nguyễn Đình Cử “Thúc đẩy di cư nông thôn – đô thị góp phần nâng cao suất lao động xã hội”, tác giả lý giải nguyên nhân q trình di cư nơng thơn – thị lao động nông thôn –khu vực đất chật, người đông, thiếu việc làm, nhiều rủi ro, suất thấp Tác giả phân tích dường dư luận xã hội nhà hoạch định sách khơng thiện cảm với dòng di cư nơng thơn – thành thị, ln coi tự phát, làm tải sở hạ tầng, gây tắc nghẽn giao thơng, nhiễm mơi trường, khó đáp ứng dịch vụ xã hội Chính vậy, nay, sách thường nghiêng phía hạn chế nhập cư đô thị chưa tạo điều kiện cho q trình diễn trơi chảy Dựa thực tế Việt Nam kinh nghiệm từ Trung Quốc, Hàn Quốc, tác giả luận giải rằng, quan niệm khơng xác, tiếp cận thụ động gợi mở thay đổi tư duy, sách dòng di dân nơng thơn – thành thị Việt Nam Hay nghiên cứu tác giả Đinh Quang Hà “Di dân tự nông thôn – đô thị với trật tự xã hội”, năm 2010, tác giả lại nghiên cứu tác động người nhập cư Hà Nội đến trật tự xã hội, nghiên cứu phân tích vấn đề xã hội nhập cư bất hợp pháp, tệ nạn xã hội nảy sinh thành thị có người di cư đến.Từ đó, đưa giải pháp quản lý người nhập cư thành phố Thứ 3, nghiên cứu rủi ro người lao động di cư thành phố giải pháp: Tác giả Nguyễn Huyền Lê, Viện Khoa học xã hội, Rủi ro lao động di cư số kiến nghị Tác giả dòng lao động di cư từ nơng thơn thành thị đặt vấn đề xã hội cấp bách cần giải Do vậy, cần có sách hỗ trợ thích hợp để người lao động di cư có đóng góp tích cực cho nơi nơi đến bảo đảm quyền lợi họ Trong viết khác tác giả Đặng Nguyên Anh “Bảo đảm cung cấp dịch vụ xã hội cho người lao động nhập cư thành phố”, Tạp chí xã hội học số 4, 1998, tác giả phân tích tình hình nhập cư vào thành phố lớn, bảo đảm dịch vụ xã hội cho người lao động nhập cư tự phát, đặc biệt dịch vụ chăm sóc sức khỏe Từ đó, đưa số định hướng sách cho người lao động nhập cư vào thành phố Khi đề cập đến “Vai trò mạng lưới xã hội trình di cư” Tạp chí Xã hội học số (62), 1998,tác giả Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh mạng lưới xã hội coi nhân tố quan trọng định tồn q trình chuyển cư Khái niệm mạng lưới xã hội thực tế ứng dụng rộng rãi nhiều nghiên cứu trở thành cấu thành lý thuyết đương đại di cư, kể di cư nước lẫn di cư quốc tế (Theo Massey, 1993) Ảnh hưởng mạng lưới xã hội di cư khác theo đặc điểm cá nhân hộ gia đình, khác biệt nam nữ Đối với nhóm đối tượng di chuyển có nguồn lực hạn chế, mạng lưới xã hội góp phần tạo nên chiến lược quan trọng phát triển kinh tế cá nhân hộ gia đình Trong viết “Đổi mới, bảo trợ xã hội di cư nông thôn thành thị” tác giả Lê Bạch Dương Kỷ yếu Hội thảo Di dân nhu cầu bảo trợ xã hội người di dân Việt Nam Tác giả phân tích người di dân tự chưa trở thành đối tượng sách, chương trình lao động việc làm dịch vụ xã hội; Cũng chưa có quan nhà nước cụ thể có trách nhiệm phối hợp với ngành chức giải vấn đề liên quan đến bảo trợ xã hội cho người di cư Trong đó, đa số người lao động di cư gặp khó khăn, khơng tham gia vào hoạt động cộng đồng khu vực đô thị Do vậy, bảo trợ xã hội cần thiết để người dân di cư trở thành nhân tố tích cực xóa đói giảm nghèo, phát triển nơng nghiệp, nơng thơn; Cần có sách, chương trình tạo việc làm bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho người di cư; Bỏ rào cản dịch vụ xã hội, đặc biệt giáo dục y tế cho đối tượng Những thống kê, nghiên cứu đưa tranh tổng quát sách Nhà nước người di cư, thực trạng dòng lao động di cư từ nông thôn thành thị vấn đề xã hội đặt khó khăn thách thức người lao động di cư gặp phải Như vậy, vấn đề lao động di cư từ nông thôn thành thị nhiều nhà khoa học nước quan tâm, nghiên cứu nhiều góc độ cách tiệp cận khác Tuy nhiên, vấn đề xã hội, khó khăn người lao động di cư nói chung đặc biệt nữ laod động di cư gặp phải biện pháp can thiệp trợ giúp cho họ chưa có cơng trình đề cập đến Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 4.1 Ý nghĩa khoa học Vận dụng lý thuyết công tác xã hội vào việc đánh giá nhu cầu, vấn đề gặp phải nhóm lao động nữ di cư từ nông thôn thành phố Hà Nội biện pháp hỗ trợ can thiệp cho nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố Thực hành công tác xã hội với nhóm lao động nữ di cư từ nông thôn thành phố Hà Nội để giải khó khăn họ 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nối nguốn lực để hỗ trợ giải khó khăn, vấn đề người lao động di cư từ nông thôn thành phố Phường Yên Hòa Xây dựng mơ hình câu lạc “Cùng tương trợ” nhóm lao động nữ di cư từ nơng thơn thành phố Phường n Hòa để hỗ trợ họ giải khó khăn vấn đề gặp phải để từ nhân rộng mơ hình cộng đồng Đối tượng nghiên cứu Cơng tác xã hội nhóm hỗ trợ đời sống lao động nữ di cư từ nông thôn thành phố phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Khách thể nghiên cứu - Lao động nữ di cư từ nông thôn thành phố Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điều tra bảng hỏi 100 nữ lao động sống làm việc phường - Cán quyền địa phương, cơng an… Phường n Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (3 người) - Những người dân Phường Yên Hòa Câu hỏi nghiên cứu 1/ Thực trạng đời sống, việc làm lao động nữ di cư từ nông thôn thành phố Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội nào? 2/ Mơ hình Cơng tác xã hội nhóm có hỗ trợ việc giải khó khăn nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội? Giả thuyết nghiên cứu 1/ Nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội gặp nhiều khó khăn vấn đề sống 2/ Nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố phường Yên Hòa chưa tiếp cận đến trợ giúp công tác xã hội Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: + Những khó khăn, vấn đề gặp phải nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội + Mơ hình CTXH nhóm hỗ trợ nữ lao động di cư từ nơng thơn thành phố phường n Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Không gian: Địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Thời gian: từ tháng 11/2015 đến tháng năm 2016 10 Phương pháp nghiên cứu 10.1 Phương pháp phân tích tài liệu Dựa vào tác tài liệu tìm hiểu phần tổng quan, tài liệu sách người lao động di cư thành phố cho thấy tranh tổng thể người lao động di cư có nữ lao động di cư từ nơng thơn thành phố, khó khăn đời sống, lao động việc làm sách hỗ trợ nhóm người 10.2 Phương pháp điều tra xã hội học: - Điều tra bảng hỏi: 100 nữ lao động di cư phường Yên Hòa - Phỏng vấn sâu: cán quản lý, người lao động, người dân Qua phương pháp điều tra xã hội học cho thấy tình hình nữ lao động di cư phường n Hòa Định lượng số lao động nữ di cư sống làm việc phường Việc làm đời sống nhóm nữ lao động di cư Qua điều tra tình hình nữ lao động di cư phường thấy rằng, nguyên nhân, tình hình di cư hay sống người giống, tương đồng với nghiên cứu tác giả khác, địa bàn khác thành phố Hà Nội 10.3 Phương pháp Công tác xã hội: cơng tác xã hội nhóm Thơng qua thành lập nhóm tự tạo người nữ lao động di cư thành phố sinh sống làm việc Phường Yên Hòa để nhằm trợ giúp cho nhóm phụ nữ di cư sinh hoạt nhóm thảo luận, chia vấn đề gặp phải để tự trợ giúp giải cho khó khăn họ gặp phải sống Mặt khác, thông qua mơ hình nhóm đề xuất, đưa kiến nghị giúp họ tăng cường nhận thức vấn đề di cư thành phố; giúp họ trao đổi, động viên vượt qua khó khăn sống PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ LÝ THUYẾT ÁP DỤNG 1.1 Khái niệm nghiên cứu 1.1.1 Khái niệm di cư người lao động di cư 1.1.1.1 Di cư Hiện nay, tồn hai thuật ngữ: di cư di dân Theo Mục 7, Điều 1, Pháp lệnh Ủy ban Thường vị Quốc hội, số 06/2003/PL – UBTVQH11, ngày 09/01/2003 ghi rõ, “Di cư di chuyển dân số từ quốc gia sang quốc gia khác, từ địa phương sang địa phương khác” Năm 1958, Liên Hợp Quốc đưa quan niệm di dân, di chuyển dân cư không gian đơn vị địa lý hành sang đơn vị hành khác, kèm theo thay đổi chỗ thường xuyên khoảng cách di dân xác định Năm 1973, Liên hợp quốc đưa khái niệm di dân ngắn hạn dài hạn Di dân dài hạn người di cư đến nơi 12 tháng trở lên Di dân ngắn hạn người di cư di chuyển đến nơi 12 tháng 1.1.1.2 Di cư từ nông thôn thành phố Di cư tự nông thôn – thành thị di cư khơng theo kế hoạch, chương trình dự án Nhà nước địa phương; dịch chuyển mang tính tự phát cá nhân, hộ gia đình từ khu vực nơng thơn đến khu vực đô thị để làm ăn, sinh sống Nơi xuất cư nông thôn, nơi nhập cư đô thị Chiều hướng di cư từ nông thôn đến thành thị Đặc trưng di cư tự phát 1.1.1.3 Người lao động di cư từ nông thôn thành phố Theo quy định Điều Bộ luật lao động: Người lao động người đủ 15 tuổi trở lên, có khả lao động có giao kết hợp đồng lao động Nhìn góc độ lao động, di cư tự từ nông thôn – đô thị xem “di cư lao động”, “di chuyển lao động” Như vậy, người lao động di cư tự từ nông thôn thành phố là: di chuyển nhóm dân cư nơng thơn độ tuổi lao động đến thị để tìm kiếm việc làm nhằm đảm bảo sống cách tự phát, khơng có tổ chức Nữ lao động di cư tự từ nông thôn thành phố nhóm nữ giới độ tuổi lao động di cư thành phố cách tự phát, khơng có tổ chức, họ thành phố để tìm kiếm hội làm việc tốt hơn, đảm bảo sống cho thân họ gia đình 1.1.2 Cơng tác xã hội phương pháp cơng tác xã hội nhóm Có nhiều tổ chức, tác giả nghiên cứu CTXH góc độ khác Theo Hiệp hội Quốc gia NVCTXH Hoa Kỳ (NASW): Công tác xã hội hoạt động nghề nghiệp giúp đỡ cá nhân, nhóm hay cộng đồng để nhằm nâng cao hay khôi phục tiềm họ để giúp họ thực chức xã hội tạo điều kiện xã hội phù hợp với mục tiêu họ CTXH tồn để cung cấp dịch vụ xã hội mang tính hiệu nhân đạo cho cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng xã hội giúp họ tăng lực cải thiện sống Theo đề án 32 Thủ tướng Chính phủ: CTXH góp phần giải hài hòa mối quan hệ người người, hạn chế phát sinh vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng sống thân chủ xã hội, hướng tới xã hội lành mạnh, công bằng, hạnh phúc cho người dân xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến Khái niệm công tác xã hội nhóm CTXH nhóm: phương pháp CTXH nhằm tạo dựng phát huy sư tương tác, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực thành viên, giúp củng cố, tăng cường chức xã hội khả giải vấn đề, thỏa mãn nhu cầu nhóm Thơng qua sinh hoạt nhóm, cá nhân hòa nhập, phát huy tiềm năng, thay đổi thái độ, hành vi khả đương đầu với nan đề sống, tự lực hợp tác giải vấn đề đặt mục tiêu cải thiện hồn cảnh cách tích cực [22] 1.2 Phương pháp luận: 1.2.1 Chủ nghĩa vật biện chứng Biện chứng khái niệm dùng để mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa vận động, phát triển theo quy luật vật, tượng, trình giới tự nhiên, xã hội tư Theo Ph.Ăngghen: “Phép biện chứng chẳng qua môn khoa học quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên, xã hội loài người tư duy” (C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, t.20, tr.20) Phương pháp luận vật biện chứng xem xét vật tảng giới quan vật khoa học Các vật, tượng tự nhiên, xã hội tư ln có mối liên hệ với xu hướng vận động chúng phát triển lên 1.2.2 Chủ nghĩa vật lịch sử Chủ nghĩa vật lịch sử (hay gọi quan niệm vật lịch sử): khoa học nghiên cứu quy luật vận động phát triển xã hội với tư cách chỉnh thể Vì vậy, mơn khoa học xã hội chuyên ngành, kinh tế học, luật học, sử học, xã hội học nghiên cứu mặt khác đời sống xã hội, chủ nghĩa vật lịch sử nghiên cứu toàn xã hội chỉnh thể thống Các quy luật xã hội mà nghiên cứu quy luật tác động tất nhiều hình thái kinh tế – xã hội 1.2.3 Hướng tiếp cận nghiên cứu: phương pháp cơng tác xã hội nhóm Các loại hình cơng tác xã hội nhóm Việc ứng dụng CTXH nhóm loại hình khác với mục đích tạo điều kiện để cá nhân tham gia nhóm có hội, điều kiện để tự nhìn nhận, đánh giá thân, học tập chia sẻ kinh nghiệm qua hoạt động tăng cường đồng cảm với người khác nhằm phát triển mối quan hệ tương tác có hiệu hơn, tăng cường sức mạnh từ tiềm Dựa vào mục đích, chức hoạt động nhóm, CTXH nhóm chia thành loại hình: - Cơng tác xã hội nhóm chức giải trí: - Cơng tác xã hội nhóm giáo dục - Cơng tác xã hội nhóm trị liệu - CTXH nhóm tái tạo – tái xã hội cá nhân - Công tác xã hội nhóm tự giúp - Cơng tác xã hội nhóm theo nhiệm vụ - Cơng tác xã hội nhóm hỗ trợ 1.3 Lý thuyết áp dụng đề tài 1.3.1 Lý thuyết hệ thống sinh thái * Lý thuyết hệ thống Hê ̣ thố ng xã hô ̣i ảnh hưởng lên cá nhân mô ̣t cách sâu sắ c và ở nhiề u khía ca ̣nh Hê ̣ thố ng chính thức cô ̣ng đồ ng là nguồ n lực hỗ trơ ̣ tích cực cho người, đă ̣c biêṭ là những người yế u thế Tuy nhiên thực tế không phải tấ t cả mo ̣i người cô ̣ng đồ ng đề u có khả tiế p câ ̣n sự hỗ trơ ̣ về nguồ n lực từ các ̣ thố ng cô ̣ng đồ ng Viêc̣ tiế p câ ̣n các nguồ n lực phu ̣ thuô ̣c vào nhiề u yế u tố , đó có quyề n lực, khả của bản thân và hô ̣i khác của mỗi cá nhân * Quan điểm sinh thái Quan điểm sinh thái đề cập đến tương tác tương hỗ, phức tạp rộng lớn thể sống môi trường xung quanh Nói cách khác, quan điểm sinh thái nhấn mạnh đến tương tác người với môi trường xã hội mà họ sống, tìm kiếm nguyên nhân nảy sinh vấn đề nhu phương hướng giải vấn đề từ phía mơi trường Quan điểm cho người sống môi trường xã hội, phải chịu tác động từ thay đổi yếu tố mơi trường này, vấn đề nảy sinh không thiết khiếm khuyết cá nhân mà bất hợp lý từ phía mơi trường 1.3.2 Lý thuyết hút – đẩy hỗ trợ người lao động di cư từ nông thôn thành phố Các lý thuyết di dân có điểm chung lý giải nguồn gốc di dân nông thôn - đô thị theo nhiều chiều cạnh, với cấp độ khái quát lại thành lý thuyết “hút - đẩy” Khu vực nông thôn với điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn: thiếu việc làm, thu nhập thấp, điều kiện bảo đảm cho sống bấp bênh tạo “lực đẩy” người dân sống khu vực di dân khu vực đô thị Khu vực thị thiếu lao động, lao động có thu nhập cao sở hạ tầng bảo đảm sống cho người dân tốt tạo “lực hút” người dân nơng thơn đến với thị Bất bình đẳng việc làm, thu nhập điều kiện sống tạo động lực cho việc di dân nông thôn - đô thị Quá trình diễn mạnh thời kỳ cơng nghiệp hóa thị hóa Trong yếu tố tác động đến di dân nông thôn - đô thị, nghiên cứu lý thuyết nhấn mạnh đến yếu tố kinh tế, yếu tố lợi ích Kỳ vọng có việc 10 làm, thu nhập cao, ổn định, đời sống vật chất, tinh thần tốt thúc dục người dân nông thôn thành phố 1.4 Chương trình, sách người lao động di cư từ nơng thơn thành phố 1.4.1 Chương trình, sách Đảng Nhà nước Nhằm kiểm soát, quản lý di dân tự - nông thôn đô thị, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, sách sở bảo đảm sống nhân dân, giữ ổn định trị - xã hội để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Các chủ trương, sách khái quát thành hai mảng vấn đề: quản lý di dân tự vào thành phố phát triển nông nghiệp, nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Thực chủ trương, sách quản lý di dân tự vào thành phố, Hà Nội tiến hành số hoạt động: đăng ký hộ tạm trú; cấp thẻ lao động tạm thời cho người lao động tự do; hình thành mạng lưới giới thiệu việc làm, tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc quản l lao động tự do; hình thành chế quản lý người nhập cư nơi tạm trú nơi chờ tìm việc làm người lao động;… Với cách làm đa dạng, việc quản lý người di dân tự vào thành phố đạt nhiều kết quả, thơng qua đó, việc bảo đảm quyền lợi cho người di dân tự thực tốt 1.4.2 Chương trình, sách người lao động di cư thành phố Hà Nội 1.4.2.1 Chính sách hạn chế ngăn cấm di cư tự 1.4.2.2 Chính sách quản lý lao động việc làm 1.4.2.4 Chính sách quản lý nhân cư trú Tiểu kết chương 1: Trong chương này, tác giả phân tích khái niệm, định nghĩa liên quan đến đề tài lý thuyết để lý giải trình di cư từ nơng thơn – thị, lý thuyết vận dụng chương Tìm hiểu sách người di cư người lao động di cư từ nông thôn – thị sở lý luận để phân tích, nghiên cứu chương CHƯƠNG PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU QUA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 1.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 1.2.1 Sự chuyển đổi từ “xã” nông thôn thành “phường” đô thị phường Yên Hòa Phường Yên Hòa tám phường thuộc quận Cầu Giấy, thành lập theo Nghị định số 74/CP ngày 22/11/1996 Chính phủ thức vào hoạt động từ ngày 1/9/1997, với diện tích tự nhiên 206,17 ha, phía Bắc giáp với phường Quan Hoa, phía Nam giáp phường Trung Hòa, phía Tây giáp Phường Mễ Trì, Mỹ Đình thuộc quận Nam Từ Liêm phía Đơng giáp với phường Láng Thượng quận Đống Đa 1.2.2 Tình hình di cư địa bàn phường Yên Hòa 1.2.2.1 Di cư người nước Ngoài người thuộc diện sang học tập, hợp tác làm việc quan, đơn vị lượng lớn người nước ngồi đến Hà Nội với mục đích làm ăn, kinh doanh Trong đó, chiểm tỷ lệ đông đảo người Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản 2.1.2.2 Dòng di cư tầng lớp trung lưu khu đô thị Phường Yên Hòa phường thị hóa với sở hạ tầng nâng cấp mở rộng, đất đai tăng nhiều so với trước chuyển thành phường so với phường nội thị giá thấp nhiều Do phường có 11 sức hút lớn với luồng nhập cư đến mua đất, mua nhà Trên địa bàn phường tập trung nhiều người trung lưu Đó cán cơng chức ngoại tỉnh sau thời gian th nhà tích góp tiền; doanh nghiệp nổi; người giàu ngoại tỉnh hộ gia đình trẻ khu vực nội thành tách riêng; v.v… mua hộ tòa chung cư, nhà phân lơ biệt thực khu thị 2.1.2.3 Dòng di cư người nơng dân nghèo Tìm bến đỗ phường có lượng lớn lao động nghèo ngoại tỉnh làm thuê phố trung tâm Họ người nông dân di cư lên thành phố với mục đích kiếm sống Phần đơng họ người lao động nghèo, khơng có khả thay đổi chỗ ở, đành phải chấp nhận nơi chật chột, ẩm thấp tiện nghi Những người di cư nghèo nhóm yếu thể xã hội thị, họ vừa khơng có nguồn lực, tiền để sinh sống, vừa chịu phân biệt đối xử đời sống sách Hầu đối tượng vị loại khỏi chương trình, sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo thị; chí sách “vơ tình” đẩy họ khỏi đô thị biện pháp hành nghiêm ngặt Để tiếp tục mưu sinh thành phố, người lao động phải đương đầu với nhiều khó khăn để thích ứng với sống nơi đô thị Vấn đề đảm bảo an sinh xã hội hỗ trợ giải khó khăn sống họ trở nên cấp bách Đây nhóm đối tượng mà đề tài tập trung nghiên cứu 2.2 Tình trạng nữ lao động di cư từ nơng thơn thành phố phường n Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.2.1 Tình hình di cư tự từ nông thôn thành phố Hà Nội Bảng 2.1: Tỷ lệ số lượng người di cư đến Hà Nội qua năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Năm 0,66 0,68 0,73 0,81 1,08 1,36 1,31 1,43 1,55 Tỷ lệ tăng dân 0,59 số học (%) 16985 19570 2076 2296 2624 3521 4624 4454 4862 5258 Số người 8 0 (Nguồn: Số liệu thống kê dân số Hà Nội qua năm [12]) 2.2.2 Đặc điểm nhóm lao động nữ di cư từ nông thôn thành phố phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.1.2.1 Hình thái di cư tình trạng pháp lý Biểu 2.1 Thời gian sinh sống, làm ăn nữ lao động di cư phường Yên Hòa (Nguồn: Theo điều tra đề tài) 12 2.2.2.2 Giới tính Người di dân tự nông thôn - đô thị phường n Hòa nam giới có tỷ lệ khơng đăng ky tạm trú nhiều nữ giới (54,14% 48,71%) Và mức độ phạm tôi, ảnh hưởng nam giới với trật tự xã hội cao 2.2.2.3 Độ tuổi trình độ Về độ tuổi dân cư lao động nhóm nữ di cư tự tới phường Yên Hòa chủ yếu người độ tuổi lao động trẻ, khỏe từ 15 – 55 tuổi; khoảng 50% người di dân vào độ tuổi từ 15-29, độ tuổi từ 30-39 chiếm 35%; độ tuổi 40-55 chiếm 15%, chủ yếu họ làm nghề giúp việc 2.2.2.4 Trình độ học vấn Trình độ học vấn nhóm nữ lao động di cư tự nông thôn - đô thị phường Yên Hòa mẫu điều tra tác giả không cao: Tiểu học 50người chiếm 50%; trung học sở chiếm 30 %; trung học phổ thông chiếm 20% Đa phần số người hỏi cho biết họ không qua đào tạo chuyên môn, tay nghề; họ phần lớn lao động giản đơn, nông dân nơng thơn (chiếm 72%), số có nghề phụ thực nghề phụ làm nghề kiếm sống thành phố (chiếm 22%) Khi di chuyển vào Hà Nội, thay đổi cấu nghề điều tất yếu, vậy, người lao động gặp nhiều khó khăn tìm việc làm có thu nhập cao thành phố 2.2.2.5 Việc làm người lao động di cư (Nguồn: Điều tra đề tài) 2.2.3 Ngun nhân tình trạng di cư nhóm lao động nữ từ nông thôn thành phố phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 13 (Nguồn: Điều tra đề tài) 2.3 Thực trạng khó khăn sống vấn đề gặp phải nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.3.1 Khó khăn điều kiện sống, cơng việc thu nhập 2.3.1.1 Nhà điều kiện sống tồi tàn, tạm bợ (Nguồn: Điều tra đề tài) Trong kết khảo sát điều tra, có 20% số người hỏi trả lời loại hình nhà họ thuê trọ nhà kiên cố (thực chất, nhà trọ kiên cố địa bàn thương đầu tư xây dựng dãy trợ tầng có đổ mái chồng lên 2-3 tầng, người người giúp việc nhà); số người nhà cấp chiếm 37% số người lao động đánh giá loại hình nhà trọ họ nhà dột nát lều tạm chiếm tới 43% 2.3.1.2 Công việc an ninh việc làm không đảm bảo (Nguồn: Lê Bạch Dương, Nguyễn Thanh Liêm Từ nông thôn thành phố - Tác động kinh tế - xã hội di cư Việt Nam Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS)) 2.3.1.3 Thu nhập bấp bênh, chi tiêu nợ nần 14 Bảng 2.2: Một số chi tiêu đời sống lao động nữ nông thôn làm việc tự Hà Nội [12] Chỉ tiêu Đơn vị tính Giúp việc Bán hàng Chờ việc (n=35) rong chợ (n=35) lao động (n=35) Tổng chi tiêu bình Nghìn 293.57 1.405,56 1.056,28 quân/tháng đồng/người/tháng Chỗ (gồm điện, Nghìn 323,86 266 nước) đồng/người/tháng Ăn uống Nghìn 87,14 897,14 641 đồng/người/tháng Sức khỏe Nghìn 63,71 43,14 24,57 đồng/người/tháng Mua đồ dùng thiết yếu Nghìn 99,86 139,71 109 đồng/người/tháng Vui chơi giải trí Nghìn 42,86 19,71 15,71 đồng/người/tháng Thu nhập bình Nghìn 2.343(1) 3.700 2.790 quân/tháng đồng/người/tháng Tỷ lệ chi tiêu so với % 12,53 37,99 37,86 thu nhập Số cho ngủ Giờ/ngày 8,29 5,1 nghỉ, giải trí (Nguồn: Phạm Bảo Dương, Nguyễn Thị Tình “Việc làm đời sống lao động nữ nông thôn làm việc tự Hà Nội”, năm 2011) (Nguồn2.6 2.7: Điều tra đề tài) nhập trung bình hàng tháng mà nhóm giúp việc nhận chưa tính khoản ăn, ở, quà cáp hưởng : thu 15 2.3.2 Khó khăn nữ lao động di cư thành phố tiếp cận dịch vụ bảo hiểm xã hội, y tế giáo dục 2.3.2.1 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế (Nguồn: Điều tra đề tài) 2.3.2.2 Về chăm sóc sức khỏe (Nguồn: Điều tra đề tài) 2.3.2.3 Giáo dục cho trẻ em hộ gia đình di cư 2.3.2.4 Nhóm nữ lao động di cư khó khăn nhận hỗ trợ pháp lý sách trợ giúp giảm nghèo địa bàn cư trú 2.3.3 Vấn đề tâm lý kỳ thị nữ lao động di cư thành phố 2.3.3.1 Về vấn đề tâm lý 16 (Nguồn: Lê Bạch Dương Nguyễn Thanh Liêm “Từ nông thôn thành phố: Tác động kinh tế - xã hội Việt Nam” Viện Nghiên cứu phát triển (ISDS))[13] 2.3.3.2 Sự kỳ thị khó khăn hòa nhập, thích nghi 2.3.4 Những rủi ro khác sống nữ lao động di cư thành phố Đối với chị em phụ nữ làm công việc khác có nguy gặp rủi ro đời sống: Trước hết nguy bị xâm hại, cưỡng tình dục Thứ hai, họ hành nghề mại dâm Ngồi ra, họ mắc tệ nạn xã hội khác trộm cắp, vi phạm trật tự xã hội… 2.4 Nhu cầu hoạt động công tác xã hội nữ lao động di cư thành phố phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.4.1 Những nhu cầu nữ lao động di cư từ nơng thơn thành phố phường n Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.4.1.1 Nhu cầu hỗ trợ thông tin 2.4.1.2 Nhu cầu đảm bảo sinh hoạt, lao động mơi trường an tồn, vệ sinh 2.4.1.3 Nhu cầu có việc làm thu nhập ổn định 2.4.1.4 Nhu cầu hỗ trợ tâm lý 2.4.1.5 Nhu cầu tình dục chăm sóc sức khỏe 2.4.1.6 Nhu cầu tiếp cận với hệ thống giáo dục thành phố 2.4.1.7 Nhu cầu tham gia hoạt động văn hóa, giải trí 2.4.2 Nhu cầu trợ giúp công tác xã hội giải vấn đề khó khăn nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố Hà Nội phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy 17 (Nguồn: Điều tra đề tài) Tiểu kết chương Qua phân tích thực trạng vấn đề khó khăn đời sống nữ lao động di cư từ nơng thơn thành phố phường n Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tìm hiểu, đánh giá nhu cầu họ sống nhu cầu trợ giúp công tác xã hội Tác giả nhận thấy rằng, để giải khó khăn người lao động nữ di cư thành phố cần có tổng thể biện pháp, kết hợp ban ngành, tổ chức đồn thể, quyền sở tại… đặc biệt nỗ lực nữ lao động di cư thành phố Và góc độ, tiếp cận cơng tác xã hội góp phần giải phần khó khăn sống thân họ Nhân viên công tác xã hội với việc vận dụng kiến thức kỹ có vai trò trợ giúp sau: Là người giáo dục để góp phần nâng cao nhận thức, kỹ cho người lao động làm việc thành phố; người trung gian, kết nối nguồn lực để hỗ trợ họ giải vấn đề; người biện hộ, đứng phía người lao động để bảo vệ quyền lợi ích cho họ; đồng thời nhà tham vấn tâm lý … Tóm lại giúp họ tăng lực để giải vấn đề sống họ Những phương pháp cơng tác xã hội áp dụng công tác xã hội với cá nhân, công tác xã hội với nhóm thơng qua dự án phát triển cộng đồng Tuy nhiên, đề tài tác giả vận dụng phương pháp công tác xã hội với nhóm triển khai chương CHƯƠNG MƠ HÌNH NHĨM “CÙNG TƯƠNG TRỢ” CỦA LAO ĐỘNG NỮ DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH PHỐ TẠI PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Đề xuất xây dựng mơ hình nhóm “Cùng tương trợ” nữ lao động di cư thành phố Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Mơ hình nhóm “Cùng tương trợ” nữ lao động di cư thành phố phường Yên Hòa Câu lạc Hội phụ nữ địa phương Đoàn niên tổ chức quản lý 18 3.1.1 Hồ sơ nhóm 3.1.1.1 Thơng tin nhóm viên Tên thân chủ Giới tính Nguyễn Thị Thu Th Nữ Trịnh Thị N Nữ Vũ Thị L Nữ Nguyễn Thu H Nữ Lê Trà M Nữ Ngô T Thu H Nữ Tuổi – Quê quán 28 tuổi – Thái Bình 30 tuổi – Nam Định 32 tuổi – Thanh Hóa 38 tuổi – n Bái Cơng việc Nhân viên gội đầu Bán hàng rong Bán hàng rong Giúp việc gia đình 35 tuổi – Thái Bn bán nhỏ Bình (làm đậu) 29 tuổi – Phú Thọ Phục vụ nhà hàng 3.1.1.2 Đặc điểm, loại hình nhóm - Đặc điểm: nhóm nữ lao động di cư thành phố Cụ thể nhóm có thành viên làm cơng việc khác nhau, có người bán hàng rong: bóng bay cho trẻ em, bán hoa quả, có người làm nghề giúp việc gia đình theo giờ, có người làm nhân viên phục vụ nhà hàng nhân viên gội đầu có người kinh doanh bn bán nhỏ Điều tạo nên phong phú, đa dạng nhóm - Loại hình nhóm: CTXH nhóm giáo dục, nhóm tự tạo 3.1.1.3 Mối liên hệ nhóm với cộng đồng/ nhóm xã hội khác - Vẽ sơ đồ sinh thái nhóm Khu nhà trọ (tổ 10) Cộng đồng Gia đình Học viên ngành Cơng tác xã hội Chính quyền địa phương sở Nhóm thân chủ Các sách xã hội Bạn bè, đồng hương 3.1.1.4 Nhu cầu chung nhóm, nhu cầu cá nhân nhóm 3.1.2 Tiến trình hoạt động nhóm “Cùng tương trợ” 3.1.2.1 Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị thành lập nhóm Xác đinh mục tiêu hoạt động nhóm: 19 - Mục tiêu chính: Những thành viên tham gia câu lạc có kiến thức, kĩ cho sống di cư thành phố - Mục tiêu cụ thể: + Cung cấp thông tin thực trạng lao động, việc làm đời sống nữ lao động di cư Hà Nội + Cung cấp kiến thức, thông tin pháp luật liên quan đến người lao động di cư kinh nghiệm xảy tranh chấp vi phạm quyền + Tập huấn kĩ sống cho thành viên + Tạo điều kiện cho thành viên câu lạc vui chơi, giải trí; tăng cường kĩ xã hội, giúp thành viên nâng cao giá trị thân Đối tượng cấu nhân nhóm - Đối tượng thành viên: + Những nữ lao động di cư sinh sống phường Yên Hòa + Các thành viên tham gia sở tự nguyện - Cơ cấu nhân nhóm + Ban chủ nhiệm câu lạc bộ: gồm người Chủ nhiệm câu lạc bộ: chịu trách nhiệm quản lý toàn hoạt động câu lạc xây dựng kế hoạch hoạt động, quản lý thu chi,… Phó chủ nhiệm phụ trách nội dung hoạt động, buổi sinh hoạt câu lạc bộ; xây dựng mạng lưới cộng tác viên,… Phó chủ nhiệm phụ trách kinh phí, chuyên trách mảng vật chất, hậu cần cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ; + Mạng lưới cộng tác viên: người có chun mơn lĩnh vực liên quan đến nội dung hoạt động câu lạc chuyên viên pháp luật, người làm công tác xã hội + Mạng lưới hỗ trợ: đại diện ban ngành, lãnh đạo quyền phường, tổ dân phố… Đánh giá nguồn lực – tiềm hỗ trợ bên – phân tích lực trường tác động - Nguồn lực bên nhóm: Học viên CTXH có kinh nghiệm thực hành CTXH; Các thành viên nhóm có đồn kết, mong muốn nâng cao kỹ thực hành CTXH nhóm; Các thành viên nhóm TC người làm có trải nghiệm thời gian họ sống thành phố làm việc Hơn nữa, họ tự tin, mạnh dạn hòa đồng - Nguồn lực bên ngồi: có địa điểm sinh hoạt, có quyền địa phương, tổ chức đoàn thể; Các phương tiện thông tin đại chúng, sách báo Nội dung sinh hoạt nhóm “Cùng tương trợ”: Buổi 1: Làm quen, giới thiệu mục đích, nội dung sinh hoạt nhóm, xây dựng nội quy nhóm Buổi 2: Thực trạng sống nữ lao động di cư thành phố (cụ thể phường Yên Hòa) Buổi 3: Những thủ tục pháp lý cần thiết để đăng kí tạm trú, tạm vắng nhập khẩu, nhập học cho Buổi 4:Những vấn đề liên quan đến nhà ở, điều kiện sống người lao động Buổi 5:Những vấn đề liên quan đến tiền lương thời làm việc, thời nghỉ ngơi 20 Buổi 6: Những vấn đề liên quan đến kỹ phòng tránh rủi ro, nguy sống thành phố (phòng tránh bị xâm hại tình dục) Buổi 7: Những vấn đề liên quan đến tìm việc làm ổn định đời sống cho người lao động thành phố Buổi 8: Những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản sức khỏe tâm thần cho người lao động di cư Buổi 9: Các kỹ sống bản: kỹ giao tiếp ứng xử với cộng đồng, kỹ tổ chức, xếp sống, kỹ phòng tránh bạo lực, kĩ tìm kiếm trợ giúp tư tích cực Buổi 10: Đánh giá, tổng kết Tổng kết 3.1.2.2 Giai đoạn 2: Khởi động bắt đầu hoạt động 3.1.2.3 Giai đoạn 3: Tập trung hoạt động – giai đoạn trọng tâm Dựa kế hoạch – dự thảo chương trình hoạt động nhóm, tơi tiến hành 10 buổi sinh hoạt nhóm với nội dung cụ thể  Thời gian: 19h30 – 20h30 thứ hàng tuần  Địa điểm: Khu nhà trọ tổ 10  Thành phần tham dự: - Các thành viên nhóm nữ lao động di cư - Tôi - NVXH * Tổ chức buổi sinh hoạt nhóm Bước 1: Cơng tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt nhóm: - Họp Ban chủ nhiệm: Trước buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm cần có họp bàn kĩ lưỡng để thảo luận mục tiêu buổi sinh hoạt, hoạt động cần triển khai buổi sinh hoạt phối hợp thành viên điều phối buổi sinh hoạt (co-leadership) - Các phương tiện bổ trợ: bàn ghế, bảng, giấy, bút, tài liệu, học liệu sử dụng buổi sinh hoạt; Bước 2: Tổ chức buổi sinh hoạt (theo nội dung thống kế hoạch tổng thể) Ví dụ chương trình buổi sinh hoạt Hoạt động Mục tiêu Cách thức Hoạt động1: Giới thiệu Nhằm đảm bảo tất Người điều hành trình mục đích ý nghĩa thành viên có hiểu bày ý nghĩa mục đích sinh hoạt nhóm biết chung ý nghĩa việc sinh hoạt nhóm mục đích sinh hoạt trước nhóm nhóm Hoạt động 2: Trò chơi - Các thành viên làm Người điều hành đề nghị làm quen “Đặt tên đệm” quen với người giới - Tạo khơng khí vui vẻ, thiệu thân thoải mái buổi sinh với thông tin (tên, tuổi, hoạt nơi ở) Cuối phần giới thiệu, người nói từ có chữ đầu giống với tên để mơ tả đặc điểm thân 21 VD: Hạnh Hiền Hòa Hoạt động 3: Xây dựng - Khuyến khích Lấy ý kiến tất nội quy nhóm thành viên nhóm thành viên, tổng hợp lại tham gia xây dựng nội viết lên tờ giấy A0 quy - Mọi thành viên cam kết thực nội quy Nghỉ giải lao - Phát giấy bút cho thành viên để họ tự - Tìm hiểu mong muốn ghi mong đợi thành viên sinh buổi họp tiếp Hoạt động 4: Chia sẻ hoạt nhóm theo mong đợi buổi - Tạo bầu khơng khí vui - Thu lại ý kiến họp nhóm vẻ, thoải mái để thành viên người chia sẻ dán lên bảng (tường) - Đọc to mong đợi trước nhóm - Thống thời gian, - Thảo luận với Hoạt động 5: Kế hoạch địa điểm, nội dung thành viên vấn cho buổi sinh hoạt cách thức tổ chức cho đề cho buổi sinh hoạt buổi sinh hoạt tiếp theo Có thể tham khảo mẫu Hoạt động 6: Đánh giá - Rút kinh nghiệm cho phiếu thăm dò ý kiến buổi sinh hoạt buổi sau Phụ lục 3.1.2.4 Giai đoạn cuối: Lượng giá kết thúc hoạt động nhóm * Lượng giá Đối với nhóm TC: - Kết đạt được: + Nâng cao hiểu biết số vấn đề như: đời sống người lao động di cư thành phố, kỹ phòng tránh giải bị xâm hại tình dục; kỹ chăm sóc sức khỏe sinh sản sức khỏe tâm thần… ; có định hướng cho thân vấn đề + Khi tham gia vào hoạt động sinh hoạt nhóm phụ nữ lao động tự giảm bớt phần mặc cảm, tự ti, vui vẻ, tích cực tham gia vào hoạt động sinh hoạt nhóm, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ thân, góp phần vào việc thúc đẩy hoạt động thúc đẩy tiến trình hoạt động hóm việc thực mục tiêu nhóm - Hạn chế: + Trong thời gian đầu tham gia buổi sinh hoạt nhóm rụt rè việc chia sẻ thông tin, cảm xúc thân + Đơi thụ động việc tham gia đề xuất ý kiến hoạt động nhóm * Kết thúc hoạt động nhóm 22 3.2 Một số định hướng giải pháp để điều hành nhóm “Cùng tương trợ” có hiệu 3.2.1 Giải pháp tổ chức, điều hành nhóm 3.2.2 Vận dụng biện pháp khác cơng tác xã hội hoạt động nhóm “Cùng tương trợ” 3.2.2.1 Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về người lao động di cư thành phố 3.2.2.2 Hỗ trợ cá nhân nữ lao động di cư thành phố 3.3 Một số giải pháp nhằm giải vấn đề lao động nữ di cư từ nông thôn thành phố 3.3.1 Đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn, tích cực đào tạo nghề, tạo việc làm khu vực nông thôn 3.1.2 Đảm bảo an sinh xã hội khu vực nông thôn PHẦN KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ * Đối với quan ban ngành, quyền sở tại: Hiện nay, sách với người lao động di cư nói chung di cư tự thành phố hạn chế, thiếu Điều dẫn đến việc giải vấn đề gặp phải người lao động di cư tự thành phố gặp nhiều khó khăn khơng có thệ thống văn pháp luật hướng dẫn Do đó, nhà nước quan ban ngành cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách với người lao động di cư đặc biệt lao động di cư tự thành phố Việc hỗ trợ giải khó khăn đời sống nhóm nữ lao động di cư tự thành phố cần có kết hợp nhiều đơn vị, tổ chức xã hội Địa bàn sở nơi tiếp nhận người nhập cư vào thành phố nên quyền địa phương phải có quản lý nhân khẩu, tạm trú Cần quan tâm đến đời sống họ có sách tạo điều kiện cho người lao động sống làm việc Chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền người dân sở có nhìn thiện cảm, hòa đồng với người lao động di cư đến Chính quyền địa phương kết hợp, tạo điều kiện cho tổ chức, ngành CTXH thực hoạt đồng trợ giúp giải khó khăn nữ lao động di cư sinh sống * Đối với nhân viên cơng tác xã hội Dưới góc độ CTXH, cúng ta thấy người di cư có quyền hưởng an sinh xã hội, quyền hưởng sách quan tâm nhà nước, quyền Thơng qua mơ hình CTXH nhóm, nhân viên CTXH nêu lên tiếng nói người lao động di cư với quyền sở nơi họ đến quyền địa phương nơi họ để bảo quyền lợi đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho họ sống Nhân viên công tác xã hội cần vận dụng kiến thức kỹ để trợ giúp người lao động di cư giải khó khăn họ sống thành phố Thơng quan tìm hiểu thực trạng vấn đề khó khăn gặp phải, biết nhu cầu họ để từ đưa phương pháp trợ giúp phù hợp Nhân viên công tác xã hội thể vai trò mình: Là người giáo dục để góp phần nâng cao nhận thức, kỹ cho người lao động làm việc thành phố; người trung 23 gian, kết nối nguồn lực để hỗ trợ họ giải vấn đề; người biện hộ, đứng phía người lao động để bảo vệ quyền lợi ích cho họ; đồng thời nhà tham vấn tâm lý … Như vậy, giúp họ tăng lực để giải vấn đề sống họ Đồng thời, nhân viên CTXH ln có tinh thần nhiệt tình, thân thiện để trợ giúp đối tượng * Đối với đối tượng nữ lao động di cư tự thành phố Cuộc sống thành phố người lao động di cư tự gặp nhiều khó khăn, thách thức Trước thành phố làm việc, người nữ lao động di cư cần trang bị thông tin, kiến thức nơi ở, nơi làm việc, cơng việc mà họ làm thành phố, đồng thời trang bị kỹ sống cần thiết mà họ phải có thành phố Khi sống làm việc đây, họ cần vượt qua khó khăn, cám dỗ biết tự tìm đến nguồn lực để có hỗ trợ sống Họ có thái độ tơn trọng nơi đến sống hòa nhập với người dân Tuy nhiên, có lẽ quan trọng người lao động nơng thơn nói chung nữ lao động nói riêng cần đảm bảo có hội tiếp cận dịch vụ học nghề, giáo dục, việc làm chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần quê hương họ Điều giảm bớt tình trạng di cư thành phố * Đối với quyền địa phương nơi Chính quyền địa phương nơi người di cư cần phát huy nguồn lực sẵn có địa phương để giải việc làm cho người lao động tăng thu nhập, ổn định sống…Chính quyền cần có sách vay vốn ưu đãi, giao đất nông nghiệp tạo điều kiện cho người dân ổn định làm ăn lâu dài Hỗ trợ dạy nghề, giới thiếu việc làm quê hương để giúp họ có sống tốt khơng có ý định di cư lên thành phố KẾT LUẬN Dòng lao động di cư nơng thôn – thành thị xu hướng tất yếu phát triển kinh tế - xã hội nước ta Những tác động tích cực dòng di cư việc đáp ứng nhu cầu lao động cho khu công nghiệp, khu vực kinh tế thức phi thức khơng thể phủ nhận Tuy nhiên, người lao động di cư thành phố nay, đặc biệt lao động nữ phải đối mặt với khó khăn, nguy sức khỏe, giáo dục, nhà ở, an sinh xã hội, xâm hại ảnh hưởng đến sống phát triển họ Mặt khác sách Nhà nước hỗ trợ cho nhóm đối tượng chung chung, chưa có quy định cụ thể Trong thời gian tới xu hướng di cư lao động nông thôn thành thị diễn người lao động phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp Trong nghiên cứu luận văn này, tác giả phân tích làm rõ khái niệm di cư, người lao động di cư từ nông thôn thành phố, đặc biệt đặc điểm nhóm nữ lao động di cư Có thể thấy, nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy q trình di cư nhóm nữ lao động nói riêng người lao động tự từ nông thôn thành phố nguyên nhân kinh tế Mục tiêu tìm kiếm việc làm hội tốt cho sống họ, nâng cao thu nhập cho thân gia đình yếu tố định Cũng cần nhận thấy điều kiện khó khăn nông thôn, người nông dân đất nông nghiệp, điều kiện môi trường lực đẩy khiến họ Tuy nhiên, q trình 24 tự phát, khơng có tổ chức đặc biệt nhà nước ta chưa có sách cụ thể với đối tượng Điều dẫn đến khó khăn họ thành phố Tại thành phố lớn, cụ thể địa bàn luận văn nghiên cứu sống nhóm nữ lao động di cư vơ khó khăn, thiếu thốn ảnh hưởng đến chất lượng sống họ Những vấn đề, khó khăn họ gặp phải là: điều kiện sống thiếu thốn, cơng việc độc hại khơng an tồn thu nhập bấp bênh, khơng ổn định phần lớn họ lao động giản đơn; Việc tiếp cận với dịch vụ an sinh xã hội sách thành phố khó khăn, khơng tiếp cận họ dân ngoại tỉnh, điều ảnh hưởng đến thân gia đình, cái; từ khó khăn cơng việc họ gặp phải vấn đề sức khỏe thể chất, tâm lý, kỳ thị cộng đồng… Từ đẩy người sa vào tệ nạn xã hội nguy bị xâm hại thành phố Từ khó khăn, vấn đề đó, nhóm nữ lao động di cư tự thành phố cần trợ giúp hỗ trợ từ ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, đặc biệt trợ giúp chuyên nghiệp nhân viên CTXH nghề CTXH Ngành công tác xã hội phát triển Việt Nam, góp phần đáng kể vào việc trợ giúp đối tượng yếu xã hội, từ đó, nhiều vấn đề xã hội giải Đối với nhóm nữ lao động di cư thành phố làm việc việc vận dụng phương pháp công tác xã hội vào trợ giúp giải khó khăn đời sống họ cần thiết cấp bách Trong phạm vi đề tài này, xin đề xuất mơ hình CTXH nhóm hỗ trợ nhóm nữ lao động di cư thành phố qua phân tích, tìm hiểu địa bàn phường n Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội qua trình bày chương để góp phần nâng cao nhận thức nhóm nữ lao động di cư thành phố để từ họ giải vấn đề khó khăn đời sống, việc làm Thơng qua việc đề xuất mơ hình, mong cấp quyền sở địa bàn thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho phép ứng dụng mơ hình 25 ... Công tác xã hội nhóm hỗ trợ đời sống lao động nữ di cư từ nông thôn thành phố phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Khách thể nghiên cứu - Lao động nữ di cư từ nông thôn thành phố Phường. .. xã hội 2.4 Nhu cầu hoạt động công tác xã hội nữ lao động di cư thành phố phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.4.1 Những nhu cầu nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố phường Yên. .. nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội + Mơ hình CTXH nhóm hỗ trợ nữ lao động di cư từ nông thôn thành phố phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xã hội nhóm trong hỗ trợ đời sống của lao động nữ di cư từ nông thôn ra thành phố tại phường yên hòa, quận cầu giấy, thành phố hà nội tt , Công tác xã hội nhóm trong hỗ trợ đời sống của lao động nữ di cư từ nông thôn ra thành phố tại phường yên hòa, quận cầu giấy, thành phố hà nội tt

Từ khóa liên quan